І. Закупуване на документация за участие в процедурата; Разходи за процедурата; Финансови условия – прогнозни стойности и условия на плащане. Условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора; ІІ
ИмеІ. Закупуване на документация за участие в процедурата; Разходи за процедурата; Финансови условия – прогнозни стойности и условия на плащане. Условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора; ІІ
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер121.4 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bta.bg/media/docs/USLOVIYA_NA_UCHASTIE_OOP.doc

Доставка на компютърна техника за нуждите на БТА и гаранционно обслужване” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: "Доставка на 60 броя настолни компютри и гаранционно обслужване"

Обособена позиция №2 "Доставка на 40 броя монитори и гаранционно обслужване".

Обособена позиция №3 "Доставка на преносими компютри (лаптопи) 15 броя и гаранционно обслужване”” БТА


УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА


Б. УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА


І. Закупуване на документация за участие в процедурата; Разходи за процедурата; Финансови условия – прогнозни стойности и условия на плащане.Условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора;

ІІ. Подаване на офертите

ІІІ. Разглеждане оценяване и класиране на офертите и методика на определяне на комплексната им оценка.

ІV. Възлагане на договор


І. Закупуване на документация за участие в процедурата; Разходи за процедурата; Финансови условия – прогнозни стойности и условия на плащане.Условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора;

1.1. Документацията за участие може да се закупува до 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите във връзка опростените правила, съгласно чл. 14, ал. 3 от ЗОП. Цената за закупуване е 45 (четиридесет и пет) лева, внесени в касата в сградата на БТА или преведени по банковата сметка на БТА. Възложителят предоставя неограничен достъп до документацията по откритата процедура в интернет-сайта си: www.bta.bg

1.2. Разходи за поръчката: Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя Участниците не могат да се предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл.39, ал.4 от ЗОП.

Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на Възложителя.

1.3. Стойност на поръчката:

Общата прогнозна стойност на доставката се определя в български лева без ДДС до 68 450 лв.

Прогнозните стойности на отделните доставки по обособените позиции са:

А) Обособена позиция №1: "Доставка на 60 броя настолни компютри и гаранционно обслужване" – до 47 000 (четиридесет и седем хиляди) лева, без ДДС;

Б) Обособена позиция №2 "Доставка на 40 броя монитори и гаранционно обслужване" – 8 950 (осем хиляди деветстотин и петдесет) лева, без ДДС;

В) Обособена позиция №3 "Доставка на преносими компютри (лаптопи) 15 броя и гаранционно обслужване” – 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) лева, без ДДС.  1. Схема на плащане на цената на доставката:


Цените на доставената компютърна техника се заплащат в български лева по банков път.

Плащането ще се извърши еднократно по банковата сметка на Доставчика след подписването на Предавателно-приемателния протокол срещу представена оригинална фактура на Продавача - в срок от 5 (пет) дни от получаването на фактурата и при условията на действащото счетоводно законодателство.

Плащането се осъществява по указания начин при всеки отделен договор за доставка, съгласно процедурата.


1.5. Всеки участник в процедурата трябва да представи към офертата си гаранция за участие под формата на банкова гаранция или парична сума в полза на БТА, в размери, както следва:

А) При заявено участие по Обособена позиция №1: "Доставка на 60 броя настолни компютри и гаранционно обслужване" – 470 (четиристотин и седемдесет) лева

Б) При заявено участие по Обособена позиция №2 "Доставка на 40 броя монитори и гаранционно обслужване" – 80 (осемдесет) лева.

В) При заявено участие по Обособена позиция №3 "Доставка на преносими компютри (лаптопи) 15 броя и гаранционно обслужване” – 125 (сто и двадесет и пет) лева


1.6. Гаранция за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка, е определена в размер на 5 % от стойност на обществената поръчка и следва да се внесе по банков път по сметка в лева на БТА или да се представи на Възложителя като банкова гаранция, открита в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със срок на валидност 30 (тридесет) дни след приемане на изпълнението на доставката.

1.7. Банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е:

IBAN: BG76 BNBG 9661 3100 1793 01, BIC: BNBGBGSD в БНБ.

1.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение за периода, през който същата законно е престояла у него.

ІІ. Подаване на офертите:

2.1. Офертите и всички документи към тях трябва да бъдат представени в запечатан плик.

2.2. Върху плика с офертата трябва да отбелязана следната информация:

Адрес: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, гр.София, п.к. 1124, бул."Цариградско шосе" № 49.

Име, адрес, телефон/факс на Участника и предмет на поръчката.

Процедура за избор на изпълнител за: ............;

Обособена позиция №...:.......

2.3. Офертите в запечатан плик трябва да бъдат представени в деловодството на БТА на посочения адрес в т. 2.2, в работно време от 09:00 до 17:00 часа до 14.11.2012 г., включително.

2.4. При приемане на офертата на участника се издава входящ регистрационен номер.

2.5. Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид.


2.6. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми Участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.


ІІІ. Разглеждане оценяване и класиране на офертите и методика на определяне на комплексната им оценка.

1. Общи положения:

3.1.1. Разглеждането и оценяването на офертите на Участниците ще се извърши на 15.11.2012 г. в сградата на БТА в гр.София, бул.”Цариградско шосе”№49 в 11:00 часа.

3.1.2. При наличие на постъпили оферти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще ги отвори в часа, датата и мястото, посочени в обявлението;

3.1.3. Комисията, която ще разглежда, оценява и класира подадените оферти от участниците, се назначава при условията и по реда на чл. 34 от ЗОП;

3.1.4.Отваряне на на офертите в 11:00 часа.

3.1.5. Комисията започва своята работа след получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на списък на участниците и представените оферти;

3.1.6. Комисията, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отваря пликовете с офертите при следните условия:

1.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

2. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

3. В условията на публичност по т.1 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14.

4. След извършването на действията по т.1-3 приключва публичната част от заседанието на комисията.

Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща съставения протокол до всички участници.

5. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на придружителното писмото с протокола. Участник няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

След изтичането на срока по предходното изречение комисията разглежда допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Тя не разглежда, по-нататък, документите в плик № 2 на Участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

3.1.7. Комисията има право по всяко време:

 • да проверява заверените данни и факти от предложенията на участниците, както и да изисква в определен срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в офертата, включително и да се обръща към органи и организации за изясняване на тези обстоятелства;

 • да изисква от Участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

 • Комисията уведомява Възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между Участници по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

В такъв случай Възложителят уведомява с писмо Комисията за защита на конкуренцията, като уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.


3.1.8. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

 • който не е представил някой от документите, съгласно изискванията на тази документация;

 • чието предложение е непълно или не отговаря на условията в тази документация и на ЗОП;

 • който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

 • който не може да участва в процедурата поради наличие на обстоятелства по чл. 47 от ЗОП;

 • за когото се установи, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.


3.1.9. Преди да отвори плика с предлаганата цена, Комисията е изпълнила следните действия:

1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;

2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 за предложенията в плик № 2;

3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.


3.1.10. Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.


3.1.11. На оповестената дата и час комисията, преди отварянето на ценовите оферти съобщава на присъстващите лица по резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. След приключване, Комисията отваря ценовите оферти и оповестява предлаганите цени.


2.Оценяване и класиране на офертите:

3.2.1. Комисията съставя протокол от процедурата, който се подписва от всички членове и се предава на Генералния директор на БТА, заедно с цялата документация. Комисията взема решение с гласовете на повече от половината си членове. Член на комисията, който не е съгласен с решението може да го подпише с особено мнение, като излага писмено мотивите си, свързани с това.

3.2.2. Възложителят в срок от 5 (пет) работни дни след приключване работата на Комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

3.2.3. В 3 (три) дневен срок Възложителят уведомява участниците за резултатите с писмо, връчено лично срещу подпис или изпратено по факса.

3.2.4. Възложителят може да прекрати процедурата в следните случаи:

3.2.4.1. Липсват подадени оферти;

3.2.4.2. Всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;

3.2.4.3. Класираните кандидати последователно отказват да сключат договор за изпълнение на предмета на Обществената поръчка;

3.2.4.4. Всички оферти, които отговорят на предварително обявените от Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

3.2.4.5. При отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна на обстоятелствата, включително при невъзможност на Възложителя да осигури финансиране на изпълението на поръчката по причини, които същият не е могъл да предвиди;

3.2.4.6. При установяване на нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата за обществената поръчка.

3. Критерий за оценка на кандидатите – „икомомически най-изгодната оферта”.

4. Методика на оценяване.

Критерий за оценка: «Икономически най-изгодна оферта» с оглед на кртериите:

 1. Финансова оценка (Рк) с тежест 60.

 2. Техническа оценка (Qк)с тежест 30.

 3. Гаранционен срок (Тк)с тежест 10.

а) Показател Рк – Предлагана цена – с относително тегло в комплексната оценка 60 % и максимален брой точки след изчисление по формулата 60.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена по показателя. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

Р = оценка за предлагана цена

P= 100 х (Рmin/Pn), където Pmin е минималната цена, предложена от участник, а Pn – цената, предложена от n-ия участник.

Крайната оценка по първия показател на n-ия участник се получава по следната формула: Рк= Р х 0.60

б) Показател Qк – Техническа оценка – с максимален брой точки 30, даден от комисията на участник и относително тегло – 30%. Максимален брой точки след изчисление по формулата – 30 т.

Qк - Техническата оценка е експертна и ще се извърши въз основа на сравнителен анализ на предложенията в отделните оферти с оглед на техническите параметри и функционалност на предлаганата компютърна техника,.

Въз основа на сравнителния анализ на отделните оферти се присъждат точки, като максималната оценка е 30 и е допустимо оценяването с равен брой точки на повече от един участник.

Точките по втория показател на n-ия кандидат се получават по следната формула:

Q = техническа оценка на предложената компютърна техника.

Q= 100 х (Qn/Qmax), където Qn е оценката, дадена от комисията на n-ия участник, а Qmax – максималната оценка, дадена от комисията на участник.

Крайната оценка по втория показател на n-ия участник се получава по следната формула: Qк= Q х 0.30

в)Показател Тк: Тази оценка е с максимален брой точки 10, даден от комисията на участник и относително тегло – 10%. Максимален брой точки след изчисление по формулата – 10 т.

Оценка на обявения гаранционен срок и гаранционни условия на поддръжка от всеки от участниците.

Тк - Оценката се извършва въз основа на сравнителен анализ на предложения в отделните оферти условия за гаранция и гаранционен срок

Т = оценката на предложения гаранционен срок

Т = 100 х (Тn/Тmax), където Тn е оценката, дадена от комисията на n-ия участник, а а Тmax – максималната оценка, дадена от комисията на участник.

Крайната оценка по третия показател на n-ия участник се получава по следната формула: Тк= Т х 0.10

Въз основа на сравнителния анализ на отделните оферти се присъждат точки, като максималната оценка е 10 и е допустимо оценяването с равен брой точки на повече от един участник.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка Коц= Рк + Qк + Тк, се класира на първо място. Максималната комплексна оценка е 100. Посочените показатели се прилагат поотделно за всяка от обособените позиции.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между класираните на първо място оферти, ако оферта не може да се определи по реда на предходното предложение.


ІV. Възлагане на договор:

4.1. След приключване на работата на Комисията, назначена по реда на чл. 34, ал. 1 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ обявява с решение класираните участници и участника, определен за изпълнител;

4.2. Договорът за изпълнение на обществената поръчва не се сключва с участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, който при подписване на договора не представи:

4.2.1.Документ за внесена гаранция за изпълнение.

В случаите по 4.4.2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя за изпълнител кандидата, класиран на следващо място, и сключва договор с него.Свързани:

І. Закупуване на документация за участие в процедурата; Разходи за процедурата; Финансови условия – прогнозни стойности и условия на плащане. Условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора; ІІ iconПрограма околна среда 2007-2013 г
Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането ѝ 10
І. Закупуване на документация за участие в процедурата; Разходи за процедурата; Финансови условия – прогнозни стойности и условия на плащане. Условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора; ІІ iconІіі. Условия за участие и условия за отстраняване
В процедурата могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения
І. Закупуване на документация за участие в процедурата; Разходи за процедурата; Финансови условия – прогнозни стойности и условия на плащане. Условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора; ІІ icon* Тази сума е примерна. Тук следва да посочите сумата на авансово плащане, съгласно чл 2 от Специалните условия на договора Ви за безвъзмездна помощ. Пример
Авансовото плащане се изпълнява в рамките на 45 дни след одобрение от Договарящата институция на Искането за авансово плащане и,...
І. Закупуване на документация за участие в процедурата; Разходи за процедурата; Финансови условия – прогнозни стойности и условия на плащане. Условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора; ІІ iconПравно-организационна форма на участника
След запознаване с всички изисквания на възложителя и документацията за участие в процедурата, от името и за сметка на представлявания...
І. Закупуване на документация за участие в процедурата; Разходи за процедурата; Финансови условия – прогнозни стойности и условия на плащане. Условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора; ІІ iconЧаст I – решение и обявление 3 част II указания към участниците в процедурата 4
Срок за изпълнение на поръчката, място на доставка, условия и начин на плащане. 4
І. Закупуване на документация за участие в процедурата; Разходи за процедурата; Финансови условия – прогнозни стойности и условия на плащане. Условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора; ІІ iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
І. Закупуване на документация за участие в процедурата; Разходи за процедурата; Финансови условия – прогнозни стойности и условия на плащане. Условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора; ІІ iconОбщинасмоля н документация за участие откритапроцедур а
Условия за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
І. Закупуване на документация за участие в процедурата; Разходи за процедурата; Финансови условия – прогнозни стойности и условия на плащане. Условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора; ІІ iconМетодика за определяне на комплексната оценка на офертите
Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на предварително обявените условия на...
І. Закупуване на документация за участие в процедурата; Разходи за процедурата; Финансови условия – прогнозни стойности и условия на плащане. Условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора; ІІ iconРешение 600Б* Въздушна товарителница условия на договора
Следните Условия на Договора и Известия са включени във Въздушната Товарителница1
І. Закупуване на документация за участие в процедурата; Разходи за процедурата; Финансови условия – прогнозни стойности и условия на плащане. Условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора; ІІ iconУсловия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите
Копие от Заповед №126/02. 07. 2012г на Директора на тп дгс „Болярка” за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на маркирана...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом