С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и
ИмеС постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и
страница3/5
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер0.64 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.daits.government.bg/upl/docbg20080107110358.doc
1   2   3   4   5

12.
Мобилтел ЕАД

В чл. 3, т. 1, б. „а” да придобие следното съдържание:

а) обществена телефонна услуга: телефонният номер на викащия абонат или потребител и данни за него;

Мотиви: Постигане на яснота и прецизност в изказа. В противен случай е възможно да настъпи объркване точно чии данни би следвало да бъдат предоставени.

Не се приема.

Разпоредбата е прецизирана, добавени са думите „името и адреса на абоната”.

13.
Мобилтел ЕАД

По чл. 3, т. 2, б. „а от Проекта:

В текста е предвидено задължение за предприятията да запазват данни за абоната или регистрирания потребител към когото е маршрутизирано повикването. Текста следва да бъде прецизиран като се отчете факта, че повикването може да е към друга национална (фиксирана или мобилна) или международна мрежа или към пренесен номер.

Приема се частично.

Редакцията на разпоредбата е прецизирана, добавени са думите „името и адреса на абоната”.

14.
БТК МОБАЙЛ

Във връзка с конкретната разпоредба на чл. 3, т. 2, б. „а” от Наредбата следва да се има предвид, че подържането на такава база данни не е разрешено от разпоредбата на чл. 248 от ЗЕС, която изрично указва кои данни могат да се събират, обработват и използват от предприятията.

Приема се по принцип.

Член 248 на Закона за електронните съобщения конкретизира данните, които могат да се събират обработват и използват, без да споменава „бази от данни”.

15.
Мобилтел ЕАД

В чл. 3, т. 2, б. „а” да придобие следното съдържание:

а) обществена телефонна услуга: набран номер (викан телефонен номер), а в случаите на допълнителни услуги, като пренасочване или прехвърляне на повикването, номер или номера, към които е маршрутизирано повикването: данни за викания абонат или потребител; ”

Мотиви: Постигане на яснота и прецизност в изказа. В противен случай е възможно да настъпи объркване точно чии данни би следвало да бъдат предоставени.

Не се приема.

Редакцията на чл. 3, т. 2, б. „а” е прецизирана. Считаме, че за целите на наредбата предлаганото понятие „обществена телефонна услуга” е удобно да се конкретизира, като „фиксирана и мобилна услуга”.

16.
Космо България Мобайл ЕАД

По чл. 3, т. 2, б. „б”, предложение последно от Проекта, молим да имате предвид, че Космо България Мобайл ЕАД не съхранява данни за абонати/потребители, които ползват роуминг услуги в мрежата на предприятието.

Не се приема.

Невъзможността на даден оператор да изпълнява определано изискване на наредбата не е основание за променянето й.

17.
Космо България Мобайл ЕАД

По чл. 3, т. 5 от Проекта:

1. На първо място искаме да обърнем внимание върху обстоятелството, че при някои повиквания от аналогови постове към мрежата на Космо България Мобайл ЕАД, както и в някои случаи на международни повиквания, номерът на викащия не се презентира в мрежата на предприятието и следователно не би било възможно да се предоставя изискуемата информация. С оглед изложеното предлагаме тези хипотези да бъдат изрично уредени в Проекта.

Не се приема.

Невъзможността на даден оператор да изпълнява определано изискване на наредбата не е основание за променянето й.


2. Също така е възможно при получаване на кратки текстови съобщения (SMS) в мрежата на Космо България Мобайл ЕАД отново да се презентира номерът на викащия и следователно да не сме в състояние да предоставим тази информация.

Не се приема.

Невъзможността на даден оператор да изпълнява определано изискване на наредбата не е основание за променянето й.


3. В случаите на повиквания от потребители, ползващи предплатени услуги, за Космо България Мобайл ЕАД не е налице възможност да представи дата и час на началното активиране на услугата и етикет за местоположение (идентификатор на клетката), от което е активирана услугата. Към настоящия момент на компетентните органи се предоставят подробни файлове за ползване на услугата от страна на потребителя, но без информация за етикет на първа активация.

Не се приема.

Невъзможността на даден оператор да изпълнява определано изискване на наредбата не е основание за променянето й.

18.
Мобилтел ЕАД

По чл. 3, т. 6 от Проекта:

Считаме използваното в текста понятие „мобилно съобщително оборудване» за неясно и нуждаещо се от преформулиране или дефиниране. Макар и съобразен с разпоредбата на чл. 5, буква „f” от Директивата този термин няма легално определение в българското законодателство.

Не се приема.

Предвидено е в изискванията на чл. 5 от Директива 2006/24/ЕО.

19.
Българска телекомуникационна компания АД

По чл. 4 от Наредбата:

Посочената разпоредба не посочва причините, които обуславят необходимостта от съхраняване на данни, предоставени вече веднъж на компетентните органи. Определя се максимален срок за съхранение на данните - 12 месеца. В ЗЕС не се прави разграничение между предоставени и не предоставени данни, а всички данни са приведени под общ знаменател с един срок. Във връзка с това считаме, че с наредбата противоречи в тази си част на ЗЕС.

Не се приема.

Необходимостта от запазването на вече предоставени на компетентните органи данни е предвидено в чл. 4, т. 4 от наредбата и е в пълно съответствие с чл. 7 буква „в”.

Целта на наредбата е съхраняване на точно определени категории данни за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления, които са изчерпателно посочени в чл. 3 от наредбата и чл. 5 от Директива 2006/24/ЕО.

Максималният срок за съхранение на данните е уреден в чл. 6 от Директива 2006/24/ЕО (държавите-членки запазват за периоди не по-кратки от шест месеца и не по-дълги от две години).

20.
Мобилтел ЕАД

В чл. 4 изразът „спазват най-малко следните правила за защита” да бъде заменен със „съблюдават най-малко следните принципи на защита.”

Мотиви: Привеждане в съотвтествие с фазеологията, използвана в Директивата.

Не се приема.

Разлика между двете понятия няма.

21.
Космо България Мобайл ЕАД

Считаме, че препратката към чл. 1, ал. 1, т. 1 в разпоредбата на чл. 4 следва да бъде към чл. 3 от Проекта.

Мотиви: Разпоредбата на чл. 1, ал. 1, т. 1 от Проекта описва част от предмета на Проекта, докато данните, които следва да се съхраняват от предприятията са посочени в чл. 3. В този смисъл считаме, че коректната препратка е към тази разпоредба.

Приема се.

Отразено е в разпоредбата на чл. 4 от наредбата.

22.
Мобилтел ЕАД

Предлагаме т. 1 от чл. 4 да бъде променен както следва:

т. 1 осигуряване на същото ниво на защита и сигурност като при останалите данни, които подлежат на събиране и обработване съгласно Закона за електронните съобщения.”

Мотиви: Макар и заимстван от Директивата, формулираният в проекта текст „данни от същото качество като аналогични данни в мрежата" е неясен и би създал трудности при неговото приложение.

В чл. 4 изразът „спазват най-малко следните правила за защита да бъде заменен със „съблюдават най-малко следните принципи на защита.

Мотиви: Привеждане в съотвтествие с фазеологията, използвана в Директивата.

Не се приема.

Целта на наредбата е съхраняване на точно определени категории данни за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления, които са изчерпателно посочени в чл. 3 от наредбата и чл. 5 от Директива 2006/24/ЕО.

23.
Мобилтел ЕАД

По чл. 4, т. 2 от Проекта:

Предлагаме посочената разпоредба да придобие следното съдържание:

т.4. данните се унищожават в края на периода за съхранение.”

Мотиви: Постигане на точност и недвусмисленост при формулиране на задължението. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи/или услуги е очевидно невъзможно да разполагат с информация кои данни са били съхранени от компетентните органи, за да ги запазят. От друга страна липсата на предвиден краен срок за съхранение по отношение на тези данни е нелогично v би създало ненужни затруднения при изпълнение на задължението.

Не се приема.

Смисълът на чл. 4, т. 2 е, че само предприятията имат задължение да унищожават данните след края на периода за съхранение, а не компетентните органи, на които те са предоставени.

24.
БТК МОБАЙЛ

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 4, т. 4 от Наредбата, следва да се разпишат правила и съответно доказателствата, чрез представяне на които да е ясно, че данните са унищожени.

Не се приема.

Унищожаването на данните е непрекъснат процес, който би трябвало да се извършва програмно. Контролът би следвало да удостоверява липсата на данни отпреди срока на съхранение.

25.
Сдружение за електронни комуникации

Предлагаме от чл. 4, т. 4 от Проекта да отпаднат думите: „с изключение на онези, които са били предоставени на компетентните органи и са били запазени от тях”.

Обективно невъзможно е предприятията доставчици на електронни съобщителни мрежи и/или услуги да знаят кои данни са съхранени от съответния държавен орган и сама по себе си тази разпоредба е един правен non-sense.

Идеята на чл. 7, буква д) на Директива 2006/24/ЕО е да изключи от кръга на данните, които следва да бъдат унищожени, онези, които вече са били изискани и запазени от компетентните органи. Доколкото, обаче, адресати на задълженията по чл. 4, т. 4 на Проекта са единствено предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, очевидно е, че те не могат да изтрият данните, които вече са предадени и се съхраняват от изискалите ги органи. Ето защо с отпадане на думите: „с изключение на онези, които са били предоставени на компетентните органи и са били запазени от тях” няма да се измени смисълът на чл. 4, т. 4 от Проекта, а единствено ще се постигне по-голяма яснота и точност във формулировката на задължението

Не се приема.

Унищожаването на данните е непрекъснат процес, който би трябвало да се извършва програмно. Контролът би следвало да удостоверява липсата на данни отпреди срока на съхранение.

26.
Космо България Мобайл ЕАД

По чл. 4, т. 4 – посочената разпоредба изисква данните по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се унищожават в края на периода на съхранение. Предлагаме в края на текста да се постави запетая, и да се добавят думите „освен в изрично предвидените от закона случаи”.

Съгласно разпоредбите на чл. 246, ал. 2 и чл. 247 от ЗЕС са предвидени изключения, при които се допуска възможност за съхранение, за определени цели и при определени условия, на данни, като определени категории данни са относими към определеното в чл. 3 на Проекта. Считаме, че не би следвало Проектът, в качеството си на подзаконов акт, да въвежда ограничения по-големи от предвидените в ЗЕС.

Приема се.

Отразено е в разпоредбата на чл. 4, т. 4 от наредбата.

27.
Мобилтел ЕАД

По чл. 5, ал. 1 от Проекта:

Предлагаме посочената разпоредба да отпадне и алинеите на чл. 5 да бъдат съответно преномерирани.

Мотиви: Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги са задължени да предават по писмено искане на съда или органите на досъдебното производство съхраняваните от тях данни. Посоченото задължение е дефинирано както в Закона за съдебната власт, така и в Наказателно-процесуалния кодекс и Гражданския процесуален кодекс. Предоставянето на достъп до тези данни чрез компютърен терминал без каквото и да е ограничение и в разрез с предвидената процедура в действащото законодателство е недопустимо.

В правомощията на дирекция „Оперативно-техническа информация” (ДОТИ) при Министерството на вътрешните работи не е предвидена подобна възможност. Чл. 111 и чл. 128 от Закона за Министерство на вътрешните работи уреждат изчерпателно правомощията на специализираната дирекция, включително и случаите, в които органите на дирекцията могат да прекъсват телекомуникационни връзки. Логичен е и въпросът защо трябва да бъде предоставен неограничен достъп до информация, при условие че предприятията разглеждат и отговарят на всяко обосновано искане за предоставяне на данни, отправено от компетентните органи.

От друга страна осигуряването на достъп предполага постоянен и неограничен достъп до данни, за чието събиране се прилагат специални разузнавателни средства. В глава 19 от ЗЕС императивно е формулирано, че възможностите за прихващане, непрекъснато наблюдение и достъп до данни, свързани с дадено повикване в реално време, от страна на дирекция „Оперативно-техническа” информация, се осъществяват само по реда на Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС). Прихващането се осъществява по начин, който изключва възможност за незаконна намеса и осигурява защита на информацията, свързана с прихващането. Прихващаните електронни съобщения се получават само от ДОТИ по реда на ЗСРС.

В ЗСРС изрично е уреден редът, по който могат да се използват специалните разузнавателни средства във връзка с дейности, свързани със защитата на националната сигурност и разкриване на престъпления. Искането за използването им следва да бъде разрешено от председателя на компетентния съд по смисъла на чл. 15 от ЗСРС.

„Осигуряването на достъп” при условие, че не е предвидено дори депозиране на писмено искане от страна на ДОТИ и спазване на предвидената в закона процедура е в разрез с националното законодателство и не следва да бъде прието.

Не се приема.

Точка 25 от Преамбюла на Директива 2006/24/ЕО предвижда възможността на държавите-членки да приемат законодателни мерки относно правото на достъп до и ползване на данни от националните органи, определени от тях.

Член 111 от Закона за Министерството на вътрешните работи урежда правомощията на дирекция „Оперативно-техническа информация” във връзка с контрола при предаването на данни и получаването на информация чрез кабелни средства за комуникация; извършване на оперативно-техническа проверка на кореспонденцията за опазване на живота, здравето и сигурността на гражданите и за защита на националната сигурност и обществения ред.

Член 5 от наредбата във връзка с чл. 251 от Закона за електронните съобщения урежда възможността на компетентните органи (дирекция „Оперативно-техническа информация”) за достъп до данните съхранявани от предприятията за нуждите на оперативно-издирвателната дейност. Приложното поле на чл. 304 от Закона за електронните съобщения визира прихващането на електронни съобщения в реално време, възможността за непрекъснато наблюдение, както и достъпа в реално време до данни, свързани с дадено повикване. В т. 52 допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения е дадена дефиниция за „прихващане”. „Прихващане” е дейност за осъществяване на достъп до и предоставяне на електронни съобщения на даден абонат и данните, свързани с повикванията му, на компетентните органи по чл. 20, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства, извършвана въз основа на законово разрешение, което дава възможност за достъп до съдържанието на предаваните данни, което е изрично изключено от обхвата на Наредбата (чл. 1, ал. 2).

28.
Мобилтел ЕАД

В чл. 5, ал. 3 „Законът за защита на квалифицираната информация” да бъде заместен от „Закон за защита на класифицираната информация.”

Приема се.

Отразено е в чл. 5, ал. 3 от наредбата.

29.
Българска телекомуникационна компания АД

По чл. 5 от Наредбата:
1. Следва да бъде разписана дефиниция за понятието „пасивен технически достъп”, тъй като не става ясно следва ли предприятията да правят допълнителни инвестиции за осигуряването на такъв достъп. От друга страна това определение е посочено в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). В ЗДОИ „Пасивен технически достъп” е употребен в смисъл на информация, предоставяна от държавните органи и органите на месното самоуправление, при наличие на подадено заявление за достъп.

Предлагаме да се разпише нова алинея, уреждаща предоставянето на поискана информация за нуждите на оперативно – издирвателната дейност. Към настоящият момент липсва нормативна уредба, регламентираща кръга от компетентни органи от системата на МВР, оторизирани да изискват справки от информационните фондове на далекосъобщителните оператори за нуждите на оперативно – издирвателната дейност, когато все още не е образувано наказателно производство. Считаме, че направеното предложение ще доведе до избягване на случаите на изтичане на информация и спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и ЗЕС. В случай, че предложението не бъде прието, следва да се определят компетентните органи, които имат право да изискат информация от предприятията за нуждите на оперативно – издирвателната дейност.

Не се приема.

Предложението противоречи на изрични законови разпоредби и т. 25 от Преамбюла на Директива 2006/24/ЕО.


2. На следващо място в разпоредбата на ал. 4 не става ясно в какъв период от време следва да се има предвид под „бързо”. Считаме, че следва да бъде конкретизиран определен срок.

Не се приема.

Под „бързо” се има предвид “своевременно” с оглед конкретните технически средства и възможности.


3. Необходимо е да се има предвид, че предприятията са длъжни да осигурят интерфейс за нуждите на прихващането, като този интерфейс служи и за достъп до данни при съответна заявка. Именно поради това е необходимо поясняване на понятието с оглед избягване на дублиране на функции.

Не се приема.

Предложението противоречи на изрични законови разпоредби и т. 25 от Преамбюла на Директива 2006/24/ЕО.


4. Предлагаме да се разпише нова алинея, уреждаща предоставянето на поискана информация за нуждите на оперативно - издирвателната дейност. Към настоящият момент липсва нормативна уредба, регламентираща кръга от компетентни органи от системата на МВР, оторизирани да изискват справки от информационните фондове на далекосъобщителните оператори за нуждите на оперативно - издирвателната дейност, когато все още не е образувано наказателно производство. Считаме, че направеното предложение ще доведе до избягване на случаите на изтичане на информация и спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и ЗЕС. В случай, че предложението не бъде прието, следва да се определят компетентните органи, които имат право да изискат информация от предприятията за нуждите на оперативно - издирвателната дейност.

Не се приема.

Компетентните органи са изброени в чл. 5, ал. 2 от наредбата.

30.
Космо България Мобайл ЕАД

По чл. 5, ал. 4:

Считаме, че така разписаното задължение за предприятията е крайно неясно. Разпоредбите на даден нормативен акт следва да създават правила за поведение, които са ясно и точно формулирани. В този смисъл предлагаме разпоредбата да бъде преработена и да бъде дадено по-точно определение на това какво се разбира под “бързо предаване” на данните на компетентните органи.

Не се приема.

Предложението противоречи на изрични законови разпоредби и т. 25 от Преамбюла на Директива 2006/24/ЕО.

31.
БТК МОБАЙЛ

В разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Наредбата не става ясно в какъв период от време обхваща израза „бързото им предаване” Считаме, че следва да бъде конкретизиран определен срок, като следва да се има предвид, че в зависимост от обема на исканите данни се е случвало последните да се предоставят в рамките на един месец и дори в по-дълъг период

Не се приема.

Предложението противоречи на изрични законови разпоредби и т. 25 от Преамбюла на Директива 2006/24/ЕО.

32.
Мобилтел ЕАД

По чл. 5, ал. 4 от Проекта:

Предлагаме създаване на ал. 4 със съдържанието, посочено по-долу и съответно преномериране на съществуващата ал.4 от проекта:

(4) В искането по ал. 1 и ал.2 трябва да бъдат посочени:

1. Идентификационни данни на органа, изискващ данните

2. Идентификационни данни на предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, от което се изискват данните;

3. Номер на производство, по което се изискват данните /дело, ЗМ, и др./

4. Конкретно и точно описание на изискваните данни

5. Дата/период от време, през който са събрани изискваните данни;

6. Адрес, електронен адрес, факс номер и име на длъжностното лице, на което трябва да бъдат предоставени данните;

7. Предпочитан начин на предоставяне на данните - поща, електронна поща, факс;

8. Дата, подпис и печат на органа, изискваш, данните.”

Мотиви: Действащото законодателство не регламентира процедура, по която компетентните органи могат да изискат предоставяне на данни за нуждите на националната сигурност и разкриване на престъпления. Закрепването на наложилите се в практиката правила би улеснило от една страна адресатите на Наредбата, а от друга страна би ограничило възможностите за злоупотреба при изискване и получаване на съответната информация. Считаме, че създаването на ясни правила и задължителни реквизити е в интерес на ускоряване на процедурата по предоставяне на данните и на участниците в тази процедура.

Не се приема.

Предложението противоречи на изрични законови разпоредби и т. 25 от Преамбюла на Директива 2006/24/ЕО.

33.
Мобилтел ЕАД

Предлагаме съществуващата ал. 4, на чл. 5 да бъде преномерирана и преформулирана по следния начин:

(5) Данните се съхраняват по начин, който гарантира своевременното им предаване на компетентните органи при спазване на предвидените в настоящата Наредба срокове.

(6).Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги предоставят данните, изискани при условията на тази наредба в срок не по-кратък от З/три/работни дни и не по-дълъг от 30 календарни дни.”

Мотиви: Липсата на предвиден минимален срок за изпълнение на задълженията от страна на предприятията във връзка с предоставяне на информация за целите на националната сигурност и разследването на престъпления на практика създава редица затруднения и към настоящия момент. Обработването на значителна по обем информация ангажира човешки ресурс и технологично време, и исканията за незабавно изпълнение на съдебни актове и актове на органите досъдебното производство обективно е невъзможно да бъдат изпълнени в рамките на кратък период от време. Същото би могло да доведе и до рискове, свързани с компрометиране на сигурността, която се изисква. Това създава предпоставки и прави възможно ангажиране на отговорността на определени длъжностни лица за възпрепятстване на правосъдието и неизпълнение на разпореждания на съдия или на органи на досъдебното производство (чл. 145, ал. 2 от ЗСВ, чл. 154 от ЗСВ).

Не се приема.

Предложението противоречи на изрични законови разпоредби и т. 25 от Преамбюла на Директива 2006/24/ЕО.

34.
Сдружение за електронни комуникации

Считаме, че чл. 5 от Проекта трябва да бъде изцяло преработен като придобие следния вид:

Чл. 5. (1) За нуждите на наказателния процес предприятията, предоставящи обществени електронни мрежи и/или услуги, предават съхраняваните данни след получаване на писмено искане от съда или органите на досъдебното производство.

(2) В случай на необходимост, свързана с националната сигурност, предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, предават съхраняваните данни след получаване на писмено искане от органите на службите за сигурност, по смисъла на пар. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на квалифицираната информация.

(3) Искането по ал. 1 и ал. 2 трябва да съдържа:

  1. Идентификационни данни на органа, изискващ данните;

  2. Идентификационните данни на предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, от което се изискват данните;

  3. Конкретно и точно описание на изискваните данни и категорията или категориите, в които те попадат съгласно чл. 3;

  4. Конкретен период по време, през който са събрани изискваните данни;

  5. Адрес, съответно факс номер, електронен адрес и др., на които трябва да бъдат предоставени данните;

  6. Адрес, съответно факс номер или електронен адрес и име на длъжностните лица, на които трябва да бъдат предоставени данните, ако са различни от органа, изискващ данните;

  7. Номера на делото, за което се отнасят данните, в случаите, когато те се изискват с цел разкриване или разследване на престъпление.

  8. Дата, подпис и печат на органа, изискващ данните.

(4) Данните се съхраняват по начин, който гарантира бързото им предаване на компетентните органи при поискване от тяхна страна.”

Считаме, че настоящата редакция на чл. 5 от проекта изцяло противоречи на Директива 2006/24/ЕО, но и на Конституцията на Република България, ЗЕС, Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), Закона за Министерство на вътрешните работи (ЗМВР), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и не на последно място на чл. 8 от Европейската харта за правата на човека (ЕХПЧ).

В чл. 5 от проекта липсва ясна и прозрачна процедура, по която да се изискват и предоставят данни на конкретно оправомощени органи. Задължението за предоставяне на „пасивен технически достъп чрез компютърен терминал” за нуждите на дирекция „Оперативно-техническа информация” е противоречи на принципите на демократическата държава. Това на практика предоставя на Дирекция „Оперативно-техническа информация” постоянен, неограничен достъп до абсолютно всички, съхранени от предприятията данни по чл. 3. Налице е излизане извън пределите на чл. 251, ал. 2 от ЗЕС, който определя, че данните се съхраняват и предоставят. Терминът предоставят е предполага изрично искане от страна на органите, а не осигуряването на перманентен неограничен достъп. Изправени сме пред смесването на два института, предвидени в Закона за електронните съобщения: съхраняване на данни (data retention), предвидено в чл. 251 от ЗЕС, и прихващане на електронни съобщения (legal interception), предвидено в чл. 304 и сл. от ЗЕС. Именно във втория случай законът предвижда възможност за достъп в реално време на органите на МВР до данни, свързани с дадено повикване, и то единствено при спазване на изискванията на Закона за специалните разузнавателни средства. Подобна възможност за пасивен постоянен достъп до съхранените по реда на наредбата данни не е предвидена в ЗЕС.

Чл. 5, ал. 1 от Проекта е в противоречие с изискванията чл. 4 на Директива 2006/24/ЕО, която предвижда, че данните следва да се „предоставят само на компетентните органи, за конкретни случаи …”. Предоставянето на пасивен технически достъп до съхраняваните от предприятията данни означава, че органите на МВР ще имат достъп до всички данни, а не само до тези необходими при „конкретен случай”. Такава намеса в личния живот на гражданите е несъвместима с демократичните принципи на правовата държава и гражданското общество, особено, когато не е предвидено никакво нормативно ограничение за осъществяване на този достъп. Нещо повече, както ЗЕС така и Директива 2006/24/ЕО предвиждат, че данните се предоставят само с цел разкриване на престъпления и за нуждите на националната сигурност. Доколкото при осъществяване на своята дейност Дирекция „Оперативно-техническа информация” се занимава и с други задачи освен тези пряко свързани с разкриването на престъпления и националната сигурност, в такива случаи тя няма право да получава данните-предмет на наредбата.

Подобна възможност противоречи и на конституционно закрепените основни човешки права за неприкосновеност на личността и на кореспонденцията. Именно с цел преграждане на възможността за такава неправомерна намеса на държавата в личния живот на гражданите чл. 8 от ЕХПЧ предвижда, че намесата на държавните органи в личните права на гражданите трябва да отговаря на изискванията за необходимост и пропорционалност и следователно трябва да служи на конкретни, изрични и законоустановени цели и да бъде осъществявана по адекватен, относим и не прекомерен с оглед целта на намесата начин.

Към настоящия момент липсва ясна процедура, за реда, по който съответните органи могат да изискват съхранените от предприятията данни. Считаме, че подобен пропуск ще затрудни практическото прилагане на наредбата, както от страна на компетентните органи, така и от страна на предприятията. Липсата на яснота би благоприятствала евентуална злоупотреба с право от страна на отделни служители на съответните органи, който могат неправомерно да изискват съответната информация.

Считаме, че въвеждането на задължителни реквизити, които всяко искане следва да съдържа ще улесни и преди всичко ще ускори процедурата по предоставянето на данните, защото ще съдържа точна информация за изискващия и получаващия данните орган и ясно ще определя предмета на искането.

Не се приема.

Предложението противоречи на изрични законови разпоредби и т. 25 от Преамбюла на Директива 2006/24/ЕО.

35.
Българска телекомуникационна компания АД

По чл. 6 от Наредбата:

Следва да залегнат ясни и точни правила относно формата на доклада, който предприятията са задължени да предоставят ежегодно в МВР. Посочването на формат с точно определени реквизити, които да съдържа доклада, по - точно ще регламентира задачите на предприятията и ще улесни координацията с МВР.

Не се приема.

Редакцията на чл. 6 относно предоставяните от предприятията статистически данни дефинира необходимото съдържание, което се предоставя до 31 март ежегодно на министъра на вътрешните работи, а именно:

случаи на предоставяне на данни на компетентните органи;

периода на съхранение на данните до поискването им;

налични случаи, когато не е било възможно предоставянето на данни.

36.
БТК МОБАЙЛ

В разпоредбата на чл. 6 от Наредбата, считаме, че следва да бъдат заложени конкретни правила относно формата на доклада, който предприятията са задължени да предоставят ежегодно в МВР. Посочването на формат с точно определени реквизити, които да съдържа доклада, по-точно ще регламентира задачите на предприятията и ще улесни координацията с МВР.

Не се приема.

В разпоредбата на чл. 6 от наредбата относно предоставяните от предприятията статистически данни се дефинира необходимото съдържание, което се предоставя до 31 март ежегодно на министъра на вътрешните работи, а именно:

случаи на предоставяне на данни на компетентните органи;

периода на съхранение на данните до поискването им;

налични случаи, когато не е било възможно предоставянето на данни.

37.
Сдружение за електронни комуникации

Предлагаме
1   2   3   4   5

Свързани:

С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconСдружение за електронни комуникации Конференцията на Международния съюз по далекосъобщения (itu) включи Wimax технологията в групата стандарти, включени в imt-2000.
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconДържавна агенция за информационни технологии и съобщения док
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. С настоящата наредба се уреждат изискванията към изграждането, функционирането...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconЗа категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за
Издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция за
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconПроект „Телецентрове Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения
Проект „Телецентрове” Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconРепубликабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения
ДВ, бр. 93 от 2006 г.) и във връзка с чл. 12 от Устройствения правилник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconПостановление №232 на мс от 28. 09. 2009 г за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция
Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на Устройствен правилник на Министерството...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconРепублика българия народно събрание
В чл. 9, т. 5 думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министерството на транспорта, информационните...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconРепублика българия народно събрание
Думите „Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министърът на транспорта, информационните...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconНаредба №21 от 11 май 2007 Г. За правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения
В сила от 22. 05. 2007 г. Издадена от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и Министерството на регионалното...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconНаредба №5 от 23. 07. 2009 г за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и храните и председателя на Държавната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом