Проект „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000" оперативна програма "
ИмеПроект „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000" оперативна програма "
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер25.81 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Natura 2000/PROEKTI/Novini/2_press_Strategia_OP
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Eвропейски фонд за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

Проект „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000”
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.

Министерство на околната среда и водите

Дирекция „Национална служба за защита на природата”

Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) ще разработи Техническо задание по проект „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000”

Българска Фондация Биоразнообразие спечели обществена поръчка, обявена през декември 2009 г. от МОСВ с предмет „Избор на изпълнител за разработване на техническо задание за Националната информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000, Дейност 2 от проект „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Договорът е на стойност 12 550 лв. без ДДС.

Ще бъде изготвен предварителен Анализ на наличната информация за направеното до сега, включително и изображения, брошури, видео материали, както и определяне на ключовите целеви групи, към които ще бъде насочена Националната стратегия за комуникиране на мрежата Натура 2000. Ще бъде анализиран и част от опита в Европа.

Техническото задание, което се очаква като краен продукт на поръчката ще заложи нормативната рамка на Комуникационната стратегия, както и нейното прилагане, взаимовръзките й с други подобни документи и инициативи, както на ниво Европейски съюз, така и на регионално и местно ниво.


Проект „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000” по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” е на стойност 173 070 лв., от които 147 109,50 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а 25 960,50 лв. е националното съфинансиране. Основната цел на проекта е подготвяне на широката общественост и на заинтересованите страни за изработване на консенсусен подход при управлението на защитените зони. Така ще се генерира широка обществена подкрепа и ангажираност, както и ще се популяризират целите на мрежата.

Бенефициент по проекта е Дирекция „Национална служба за защита на природата” към МОСВ.

БФБ е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза, която работи за опазване на биоразнообразието в България и съседните страни и подпомага ангажираните организации и институции, подкрепя участието на гражданите и местните общности в управлението на природните ресурси и защитените територии и повишава обществената ангажираност към проблемите на биоразнообразието.


За контакти:

Геновева Господинова, ръководител на проекта

Тел. 940 6696

e-mail:g.gospodinova@moew.government.bg


Радостина Ценова – PR на БФБ

radostina.tzenova@biodiversity.bg, 0888 508 502Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г
Свързани:

Проект „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000\" оперативна програма \" iconПроект проект "Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България"
...
Проект „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000\" оперативна програма \" iconДо какво води предложението на нуг за отлагане на 29 от предложените зони за Натура 2000
Количествени данни за намаляване на покритието на мрежата натура 2000 за избрани видове и природни местообитания, в резултат на решението...
Проект „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000\" оперативна програма \" iconКомуникационна стратегия
Проект: „Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация” в изпълнение на Договор:...
Проект „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000\" оперативна програма \" iconДоговор № / г
За „изработване на комуникационна стратегия за изпълнение на комуникационния план на оперативна програма „развитие на конкурентоспособността...
Проект „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000\" оперативна програма \" iconПрограма "образът на българия в процеса на присъединяването ни към ес"
Д-р Галин Бородинов, Директор на проект “Информационна и комуникационна програма на Делегацията на Европейската комисия в България”,...
Проект „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000\" оперативна програма \" iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
Проект „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000\" оперативна програма \" iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
Проект „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000\" оперативна програма \" iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
Проект „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000\" оперативна програма \" iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
Проект „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000\" оперативна програма \" iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом