С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и
ИмеС постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и
страница4/5
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер0.64 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.daits.government.bg/upl/docbg20080107110358.doc
1   2   3   4   5
Раздел IV от наредбата да отпадне поради следните причини:

Считаме, че задължението на предприятията да информират Министъра на вътрешните работи за информацията, която са предоставили на съда или прокуратурата противоречи на принципа на разделение трите власти (законодателна, изпълнителна и съдебна). Чл. 251, ал. 2 на ЗЕС ясно очертава кръга въпроси, които могат да бъдат регламентирани с наредбата. Редът за предоставяне на статистически данни не е сред този кръг въпроси и уреждането му би било извършено при липса на материална компетентност от страна на издаващите нормативния административен акт органи. Липсата на материална компетентност от своя страна ще доведе до нищожност на съответните разпоредби на наредбата.

В случай, че гореописаното предложение не бъде прието и Раздел IV остане в наредбата предлагаме ал. 1 на чл. 6 от Проекта да бъде изменена както следва:

Чл. 6. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни мрежи и/или услуги ежегодно до 31 март предоставят на министъра на вътрешните работи информация за предходната календарна година за:”

Следва да се въведе яснота за периода, до който се отнася предоставяната информация. Обратното би означавало всяка година да бъде предоставяна информация за всички предходни години. Считаме, че подобно изискване е ненужно и само би затруднило предприятията и министъра.

Не се приема.

Директива 2006/24/ЕО изрично изисква предоставянето на статистически данни.

38.
Мобилтел ЕАД

По чл. 6 от проекта:
1. Предлагаме чл. 6 от Проекта да отпадне.

Мотиви: Предложеният текст влиза в противоречие с чл. 5, ал. 3 от Проекта, където изрично е предвидено, че предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги са задължени да запазят тайната от кого е искането и какви данни са предоставени по него. На практика предприятията, от една страна следва да предоставят информация за случаите, в които са дали данни на компетентните органи и същевременно да пазят в тайна от кого е искането и какви данни са предоставени по него. От друга страна предоставянето на статистически данни не е сред кръга въпроси, които следва да бъдат уредени в Наредбата и са изрично предвидени в чл. 251, ал. 2 от ЗЕС. Следва да бъде отчетено и обстоятелството, че с Наредбата на министъра на вътрешните работи са предоставени правомощия да изисква и обобщава информация, предоставена на органите на съдебната власт, без да има подобни правомощия по закон.

Не на последно място следва да се отбележи, че предоставената информация не трябва да съдържа лични данни, но хипотезите, когато е предоставена информация по засекретени съдебни или досъдебни производства, не са обхванати от проекта. Информацията, която се предоставя по тези производства притежава същото ниво на класификация и гриф в съответствие с изискванията на чл. 28 от ЗЗКИ, каквото притежава и съответното съдебно/досъдебно производство. Съгласно чл. 33 от ЗЗКИ класифицираната информация се създава, обработва, предоставя, съхранява и унищожава при условията и по реда на закона и подзаконовите актове по прилагането му, а те не предвиждат свободно предоставяне на класифицирана информация на Европейската комисия за целите на статистиката.

С оглед гореизложеното предлагаме, в случай че предложението ни за отпадане на чл.6 не бъде прието, в ал. З изрично да бъде конкретизирано, че информацията по ал.1 и ал.2 освен лични данни не съдържа и класифицирана информация, а ал.1 на чл.6 от проекта бъде изменена както следва:Чл. 6 (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги ежегодно до 31 март предоставят на министъра на вътрешните работи информация в съответствие с утвърден от него образец, отнасяща се за предходната календарна година относно:

Не се приема.

Редакцията на чл. 6 относно предоставяните от предприятията статистически данни дефинира необходимото съдържание, което се предоставя до 31 март ежегодно на министъра на вътрешните работи, а именно:

- случаи на предоставяне на данни на компетентните органи;

- периода на съхранение на данните до поискването им;

- налични случаи, когато не е било възможно предоставянето на данни.


2. С оглед гореизложеното предлагаме, в случай че предложението ни за отпадане на чл.6 не бъде прието, в ал. 3 изрично да бъде конкретизирано, че информацията по ал. 1 и ал. 2 освен лични данни не съдържа и класифицирана информация, а ал. 1 на чл. 6 от проекта бъде изменена както следва:

Чл. 6 (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги ежегодно до 31 март предоставят на министъра на вътрешните работи информация в съответствие с утвърден от него образец, отнасяща се за предходната календарна година относно.”

Не се приема.

В наредбата са изрично дефинирани категориите данни, които предприятията следва да предоставят за разкриване на престъпления и нуждите на националната сигурност и съответно, следва да предоставят информация само за тях.

39.
Космо България Мобайл ЕАД

По чл. 6 предлагаме в разпоредбата на чл. 6 да се включи текст, който да определя формата и съдържанието на изискуемата информация, както и на какъв носител следва да бъде предоставяна.

Не се приема.

Необходимото съдържание е дефинирано в чл. 6 от наредбата.

40.
Космо България Мобайл ЕАД

Предлагаме в чл. 6, ал. 1 след думата „информация” да се добави “за предходната година”.

Мотиви: Редакционна бележка с цел прецизиране на текста.

Не се приема.

От текста на разпоредбата става ясно, че доклада е за предходната година.

41.
Космо България Мобайл ЕАД

Раздел V следва да се заличи.

Мотиви: Считаме, че съответните разпоредби в Закона за защита на личните данни и в ЗЕС са достатъчни за да бъде ангажирана административнонаказателна отговорност.

Не се приема.

Проектът на наредба транспонира разпоредбите на чл. 13 от Директива 2006/24/ЕО, съгласно които държавите-членки предприемат необходимите мерки, за гарантиране на национални мерки за прилагане на разпоредбите на глава III от Директива 95/46/ЕО, предвиждащи съдебна защита, отговорност и санкции.

42.
Сдружение за електронни комуникации

Предлагаме номерацията на § 1 от Допълнителните разпоредби да бъде коригирана, защото в проекта след т. 1 следва т. 3.

Приема се.

Номерацията на § 1 от Допълнителните разпоредби е коригирана.

43.
Космо България Мобайл ЕАД

Предлагаме § 1, т. 3 от Допълнителната разпоредба на Проекта, а именно определението за фиксирана и мобилна услуга, да бъде заличена във връзка с бележката ни посочена по-горе в настоящото становище.

Не се приема.

Редакцията на чл. 3, т. 2, б. „а” е прецизирана. Считаме, че за целите на наредбата предлаганото понятие „обществена телефонна услуга” е удобно да се конкретизира, като „фиксирана и мобилна услуга”.

44.
Сдружение за електронни комуникации

Предлагаме разпоредбата на § 1. т. 3 да бъде изменена по следния начин.

„3. „Фиксирана и мобилна услуга” е повиквания (включително гласови повиквания, повиквания до гласова поща, повиквания за конферентни разговори и повиквания свързани с данни), допълнителни услуги (включително пренасочване и прехвърляне на повикване) и услуги за изпращане на съобщения и мултимедийни услуги (включително „услугата кратки съобщения” (SMS), разширени медийни услуги и мултимедийни услуги).”

Разпоредбата цели да коригира неточностите в превода на разпоредбата на чл. 2, (с) от Директива 2006/24/ЕО и да уеднакви терминологията използвана в текста с действително използваната в общественото пространство и с тази на ЗЕС (например в чл. 257, ал. 6 на ЗЕС се говори именно за пренасочени повиквания).

Не се приема.

Редакцията на § 1, т. 3 напълно съответства на чл. 2, буква „в” от Директива 2006/24/ЕО, като предлаганото понятие за „фиксирана и мобилна услуга” конкретизира по-общото понятие „телефонна услуга”.

45.
Сдружение за електронни комуникации

Предлагаме т. 6 от § 1 от Допълнителните разпоредби на Проекта да придобие следния вид:

6. „Неуспешен опит за повикване” е съобщение, при което телефонното повикване е успешно свързано, но на него не е било отговорено или е имало управленска намеса е мрежата.”

Предложението има редакционен характер и цели унифициране на терминологията в наредбата. Мотивите са измененията са същите като тези описани в т. 2 от настоящето становище.

Не се приема.

Навсякъде в наредбата се използва „връзка” за „communication”, а английското понятие „network management” е навлязло в българската терминология като „управление на мрежата”.

46.
Мобилтел ЕАД

Предлагаме навсякъде в проекта „фиксирана и мобилна услуга" да бъдат заменени от „обществена телефонна услуга" в съответствие с предложеното определение, което да замени даденото в § 1, т. 3 от проекта:

§ 1, т. 3 „Обществена телефонна услуга" е обществена електронна съобщителна услуга за пренасяне на глас и звук в реално време, чрез която сеосъществяват национални и международни повиквания и достъп до услуги за спешна помощ посредством номер или номера от национален или международен номерационен план, която може да включва една или повече от следните услуги:предоставяне на услуги чрез оператор, справки за телефонни номера, телефонни указатели, предоставяне на обществени телефони, предоставяне на услуга при специални условия, предоставяне на специални средства за хора с увреждания или лица със специални социални нужди, и/или предоставяне на негеографски услуги, както и допълнителни услуги като препращане и прехвърляне на повиквания и услуги чрез изпращане на кратки текстови съобщения и мултимедийни услуги.”

Мотиви: Считаме разширяването на съдържанието на „обществена телефонна услуга”, формулирано в § 1, т. 41 от ПЗР на ЗЕС, за обосновано с оглед спецификата на Наредбата и обстоятелството, че предложената в проекта дефиниция поставя извън обхвата на акта предприятията предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, включително и гласови услуги чрез мрежа о- неподвижната радиослужба от вида „точка към много точки.”

Не се приема.

Редакцията на чл. 3, т. 2, б. „а” е прецизирана. Считаме, че за целите на наредбата предлаганото понятие „обществена телефонна услуга” е удобно да се конкретизира, като „фиксирана и мобилна услуга”.

47.
Мобилтел ЕАД

По § 1, т. 7 от ДР на проекта:

В проекта е предвидено принципно задължение за предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги да запазват и предоставят определени категории данни, включително и данни за абоната или регистрирания потребител, като в § 1, т. 7 от Наредбата е предвидено, че данните, необходими за идентифициране на абонат и/или потребител включват и неговия единен граждански номер. Чл. 248 от ЗЕС посочва данните, които могат да се съхраняват, а именно трафични данни, данни необходими за изготвяне на абонатните сметки, както и доказване на тяхната достоверност, и данни за местоположение. Чл. 249, ал. 1 от ЗЕС изрично посочва, че данните за единния граждански номер на крайните потребители могат да се използат само с цел събиране на задължения по съдебен ред, като могат да се обработват и когато физическото лице, за което се отнасят тези данни, е дало изрично своето съгласие. Предоставянето на тези данни за целите на националната сигурност и отбраната на страната не е сред предвидените в закона. Нещо повече, чл.262 от ЗЕС предвижда, че за неуредените в тази глава въпроси относно физическите лица се прилагат разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Доколкото единните граждански номера на българските граждани са лични данни по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД, за да бъдат предоставени е необходимо притежателите им да бъдат уведомени преди личните им данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица, като им бъде предоставена възможност да възразят срещу такова разкриване. Следователно предоставянето на единен граждански номер без съгласие на притежателя му е в нарушение на действащото законодателство. С оглед гореизложеното предлагаме от съдържанието на понятието „данни за абоната или потребителя» да отпадне ЕГН. В подкрепа на това предложение е и самата Директива 2006/24/ЕО, където е предвидено, че една от целите й е осигуряване спазването на основните права на гражданите с оглед зачитане на личния живот и личната кореспонденция, и защита на техните лични данни, като е заложено в чл. 7 и чл. 8 от Европейската харта за правата на човека. Последната предвижда, че намесата на държавните органи в личните права на гражданите трябва да отговаря на изискванията за необходимост и пропорционалност и да бъде осъществявана по адекватен и съобразен с целта на намесата начин. Самата Директива също предвижда предоставянето единствено на име и адрес на абоната или регистрирания потребител, не и номер, по който съответно абонатът/потребителят може да се идентифицира, извън този даден във връзка с ползването на услугата.

Не се приема.

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни обработването на лични данние допустимо, в случаите, когато това е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес.

В съответствие с т. 9 от Преамбюла на Директива 2006/24/ЕО, обществените органи могат да се намесват в упражняването на правото на зачитане на личния живот и кореспонденция (чл. 8 от Конвенция на Съвета на Европа за правата на човека и основните свободи), само когато това е необходимо в интерес на националната сигурност или обществена безопасност, с цел предотвратяването на престъпления.

С оглед необходимостта от идентифициране на потребители за предотвратяване на престъпления и за защита на националната сигурност и предвидената в т. 25 от Преамбюла на Директива 2006/24/ЕО възможност за държавите-членки да приемат законодателни мерки относно правото на достъп до и и ползване на данни от компетентните органи, в наредбата е включено предоставянето на ЕГН, като начин за идентификация.

48.
Сдружение за електронни комуникации

Предлагаме разпоредбата на т. 7 от § 1 от Допълнителните разпоредби на Проекта да отпадне.

На първо място, следва да се отбележи, че терминът „Данни необходими за идентифициране на абонат и/или потребител” не се среща никъде другаде в Проекта. В тази връзка самоцелното въвеждане на подобен термин е излишно и по скоро усложнява наредбата отколкото да има някакво съществено приложение.

На второ място, данните предмет на наредбата, които са създадени или обработвани от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги в процеса на предоставяне на тези услуги и които следва да бъдат предоставяни за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления и са подробно и изчерпателно изброени в чл. 3 от Наредбата и в чл. 5 от Директива 2006/24/ЕО. Всяко разширяване на кръга от тези данни би противоречало на Директива 2006/24/ЕО и наложило необосновано тежко бреме за предприятията, които ще трябва да направят съществени допълнителни инвестиции, за да съхранят допълнителните данни.

Освен това разпоредбата не предвижда кои са данните идентифициращи абонатите юридическите лица.

Не се приема.

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни обработването на лични данние допустимо, в случаите, когато това е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес. В съответствие с т. 9 от Преамбюла на Директива 2006/24/ЕО, обществените органи могат да се намесват в упражняването на правото на зачитане на личния живот и кореспонденция (чл. 8 от Конвенция на Съвета на Европа за правата на човека и основните свободи), само когато това е необходимо в интерес на националната сигурност или обществена безопасност, с цел предотвратяването на престъпления.

С оглед необходимостта от идентифициране на потребители за предотвратяване на престъпления и за защита на националната сигурност и предвидената в т. 25 от Преамбюла на Директива 2006/24/ЕО възможност за държавите-членки да приемат законодателни мерки относно правото на достъп до и и ползване на данни от компетентните органи, в наредбата е включено предоставянето на ЕГН, като начин за идентификация.

49.
Космо България Мобайл ЕАД


В
1   2   3   4   5

Свързани:

С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconСдружение за електронни комуникации Конференцията на Международния съюз по далекосъобщения (itu) включи Wimax технологията в групата стандарти, включени в imt-2000.
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconДържавна агенция за информационни технологии и съобщения док
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. С настоящата наредба се уреждат изискванията към изграждането, функционирането...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconЗа категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за
Издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция за
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconПроект „Телецентрове Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения
Проект „Телецентрове” Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconРепубликабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения
ДВ, бр. 93 от 2006 г.) и във връзка с чл. 12 от Устройствения правилник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconПостановление №232 на мс от 28. 09. 2009 г за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция
Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на Устройствен правилник на Министерството...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconРепублика българия народно събрание
В чл. 9, т. 5 думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министерството на транспорта, информационните...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconРепублика българия народно събрание
Думите „Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министърът на транспорта, информационните...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconНаредба №21 от 11 май 2007 Г. За правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения
В сила от 22. 05. 2007 г. Издадена от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и Министерството на регионалното...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconНаредба №5 от 23. 07. 2009 г за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и храните и председателя на Държавната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом