Българска агенция за експортно застраховане еад
ИмеБългарска агенция за експортно застраховане еад
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер222.46 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.baez-bg.com/docs/Obsti uslovia zastrahovka na investizii.doc
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД


Общи условия за застраховане на инвестиции на български юридически лица в чужди държави срещу риск от невъзможност за прехвърляне на приходи от инвестицията, експроприация или политически мотивирани актове на насилие


В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС


ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНОТО

ЗАСТРАХОВАНЕ


ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА


Застраховането на инвестиции на български юридически лица в чужди държави срещу риск от невъзможност за прехвърляне на приходи от инвестицията, експроприация или политически мотивирани актове на насилие се извършва в съответствие със Закона за експортното застраховане, и се регулира от настоящите Общи условия за застраховане на “Българска агенция за експортно застраховане” ЕАД


РАЗДЕЛ I – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Член 1 – Определения на понятията

 1. Понятието “инвестиция” описва всеки актив, прехвърлен в чужда държава на правно основание на договор и в съответствие с правните принципи на приемащата държава и свързан със стопанската дейност на инвеститора в чужбина, което включва неизчерпателно следното:

  1. Движими или недвижими активи, както и права, свързани със собствеността като ипотеки, поръчителства или гаранции;

  2. Акции, облигации с осигурена задължителна лихва, необезпечени облигации на дружество или други форми на участие в дружество;

  3. Финансови средства (ресурси);

  4. Вземания или право на иск за уреждане на финансови отношения, които произтичат от договора за инвестиция;

  5. Права, свързани с инвестицията, в областта на интелектуалната собственост, включително авторско право, търговска марка, патент и права върху промишлен дизайн, права от технически процедури, ноу-хау, търговска тайна, търговско име и репутация (клиентела);

  6. Права, възникнали по силата на закона или от договорни взаимоотношения, от лиценз или разрешение, издадени в съответствие със закона, включително лиценз за проучване, разработване на мина и добиване, култивиране или използване на природни ресурси и т.н.;

Промяната във формата на инвестираните активи не оказва влияние върху инвестиционната същност на тези активи.

 1. Формите на прехвърляне на средства към чужди държави са:

  1. Прехвърляне на имущество, осъществена от Застрахования под формата на доставка на стоки на чуждестранно дружество;

  2. прехвърляне на средства, чрез които Застрахованият придобива дялове в чуждестранно дружество;

  3. прехвърляне на нематериални права на Застрахования в полза на чуждестранно дружество;

  4. предоставяне на услуги на чуждестранно дружество на територията на приемащата държава от страна на Застрахования;

  5. заем, предоставен на чуждестранно дружество във връзка с описаното от б. “а” до б. “d”.

 1. “Инвеститор” означава всяко българско юридическо лице, което инвестира на територията на приемащата държава и което, съгласно настоящите Общи условия за застраховане, се явява в позицията на Застрахован.

 2. “Приход” означава парични средства, произхождащи от инвестицията, които включват преди всичко, но не само, печалби, лихви, лихви от заеми, прираст на капитала, дивиденти, лицензни и други такси.

 3. “Приемаща държава” означава територията, към която е насочена инвестицията, която следва да бъде застрахована в съответствие с настоящите Общи условия за застраховане. Територията включва крайбрежни води, шелф и други морски и подводни пространства под суверенитета и юрисдикцията на приемащата държава, утвърден от международното право, когато целта на този суверенитет и юрисдикция е проучване, използване и опазване на морското дъно, подводните пластове и природните ресурси.

 4. “Невъзможност за конвертиране” означава невъзможността на инвеститора да конвертира от местна валута в каквато и да е свободно конвертируема валута плащания, които следва да бъдат прехвърлени в чужда държава, като например печалба или други плащания.

 5. “Невъзможност за прехвърляне на плащания” означава невъзможността на инвеститора да реализира прехвърляне на плащане в свободно конвертируема валута в Република България поради акт на правителството или друг компетентен орган в приемащата или в трета държава.

 6. “Щета от експроприация” означава загуба, която произтича от невъзможността за притежаване, управляване и експлоатиране на инвестицията или от невъзможността за предявяване на иск за приходи, произхождащи от инвестицията, причинена като резултат от експроприация, национализация или конфискация в приемащата държава, извършена без справедливо обезщетение за Застрахования.

 7. “Щета от политически актове на насилие” означават загуби на активи или загуби на приходи от чуждестранното дружество в резултат на война, революция, бунт, въстание или гражданско неподчинение, тероризъм и саботаж.

 8. “Застрахователна година” означава период от 365 дни като основен период на застраховане, за който се сключва застрахователната полица. Тази първа застрахователна година започва на датата, от която Застрахователят започва да покрива риска; следващите застрахователни периоди започват на същата дата за всяка следваща година.

 9. “Чуждестранно дружество” означава дружество, в което се правят инвестиции и което е предмет на застраховката. “Чуждестранно дружество” също така означава и съвместно дружество или дружество, учредено в чуждата държава от Инвеститора, при условие, че първоначалната инвестиция в чуждестранното дружество се отнася до активите на това чуждестранно дружество.

 10. “Период на изчакване” е период от време, след изтичането на който Застрахованият може да поиска обезщетение от Застрахователя. Периодът на изчакване е най-малко шест месеца, освен ако Застрахователната полица предвижда друго. В рамките на този период Застрахованият е длъжен да предприеме всички необходими мерки за предотвратяване на рискове от възникване на щета.


Член 2 – Основни условия на Застраховката на инвестиция


 1. Само инвестиция, която отговаря на следните критерии може да бъде застрахована:

  1. Това е нова инвестиция или инвестиция, чрез която Застрахованият придобива право на собственост или участие във вече съществуващо чуждестранно дружество с цел да увеличи или модернизира дълготрайните материални активи на това дружество, или когато инвестицията има характер на допълнителни оборотни средства, с внасянето на които се цели подпомагане на разрастването на дейността на чуждестранното дружество;

  2. Инвестицията следва да има характер на дългосрочен ангажимент за Инвеститора за период от най-малко три години;

  3. Печалбата на Инвеститора следва да зависи единствено от резултатите, постигнати от чуждестранното дружество и от възвръщаемостта на инвестицията;

  4. Инвестицията следва да бъде осъществена в съответствие с правото на приемащата държава и Инвеститорът следва да е получил всички необходими разрешения от администрацията на приемащата държава.

  5. Инвестицията следва да е в конвертируема валута.

 1. Инвестициите в следните чуждестранни дружества или проекти са изключени от обхвата на подлежащите на застраховане:

  1. Производство на оръжие;

  2. Рискови (опасни) или високо спекулативни проекти;

  3. Производство на халюциногенни или наркотични вещества.


РАЗДЕЛ II – ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СТОЙНОСТ


Член 3 – Застрахователна сума

 1. Застрахователната сума се определя в Застрахователната полица по един от следните начини:

  1. За целите на застраховане срещу риск от експроприация или риск от политически актове на насилие съгласно член 11, параграфи 1b) и 1c) от настоящите Общи условия за застраховане, застрахователната сума е стойността на инвестицията във валута или в лева на базата на сключения търговски договор;

  2. За целите на застраховане срещу невъзможност за конвертиране на местната валута на приемащата държава в свободно конвертируема валута и срещу риск от невъзможност за прехвърляне съгласно член 11, параграф 1а) от настоящите Общи условия за застраховане, застрахователната сума е в размер на сумата, изчислена от Застрахования в началото на всяка застрахователна година като максимален размер средства, които трябва да бъдат прехвърлени в рамките на този застрахователен период.

 1. Застрахованият може по всяко време да поиска намаляване на застрахователната сума. Това намаляване влиза в сила след съгласие от страна на Застрахователя в началото на застрахователната година, която следва застрахователния период, през който е било направено искането.

 2. Застрахованият има право във връзка с реинвестираните печалби да иска пропорционално увеличаване на застрахователната сума. Това увеличаване влиза в сила от началото на застрахователната година, която следва застрахователния период, през който е било направено искането, при условие, че не е имало неблагоприятни обстоятелства, които да се отнасят до задълженията на Застрахования.

 3. Във връзка с физическата и моралната амортизация на инвестицията, Застрахователната полица предвижда брой застрахователни периоди, след изтичането на които застрахователната сума ако не е уговорено друго се намалява автоматично за всяка година съответно на 90, 80, 70, 60 и 50% от първоначалната застрахователна сума на инвестицията, като промените в застрахователната сума, направени в съответствие с параграф 2 и 3 от настоящата разпоредба се вземат под внимание.

 4. Застрахователната сума се намалява със сумите на застрахователните обезщетения, платени на Застрахования по Застрахователната полица, сключена в съответствие с настоящите Общи условия за застраховане.

 5. Всички увеличения или намаления на застрахователната сума следва да бъдат отразени в допълнителни споразумения към Застрахователната полица Застрахователят си запазва правото да откаже увеличение на застрахователната сума в случай, че съществува неприемливо увеличение на риска от възникване на щета в приемащата държава.


Член 4 – Начална дата на инвестицията

Застрахователната полица определя началната дата на инвестицията както следва:

 1. В случай на предоставяне на финансови ресурси (съгласно член 1, параграф 2 b) или параграф 2е)), като датата, на която Застрахованият е наредил прехвърлянето на средствата;

 2. В случай на прехвърляне на стоки, като датата, на която стоките са били приети на определеното място на доставка;

 3. В случай на предоставяне на нематериални права, като датата на влизане в сила на договора между Застрахования и чуждестранното дружество;

 4. В случай на предоставяне на услуги, като датата, на която е изтекъл договорения период за предоставяне на услуги и Застрахованият придобива право на собственост върху инвестицията, която произхожда (се явява като резултат) от предоставените услуги.


РАЗДЕЛ III – ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА, ДОГОВОР ЗА ЗАЯВКА ЗА ЗАСТРАХОВКА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ


Член 5 – Застрахователна полица

 1. Застрахователната полица, както и нейните изменения и допълнения се извършват в писмена форма. Настоящите Общи условия за застраховане представляват неразделна част от Застрахователната полица. Застрахователната полица може да се различава от настоящите Общи условия за застраховане; в такива случаи разпоредбите на Застрахователната полица имат приоритет пред разпоредбите на тези Общи условия за застраховане.

 2. Застрахователят сключва със Застрахования Застрахователна полица за застраховане на определена инвестиция на територията на приемащата държава. Застрахователната полица има освен предвиденото в Търговския закон съдържание и данни за идентифициране на Инвеститора, инвеститорския проект и неговия график, вид и размер на инвестицията, процента на застрахователната премия, общ размер на застрахователната премия и системата за нейното заплащане, период на валидност и размера на самоучастието на Застрахования.

 3. В случай, че Застрахованият прехвърли правата, които произтичат от застрахования инвестиционен проект на трето лице, без съгласието на Застрахователя, застраховката се прекратява от деня на осъществяване на това прехвърляне.

 4. Застрахователната полица може да предвижда, че Застрахователят следва да изплати застрахователно обезщетение на трето лице.

 5. Застрахователната премия, таксата за заявка по Договора за резервиране на кредитен лимит и всякакви други финансови задължения, упоменати в Застрахователната полица се уреждат от Застрахования срещу сметка, издадена от Застрахователя. Застрахователната полица определя началната дата на инвестицията в съответствие с член 4, периода на валидност и как се определя изтичането му във връзка с материалния характер на инвестицията.

 6. Застрахователната полица се сключва в деня на подписването й от договарящите страни.


Член 6 – Договор за резервиране на кредитен лимит

 1. Застрахователят може, след молба от страна на заинтересованата страна, да сключи с нея Договор за резервиране на кредитен лимит

 2. Договорът за резервиране на кредитен лимит гарантира на заинтересованата страна резервиране на финансов капацитет за сключване на Застрахователна полица на даден по-късен етап. Договорът за резервиране на кредитен лимит се сключва във формата на договор за бъдеща Застрахователна полица за застраховане на инвестиция. Договорът определя процента на бъдещата застрахователна премия за инвестицията, самоучастието на Застрахования и крайния срок за сключване на бъдещата Застрахователна полица.

 3. Застрахователят си запазва правото да откаже да сключи следващата договора Застрахователна полица в случай, че за периода на валидност на Договора за резервиране на кредитен лимит риска на съответната територия значително се е повишил.


Член 7 – Застрахователна премия

 1. При изчисляване на застрахователната премия, Застрахователят оценява обхвата на политическия риск, покрит от застраховката и договорен в Застрахователната полица на базата на искането на Застрахования, при условие, че Застрахователят приеме обхвата на покритието.

 2. Изчисляването на застрахователната премия се основава на процентния дял на застрахователната премия от максималния размер на застрахователната сума т.е. от общата стойност на инвестицията на Застрахования за съответната застрахователна година. Максималният размер на застрахователната сума се определя от Застрахователя на базата на искането на Застрахования, винаги преди началото на всяка застрахователна година.

 3. Застрахователната премия се заплаща изцяло и предварително за целия застрахователен период (застрахователна година) и Застрахованият е задължен да я заплати на датата, посочена от Застрахователя.


РАЗДЕЛ IV – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ


Правата и задълженията на Застрахователя и Застрахования произтичат от гражданското законодателство на Република България и настоящите Общи условия за застраховане и сключената Застрахователна полица.


Член 8 – Права и задължения на Застрахования

 1. Застрахованият има право:

  1. На обезщетение в съответствие с настоящите Общи условия за застраховане и Застрахователната полица;

  2. Да използва сключената застрахователна полица като обезпечение за финансиране на инвестиция;

  3. С писменото съгласие на Застрахователя да прехвърля на трето лице правата и задълженията, които произтичат от застрахования инвестиционен проект.

 1. Застрахованият е длъжен да полага грижи за предотвратяване на риска с такова внимание, умение, предвидливост и ефективност, както ако не беше застрахован, освен това той също така е длъжен и да:

  1. посочи в молбата за застраховка цялата информация, която му е известна и която би могла да повлияе върху оценката на риска, включително информация относно друга застраховка на имущество, сключена във връзка с тази инвестиция;

  2. изпълни изцяло и на падежа всички задължения към чуждестранното дружество;

  3. се погрижи за получаване на всички необходими лицензи, както и да гарантира, че доколкото му е известно, чуждестранното дружество е получило всички необходими лицензи и разрешения преди започване на осъществяването на инвестицията;

  4. поеме на свой риск частта от инвестицията, която не е застрахована от Застрахователя;

  5. позволи на Застрахователя при изпращане на документацията да осъществи проверка с цел уточняване и вероятно коригиране на данните, за да отговарят и да служат по-добре на нуждите на Застрахования;

  6. предприеме всички необходими мерки за осигуряване на пълно и навременно уреждане на всички дължими вземания като за тази цел използва услугите на първокласни банки;

  7. информира незабавно Застрахователя след като му стане известно, че:

- за 30 дни не е получил средствата предназначени за прехвърляне,

- са възникнали други необичайни обстоятелства или съществува заплаха от възникване на щета,

- има нова информация от съществено значение, която се отнася до чуждестранното дружество;

- са възникнали обстоятелства или в някоя държава са предприети мерки, които могат да окажат отрицателно влияние върху интересите на Застрахования и застрахованата инвестиция;

  1. предприеме мерки, насочени към намаляване на риска и ограничаване на щетите в случай на възникване на някое от обстоятелствата, описани по-горе;

  2. в сътрудничество със Застрахователя следвайки инструкциите му да предприеме всички необходими мерки;

  3. Застрахованият е длъжен да оказва на Застрахователя всякакво съдействие, каквото му е необходимо за получаване на информация, включително и от трети лица или за проучване на тяхната документация в съответствие с гореописаните условия.


Член 9 – Права и задължения на Застрахователя

 1. Застрахователят има право да:

  1. Намали обезщетението, в случай че Застрахованият наруши задълженията, които има по силата на относимите общо задължителни закони и подзаконови актове, настоящите Общи условия за застраховане или Застрахователната полица, при условие че това нарушение е оказало съществено въздействие за възникването на щета или е довело до възникване на имуществена загуба за Застрахователя;

  2. Откаже заплащането на обезщетение, в случай че Застрахованият наруши задълженията си по Застрахователната полица и настоящите Общи условия за застраховане с цел неоснователно обогатяване;

  3. Откаже заплащането на обезщетение, в случай че Застрахованият прехвърли на трето лице правата, които произтичат от застраховката на инвестицията без писменото съгласие на Застрахователя;

  4. Откаже заплащането на обезщетение, в случай че щетата е била причинена от Застрахования, включително и чрез:

 • Нарушение на разпоредбите, действащи на територията на Република България, в приемащата държава, в която е осъществена инвестицията или в държавата, към която се извършва прехвърлянето, което е свързано преди всичко но не само с формалности по придобиването и лицензи, необходими за инвестицията, внос и прехвърляне на стоки през трети държави, прехвърляне или конвертиране на плащания;

 • Приемане на условия в даден инвестиционен проект, които съществено се различават от международната или местната бизнес практика и водят до извънредно ограничаване на правата на Застрахования в случай на възникване на щета (например, необичайно право на възражение, неоправдана (неправомерна) възможност за отказ от договора от страна на инвестиционния партньор и др.);

  1. Получи плащане на застрахователната премия за период от началото на застраховката до момента на прекратяването й, дори и в случай че не съществува бъдеща възможност за възникване на щета в рамките на застрахователния период, освен ако в Застрахователната полица не е уговорено друго; 1. Застрахователят е задължен:

  1. При възникване на щета (член 10) без ненужно забавяне да осъществи такова разследване, каквото е необходимо за установяване на размера на задължението си за изплащане на обезщетение и да обсъди резултатите от това разследване със Застрахования;

  2. В едномесечен срок след предоставяне на всички изискани документи по щетата да издаде решение относно обезщетението и на основание на това решение да обезщети Застрахования или да откаже изплащането на застрахователно обезщетение.


РАЗДЕЛ V - ЩЕТА, РАЗМЕР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ, ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Член 10 - Щета

Щета е материалната вреда за Застрахования, настъпила в резултат на цялостно или частично разрушаване на недвижими активи, пълна или частична невъзможност за прехвърляне на дивиденти, приходи, печалба след данъчно облагане и мита, чийто източник е застрахования инвестиционен проект, причинени от някое от обстоятелствата, които са решаващи за настъпването на щетата, в съответствие с описаното в член 11 от настоящите Общи условия за застраховане.


Член 11 – Размер на застрахователното покритие

 1. Покрити рискове – Застрахователят покрива следните три вида политически и други нетърговски рискове т.е. рискове, които не са свързани с икономическото или финансовото положение на чуждестранното дружество, а възникват от политически и икономически обстоятелства и мерки в приемащата държава или в трета държава, които по отношение на инвестицията имат качеството на непреодолима сила. Застрахованият може да определи в своята заявка за застраховка кои видове риск или кои комбинации от рискове желае да бъдат покрити от застраховката.

  1. Невъзможност за конвертиране на приходите от инвестицията, деноминирани в националната валута на приемащата държава, в свободно конвертируема валута и невъзможност за прехвърляне на плащания къв Република България; за целите на настоящите Общи условия за застраховане, покритието включва такива рискове за Инвеститора, които произтичат от нови ограничения, които забраняват конвертирането и прехвърлянето на плащания, произтичащи от застрахованата инвестиция както от приемащата държава, така и/или от трети държави. Тези ограничения може да бъдат под формата на нов, по-суров ограничителен режим на прехвърлянето в чужбина на национална валута на приемащата държава или невъзможност за изпълнение на искане за обмен в конвертируема валута в резултат на въвеждане на процедури за обмен на чуждестранна валута от страна на властите на приемащата държава. Чрез тази застраховка Застрахователят покрива прехвърляния на печалби, възвращаемост на капитала, възвръщане на първоначалната инвестиция или печалба от продажбата на инвестицията, прехвърляне на плащания на главница и лихва, такси (хонорари) за оказано техническо съдействие и други подобни плащания, свързани с инвестицията, приети за застраховане. Застраховката на прехвърляне изключва загубите на Застрахования, причинени от обезценяване на местната валута;

  2. Експроприация – застраховката срещу експроприация осигурява защита срещу национализация, конфискация или експроприация на чуждестранното дружество, включително и експроприация чрез държавен акт, която е лишила Инвеститора от неговите основни права във връзка с инвестицията за непрекъснат период от най-малко шест месеца. Застраховката изключва финансови последици от недискриминационни регулаторни и фискални (данъчни) мерки, наложени от властите в приемащата държава. Застраховката не покрива случаи на налагане на административни мерки (преди всичко в областта на фиска), предизвикани от действия на Инвеститора или чуждестранното дружество. Размера на застрахователното покритие се определя на базата на стойността на инвестицията в чуждестранното дружество, считано от деня на изваждането й от счетоводните книги на Инвеститора;

  3. Политически актове на насилие – застраховката срещу този тип политически риск осигурява защита срещу повреждане на собствеността и намаляване на приходите от застрахованата инвестиция в резултат на политически мотивирани актове на насилие като война, революция, въстание, бунт и гражданско неподчинение (политически мотивирани терористични атаки и саботаж). Загуби, причинени от работниците в чуждестранното дружество не се покриват от застраховката.

 2. Задължението на Застрахователя за изплащане на обезщетение възниква след изтичане на периода на изчакване от шест месеца, при явно възникване на едно от обстоятелствата, които са решаващи за възникване на щетата в съответствие с параграф 1. Застрахователната полица може да регулира продължителността на периода на изчакване по различен начин. Периодът на изчакване започва:

  1. В случай на щета, която е настъпила в резултат на експроприация: на датата на експроприацията или на датата, на която дейността на чуждестранното дружество е била спряна или препятствана;

  2. В случай на имуществена вреда в резултат на война: на датата, на която материалната вреда е възникнала или на датата, на която дейността на чуждестранното дружество е била спряна или препятствана;

  3. В случай на щета, която е настъпила в резултат на осуетяване на прехвърляне: на датата, на която е извършено плащането в местна валута.

  4. В случаите, когато периодът на изчакване изтича след изтичане периода на валидност на застрахователния договор, настъпилото застрахователно събитие се счита от Застрахователя за действително, при условие, че съответната инвестиция е била реализирана и застрахована в периода на валидност на застрахователния договор. Такова застрахователно събитие се счита за настъпило в резултат на сбъдването на покрит по застрахователната полица риск и за него Застрахователят дължи застрахователно обезщетение при наличие на предпоставките съгласно настоящите Общи условия.
 1. Рискове, изключени от Застраховката – застраховката, сключена в съответствие с настоящите Общи условия за застраховане не осигурява право на обезщетение за щети, настъпили в резултат на:

  1. Икономическото или финансовото положение на чуждестранното дружество;

  2. Конфискация (отнемане) – в случай, че то се явява последица от престъпление;

  3. Експроприация – в случай, че този акт е последван от пълно парично обезщетение в свободно конвертируема валута, изплатено от правителството или от друга публична институция в приемащата държава;

  4. Национализация - в случай, че този акт е последван от пълно парично обезщетение в свободно конвертируема валута, изплатено от правителството или от друга публична институция в приемащата държава;

  5. Поведението на Инвеститора противоречи на изискванията на закона в приемащата държава;

  6. Заплащане на забавени задължения;

  7. Решения или мерки на правителството на Република България;

  8. (нова – Пр. № 188/20.02.2012 г. на СД на БАЕЗ ЕАД) Нарушаване или неизпълнение от страна на Застрахования, негов представител или подизпълнител на разпоредбите на Особена част, Глава 8, Раздел IV /Подкуп/ от Наказателния кодекс на Република България, в това число и актове на Правителството или на други административни органи, отнасящи се до борбата с подкупването, включително и подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки, когато това е свързано с подготовката, сключването и изпълнението на договора, уреждащ условията на инвестицията.


Член 12 - Обезщетение

 1. Предпоставка за изплащане на обезщетение е:

  1. Щетата да не е възникнала в резултат на пълна загуба или имуществени вреди, причинени на инвестицията, която е следвало да бъде застрахована в съответствие с правилата за съответната предприемаческа дейност;

  2. Щетата да е в размер над 1% от стойността на инвестицията .

 1. Искане за изплащане на обезщетение

  1. Искането за изплащане на обезщетение трябва да съдържа цялата необходима информация и Застрахованият трябва да създаде възможност на Застрахователя да прегледа и копира всички документи, необходими за приемане на претенцията и за изчисляване на размера на щетата;

  2. Застрахователят е задължен да изпрати становището си относно претенцията на Застрахования;

  3. Искането за изплащане на обезщетение, което съдържа размера на щетата, определен във валутата на щетата е свързано с тези застрахователни събития, за които е изтекъл периодът на изчакване и щетата е представена чрез:

   1. В случай на възникване на щета съгласно член 11, параграфи 1b и 1c, последната застрахователна сума;

   2. В случай на възникване на щета съгласно член 11, параграфи 1а, размерът на средствата, преведени от чуждестранното дружество на Инвеститора, максималният размер на средствата представлява сумата, договорена за съответната застрахователна година в Застрахователната полица намалена с всички възстановени суми, компенсации и обезщетения, получени от Застрахования и с които се намалява щетата, претърпяна от Застрахования (намаляването на размера на щетата може също така да бъде извършено и чрез спестяване на разходите на Застрахования, които са възникнали в резултат на възникване на щетата т.е. Застрахованият няма повече задължение да плаща данък върху дивиденти, комисионни на агенти и т.н.);

  1. В случай, че Застрахователя, след отчитане на изчисленията, направени на базата на условията описани в параграф с), изплати обезщетението, искането за обезщетение следва да включва и невъзстановимите разходи за административни процедури, арбитраж, консултантски услуги и други такива, свързани с инвестицията, които са били направени с предварителното писмено съгласие на Застрахователя или в съответствие с инструкциите на Застрахователя. Гореописаните разходи следва да бъдат разглеждани като щета и в случай, че стъпките за тяхното прилагане са довели до възстановяване на правата на Застрахования върху инвестицията или до получаване на плащания, вноски и т.н.,

  2. От размера на щетата, изчислен в съответствие с параграфи c) и d) от настоящата разпоредба, Застрахователят следва да заплати обезщетение в процентен дял, определен в Застрахователната полица, след като Застрахования представи съгласието си с Решението за обезщетение и след правно валидно прехвърляне на Застрахователя на всички права и гаранции на Застрахования във връзка със застрахованата инвестиция. В случай, че Застрахованият вече е прехвърлили тези права на трето лице, такова прехвърляне трябва първо да бъде прогласено за нищожно;

  3. След като обезщетението е заплатено от Застрахователя, Застрахованият е задължен да уреди незабавно прехвърляне на Застрахователя на всички суми, които е получил и които са свързани с дадената инвестиция или с плащания или възстановявания на суми. Застрахованият е задължен да взема участие, при молба в този смисъл от страна на Застрахователя, при уреждане на финансовите отношения във връзка с щетата и при прехвърлянето на правата и гаранциите;

  4. Обезщетението следва да бъде заплатено във валутата на щетата;

  5. За целите на искането на обезщетение, всички печалби, плащания и други подобни, направени в чуждестранна валута, следва да бъдат конвертирани по обменния курс, валиден за деня на тяхното извършване. За целите на искането на обезщетение, всякакви компенсации, плащания и др., получени в чуждестранна валута следва да бъдат конвертирани по курса, определен от Българска народна банка, валиден в деня на кредитиране на сметката в чуждестранна валута на Застрахования.


РАЗДЕЛ VI – ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 13 – Права и задължения, които възникват след изплащане на обезщетение

 1. При изплащане на обезщетение, освен ако не е имало предхождащо прехвърляне на вземане по силата на договор, Застрахователят придобива правото да прехвърли неизплатеното вземане, за което е било платено обезщетение. Договарящите страни могат да предвидят в Договора за прехвърляне на вземания коя от страните си осигурява възстановяване на правото на вземане (иск) и при какви условия да бъде извършено прехвърлянето на вземането на Застрахования. В случай, че възстановената сума надхвърля размера на платеното обезщетение, размера на полученото в повече следва да бъде разделено между Застрахователя и Застрахования в съответствие с Договора за прехвърляне на вземания.

 2. При изплащане на обезщетение, освен ако не е имало предхождащо прехвърляне на вземане по силата на договор, Застрахователят придобива правото да се удовлетвори от свързаните залози, обезпечения, застрахователни полици и др. или от парични суми, платени в чужбина за покриване на застрахованото вземане.


Член 14 – Одит и експертиза

Всяка декларация на Застрахования, заедно с приемането от страна на Застрахования на задължения и отговорности по силата на Застрахователната полица, дава възможност на Застрахователя по всяко време да поиска одит или професионална експертиза на счетоводните книги на Застрахования, които да бъдат осъществени от вещо лице.

Този одит или такава експертиза, заедно с контрола, упражнен в съответствие с член 8, следва да бъдат осъществени от представител на Застрахователя или от одитор или експерт, избран по споразумение със Застрахования от списък на одиторите и експертите към съда.


Член 15 – Надплатена премия

В Застрахователната полица може да се уговори, че при липса на щетимост по полицата Застрахованият може да участва в положителния финансов резултат.

Член 16 – Разрешаване на спорове

 1. В случа на спор между Застрахования и Застрахователя и двете договарящи страни следва да се опитат да разрешат спора чрез взаимни отстъпки и да избягват съдебното му разглеждане.

 2. Споровете, които не могат да бъдат разрешени чрез взаимни отстъпки следва да бъдат разрешени в съответствие с българското гражданско право от компетентния български съд.


На основание чл. 36, ал. 2, т.1 от Устава на БАЕЗ ЕАД настоящите Общи условия са приети от Съвета на директорите на дружеството с Протокол № 25/29.10.2004 г., както и изменени и допълнени с Решения от 04 май 2010г. с Протокол № 150/04.05.2010г., 16.08.2010 г. с Протокол № 156/16.08.2010 г., 20.02.2012 г. с Протокол № 188/20.02.2012 г.

***

Свързани:

Българска агенция за експортно застраховане еад iconРепублика българия сметнапалат а
За резултатите от извършен специфичен одит на финансовите операции във връзка с дейността на “Българска агенция за експортно застраховане”...
Българска агенция за експортно застраховане еад iconКодекса за застраховане. І. Данни за кандидата за застраховане
...
Българска агенция за експортно застраховане еад icon7. указания към участниците за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”
Българска агенция за експортно застраховане еад iconПроцедура по възлагане на обществена поръчка предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „столичен автотранспорт еад
Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „столичен автотранспорт” еад
Българска агенция за експортно застраховане еад iconОбщо застраховане и имуществено застраховане
Предмет на застраховане са движими и недвижими имущества, собственост на фирми или граждани, в т ч
Българска агенция за експортно застраховане еад iconАлианц България"; зпад "
Юръп) Лимитид – клон София" (qbe);зк “лев инс” ад; "Общинска застрахователна компания" ад;зк "Дженерали Застраховане" ад; "хди застраховане"...
Българска агенция за експортно застраховане еад iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Зад “дзи-общо застраховане” гр. София, чрез зад дзи общо застраховане, главна агенция Б., представлявано от управителя М. В. П. чрез...
Българска агенция за експортно застраховане еад iconУказания за подготовката и представянето на офертата по предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на столичен
Столичен автотранспорт” еад възлага обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет “Предоставяне на услуги по застраховане...
Българска агенция за експортно застраховане еад iconПроект догово р
Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на “столичен автотранспорт” еад”
Българска агенция за експортно застраховане еад iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом