С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и
ИмеС постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и
страница5/5
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер0.64 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.daits.government.bg/upl/docbg20080107110358.doc
1   2   3   4   5
§ 1, т. 7 думите „единен граждански номер” следва да се заличат.

Мотиви:Съгласно разпоредбата на чл. 249, ал. 1 от ЗЕС данните за единния граждански номер на крайните потребители могат да се използват само с цел събиране на задължения по съдебен ред, като могат да се обработват и когато физическото лице, за което се отнасят тези данни, е дало изрично своето съгласие. Аналогична разпоредба е предвидена в чл. 5 от Закона за защита на личните данни.

Не се приема.

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни обработването на лични данние допустимо, в случаите, когато това е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес. В съответствие с т. 9 от Преамбюла на Директива 2006/24/ЕО, обществените органи могат да се намесват в упражняването на правото на зачитане на личния живот и кореспонденция (чл. 8 от Конвенция на Съвета на Европа за правата на човека и основните свободи), само когато това е необходимо в интерес на националната сигурност или обществена безопасност, с цел предотвратяването на престъпления.

С оглед необходимостта от идентифициране на потребители за предотвратяване на престъпления и за защита на националната сигурност и предвидената в т. 25 от Преамбюла на Директива 2006/24/ЕО възможност за държавите-членки да приемат законодателни мерки относно правото на достъп до и и ползване на данни от компетентните органи, в наредбата е включено предоставянето на ЕГН, като начин за идентификация.

50.
Мобилтел ЕАД

Предлагаме създаване на § 1 т. 8 със следното съдържание:

т. 8 „Обработване на данни" е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да извършват по отношение на данни с автоматични или други средства, като събиране, създаване, записване, организиране, адаптиране, изменение, възстановяване или, актуализиране.”

Не се приема.

Това би наложило промяна на комбинацията „създадени или обработени”, която е в съответствие с Директива 2006/24/ЕО.

51.
Мобилтел ЕАД

По § 3 от ПЗР на Проекта:

Предлагаме да се предвиди, че Наредбата влиза в сила 6 месеца след обнародването й в Държавен вестник, с изключение на текстовете, за които е предвидено, че влизат в сила на 15.03.2009г.

С проекта се създават задължения за предприятията да съхраняват определена категория данни за период от 12 месеца. С оглед осигуряване на необходимото време за техническото осигуряване на това задължение от операторите считаме, че на предприятията следва да бъде даден поне 6-месечен период за обезпечаване изпълнение на съответните задължения.

Не се приема.

В Директивата не е предвиден отлагателен срок.

52.
Сдружение за елекронни комуникации

Предлагаме § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Проекта да се измени по следния начин:

§ 3. Тази наредба влиза в сила 6 месеца след обнародването й в „Държавен вестник”, с изключение на разпоредбите на чл. 3, т. 1, буква „б”, т. 2, буква „б”, т. 3, букви „б” и „в”, т. 4, буква „б” и т. 5, буква „в”, които влизат в сила от 15 март 2009 г.”

Считаме, че доколкото с разглежданата наредба се налага задължение за предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да съхраняват определени категории данни за срок от 12 месеца, на тях трябва да се предостави и разумен срок, в който да осигурят техническата обезпеченост за изпълнение на това задължение. След обнародване на наредбата в „Държавен вестник” предприятията ще следва да поръчат, закупят и въведат в експлоатация необходимото оборудване, за което ще им е нужен период от време от най-малко 6 месеца.

Предложението за добавяне на б. „в” в чл. 3, т. 3 е във връзка с промяната на чл. 3 от Наредбата описани в т. 2 от настоящето становище.

Не се приема.

В Директивата не е предвиден отлагателен срок.

53.
Сдружение за електронни комуникации

Във връзка с разпоредбата на чл. 32, ал. 2, т. 4, буква „а” от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове следва да се посочи кои актове на европейския съюз се имплементират в българското законодателство с наредбата:

§ 4. Тази наредба въвежда в българското законодателство нормите на Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/ЕС.”

Приема се.

Отразено е в § 4 от Преходните и заключителни разпоредби от наредбата.

54.
Космо България Мобайл ЕАД

С оглед предоставяне на достатъчен срок за привеждане дейността на предприятията в съответствие с изискванията на Проекта, предлагаме в Преходните и Заключителните разпоредби на Проекта да бъде включен текст, с оглед отлагане влизането в сила на акта. Считаме за подходящ тримесечен срок, считано от обнародване на Наредбата, в който предприятията да имат възможност да обезпечат изпълнението на своите задължения.

Не се приема.

В Директивата не е предвиден отлагателен срок.


1   2   3   4   5

Свързани:

С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconСдружение за електронни комуникации Конференцията на Международния съюз по далекосъобщения (itu) включи Wimax технологията в групата стандарти, включени в imt-2000.
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconДържавна агенция за информационни технологии и съобщения док
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. С настоящата наредба се уреждат изискванията към изграждането, функционирането...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconЗа категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за
Издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция за
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconПроект „Телецентрове Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения
Проект „Телецентрове” Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconРепубликабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения
ДВ, бр. 93 от 2006 г.) и във връзка с чл. 12 от Устройствения правилник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconПостановление №232 на мс от 28. 09. 2009 г за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция
Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на Устройствен правилник на Министерството...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconРепублика българия народно събрание
В чл. 9, т. 5 думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министерството на транспорта, информационните...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconРепублика българия народно събрание
Думите „Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министърът на транспорта, информационните...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconНаредба №21 от 11 май 2007 Г. За правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения
В сила от 22. 05. 2007 г. Издадена от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и Министерството на регионалното...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconНаредба №5 от 23. 07. 2009 г за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и храните и председателя на Държавната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом