О б щ инскисъвет бобов дол
ИмеО б щ инскисъвет бобов дол
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер214.21 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bobovdol.eu/files/obs/12.03.2008.doc
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОБОВ ДОЛ

тел.0702/34-10;факс.0702/34-10; e-mail;minicipal07@abv.bg; ул.”27-ми Октомври”№ 2


Препис-извлечение от Протокол № 3

от 12 март 2008 год. от заседание

на Общински съвет, гр.Бобов дол


………………………………………………………..


На основание резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 16 общ.съветници, от които 15 бр.-ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ /, Общински съвет Бобов дол прие следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д :


1.Полагане клетва от кмет на кметство с.Мала Фуча.

2.Докладни записки от инж.Грети Йосиф Алексова - кмет на община Бобов дол, относно:

- промяна на Решение № 31/28.12. 2007 г.;

- приемане отчета на община Бобов дол за 2007 год.;

-утвърждаване списък на длъжностите и лицата, работещи в детските заведения и училища;

-компенсиране на транспортните разходи на учители от училищата и детските градини на територията на община Бобов дол;

-създаване на звено “Други дейности по образованието” в Местни дейности;

-определяне размера на еднократната помощ за живородени деца в Община Бобов дол за 2008 год.

3.Докладна записка от инж.Грети Йосиф Алексова - кмет на община Бобов дол, относно: приемане бюджета на Община Бобов дол за 2008 година.

4.Докладни записки от инж.Грети Йосиф Алексова - кмет на община Бобов дол, относно:

- разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост;

- разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост;

-вземане на Решение за провеждане на конкурс за възлагане управлението на МБАЛ”Д-р Стоян Сантев”ЕООД, гр.Бобов дол;

-закриване на основно училище “Христо Ботев”, с.Големо село, общ.Бобов дол, област Кюстендилска, считано от 01.07.2008 год.;

-индивидуални награди на боксьор и треньор от СК”Роки”, гр.Бобов дол;

-осигуряване на спортни екипи на СК”Роки”, гр.Бобов дол;

-изпълнение на проект: “Туристически и ски-център Паничище – Седемте рилски езера – вр. Кабул”, в село Паничище, Община Сапарева баня, Област Кюстендил.

5.Докладна записка от Рангел Емилов Рангелов и Борислав Орлинов Делибалтов – общински съветници от Коалиция за Бобов дол /БСП/,относно: преразглеждане на решение № 4 от Протокол № 1 от 31.01.2008 год. от заседание на Общински съвет, гр.Бобов дол.

6.Жалба, вх.№ Ж-9/22.02.2008 год. от група граждани от община Бобов дол, относно: размера на определените от Общински съвет Бобов дол данъци за моторни превозни средства /мотоциклети/.

7.Докладна записка от Георги Котев, кметски наместник на с.Бабинска река, относно: оборудване на лекарски кабинет в с.Бабинска река.

8.Декларация - Обръщение от Панайот Рейзи – кмет на Община Созопол и Общински съвет Созопол, относно:организиране на Национален референдум за изграждане на петролопровода Бургас-Александропулис.

9. Докладни записки:

- от инж.Грети Йосиф Алексова - кмет на община Бобов дол, относно: участие на хор за народно пеене при НЧ”Просвета”, гр.Бобов дол в осмия национален музикално-фолклорен конкурс “Орфеево изворче”, гр.Стара Загора;

- от инж.Васил Вергилов Велинов – зам.-председател на ОбС-Бобов дол, относно: правното обслужване на Общински съвет-Бобов дол от правоспособен юрист в случаите, когато това е необходимо и във връзка със законосъобразността при подготовка на нормативните актове, подготвяни и внасяни за приемане в заседанията на ОбС – Бобов дол;

- от Д-р Латиф Ахмедов Ананов – управител на МБАЛ”Д-р Ст.Сантев”ЕООД, гр.Бобов дол, относно: утвърждаване структурата на МБАЛ”Д-р Ст.Сантев”ЕООД, гр.Бобов дол.

10.Разни - Покана по случай благотворително мероприятие, което ще се проведе на 17.03.2008 год.

11.Питания


По т.1 от дневния ред:

Полагане клетва от кмет на кметство с.Мала Фуча


……………………………………………..


По т.2 от дневния ред:

Докладни записки от инж.Грети Йосиф Алексова - кмет на община Бобов дол, относно:

  • промяна на Решение № 31/28.12. 2007 г.;

……………………………………………..

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 16 общ.съветници, от които 16 бр.-ЗА/, Общински съвет Бобов дол взе

Р Е Ш Е Н И Е

№ 36

Общински съвет Бобов дол актуализира бюджета на Община Бобов дол в размер на 8 280 125 лв. - в т.ч. Държавни дейности - 2 588 062 лв. и Местни дейности 5 692 063 лв.

……………………………………………..- приемане отчета на община Бобов дол за 2007 год.;

……………………………………………..

/Не беше взето решение/


-утвърждаване списък на длъжностите и лицата, работещи в детските заведения и училища;

……………………………………………..

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.83,ал.1,ал.2 от Постановление № 15/01.02.2008г. за изпълнение на Държавния бюджет на РБългария за 2008г. и чл.34,ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на Държавния бюджет на РБългария за 2008г. и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 16 общ.съветници, от които 16 бр.-ЗА/, Общински съвет Бобов дол взе


Р Е Ш Е Н И Е

№ 37

Общински съвет Бобов дол утвърждава списък на длъжностите и лицата, работещи в детските заведения и училища, имащи право на транспортни разходи, в размер на 85% , както следва:
Длъжност

Брой

1

Директор

2 бр.

2

Начални учители

11 бр.

3

Възпитатели

6 бр.

4

Помощник директор

1 бр.

5

Български език

5 бр.

6

Математика

3 бр.

7

История

2 бр.

8

Музика

1 бр.

9

Изобразително изкуство

2 бр.

10

Физ.възп.и спорт

2 бр.

11

География

1 бр.

12

Биология

2 бр.

13

Английски език

2 бр.

14

Информатика

3 бр.

15

Руски език

1 бр.

16

Физика

1 бр.

17

Химия

1 бр.

18

Детски учители

19 бр.

19

Общо

65 бр.


-компенсиране на транспортните разходи на учители от училищата и детските градини на територията на община Бобов дол;

……………………………………………..

На основание чл.21, ал.1,т.6 и т.23, чл.83,ал1,ал.2 от Постановление № 15/01.02.2008г. за изпълнението на Държавния бюджет на РБългария за 2008 г. и чл.34,ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на Държавния бюджет на РБългария за 2008 г. и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 16 общ.съветници, от които 16 бр.-ЗА/, Общински съвет Бобов дол взе

Р Е Ш Е Н И Е

№ 38

Общински съвет Бобов дол определя 85% за компенсиране на транспортните разходи за 2008 г. на пътуващите учители от училищата и детските градини на територията на община Бобов дол – 65 бр. , в размер на 43661.10 лв. /Четирдесет и три хиляди шестотин шестдесет и един лев и 0.10 лв./, съгласно приложената справка.


-създаване на звено “Други дейности по образованието” в Местни дейности;

……………………………………………..


На основание чл.21, ал.1,т.2 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 16 общ.съветници, от които 9 бр.-ЗА, 2 бр.-ПРОТИВ, 5 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет Бобов дол взе


Р Е Ш Е Н И Е

№ 39

Общински съвет Бобов дол създава в Местни дейности звено “Други дейности по образованието” с численост 5 бр. и СБРЗ - 454.75 лв., считано от 01.01.2008 год.

Длъжностите в дейност “Други дейности по образованието” да бъдат, както следва:

1.Главен счетоводител – 1 бр.

2.Касиер-домакин – 1 бр.

3.Счетоводител – 1 бр.

4.Шофьор – 1 бр.

5.Методолог СФБ – 1 бр.


-определяне размера на еднократната помощ за живородени деца в Община Бобов дол за 2008 год.

……………………………………………..

На основание чл.21, ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 16 общ.съветници, от които 16 бр.-ЗА/, Общински съвет Бобов дол взе


Р Е Ш Е Н И Е

№ 40

Общински съвет Бобов дол определя размера на еднократна помощ за живородени деца в Община Бобов дол, съгласно утвърдените критерии за 2008 г. да бъде 500 лв.

……………………………………………..


По т.3 от дневния ред:

Докладна записка от инж.Грети Йосиф Алексова - кмет на община Бобов дол, относно: приемане бюджета на Община Бобов дол за 2008 година.

……………………………………………..

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ, чл.9, ал.2 и чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2008 г., Постановлението за изпълнението на държавния бюджет и Наредбата на Общинския съвет по чл.9 “а” от ЗОБ и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 16 общ.съветници, от които 9 бр.-ЗА, 5 бр.-ПРОТИВ, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет Бобов дол взе

Р Е Ш Е Н И Е

№ 41

І. Общински съвет Бобов дол приема бюджета за 2008 г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 8 235 938 лв./Приложение 1/ в т.ч.:

1.1.0. Приходи от държавен трансфер - 2 473 902 лв.

/Приложение 2/

1.2.Приходи за местни дейности в размер на 5 762 036 лв.

/Приложение 3/

1.2.1. Данъчни приходи – 403 000 лв.

1.2.2. Неданъчни приходи – 2 333 000 лв.

1.2.3. Обща изравнителна субсидия – 270 900 лв.

1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи- 268 400 лв. в т.ч.:

- за ремонт на общински път ІV-62031

KNL 1016 от разклона на ТЕЦ Бобов дол

до с.Долистово – 70 000 лв.

- за ремонт на общински път KNL 1013 –

с.Долистово-с.Бабинска река-

с.Бабино - 35 200 лв.

- гише за административно обслужване- 20 000 лв.

- проект за “Център за спорт, отдих

и развлечение” - 10 000 лв.

- ремонт на път за мах.”Сенокос”-

с.Коркина - 40 896 лв.

- ремонт и благоустрояване на ул.”Еделвайс”- 92 304 лв.


1.2.5.За зимно поддържане и снегопочистване

на общински пътища – 39 500 лв.

1.2.6.преходен остатък от 2007 г. в размер на 5 714 лв.

1.2.7.Друго финансиране /САПАРД, ПУДООС, заем/- 2 593 842 лв.

1.2.8. Лизинг за коли - 16 000 лв.

1.2.9. Възстановяване на заем в ИБСФ – 136 320 лв.


2.По разходите в размер на 8 235 938 лв. разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение № 1 в т.ч.:

2.1.За делегирани държавни дейности - 2 473 902 лв./Приложение 2/

2.2. За местни дейности - 5 701 236 лв./Приложение 3/

2.3.За дофинансиране - 60 800 лв./Приложение 3/


3.Инвестиционна програма в размер на 268 400 лв. съгласно приложен поименен списък /Приложение № 4/

4.Приема разчети за целеви разходи и субсидии, както следва:

4.1.Субсидия за здравна дейност за МБАЛ”Д-р Ст.Сантев” – 70 000 лв.

4.2.Субсидия за спортни клубове - 80 000 лв.

в т.ч.

- СК “Роки”- 12 000 лв. - СК “Ястреб”- 12 000 лв.

- СК “Гладиатор – таекуон-до”- 3 000 лв.

- СК”Марек” –Кикбокс и тенис на маса - 6 000 лв.

- СК”Марек Юнион Ивкони”- 10 000 лв.

- ФК “Миньор” - 30 000 лв.

- премии за всички отличили се спортисти - 7 000 лв.

4.3.Упълномощава кмета да договори времето и начинът на предоставянето и отчитане на тези средства.

5.Приема следните лимити за разходи:

5.1.Социално битови в размер на 1.5% от начислените трудови възнаграждения.

5.2.Представителни разходи на Кмета на Общината – 10 000 лв. и на председателя на ОбС - 1 000 лв.

5.3.Размер за поевтиняване на храната в ученическото столово хранене 0.00 лв. закуска и 0.00 лв. обяд

5.4.Размер на представително облекло за работещите в ОбА и звената към ОбА – 150 лв. и работно облекло за работещите в останалите дейности и второстепенни разпоредители, съгласно представените сметки и изискващото се за длъжността работно облекло.

5.5. Размер на транспортни разходи за работещите в ОбА, звената към ОбА – 100 % за сметка на пътуващите, а за медицинските сестри от детските градини и училищата – 15 % за сметка на пътуващите.

Размерът на транспортните разходи за персонала от ДДУИ, с.Горна Козница – 80 % за сметка на бюджета.

5.6.Разходи за събори по селата – 700 лв.

6.Определя числеността на персонала, СБРЗ и средствата за работни заплати в местни дейности /съгласно Приложение 5/

7.Определя числеността на персонала за ОбА – Държавни дейности от 01.01.08 г. – 61 броя и от 01.07.08 г. – 55 бр.

8.Приема план-сметките на извънбюджетните фондове, /съгласно Приложение 6/.

9.Приема финансовите сметки на ОП “ЧОБ” /съгласно Приложение № 6/

10.Определя годишния размер на плащанията по общинския дълг/съгласно Приложение № 7/

11.Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на местни дейности, текущо да се ползва временен безлихвен заем от ИБСФ.

12.Определя заема към 31.12.2007 г. от ИБСФ в размер на 136 320 лв. да се възстанови до 31.12.2008 г.

13.Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на държавни дейности, да се отправи мотивирано искане за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия.

14. Дава съгласие при недостиг на бюджетни средства за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС да отправи мотивирано искане за ползване на безлихвен заем от централния бюджет.

15. Възлага на Кмета на общината:

15.1.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

15.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол.

15.3.Да отразява служебно промените по общинският бюджет в размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

15.4.Да информира тримесечно Общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в определен размер /например, над 50% спрямо общинските приходи/, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

15.5.Да предлага на Общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

16.При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, предоставя следните правомощия на Кмета:

16.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.

16.2.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта местни дейности.

16.3.Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

16.4.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

16.5.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на Общината.

17.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 30.04.2008 год. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

18.Наличността от 5 714 лв. да бъде използвана в ОП “ЧОБ” за разплащане на гориво.

19.Общински съвет Бобов дол приема бюджета на Общината за 2008 г. с дефицит 3 380 217 лв.

20.Намаляване от § 4214 – Помощи по решение на ОбС – / 65 280 лв./ , с 6 000 лв. , които да се изразходват като целева субсидия за “Медицински център І”ЕООД, гр.Бобов дол.

……………………………………………..


По т.4 от дневния ред:

Докладни записки от инж.Грети Йосиф Алексова - кмет на община Бобов дол, относно:


- разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост;


……………………………………………..


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, предл.1 и при условията на ал.5 от ЗОС, във връзка с Глава VІІІ, Раздел І от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Бобов дол, приета по реда на чл.8, ал.2 от ЗОС, в изпълнение на Решение № 32/ 28.12.2007 г. и резултатите от проведеното поименно гласуване/ гласували 16 общ.съветници, от които 9 бр.-ЗА, 2 бр.-ПРОТИВ, 5 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет Бобов дол взе


Р Е Ш Е Н И Е

№ 42

1. Общински съвет Бобов дол утвърждава начална тръжна цена 120 000 лв.(сто и двадесет хиляди лева) без ДДС на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: бивш ресторант “Волга”, със застроена площ от 330 кв.м., находящ се на партерния етаж на четириетажна масивна административна сграда в ЦГЧ по плана на гр.Бобов дол, актуван с АЧОС № 313/11.12.2007 г.

2. Възлага на Кмета на община Бобов дол да организира и проведе търг с тайно наддаване за продажба на описания в т.1 имот и сключи договор за продажба на имота.

……………………………………………..


- разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост;

……………………………………………..


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, предл.1 и при условията на ал.5 от ЗОС, във връзка с Глава VІІІ, Раздел І от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет- Бобов дол, приета по реда на чл.8, ал.2 от ЗОС, в изпълнение на Решение № 30/ 30.03.2007 г. и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 16 общ.съветници, от които 13 бр.-ЗА, 1 бр.-ПРОТИВ, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет Бобов дол взе


Р Е Ш Е Н И Е

№ 43

1.Общински съвет Бобов дол утвърждава начална тръжна цена 50 500 лв.(петдесет хиляди и петстотин лева), в т.ч.стойността на прилежащия терен е 7 660 лв. на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ двуетажна масивна училищна сграда със застроена площ 300 кв.м. и дворно място съставляващо УПИ 1- 267 квартал 24 с площ 3000 кв.м. по плана на с.Голем Върбовник, актуван с АЧОС № 303/18.01.2007 г.

2. Възлага на Кмета на община Бобов дол да организира и проведе търг с тайно наддаване за продажба на описания в т.1 имот и сключи договор за продажба на имота.

………………………………………………


-вземане на Решение за провеждане на конкурс за възлагане управлението на МБАЛ”Д-р Стоян Сантев”ЕООД, гр.Бобов дол;


……………………………………………..


На основание чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.21, ал.1, т.23, във връзка с т.9 от ЗМСМА и чл.3, ал.1, чл.5, ал.1, ал.2, чл.6, чл.9, ал.2 и ал.4 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 16 общ.съветници, от които 10 бр.-ЗА, 1 бр.-ПРОТИВ, 5 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет Бобов дол взе


Р Е Ш Е Н И Е

№ 44

1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на МБАЛ ” Д-р Стоян Сантев” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бобов дол, ул.”Васил Коларов” №16, чрез избор на Управител на общинското лечебно заведение.

2.Изисквания към кандидатите - до участие в конкурса се допускат лица, които имат следната образователна и професионална квалификация:

а/ притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, и квалификация по здравен мениджмънт / удостоверява се с документите посочени в §3 от ЗР на Наредба № 9 / 2000г./, или лица с образователно-квалификационна степен ”магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

б/имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен ”магистър” по медицина, да имат придобита основна специалност;

в/ да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

3.Необходими документи - заявление за участие в конкурса; професионална автобиография, документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен / т.2, б. ”а” и “б”/, свидетелство за съдимост- в оригинал, със срок на валидност шест месеца, копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, или други документи свързани с изискванията за заемане на длъжността. Представяне от кандидата на разработена програма за развитието и дейността на лечебното заведение за три годишен период.

4. Място и срок за подаване на документите за участие – в сградата на общинската администрация, на Община Бобов дол, находяща се в гр.Бобов дол, ул.”27 октомври” №2, ет.1, ст.112, до 17,30 ч. на 20-я ден от публикуване на настоящото решение в централен и местен всекидневник ( при разлика в датата на публикуване на обявите – срока да се брои от датата на публикация в централния всекидневник). В случай, че 20-я ден е неприсъствен, срока за подаване на документите приключва до 17,30 часа на първия присъствен ден. Необходимите документи по т.3 се представят в непрозрачен запечатан плик на посочения адрес.Разработката по чл.2, ал.2, т.2 от Наредба № 9 се представя в отделен непрозрачен запечатен плик. Всяко депозирано заявление в конкурса се завежда в специален регистър по реда на постъпването му и се издава удостоверение, в което се посочва името на подателя, датата и часа на приемането му.

5. Място и срок, в който може да се получи информация относно темите - предмет на събеседването – от 5-я до 20-я ден от деня на публикуване на настоящото Решение в централния всекидневник в сградата на общинската администрация, находяща се в гр.Бобов дол, ул.”27 октомври” №2, ет.1, ст.109, тел.за контакт: 0898567321 - инж.Николай Игнатов- зам.кмет ИДЕП. В същия срок, лечебното заведение, обект на конкурса предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала на МБАЛ ” Д-р Стоян Сантев” ЕООД, гр. Бобов дол .

6. Назначава комисия от 5 / пет / души за организиране и провеждане на конкурса в състав:

Председател: инж.Николай Игнатов - зам.кмет ИДЕП на община Бобов дол

Секретар: Валентин Захаринов – юрист на ОбС, Бобов дол

Членове: 1.Представител на РЦЗ гр.Кюстендил, магистър по медицина.

2.Д-р Красимира Василева – председател на ПК по здравеопазване и социална политика.

3.Д-р Мелек Ананова – общински съветник,

Резервни членове:

Инж.Васил Велинов – зам.председател на ОбС,Бобов дол

Павел Нинов – общ.съветник от ПП”Лидер”,

комисията осъществява правомощията си по чл.5, ал.3 от Наредба № 9 / 2000 г., и в три дневен срок от осъществяване на действията по чл.10 от Наредба № 9 / 2000 г. сезира Общинският съвет.

7.Определя възнаграждение в размер на 80,00лв., на членовете на комисията за едно заседание, съгласно чл.5 от Наредба № 9 / 2000 г.

8.Дата, час и място за провеждане на конкурса – конкурса ще се проведе от 11,00 ч. на 23-я ден от публикуване на обявата в централен всекидневник, в сградата на общинската администрация, находяща се в гр. Бобов дол, ул.” 27 октомври” №2, ет.3 в залата на общината.

9.Възлага на Председателя на назначената по т.6 Комисия публикуването на настоящото Решение в централен и местен всекидневник.

……………………………………………..


-закриване на основно училище “Христо Ботев”, с.Големо село, общ.Бобов дол, област Кюстендилска, считано от 01.07.2008 год.;

……………………………………………..


/Не беше взето решение/


-индивидуални награди на боксьор и треньор от СК”Роки”, гр.Бобов дол;

……………………………………………..


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 16 общ.съветници, от които 16 бр.-ЗА/, Общински съвет Бобов дол взе


Р Е Ш Е Н И Е

№ 45

Общински съвет Бобов дол отпуска премия в размер 1000 лв. на Евгени Борисов-състезател от СК “Роки”, гр.Бобов дол и на неговия треньор Емил Стоянов - 200 лв. от средствата, планувани за спорт/премии за всички отличили се спортисти/.


-осигуряване на спортни екипи на СК”Роки”, гр.Бобов дол;

……………………………………………..


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 16 общ.съветници, от които 16 бр.-ЗА/, Общински съвет Бобов дол взе


Р Е Ш Е Н И Е

№ 46

Общински съвет Бобов дол отпуска средства в размер на 600 лв. на СК “Роки”, гр.Бобов дол за закупуване на екипи с надписи “СК “Роки”, гр.Бобов дол. Средствата са разчетени в рамките на гласуваната субсидия за клуба за 2008 г.


-изпълнение на проект: “Туристически и ски-център Паничище – Седемте рилски езера – вр. Кабул”, в село Паничище, Община Сапарева баня, Област Кюстендил.

……………………………………………..


На основание чл.21, ал.2 , чл.44, ал.1,т.1, във връзка с чл.17, ал.1,т.8,т.10 от ЗМСМА и във връзка с устойчиво икономическо развитие на общините от бившата Дупнишка околия, базирано на техните местни ресурси и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 16 общ.съветници, от които 11 бр.-ЗА, 5 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет Бобов дол взе

Р Е Ш Е Н И Е

№ 47

Общински съвет Бобов дол подкрепя изпълнението на проект: “ Туристически и ски-център Паничище – Седемте рилски езера – вр.Кабул”, в село Паничище, община Сапарева баня, област Кюстандил.


По т.т.5 и 6 от дневния ред:

Докладна записка от Рангел Емилов Рангелов и Борислав Орлинов Делибалтов – общински съветници от Коалиция за Бобов дол /БСП/,относно: преразглеждане на решение № 4 от Протокол № 1 от 31.01.2008 год. от заседание на Общински съвет, гр.Бобов дол.


Жалба, вх.№ Ж-9/22.02.2008 год. от група граждани от община Бобов дол, относно размера на определените от Общински съвет Бобов дол данъци за моторни превозни средства /мотоциклети/.

……………………………………………..


На основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 16 общ.съветници, от които 12 бр.-ЗА, 1 бр.-ПРОТИВ, 3 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет Бобов дол взе

Р Е Ш Е Н И Е

№ 48

1.Общински съвет Бобов дол отменя свое Решение № 4/Протокол № 1/31.01.2008 год. от заседание на Общински съвет Бобов дол.

2.Общински съвет Бобов дол прави промяна в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Бобов дол и определяне на годишния размер на местните данъци за 2008 г., Приложение № 1 за 2008 година, към Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Бобов дол, следните промени :

Т.7.3 – над 250 до 350 куб.см включително – 70 лв.;

Т.7.4. –над 350 до 490 куб.см включително – 100 лв.;

Т.7.5 – над 490 до 750 куб.см. включително – 150 лв.;

Т.7.6 – над 750 куб.см. – 200 лв.


По т.7 от дневния ред:

Докладна записка от Георги Котев, кметски наместник на с.Бабинска река, относно: оборудване на лекарски кабинет в с.Бабинска река.

……………………………………………..

/Не беше взето решение/


По т.8 от дневния ред:

Декларация - Обръщение от Панайот Рейзи – кмет на Община Созопол и Общински съвет Созопол, относно организиране на Национален референдум за изграждане на петролопровода Бургас-Александропулис
……………………………………………..

/Не беше взето решение/


По т.9 от дневния ред:

Докладни записки:

- от инж.Грети Йосиф Алексова - кмет на община Бобов дол, относно: участие на хор за народно пеене при НЧ”Просвета”, гр.Бобов дол в осмия национален музикално-фолклорен конкурс “Орфеево изворче”, гр.Стара Загора;

……………………………………………..

На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 16 общ.съветници, от които 16 бр.-ЗА/, Общински съвет Бобов дол взе


Р Е Ш Е Н И Е

№ 49

Общински съвет Бобов дол упълномощава кмета на общината да изплати сумата 1210.00 лв. на НЧ”Просвета”, гр.Бобов дол за участие на хор за народни песни в Осмия национален музикално-фолклорен конкурс “Орфеево изворче 2008 г.”, гр.Стара Загора, в рамките на плануваната годишна субсидия.

Общински съвет Бобов дол задължава ръководството на НЧ”Просвета”, гр.Бобов дол да представи подробен отчет за изразходваните средства.


- от инж.Васил Вергилов Велинов – зам.-председател на ОбС-Бобов дол, относно: правното обслужване на Общински съвет-Бобов дол от правоспособен юрист в случаите, когато това е необходимо и във връзка със законосъобразността при подготовка на нормативните актове, подготвяни и внасяни за приемане в заседанията на ОбС – Бобов дол;

……………………………………………..

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 16 общ.съветници, от които 16 бр.-ЗА/, Общински съвет Бобов дол взе


Р Е Ш Е Н И Е

№ 50

1.Общински съвет Бобов дол, упълномощава Председателя на Общински съвет Бобов дол – инж.Димитър Боянов Ганчев да направи предложение за лицето, което ще извършва правно юридическо обслужване на ОбС - Бобов дол до Кмета на Община Бобов дол – инж Грети Йосиф Алексова за сключване с предложеното лице на граждански договор с предмет – правно юридическо обслужване на ОбС със срок до 31.12.2008 г

2.Общински съвет Бобов дол определя граници на месечното възнаграждение на лицето, което ще извършва правно юридическото обслужване на ОбС - Бобов дол в границите от 200 до 300 /от двеста до триста/ лв. месечно, съобразно обема на извършената от лицето работа.Средствата за възнаграждението да са от предвидения бюджет за дейността на Общински съвет - Бобов дол за 2008 г.


- от Д-р Латиф Ахмедов Ананов – управител на МБАЛ”Д-р Ст.Сантев”ЕООД, гр.Бобов дол, относно: утвърждаване структурата на МБАЛ”Д-р Ст.Сантев”ЕООД, гр.Бобов дол

……………………………………………..

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 16 общ.съветници, от които 16 бр.-ЗА/, Общински съвет Бобов дол взе


Р Е Ш Е Н И Е

№ 51

Общински съвет Бобов дол утвърждава структурата и легловия фонд на МБАЛ”Д-р Ст.Сантев”ЕООД, гр.Бобов дол, както следва:


1.Вътрешно отделение - 20 легла

2.Хирургично отделение - 20 легла

3.Неврологично отделение - 10 легла

4.Детско отделение - 10 легла

5.Акушеро-гинекологично отделение - 7 легла

6.Физикална терапия и рехабилитация - 3 леглаПо т.10 от дневния ред:

Разни - Покана по случай благотворително мероприятие, което ще се проведе на 17.03.2008 год.

……………………………………………..


По т.11 от дневния ред:

Питания

……………………………………………..


Вярно с оригинала: Председател на ОбС: / п / / инж.Димитър Ганчев /

……………………. Протоколист: / п / / М.Зарева/

Свързани:

О б щ инскисъвет бобов дол iconО б щ инскисъвет бобов дол
На основание резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 17 общ съветници, от които 14 бр. За, 3 бр. Въздържали се /, Общински...
О б щ инскисъвет бобов дол iconО б щ инскисъвет бобов дол
На основание резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 15 общ съветници, от които 15 бр. За/, Общински съвет Бобов дол...
О б щ инскисъвет бобов дол iconО б щ инскисъвет бобов дол
На основание резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 16 общ съветници, от които 16 бр. За/, Общински съвет Бобов дол...
О б щ инскисъвет бобов дол iconBg-бобов дол: 11 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност обявление за малка обществена поръчка услуги
Община Бобов дол, ул. "27-ми октомври" №2, За: Галина Николаева Антова, България 2670, Бобов дол, Тел.: 0702 62323, e-mail:, Факс:...
О б щ инскисъвет бобов дол iconBg-бобов дол: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Бобов дол, ул."27-ми октомври" №2, За: Силвия Тодорова Иванова, Република България 2670, Бобов дол, Тел.: 0895 656140, e-mail:...
О б щ инскисъвет бобов дол iconЕнергоремонт-бобов дол
Днес 02. 11. 2009 год., в 10. 00 часа в сградата на “Енергоремонт-Бобов дол”-ад се състоя редовно заседание на Съвета на директорите...
О б щ инскисъвет бобов дол iconЕнергоремонт бобов дол ад
Енергоремонт бобов дол” ад 2 2635 с. Големо село; тел.: 0701/ 5 01 01; факс: 0701/ 5 01 48; e-mail: er. Cert.№10048
О б щ инскисъвет бобов дол iconМинистерствонаправосъдиет о главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Затвор гр. Бобов дол
Лс-04-1545/20. 11. 2009 г на министъра на правосъдието, за провеждане на конкурсна процедура за заемане на две щатни бройки за длъжността...
О б щ инскисъвет бобов дол iconИнформационен профил на община бобов дол
Горна Козница, Голема Фуча, Мала Фуча, Бабино, Мламолово и землището на общинския център гр. Бобов дол. Средната надморска височина...
О б щ инскисъвет бобов дол iconДол тел. 0702/34-10;факс. 0702/34-10; e-mail;; ул."27-ми Октомври"№2
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от змсма и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 17 общ съветници, от които 17 бр....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом