Оповестяване към междинен консолидиран финансов отчет към 30. 06. 2012 г. Информация за групата статут и предмет на дейност
ИмеОповестяване към междинен консолидиран финансов отчет към 30. 06. 2012 г. Информация за групата статут и предмет на дейност
страница1/6
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.53 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://darikfinance.bg/uploads/jsc/201208/path_3311.doc
  1   2   3   4   5   6

МЕДИКА АД


ОПОВЕСТЯВАНЕ КЪМ МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2012 г.


1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТАСтатут и предмет на дейност

“Медика”АД (Групата) включва дружеството-майка и неговите три дъщерни дружества - “Медика-Здраве” ЕООД, “КРЕ” ООД и “Медика Болканс” ООД. “Медика” АД притежава 100 % от дяловете в “Медика-Здраве” ЕООД и “Медика Болканс” ООД и 99.99 % от дяловете в КРЕ ООД. Неконтролиращото участие в собствения капитал на КРЕ ООД е под хиляда лева.


Дружество-майка

“Медика” АД е акционерно дружество със седалище в България, гр. София и e вписано в Търговския Регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 000000993. Дружеството е учредено през 1971 година. Адресът на управление на дружеството е град София, бул. Александър Дондуков, № 82.


Собственост и управление

Към 30.06.2012 г. разпределението на акционерния капитал надружеството-майка е както следва:

Доверие Капитал АД 83.49 %

Софарма АД 10.13 %

Други акционери 6.38 %

Дружеството-майка е с двустепенна система на управление с Надзорен съвет и Управителен съвет. Към 30 юни 2012 година Управителният съвет се състои от трима членове. Председател на Управителния съвет е г-жа Пенка Тишкова. Дружеството-майка се представлява от Изпълнителния директор – г-жа Пенка Тишкова.


Дъщерни дружества

Дъщерните дружества в Групата са:

• Медика-Здраве ЕООД – търговско дружество, регистрирано с решение №7432/2001 г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление гр. София ж.к. Младост 1, бул. Йерусалим №1

• КРЕ ООД – търговско дружество, регистрирано с решение №7087/2005 г. на Софийски градски съд, със седалище гр. София, бул. Княз Александър Дондуков 82.

• Медика Болканс ООД – търговско дружество, регистрирано с решение №8545/2010 г. на Градския съд в Букурещ, със седалище и адрес на управление в гр. Букурещ.


Предмет на дейност и структура

Предмет на дейност на “Медика“АД е производство и продажба на превързочни и санитарно – хигиенни материали, готови лекарствени форми, зъбно-зъболекарски препарати и хранителни добавки. Основната производствена площадка се намира в гр.Сандански.

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ГРУПАТА

(a) База за изготвяне на финансовия отчет


Междинния консолидиран финансов отчет на Медика АД е изготвен в съответствие с всички Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от: стандарти за финансови отчети и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни стандарти и тълкуванията на Постоянния комитет за разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на 1 януари 2011 г., и които са приети от Комисията на Европейския съюз.

За текущата финансова година групата е приела всички нови и/или ревизирани стандарти и тълкувания, издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и респ. от Комитета за разяснения на МСФО, които са били уместни за нейната дейност.

От възприемането на тези стандарти и/или тълкувания, в сила за годишни периоди започващи на 1 януари 2011 г., не са настъпили промени в счетоводната политика на групата, освен някои нови и разширяването на вече установени оповестявания, без това да доведе до други промени - в класификацията или оценката на отделни отчетни обекти и операции.

Тези стандарти и тълкувания включват:

 • Подобрения в МСФО (м.май 2010 г.) - подобрения в МСС 1, 27, 28, 34, МСФО 1, 3 и 7, и КРМСФО 13 (сила за годишни периоди от 01.01.2011 г.(или 01.07.2010 г.) – приети от ЕК). Тези подобрения внасят частични промени в съответните стандарти, основно с цел да премахнат съществуваща непоследователност в правилата на приложение и изискванията на отделните стандарти, както и да се внесе по-прецизна терминология на понятията. Ръководството е направило проучване и е определило, че тези промени не са оказали съществено влияние върху счетоводната политика и върху стойностите и класификацията на активите, пасивите, операциите и резултатите на групата;

 • МСС 24 (променен) Оповестявания за свързани лица (в сила за годишни периоди от 01.01.2011 г. – приет от ЕК). Промените са насочени към подобряване на определението за обхвата и типовете свързани лица, както и въвеждат по-специфично правило за частично изключение от пълно оповестяване по отношение на свързани лица, контролирани от или със значително влияние на държавни органи от международно, национално и местно ниво и други предприятия - тяхна собственост – по отношение на свързаност, разчети и сделки с тях.

За останалите стандарти и тълкувания, посочени по-долу, ръководството е проучило възможния им ефект и е определило, че те не биха имали ефект върху счетоводната политика, респ. активите, пасивите, операциите и резултатите на групата поради това, че тя не разполага/оперира с такива обекти и/или не реализира подобни сделки и транзакции:

 • МСС 32 (променен) Финансови инструменти: Представяне (в сила за годишни периоди от 01.02.2010 г. – прието от ЕК за от 01.02.2010 г.) – относно класификация на емитирани права. Промяната е направена, за да внесе пояснение в третирането на права, опции и варанти за придобиване на фиксиран брой от инструментите на собствения капитал на предприятие за фиксирана сума в каквато и да е валута като инструменти на собствения капитал при условие, че те се предлагат pro rata на всички съществуващи собственици на същия клас недеривативни инструменти на собствения капитал;

 • КРМСФО 14 (променено) Предплащания по минимални изисквания за фондиране по МСС 19 (в сила за годишни периоди от 01.01.2011 г. – прието от ЕК за от 01.01.2011 г.) Промяната е свързана с пояснения за определяне на съществуващата икономическа изгода на предплащания по минимални изисквания за фондиране - като намаление в бъдещите вноски и при двата случая - при наличието или не на изискване за минимално фондиране за вноски, свързани с бъдеща трудова услуга (стаж), и възможността за признаването на предплащанията като актив;

 • КРМСФО 19 Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал (в сила за годишни периоди от 01.07.2010 г. – прието от ЕК от 01.07.2010 г.) Това тълкувание дава пояснения за счетоводното третиране на операции, свързани с изцяло или частично погасяване на финансови задължения към кредитори чрез издаване на инструменти на собствения капитал на предприятието-длъжник – оценяване на инструментите на собствения капитал като насрещно възнаграждение и третиране на получените разлики между оценката им и тази на финансовия пасив, както и определени ограничения на приложение.

Към датата на одобряване за издаване на този финансов отчет са издадени, но все още не са в сила (и/или не са приети от ЕК) за годишни периоди, започващи на 1 януари 2011 г., няколко стандарта, променени стандарти и тълкувания, които не са били приети за по-ранно приложение от групата. Едни от тях са приети за действащи за 2011 г., но за годишни периоди, започващи след 1 януари 2011 г., а други – за годишни периоди, започващи на и след 1 януари 2012 г. От тях ръководството е преценило, че следните биха имали потенциален ефект в бъдеще за промени в счетоводната политика и финансовите отчети на групата за следващи периоди:

Приети за периоди, започващи поне на 1 януари 2012 г.

 • МСС 1 (променен) Представяне на финансови отчети (в сила за годишни периоди от 1.07.2012 г. – не е приет от ЕК). Промяната въвежда изискване за представяне на компонентите на други всеобхватни доходи в отчета за всеобхватния доход в две отделни групи, в зависимост от това дали те потенциално в бъдеще биха могли последващо да се рекласицифират или не към отчета за доходи в текущите печалби и загуби, вкл. и техния данъчен ефект;

 • МСС 19 (променен) Доходи на наети лица (в сила за годишни периоди от 1.01.2013 г. – не е приет от ЕК). Промените са свързани с плановете с дефинирани доходи и доходите при напускане. Фундаменталната промяна е отпадането на метода на „коридора” и въвеждането на правилото за признаване на всички последващи оценки (до сега наричани – актюерски печалби или загуби) на задълженията по дефинирани доходи и на планове от активи в момента на възникването им, през компонент на „други всеобхватни доходи”, както и ускореното признаване на разходите за минал стаж;

 • МСС 27 (изменен 2011 г.) Индивидуални финансови отчети (в сила за годишни периоди от 01.01.2013 г. – не е приет от ЕК). Стандартът е преиздаден с променено наименование, като частта от него, която засягаше консолидирани финансови отчети е изцяло обособена в нов стандарт – МСФО 10 Консолидирани финансови отчети. По този начин в стандарта са останали включени само правилата за отчитане на инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия на ниво индивидуални отчети;

 • МСФО 10 Консолидирани финансови отчети (в сила за годишни периоди от 1.01.2013 г. – не е приет от ЕК). Този стандарт заменя в значителната му част МСС 27 (Консолидирани и индивидуални финансови отчети) и ПКР Разяснение 12 (Консолидация – предприятия със специално предназначение). Основната му цел е да се установят принципите и начина на изготвяне и представяне на финансови отчети когато едно предприятие контролира едно или повече други предприятия. Той дава ново определение на понятието „контрол”, съдържащо три компонента, и определя контролът като единства база за консолидация. Стандартът установява и основните задължителни правила по изготвянето на консолидирани финансови отчети;

 • МСФО 13 Измерване на справедлива стойност (в сила за годишни периоди от 1.01.2013 г. – не е приет от ЕК). Този стандарт се явява единен източник с методологически насоки, съдържащ прецизирано определение на понятието „справедлива стойност”, правила и методика за нейното измерване, както и по-широки изисквания за оповестяване относно справедливата стойност и нейното измерване за целите на всички МСФО. Той покрива както финансовите инструменти, така и нефинансовите активи и пасиви, за които МСФО изискват или разрешават прилагането на справедлива стойност.

Допълнително, за посочените по-долу нови стандарти, променени стандарти и приети тълкувания, които са издадени, но все още не са в сила за годишни периоди започващи на 1 януари 2011 г., ръководството е преценило, че следните не биха имали потенциален ефект за промени в счетоводната политика и финансовите отчети на групата:

А. Приети за периоди, започващи след 1 януари 2011 г.:

 • МСФО7 (променен) Финансови инструменти: Оповестявания – относно трансфер на финансови активи (в сила за годишни периоди от 01.07.2011 г. – приет от ЕК от 01.07.2011 г.) Тези промени са свързани с разширяване на изискванията за оповестяване на данни относно трансферирани финансови активи и операциите с тях, вкл. в зависимост от обстоятелството дали към датата на финансовия отчет отчитащото се предприятие продължава да има участие и отговорност към съответния финансов актив чрез носене на определени рискове, права и ползи, и независимо дали трансферираните активи са отписани или не от отчета му за финансовото състояние.

Б.Приети за периоди, започващи поне на 1 януари 2012 г.:

 • МСС 12 (променен) Данъци върху дохода (в сила за годишни периоди от 01.01.2012 г. – не е приет от ЕК). Промяната е свързана с изричното пояснение, че оценката на отсрочените данъци (актив или пасив), свързани с определен актив, следва да се направи през призмата на намеренията на съответното предприятие как ще възстановява инвестираните средства в балансовата стойност на този актив – чрез продажба или през продължаваща употреба. Конкретни правила са дадени в случаите на нетекущи активи, преоценени по реда на МСС 16, но най-вече за инвестиционните имоти, оценявани по справедлива стойност по МСС 40, вкл. придобити по реда на бизнес-комбинации – т.е. приема се презумцията, че те ще се възстановяват през продажба за целите на определяне на отсрочените данъци. ПКР 21 е инкорпориран в МСС 12, поради което е отменен с датата на влизане в сила на промяната в МСС 12;

 • МСС 28 (изменен 2011 г.) Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия – (в сила за годишни периоди от 01.01.2013 г. – не е приет от ЕК). Стандартът е с променено наименование и включва правила за отчитане по метода на собствения капитал както на инвестициите в асоциираните, така и в съвместните предприятия, които досега са били под обхвата на МСС 31 Съвместни предприятия в съответствие на новите МСФО 11 и МСФО 12. МСС 31 спира да бъде приложим от 01.01.2013 г.;

 • МСС 32 (променен) Финансови инструменти: Представяне (в сила за годишни периоди от 01.01.2014 г. – не е приет от ЕК) – относно нетиране (компенсиране) на финансови активи и финансови пасиви. Тези промени са свързани с уточнение относно приложението на правилата за нетиране на финансови инструменти. Основно те са в четири насоки: а) изясняване на значението на разбирането за „текущо законосъобразно приложимо право за нетиране”; б) приложението за едновременна реализация и споразумение за уреждане; в) нетиране на суми предоставени като гаранция; г) мярката за прилагането на изискванията за нетиране;

 • МСФО 7 (променен) Финансови инструменти: Оповестявания – относно нетиране (компенсиране) на финансови активи и пасиви (в сила за годишни периоди от 01.01.2013 г. – не е приет от ЕК). Тези промени са свързани с разширяването на оповестяванията за всички финансови инструменти, които ще се нетират (компенсират) в съответствие с МСС 32 (пара. 42), както и според допълнителни споразумения за нетиране, които са извън обхвата на МСС 32;

 • МСФО 7 (променен) Финансови инструменти: Оповестявания – относно облекчението за преизчислението на сравнителни периоди и свързаните с тях оповестявания при прилагането на МСФО 9 (в сила за годишни периоди от 01.01.2015 г. – не е приет от ЕК);

 • МСФО 9 (издаден м.11.2009 г. и м.10.2010 г.) Финансови инструменти: Класификация и оценяване (в сила за годишни периоди от 01.01.2013 г., и ревизирано приложение за годишни периоди от 01.01.2015 г.– не е приет от ЕК). Този стандарт замества части от МСС 39, като установява принципи, правила и критерии за класификация, оценка и отписване на финансовите активи и пасиви, вкл. хибридните договори. Той въвежда изискване класификацията на финансовите активи да бъда правена на база бизнес модела на предприятието за тяхното управление и на характеристиките на договорените парични потоци на съответните активи. Въвеждат две основни категории оценки – по амортизируема и по справедлива стойност. Новите правила ще доведат до евентуални промени основно в отчитането на финансови активи като дългови инструменти и на финансови пасиви приети за отчитане по справедлива стойност през текущите печалби и загуби (за кредитния риск);

 • МСФО 11 Съвместни споразумения (в сила за годишни периоди от 1.01.2013 г. – не е приет от ЕК). Този стандарт заменя МСС 31 Дялове в съвместни предприятия), вкл. и ПКР 13 Съвместно контролирани предприятия – непарични вноски от контролиращите съдружници. Той въвежда само два типа съвместни споразумения – съвместни дейности и съвместни дружества, като установеният критерий за класификация не е правната форма, а видът на правата и задълженията на всяка страна в конкретното споразумение, т.е. дали са права върху активите и пасивите, респ. разходите и приходите от съвместното споразумение /съвместна дейност/, или са права върху нетните активи от съвместното споразумение /съвместно дружество/. Стандартът премахва опцията за прилагане на метода на пропорционална консолидация и налага ползването на метода на собствения капитал при консолидация на съвместно контролирани дружества;

 • МСФО 12 Оповестяване на участия в други предприятия (в сила за годишни периоди от 1.01.2013 г. – не е приет от ЕК). Този стандарт въвежда изисквания за оповестяване и към информацията в оповестяванията във финансовите отчети относно всички видове участия на отчитащото се предприятие в други дружества и предприятия, вкл. и ефектите и рисковете от тези участия;

 • КРМСФО 20 Разходи за отстраняване на инертна маса във фаза производство на открита мина –(в сила за годишни периоди от 1.01.2013 г. – не е прието от ЕК). Това тълкуване дава разяснение относно разграничението на счетоводното третиране на разходи за отстраняване на инертна маса с цел производство и разходи с цел за подобряване на достъпа до други количества минна маса за производство в бъдещи периоди.


Настоящият консолидиран финансов отчет е изготвен на база историческата цена с изключение на имотите, машините и оборудването, които са оценени по преоценена или справедлива стойност към датата на консолидирания отчет за финансовото състояние (Приложения (и) и 11).

Дружествата от Групата водят своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приемат за отчетна валута за представяне. Данните в консолидирания финансов отчет и приложенията към него са представени в хиляди лева, освен ако нещо друго изрично не е указано.

Представянето на финансов отчет съгласно Международните стандарти за финансови отчети изисква ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и разумно обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на активите и пасивите, на приходите и на разходите, и на оповестяването на условни вземания и задължения към датата на отчета. Тези приблизителни оценки, начисления и предположения са основани на информацията, която е налична към датата на консолидирания финансов отчет, поради което бъдещите фактически резултати биха могли да бъдат различни от тях (като в условия на финансова криза несигурностите са по-значителни). Обектите, които предполагат по-висока степен на субективна преценка или сложност или където предположенията и приблизителните счетоводни оценки са съществени за консолидирания финансов отчет, са оповестени в Приложение (ц).
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Оповестяване към междинен консолидиран финансов отчет към 30. 06. 2012 г. Информация за групата статут и предмет на дейност iconПриложения към междинния консолидиран финансов отчет към 31 март 2012 Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго пояснителни бележки към междинен консолидиран финансов отчет на билборд ад към 31. 03. 2012 г. Обща информация
Пояснителни бележки към междинен консолидиран финансов отчет на билборд ад към 31. 03. 2012 г
Оповестяване към междинен консолидиран финансов отчет към 30. 06. 2012 г. Информация за групата статут и предмет на дейност iconОповестяване към междинен консолидиран финансов отчет към 31 март 2010 г информация за групата статут и предмет на дейност
Медика-Здраве”еоод, „Медика Болканс” еоод и “кре” оод ”. “Медика” ад притежава 100 от дяловете в “Медика-Здраве”еоод и „Медика Болканс”...
Оповестяване към междинен консолидиран финансов отчет към 30. 06. 2012 г. Информация за групата статут и предмет на дейност iconОповестяване към междинен консолидиран финансов отчет към 30 юни 2010 г информация за групата статут и предмет на дейност
Медика-Здраве”еоод, “кре” оод ” и “Медика Болканс” еоод. “Медика” ад притежава 100 от дяловете в “Медика-Здраве”еоод, 100 от дяловете...
Оповестяване към междинен консолидиран финансов отчет към 30. 06. 2012 г. Информация за групата статут и предмет на дейност iconПриложение към междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2011 г. Приложение към консолидиран финансов отчет обща корпоративна информация 2
Закона за дружествата със специална инвестиционна цел осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване...
Оповестяване към междинен консолидиран финансов отчет към 30. 06. 2012 г. Информация за групата статут и предмет на дейност iconКонсолидиран междинен финансов отчет 30 юни 2008 г. Пояснения към консолидирания междинен финансов отчет 1Обща информация
Химимпорт ад е регистрирано като акционерно дружество от Софийски градски съд на 24. 01. 1990 г
Оповестяване към междинен консолидиран финансов отчет към 30. 06. 2012 г. Информация за групата статут и предмет на дейност iconМеждинен съкратен консолидиран финансов отчет 3 1 декември 20 10 г. Пояснения към междинния съкратен консолидиран финансов отчет предмет на дейност
Предприятието-майка Монбат ад има същата основна дейност. Дружеството е регистрирано като акционерно дружество по ф д. 4636/1999...
Оповестяване към междинен консолидиран финансов отчет към 30. 06. 2012 г. Информация за групата статут и предмет на дейност iconКонсолидиран финансов отчет към 31 декември 2006 г. Елемент 1 Справка за оповестяване на счетоводната политика на "Феста Холдинг" ад в консолидирания финансов отчет за 2006 година
България 83 А, с предмет на дейност отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, както и инвестиране и управление на акционерното...
Оповестяване към междинен консолидиран финансов отчет към 30. 06. 2012 г. Информация за групата статут и предмет на дейност iconМеждинен консолидиран финансов отчет 31 март 2012 г. Пояснения към Консолидирания Финансов отчет Обща информация
Бианор Холдинг” ад (Дружеството) е акционерно дружество, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело №8453/1998г
Оповестяване към междинен консолидиран финансов отчет към 30. 06. 2012 г. Информация за групата статут и предмет на дейност iconМеждинен консолидиран финансов отчет към 31. 03. 2012г. Представляващ: Съставител: инж. Цветан Цонев Даниела Караславова обща информация
Финансовият отчет е консолидиран отчет на „Трейс Груп Холд” ад и дъщерните му дружества
Оповестяване към междинен консолидиран финансов отчет към 30. 06. 2012 г. Информация за групата статут и предмет на дейност iconКонсолидиран финансов отчет към 30 юни 2012 година консолидиран отчет за всеобхватния доход 1 консолидиран отчет за финансовото състояние 2
Този консолидиран финансов отчет включва финансовите отчети на “Арома” ад, както и финансовите отчети на всички дъщерни дружества,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом