С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и




ИмеС постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и
страница2/5
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер0.64 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.daits.government.bg/upl/docbg20080107110358.doc
1   2   3   4   5

2.




Космо България Мобайл ЕАД

По наименованието на Проекта – предлагаме след думата „услуги” да се постави запетая.

В сегашната си редакция заглавието на Проекта може да създаде заблуда, че обществените електронни съобщителни мрежи и/или услуги се предоставят за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления, което не съответства на определения, съгласно ЗЕС, предмет на Проекта.

Приема се.

Отразено е в наименованието на наредбата.

3.




Мобилтел ЕАД

По чл. 1, ал. 1 от проекта предлагаме т. 1 от ал. 1 от Наредбата да бъде формулирана по следния начин:

1. Категориите данни, които са обработени от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги в процеса на предоставяне на тези услуги, и които се съхраняват и предоставят за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления”

Мотиви: Предлагаме отпадане на думата „създадени”, тъй като това действие е включено в съдържанието на понятието „обработване" в съответствие с предложената от нас дефиниция в § 1, т. 8 от проекта по съображения, изложени по-долу. От друга страна, с оглед яснота и прецизност, считаме за нужно конкретизирането на адресата на задължението за съхраняване и предоставяне на тези данни в съответствие с изискванията на ЗЕС и останалите разпоредби от проекта.

Не се приема.

Приложното поле на наредбата е ограничено изрично до категориите данни, създадени или обработени при предоставянето на обществени съобщителни мрежи и/или услуги от предприятията, както е посочено в т. 13 от Преамбюла, чл. 1 и чл. 3 от Директива 2006/24/ЕО и не е необходимо допълнително пояснение.

4.




Сдружение за електронни комуникации

Предлагаме чл. 1 да придобие следния вид:

Чл. 1. (1) Тази наредба определя:

  1. категориите данни, които са създадени или обработвани от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги в процеса на предоставяне на тези услуги, и които се съхраняват и предоставят за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления;

  2. реда за съхранение на данните по т. 1;

  3. правилата за защитата и сигурността на данните по т. 1;

  4. реда за достъп и предоставяне на данните по т. 1;

  5. реда за предоставяне на статистически данни по т. 1.

(2) Данни, разкриващи съдържанието на съобщенията, включително информация станала достъпна посредством използването на електронна съобщителна мрежа, не могат да бъдат съхранявани по реда, определен в тази наредба.”

Предложението за изменение на ал. 1 е в съответствие с чл. 3, ал. 1 от Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 15.03.2006 г. за съхраняването на данни, генерирани или обработени във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или обществени съобщителни мрежи и изменяща Директива 2002/58/ЕО (Директива 2006/24/ЕО). Необходимо е в наредбата изрично да се упомене, че тя се отнася само за данни, който са създадени и обработени от самите предприятие. Използваният в чл. 3, ал. 1 от Директива 2006/24/ЕО термин „jurisdiction” цели да поясни, че задълженията за съхраняване и предоставяне на данни от страна на предприятията се отнасят само за такива данни, който те самите са създали или обработили, но не и такива до които са имали достъп, например. В този смисъл целта на директивата е предприятията да нямат задължения да проявяват про-активно поведение и сами да търсят данни за съхранение. По скоро целта е предприятията да съхраняват и предоставят само данни, които самите те така или иначе създават или обработват за целите на предоставяните от тях мрежи и/или услуги.

Предложението за изменение на ал. 2 е в съответствие с чл. 1, ал. 2 от Директива 2006/24/ЕО, която допълнително ограничава приложението на задълженията на предприятията, осъществяващи електронни съобщения да съхраняват и предоставят данни.

С новия текст се визират случаите, когато потребител на услугата достъп до интернет зареди („отвори”) конкретна интернет страница за да я разглежда или съхрани („свали”) на своя компютър общодостъпен файл съдържащ информация адресирана до неограничен кръг от лица.

Считаме, че без предложеното ограничение има съществен риск от нарушаване не само на тайната на кореспонденцията но и на конституционно установеното право на всеки гражданин да търси, разпространява и получава информация (чл. 41 от Конституцията на Република България).

Не се приема.

Приложното поле на наредбата е ограничено изрично до категориите данни, създадени или обработени при предоставянето на обществени съобщителни мрежи и/или услуги от предприятията, както е посочено в т. 13 от Преамбюла, чл. 1 и чл. 3 от Директива 2006/24/ЕО и не е необходимо допълнително пояснение.

Член 1, ал. 2 отразява чл. 1, т. 2 на Директива 2006/24/ЕО е точно в този смисъл.

5.




Космо България Мобайл ЕАД

По чл. 1, ал. 1, т. 1 – считаме, че в текста, с оглед пълно, точно и ясно посочване на предмета на Проекта, следва да се посочи на кого следва да се предоставят съхраняваните данни от предприятията, осъществяващи електронни съобщения.

Не се приема.

Приложното поле на наредбата е ограничено изрично до категориите данни, създадени или обработени при предоставянето на обществени съобщителни мрежи и/или услуги от предприятията, както е посочено в т. 13 от Преамбюла, чл. 1 и чл. 3 от Директива 2006/24/ЕО и не е необходимо допълнително пояснение.

6.




Космо България Мобайл ЕАД

По чл. 1, ал. 1, т. 5 предлагаме, с оглед по-голяма яснота, нова редакция на текста, както следва:

5. реда за предоставяне за статистическа информация относно данните по т. 1.”

Мотиви: От предложената редакция би могло да се направи погрешен извод, че категориите данни, предмет на наредбата са статистически данни. В тази връзка следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 10 от Директивата предвижда, че държавите-членки гарантират, че Комисията ще получава ежегодно статистика за запазването на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи. Ето защо предлагаме посочената по-горе редакция.

Не се приема.

Приложното поле на наредбата е ограничено изрично до категориите данни, създадени или обработени при предоставянето на обществени съобщителни мрежи и/или услуги от предприятията, както е посочено в т. 13 от Преамбюла, чл. 1 и чл. 3 от Директива 2006/24/ЕО и не е необходимо допълнително пояснение.

7.




Космо България Мобайл ЕАД

Считаме, че в чл. 1 ал. 2 следва да се измени както следва:

(2) Тази наредбата не се прилага по отношение на информацията, разкриваща съдържанието на съобщенията.”

Мотиви: Съгласно т. 13 от Преамбюла на Директивата, последната не се отнася за данни, които представляват съдържанието на съобщената информация. Чл. 2, параграф 2 от Директивата също предвижда, че тя не се прилага по отношение съдържанието на електронните съобщения, включително и по отношение на информацията, ползвана за справка посредством използване на електронна съобщителна мрежа. В тази връзка считаме, че предложената редакция на изпълнява в най-пълна степен смисъла на посочените текстове.

Не се приема.

Съгласно т. 13 от Преамбюла на Директивата, последната не се отнася за данни, които представляват съдържанието на съобщената информация. Член 2, § 2 от Директивата също предвижда, че тя не се прилага по отношение съдържанието на електронните съобщения, включително и по отношение на информацията, ползвана за справка посредством използване на електронна съобщителна мрежа. В тази връзка считаме, че предложената редакция на изпълнява в най-пълна степен смисъла на чл. 1, ал. 2, отразяващ чл. 1, т. 2 на Директива 2606/24/ЕО е точно в този смисъл.посочените текстове.

8.




Българска телекомуникационна компания АД

По чл. 2, ал. 1 от Наредбата:

БТК няма техническа възможност да съхранява всички видове данни относно ADSL, изискуеми по наредбата за срок по - дълъг от 6 месеца. Следва да се предвиди период, в който дружеството да осигури необходимото техническо оборудване за съхраняване на посочените данни за 12 месеца.

Не се приема.

Параграф 3 от Преходните и заклячителните разпоредби предвижда такъв преходен период.

9.




Космо България Мобайл ЕАД

По чл. 2, ал. 2 от Проекта:

Във връзка с посоченото в общите бележки, молим да имате предвид, че от редакцията на посочения текст не става ясно и в какъв срок следва да се съхраняват данните свързани с неуспешни опити за повикване, както и в какъв обем. Също така, неясно е поради какви причини цитираната разпоредба е намерила систематично място в Раздел І от Проекта, доколкото, съгласно чл. 251 от ЗЕС, Проектът следва да определи кои са категориите данни, които следва да бъдат съхранявани, а тези категории са разписани в чл. 3 от Проекта. В случай, че не се възприеме предложението ни за отпадане на разпоредбата на чл. 2, ал. 2, посочено в общите бележки, предлагаме разпоредбата да бъде редактирана, с оглед съхранение на такива данни само за статистически нужди и съответно систематично да бъде преместена в чл. 3 от Проекта.

Не се приема.

Член 2, ал. 2 отразява чл. 3, т. 2 на Директива 2006/24/ЕО.

10.




Българска телекомуникационна компания АД

По чл. 3 от Наредбата:
















1. Като имаме предвид направената по-горе обща забележка към проекта на Наредба, считаме, че категориите данни следва да бъдат същите или част от посочените в чл. 248 от ЗЕС, като същевременно тези категории данни следва да бъдат нужни за националната сигурност и разкриване на престъпления.

Не се приема.

Категориите данни са съобразени с разпоредбата на чл. 248 от Закона за електронните съобщения.










2. Във връзка с конкретната разпоредба на чл. 3, т. 2, б. „а” от Наредбата следва да се има предвид, че подържането на такава база данни не е разрешено от разпоредбата на чл, 248 от ЗЕС, която изрично указва кой данни могат да се събират, обработват и използват от предприятията.

Приема се по принцип.

Члeн 248 на Закона за електронните съобщения конкретизира данните, които могат да се събират обработват и използват, без да споменава „бази от данни”.










3. В разпоредбата на чл. 3, т. 3 б. „б” от Наредбата изисква от предприятията, предоставящи достъп до Интернет, да подържат база данни с дата и час на влизане и излизане в/от услугата електронна поща по интернет. Подържането на такава база данни е в противоречие с разпоредбата на чл. 248 от ЗЕС. От друга страна, следва да се има предвид, че съхранението на тези данни се извършва за сървърите, поддържани от съответния доставчик на електронна поща. В тази връзка регистрирането на ползване на електронна поща по интернет от доставчик на електронна поща или чрез тееЬ интерфейс (напр. Соод1е, Уапоо и т.н.) не може да влиза като задължение на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.

Не се приема.

Член 3 от наредбата съответства на разпоредбите на чл. 5 от Директива 2006/24/ЕО.










4. Да бъде разписана дефиниция за понятието „регистриран потребител”.

Не се приема.

Понятието „регистриран потребител” е в съответствие с разпоредбите на чл. 5 от Директива 2006/24/ЕО.

Определението за „потребител” в т. 49 от Допълнителните разпоредби на ЗЕС е общо понятие, докато „регистриран потребител” се използва в Наредбата, като специфично понятие с оглед прецизиране на текстовете.

11.




Сдужение за електронни комуникации

Предлагаме в чл. 3 да бъдат направени следните терминологични промени:

Чл. 3. Категориите данни, подлежащи на запазване и предоставяне от предприятията, предоставящи обществени електронни мрежи и/или услуги, са:

1. данни, необходими за проследяване и идентифициране на източника на съобщението:

а) при фиксирана телефонна услуга и мобилна телефонна услуга: телефонният номер на викащия абонат и име и адрес на абоната или регистрирания потребител;

б) при интернет достъп, електронна поща по интернет и интернет телефония: идентификатор, определен за потребителя; идентификатор на потребителя и телефонен номер, определени за всяко съобщение, влизащо в обществената телефонна мрежа; име и адрес на абоната или регистрирания потребител, за който са определени IP адрес, идентификатор на потребителя или телефонен номер в момента на връзката;

2. данни, необходими за идентифициране местоназначението на съобщението:

а) при фиксирана телефонна и мобилна телефонна: набран номер (викан телефонен номер) и, в случаите на допълнителни услуги, като пренасочване или прехвърляне на повикването, номер или номера, към които е маршрутизирано повикването; име и адрес на абоната или регистрирания потребител;

б) при електронна поща по интернет и интернет телефония: идентификатор на потребителя или телефонен номер на получателя(ите) на интернет телефонно повикване; име и адрес на абоната или регистрирания потребител и идентификатор на получателя, за когото е предназначено съобщението;

3. данни, необходими за идентифициране на датата, часа и продължителността на съобщението:

а) при фиксирана телефония и мобилна телефония: дата и час на началото и края на съобщението;

б) при интернет достъп: дата и час на регистриране и излизане в/от услугата интернет достъп, основаващи се на определена часова зона, заедно с IP адреса, динамичен или статичен, определен за връзката от доставчика на услугата интернет достъп, и идентификатора на абоната или регистрирания потребител;

в) при електронна поща по интернет и интернет телефония дата и час на влизане и излизане в/от услугата електронна поща по интернет или интернет телефония, основаващи се на определена часова зона;

4. данни, необходими за идентифициране на вида съобщение:

а) при фиксирана телефония и мобилна телефония: използваната телефонна услуга;

б) при електронна поща по интернет и интернет телефония: използвана интернет услуга;

5. данни, необходими за идентифициране на крайното електронно съобщително устройство на потребителя или на това, което се представя за негово крайно устройство:

а) при фиксирана телефонния: викащ и викан телефонен номер;

б) при мобилна телефония: викащ и викан телефонен номер; международен идентификатор на викащия мобилен абонат (IMSI); международен идентификатор на викания мобилен абонат (IMSI); международен идентификатор на викащото мобилно крайно електронно съобщително устройство (IMEI); международен идентификатор на виканото мобилно крайно електронно съобщително устройство (IMEI); в случай на предплатени анонимни услуги - дата и час на началното активиране на услугата и етикет за местоположение (идентификатор на клетката), от което е активирана услугата;

в) при интернет достъп, електронна поща по интернет и интернет телефония: викащия телефонен номер за комутируем достъп; цифрова абонатна линия (DSL) или друга крайна точка на инициатора на съобщението;

6. данни, необходими за идентифициране на местоположението на мобилно електронно съобщително оборудване:

а) етикет на местоположението (идентификатор на клетката) в началото на съобщението;

б) данни, идентифициращи географското местоположение на клетките чрез препратка към техните етикети на местоположението (идентификатори на клетката) по време на периода, за който се пазят данните за съобщението.”

Терминътвръзка” е неясен. Използваният в чл. 5 от Директива 2006/24/ЕО термин е „communication”. Неговата легална дефиниция по същество се съдържа в чл. 1, ал. 2 от Закона за електронните съобщения, където понятието има достатъчно широк обхват и ясно съдържание.

Терминитефиксирана услуга” и „мобилна услуга” са твърде широки и могат да се тълкуват твърде противоречиво. По своята същност те могат да включват и услугите „комутируем достъп до интернет”; „wi-fi достъп до интернет”, WiMAX услуги и други.

Именно с цел избягване на противоречия и неясноти чл. 5 от Директива 2006/24/ЕО използва терминът „телефония” („telephony”). Нещо повече, видовете данни, които трябва да се съхраняват по реда на разпоредбите съдържащи термините „фиксирана услуга” и „мобилна услуга” на практика се отнасят към телефонни услуги и следователно би следвало това изрично да бъде описано.

Използвания в чл. 3, т. 1, „а”; т. 2, „а” от Проекта термин „данни за абоната или регистрирания потребител” противоречи на изискването на чл. 5 от Директива 2006/24/ЕО да се съхраняват и предоставят само името и адреса на съответния абонат.. Съхраняването и предоставянето на всякакви други данни, като например: ЕГН; място и дата на раждане и др. излизат извън стриктно и изчерпателно уредените задължения на предприятията доставчици на електронни съобщителни мрежи и/или услуги.

Всички останали изменения в чл. 3 от Проекта имат по скоро редакционен характер и целят по-добра прецизност на изказа.

Приема се частично.

Редакцията на разпоредбата е прецизирана, като е добавен израза „името и адреса на абоната.”
1   2   3   4   5

Свързани:

С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconСдружение за електронни комуникации Конференцията на Международния съюз по далекосъобщения (itu) включи Wimax технологията в групата стандарти, включени в imt-2000.
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconДържавна агенция за информационни технологии и съобщения док
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. С настоящата наредба се уреждат изискванията към изграждането, функционирането...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconЗа категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за
Издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция за
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconПроект „Телецентрове Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения
Проект „Телецентрове” Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconРепубликабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения
ДВ, бр. 93 от 2006 г.) и във връзка с чл. 12 от Устройствения правилник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconПостановление №232 на мс от 28. 09. 2009 г за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция
Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на Устройствен правилник на Министерството...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconРепублика българия народно събрание
В чл. 9, т. 5 думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министерството на транспорта, информационните...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconРепублика българия народно събрание
Думите „Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министърът на транспорта, информационните...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconНаредба №21 от 11 май 2007 Г. За правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения
В сила от 22. 05. 2007 г. Издадена от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и Министерството на регионалното...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconНаредба №5 от 23. 07. 2009 г за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и храните и председателя на Държавната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом