Програма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година
ИмеПрограма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година
страница1/5
Дата на преобразуване15.12.2012
Размер0.58 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.belitsa.acstre.com/assets/Proekti/program.doc
  1   2   3   4   5

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БЕЛИЦА 2012-2020 ГОДИНА
  1. ВЪВЕДЕНИЕ

Програмата за развитие на туризма в Община Белица е разработена на основание чл.10, ал.1 от Закона за туризма, в съответствие с приоритетите на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България, стратегически документи за развитие на туризма на ниво област и Общинския план за развитие за периода 2007-2013год.

Основната задача на Програмата за устойчиво развитие на туризма в Община Белица за периода 2012 – 2020 г. е да послужи като ръководство за работа на Общинската администрация и другите заинтересовани страни в сферата на туризма.

При разработването й са взети под внимание условията и предпоставките, необходими за постигане на устойчиво и балансирано развитие на туризма в съответствие с икономическите, социални и екологични аспекти.

На основата на извършения анализ и оценка на развитието на туризма в община Белица са формулирани визията и стратегическите цели, които също така са в съответствие с международната, национална и регионална политика в тази сфера.


Община Белица – качествена и атрактивна дестинация с устойчив конкурентоспособен туристически сектор
Визията за развитието на общината, формулирана в Програмата е следната:


Развитието на района на Белица като качествена и атрактивна дестинация за устойчиви форми на туризъм и свързаното с това повишаване на жизнения стандарт на местното население е основен приоритет на общинското ръководство, неправителствените организации, сдружения и фондации, създадени с цел да се осигурят условия за развитие на туризма и туристическата дейност на територията на общината, да се повишава квалификационния потенциал, да се стимулира разширяването на гражданското участие в местното самоуправление, развитие на икономиката в общината, подпомагане на средния и дребен бизнес. В този аспект Програмата за развитие на туризма в община Белица представлява платформа за координирани съвместни действия на всички заинтересовани от туризма страни в общината за усвояване на туристическия потенциал на общинската територия.


2. Цели


Целта на програмата е на първо място да изясни и определи туристическия потенциал на територията на община Белица и на второ място да конкретизира основните стратегически цели за развитие на туризма в община Белица.

Изхождайки от конкретните дадености, досега в общината има опит и традиции в развитието на туризма като цяло. Историческите и географските особености определят гр.Белица и населените места в общината в категориите на туристическите обособени обекти. Природните и културно-историческите условия в общината предлагат възможности за развитие на туризъм в различни форми и с различна интензивност.


Изведени са следните стратегически цели:


►Развитие на човешките ресурси в туристическия сектор;

►Усъвършенстване на структурата на туристическия продукт и превръщане на общината във водеща целогодишна дестинация за спортно-развлекателен, културно-исторически, селски и еко-туризъм;

►Увеличаване на инвестициите чрез подобрен маркетинг и ясни регламенти;

►Увеличаване на директните приходи чрез повишаване на качеството и подобряване на маркетинга;

►Съхраняване на околната среда и подобряване на условията за алтернативни форми на туризъм

►Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО и предприятията на територията на общината за решаване на проблемите в областта на туризма;

►Да аргументира проектите, засягащи дейностите по управление на туристическите дейности в общината, които тя ще предложи за финансиране;

За изпълнението на поставените цели са определени приоритети и посочени конкретни мерки, включващи набор от дейности (проекти), които съответстват на реалностите и нуждите на общината, региона и държавата.

Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината и при промяна във фактическите и/или нормативните условия.


Чрез реализацията на програмата и постигане на поставените цели ще се постигнат следните резултати:

◘ Ефективно икономическо развитие на туризма в общината;

◘ Туристическо развитие, подчинено на опазване, възстановяване и съхраняване на природното и културно-историческо наследство;

◘ По-високо качество на живот на местното население в общината, в икономически, социален и психологически аспект.


3. ПРИНЦИПИ


Разработването на програмата се базира на основните принципи за развитие на туризма на равнище дестинация, а именно:

устойчивостразвитието на туристическата дейност трябва да съчетава в себе си дъгосрочната икономическа ефективност с дългосрочната екологична поносимост и социална съвместимост.

демократичност- следва да се използва обществения подход, да се осигури висока степен на участие на местното население в процеса на управление на дестинацията.

местна идентичност- планирането на туристическото развитие трябва да бъде съобразено и обвързано с особеностите на развитието на туризма в съответната територия.


4.Характеристика и оценка на туристическия потенциал на територията на община Белица
  1   2   3   4   5

Свързани:

Програма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година iconГодишна програма за развитие на туризма в община поморие за 2012 година
България и ес до 2020 г. Тя систематизира целите, мерките и проектите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми...
Програма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година iconПрограма за развитие на туризма в Община Враца за 201
Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година, разработена на основание чл. 10 ал. 1 от Закона за туризма...
Програма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година iconПрограма за развитие на туризма в Община Враца за 201
Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година, разработена на основание чл. 10 ал. 1 от Закона за туризма...
Програма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година iconПрограма за устойчиво развитие на туризма
Настоящата Годишна Програма за Развитие на Туризма в Община Бяла е за 2012 година. Тя систематизира целите, мерките и проектите,...
Програма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година iconПрограма за развитие на туризма
Настоящата програма е разработена съобразно изискванията на Закона за туризма, посочени в чл. 10,ал. 1 и ал. 2 и в съответствие с...
Програма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година iconПрограма за развитие на туризма в община поморие за 2008 година
Настоящата Годишна Програма за Развитие на Туризма в Община Поморие е за 2008 година. Тя систематизира целите, мерките и проектите,...
Програма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година iconПрограма за развитие на туризма на територията на Община Балчик през 2007г., приета с Решение 554
Програмата за развитие на туризма през 2007 година е част от Общинския план за развитие на Община Балчик и естествено продължение...
Програма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година iconПрограма за развитие на туризма на територията на община златоград за 2012 2015 г. I. Увод
Програмата за развитието на туризма в община Златоград е дългосрочен оперативен документ за реализация на основните приоритети и...
Програма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година iconПрограма за развитието на туризма
Програмата за развитие на туризма в Община Ловеч е разработена на основание чл. 10 от Закона за туризма и във връзка с Общинския...
Програма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година iconПламен стоилов кмет на община русе
Настоящата общинска стратегия за развитие на туризма обхваща периода 2014-2020 година. В нея са систематизирани визията, мисията,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом