С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и
ИмеС постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и
страница1/5
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер0.64 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.daits.government.bg/upl/docbg20080107110358.doc
  1   2   3   4   5


ТАБЛИЦА


с постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления
Изготвил становището

Предложение

Приема/Не се приема

Мотиви за неприемане/място на отразяване на приети предложения

I.

Общи бележки

1.
Българска телекомуникационна компания АД

Предложеният проект на Наредба в своята цялост има за цел да въведе в българското законодателство разпоредбите на „Директива 2006/24 на Европейския парламент и Съвета на Европа за запазване на данни, генерирани или обработени във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи.” Във връзка с това следва да се има предвид факта, че съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната.

От друга страна, съгласно разпоредбата на чл. 249 от Договора за Европейската общност (ДЕО), Директивата е обвързваща по отношение на резултата, който трябва да бъде постигнат за всяка държава-членка, до която е адресирана, но оставя на националните компетентни органи изборът на формите и средствата. В тази връзка Директивата за разлика от Регламента няма пряко приложение в страните-членки и в следствие на това следва да бъде въведена във вътрешното законодателство по определения за това начин. От друга страна, подписаният и ратифициран Договор за присъединяване на Република България към Европейския съюз, определя ясно в „Приложение I: Списък на конвенциите и протоколите, по които България и Румъния стават страни при присъединяването” като пряко прилагащ се акт Решение 1999/436/ЕО на Съвета от 20 май 1999 г., което определя, съгласно съответните разпоредби на Договора за създаването на Европейската общност и на Договора за създаването на Европейския съюз.

След всичко изложено до тук и съгласно систематичното тълкуване на разпоредбите на чл. 5, ал. 4 от Конституцията във връзка чл. 249 от ДЕО (който се прилага пряко) Директива (като акт външен за действащото вътрешно право в Република България) може да бъде въведена във вътрешното законодателство и да стане част от последното единствено след ратификация и имплементиране в съответен нормативен акт с ранг на закон. По своето естество, Директивата единствено поражда задължение за държавите-членки да въведат съдържанието й във вътрешното си право чрез актове на компетентните национални органи, т.е. органите, които имат право да въвеждат международни актове във вътрешното право на държавата. Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1 от Конституцията Народното събрание е оправомощено да ратифицира международни актове, които се отнасят до участието на Република България в международни организации (каквато е и Европейския съюз). Следователно, за да стане част от вътрешното законодателство на Република България, всеки акт на международна организация е необходимо да бъде ратифициран.

От друга страна, следва да се има предвид, че Наредбата се издава на основание разпоредбата на чл. 251 ал. 2 на Закона за електронните съобщения и в тази връзка е необходимо да:

- съответства изцяло на разпоредбите на ЗЕС;

- не дописва ЗЕС, като създава допълнителни права и задължения за адресатите на закона.

Посочените два принципа следва да бъдат спазвани при разписването на Наредбата, като всяко несъответствие със ЗЕС ще води до нищожност на разпоредбите на наредбата или на част от тях. Следва да се има предвид и факта, че в Раздел III „Защита на личните данни на потребителите” от ЗЕС (където е разписан и самия чл. 251 от ЗЕС), законодателя е въвел във вътрешното право Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации.

Съгласно разпоредбата на чл. 251 от ЗЕС, наредбата следва да съдържа разпоредби в три основни направления, обособени както следва:

- категориите данни, необходими за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления;

- редът за тяхното съхраняване и съответно реда за тяхното предоставяне.

Не се приема.

Държавите-членки имат право да решават по своя преценка с какви средства и под каква форма да транспонират съдържанието на Директивата във вътрешното си право. Такива средства могат да бъдат само законови и подзаконови нормативни актове. Редът за въвеждане на Директива 2006/24/ЕО е изрично установен в чл. 15, ал. 1 от същата, а именно чрез необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби.

2.
Мобилтел ЕАД

С предложения на обществено обсъждане проект се транспонира в националното законодателство Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за запазване на данни, създадени или обработени във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/ЕС (наричана за краткост „Директива 2006/24” или „Директивата”). Нейното въвеждане обаче не е съобразено в цялост с изискванията, заложени в националното законодателство и в ЗЕС.

В проекта е предвидено принципно задължение за предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги да запазват за период от 12 месеца и предоставят определени категории данни, включително и данни за абоната или регистрирания потребител, като в § 1, т. 1 от ДР на Наредбата е дадена дефиницията на „данни". Съгласно проекта „данни" са трафични данни и данни за местоположението и свързаните с тях данни, необходими за идентифициране на абонат или регистриран потребител.

От друга страна в чл. 248 от ЗЕС са посочени изчерпателно данните за потребителите, които могат да се съхраняват от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги. Съгласно ЗЕС даните за потребителите включват трафични данни, данни необходими за изготвяне на абонатните сметки, както и доказване на тяхната достоверност, и данни за местоположение. Същевременно в чл. 250, ал. 1 от ЗЕС е предвидено задължение за предприятията, които събират, обработват и използват трафични данни за целите на дадено повикване или осъществяване на връзка, след приключване на повикването или връзката да изтрият тези данни или да ги деперсонифицират. В ЗЕС е предвидено също така, че предприятията могат да използват и предоставят информация за трафичните данни, различни от данните за изграждане на връзка и осъществяване на повикване само при наличие на съгласие на абоната или потребителя.

Следва да се обърне внимание на факта, че посочените в чл. З, т. 1, т. 2 и т. З от проекта данни, които подлежат на запазване от предприятията съвпадат с посочените в чл. 248, ал. 2, т. 1 от ЗЕС трафични данни.

Така на практика се получава противоречие между разпоредбите на ЗЕС, които забраняват трафичните данни да се съхраняват и предвиждат, че те следва да се изтрият или деперсонифицират след приключване на връзката или повикването и разпоредбите на Наредбата, които предвиждат, че предприятията следва да съхраняват трафични данни за период от 12 месеца. Същевременно в чл. 7 от проекта е предвидена и административно-наказателна отговорност за нарушаване на правата на физическите лица при обработване на личните им данни. Така на практика от една страна Наредбата предвижда задължения за предприятията, които са в противоречие с разпоредбите на ЗЕС, а от друга страна излиза че ако предприятията се съобразят с предвиденото в Наредбата ще бъдат санкционирани по реда на Закона за защита на личните данни.

На практика с проекта, който е подзаконов нормативен акт, се въвеждат разпоредбите на Директива 2006/24/ЕО, като е предвидено задължение за съхранение за период от 12 месеца на данни, които включват и трафични данни по смисъла на чл. 248, ал. 2, т. 1 от ЗЕС и за предоставянето им без съгласие на потребителите. Считаме че е налице противоречие между тези текстове на Наредбата и текстовете на ЗЕС. С оглед на това и предвид факта, че ЗЕС е акт с по-висша правна сила считаме, че изискванията на Директива 2006/24 следва да бъдат въведени чрез изрични законови разпоредби.

Не се приема.

Член 250, ал. 1 от Закона за електронните съобщения предвижда изтриване на данните, освен в случаите, когато тези данни са непосредствено необходими в предвидени от закона случаи. Член 251, ал. 1 от Закона за електронните съобщения предвижда за нуждите на националната сигурност, както и за разкриване на престъпления, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да се съхраняват за срок от 12 месеца определени категории данни.

Предвидените за съхранение данни по чл. 3 от наредбата са в съответствие с чл. 248 от Закона за електронните съобщения.

3.
Мобилтел ЕАД

Навсякъде в проекта „регистриран потребител” да бъде заменен с „потребител”.

Действащото национално законодателство не предвижда задължение предприятията, осъществяващи електронни съобщения да регистрират своите потребители. В § 1, т. 49 от ЗЕС е дадено легално определение на „потребител”, не на „регистриран потребител”. От друга страна, ако в понятието се влага съдържание, което няма своята легална дефиниция в нормативната уредба, би следвало проектът да го конкретизира.

Не се приема.

Понятието „регистриран потребител” е в съответствие с разпоредбите на чл. 5 от Директива 2006/24/ЕО.

Определението за „потребител” в т. 49 от Допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения е общо понятие, докато „регистриран потребител” се използва в наредбата, като специфично понятие с оглед прецизиране на текстовете.

4.
Космо България Мобайл ЕАД

С Проекта се транспонира Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/EО (Директивата). В този смисъл считаме, че Проектът не може да излиза извън посоченото в Директивата. В т. 12 от Преамбюла на Директивата е посочено, че данни, включително и такива, свързани с неуспешни опити за повиквания, запазването на които не се изисква изрично в Директивата, са извън нейния обхват. Същото се отнася и по отношение на запазването на данни за цели, включително и съдебни, които са различни от тези, предмет на Директивата. В тази връзка считаме, че Проектът следва да се прецизира, като се съобрази с изричното посочените в Директивата категории данни, които следва да се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления.

В случай, че горното не се възприеме молим, текстовете на Проекта да се прецизират като се предвиди, че данните, свързани с неуспешни повиквания се съхраняват само за статистически цели, като брой повиквания, респективно брой получени отговори.

На следващо място обръщаме внимание, че в различни текстове на Проекта се използва понятието „регистриран потребител”, без за това понятие да има дадено определение в Проекта. В този смисъл следва да се отбележи, че съгласно § 1, т. 49 от Допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) „потребител” е юридическо лице, което ползва или заявява ползване на обществена електронна услуга. Същевременно в Проекта се използва, както понятието „потребител”, така и понятието „регистриран потребител”, като характеристиката „регистриран” не е пояснена. В този смисъл моля да имате предвид следното:

Доколкото понятието „регистриран потребител” се използва редом до термина „абонат”, който също има легална дефиниция в ЗЕС, би могло да се направи заключението, че под „регистриран потребител”, в текста на чл. 3, т. 1, б. „а” от Проекта например, се разбира потребител на предплатени услуги. Трябва да се отбележи, че предлагането на предплатена обществена телефонна услуга на българския пазар не е свързано, нито като практика, нито като законово задължение, със събиране на лични данни от потребителите на тези услуги. В предприятията са налични единствено трафични данни за ползваните от тези потребители услуги.

Същевременно в други текстове на чл. 3 от Проекта, „регистриран потребител” се свързва с ползването на IP базирани услуги, от което може да се направи обоснования извод, че данните за тези потребители са свързани с идентификацията им в съответната мрежа.

Във връзка с гореизложеното, считаме, че или в Допълнителната разпоредба на Проекта следва да се даде определение на „регистриран потребител”, с оглед постигане на яснота по отношение на данните, които следва да се съхраняват и предоставят от предприятията или думата „регистриран” да отпадне от понятието.

Като обща бележка обръщаме внимание, че терминологията, използвана в Проекта не съответства на ЗЕС и на някои от приетите вече подзаконови актове по прилагането на ЗЕС. В този смисъл предлагаме в текстовете на чл. 3, както и навсякъде в Проекта думите „фиксирана услуга” и „мобилна услуга”, да се заменят със съществуваща в ЗЕС легална дефиниция, а именно „обществена телефонна услуга”.

Не се приема.

В чл. 2, ал. 2 от наредбата е предвидено да се съхраняват и данни свързани с неуспешни опити за повикване. Това е в пълно съответствие с чл. 3, ал. 2 от Директива 2006/24/ЕО, според която подобни данни се запазват доколкото са създадени или обработени и съхранени (по отношение на данните за телефония), или записани (по отношение на интернет данни) от доставчиците на обществено достъпни електронни съобщителни услуги. Следователно текста на чл. 2, ал. 2 от наредбата не противоречи на разпоредбата на т. 12 от Преамбюла на Директива 2006/24/ЕО.

II.

Конкретни бележки

1.
БТК МОБАЙЛ

Да се разпише дефиниция за понятието „регистриран потребител”.

Не се приема.

Понятието „регистриран потребител” е в съответствие с разпоредбите на чл. 5 от Директива 2006/24/ЕО.

Определението за „потребител” в т. 49 от Допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения е общо понятие, докато „регистриран потребител” се използва в наредбата, като специфично понятие с оглед прецизиране на текстовете.
  1   2   3   4   5

Свързани:

С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconСдружение за електронни комуникации Конференцията на Международния съюз по далекосъобщения (itu) включи Wimax технологията в групата стандарти, включени в imt-2000.
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconДържавна агенция за информационни технологии и съобщения док
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. С настоящата наредба се уреждат изискванията към изграждането, функционирането...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconЗа категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за
Издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция за
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconПроект „Телецентрове Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения
Проект „Телецентрове” Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconРепубликабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения
ДВ, бр. 93 от 2006 г.) и във връзка с чл. 12 от Устройствения правилник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconПостановление №232 на мс от 28. 09. 2009 г за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция
Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на Устройствен правилник на Министерството...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconРепублика българия народно събрание
В чл. 9, т. 5 думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министерството на транспорта, информационните...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconРепублика българия народно събрание
Думите „Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министърът на транспорта, информационните...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconНаредба №21 от 11 май 2007 Г. За правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения
В сила от 22. 05. 2007 г. Издадена от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и Министерството на регионалното...
С постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и iconНаредба №5 от 23. 07. 2009 г за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и храните и председателя на Държавната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом