За да се произнесе взе предвид
ИмеЗа да се произнесе взе предвид
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер72.51 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vt.judiciary-bg.org/Courts/DC/VelikoTarnovo/wa.nsf/e9ad594936a2d375c225765e00752e55/4c977
5


за да се произнесе взе предвид:


Производство по реда на чл.463 от ГПК.


Постъпила е жалба от „Е.– Д. З.” Е., длъжник по изпълнението, п р о т и в „Протокол за предявяване на разпределение на суми от 08.02.2011 година по ИЗП.Д.№*00366 по описа на ЧИС Д. К., рег. №..., с район на действие В.Т окръжен съд. Изложени са твърдения за нарушение на материалния и процесуалния закон. Жалбоподателят не е съгласен с определените дължими лихви по отделните главници. Не е ясно по какъв начин са определени и изчислени. По отношение на посочените наказателни лихви в полза на „Р.” не е ясно за какъв период от време и по какъв начин са изчислени. Определянето на юристконсултско възнаграждение в полза на „Р.” е неправилно и незаконосъобразно. Не е ясно по какъв начин е определено. Не е съгласен и с частичното плащане на суми по повод задълженията към присъединените кредитори „С.” ООД и „БСМ” ООД, техните вземания следва да бъдат удовлетворени изцяло. С допълнителна молба уточнява следното: От протокол за разпределение на суми от 20.01.2011 година не става ясно каква сума е разпределена по изпълнителен лист №.02 от 22.04.2010 година, издаден по Ч.ГР.Д.№.84 2009 година, и по изпълнителен лист №.77 от 22.04.2010 година, издаден по Ч.ГР.Д.№.83 2009 година; Изразено е несъгласие с присъденото юристконсултско възнаграждение от ... лв. ... лв. и ...лв. и по кое изпълнително дело е начислено същото. Направено е искане да бъде отменено разпределението и направено ново с точно разпределение на сумите.

Постъпило е възражение от първоначалния взискател „Р.” в законоустановения срок. Заема становище за неоснователност на подадена жалба. Излагат се доводи и съображения във връзка със становището. Направено е искане да бъде отхвърлена жалбата, като неоснователна и недоказана. Претендират се разноски за настоящото производство.

От другите присъединени взискатели не са постъпили възражения в законоустановения срок.

ЧСИ излага в писмените си обяснения доводи и съображения за процесуална недопустимост на жалбата в частта относно присъденото юристконсултско възнаграждение и неоснователност на жалбата в останалата й част. Направено е искане да бъде потвърдено атакуваното разпределение на суми, като правилно и законосъобразно.

Съдът като взе предвид оплакванията в жалбата и допълнението към нея, становищата и доводите на взискателя по изпълнението и на ЧСИ и като разгледа и прецени събраните по делото доказателства, намира жалбата за процесуално допустима и неоснователна.

По допустимостта на жалбата.

Подадена е от процесуално легитимирано лице, против подлежащо на обжалване действие и в срока, визиран с разпоредбата на чл.462, ал.2 от ГПК.

По основателността на жалбата.

Атакуваното действие на ЧСИ е законосъобразно. Извършено е при точно прилагане на разпоредбите на чл.460 от ГПК и чл.136 от ЗЗД.

С посочените разпоредби императивно е регламентиран начинът за разпределяне на събрани суми по изпълнително дело. Редът е следният:

Съдия изпълнителят е задължен по силата на закона служебно да изплати на всички взискатели предявените вземания, ако сумата е достатъчна по размер за удовлетворяване на всички притезания.

Ако, събраната сума не е достатъчна за удовлетворяване на всички притезания, съдебният изпълнител е задължен по закон служебно да подреди притезанията по реда на привилегиите, съгласно разпоредбата на чл.136 от ЗЗД.

Точният размер на всяко едно от притезанията се определя, като към дължимата по изпълнителния лист сума се прибавят и изтеклите лихви, считано от посочената дата в изпълнителния лист до деня на разпределението.

Вземанията на взискателите за направени разноски по обезпечение или принудителното изпълнение, са отделни привилегировани вземания, които са първи по реда на привилегиите, визиран с разпоредбата на чл.136 от ЗЗД.

Притезанията се удовлетворяват по реда на чл.136 от ЗЗД – всяко едно предходно се удовлетворява напълно, след което, ако има остатък се преминава към следващото.

Ако, след удовлетворяване на привилегированите притезания, има остатъкът, той се разпределя между хирографарните кредитори по съразмерност на вземанията.


ГР.Д.№207/2011 г. ВТОС


По съразмерност се удовлетворяват и привилегировани притезания от един и същ ред.

В настоящия казус съдебният изпълнител е извършил разпределението на постъпилата сума по изпълнителното дело при наличието на предпоставките, визирани с посочените императивни прави норми, като е спазил всички изисквания посочени по-горе. За този извод съдът е мотивиран от следното:

Събраната сума е постъпила след публична продан на недвижим имот, собственост на длъжника по изпълнението. Обстоятелство, установено чрез съдържанието на документите по изпълнителното дело, И безспорно.

Вземането на „Р.” и по двата изпълнителни листа е обезпечено с ипотека върху недвижимия имот, предмет на публичната продан. Обстоятелства, установени чрез съдържанието на изпълнителните листи и приложените към изпълнителното дело нотариални актове, и безспорни.

Преди да подреди по реда на чл.136 от ЗЗД вземанията, съдебният изпълнител е отразил всички вземания, които са предявени в изпълнителното производство, като точно ги е индивидуализирал по вид и размер по отделно.

Отразените в атакувания протокол вземанията на „Р.” отговорят точно на притезанията /главници и наказателни лихви/, удостоверени с изпълнителните листи.

Отразената в атакувания протокол и в приложените към нето „Изчисления” дължима законна лихва и по двата изпълнителни листа е изчислена законосъобразно и точно, считано от посочената в изпълнителните листи дата до датата на разпределението, на база отразените в изпълнителните листи главници и в размер на законната лихва.

Отразените в атакувания протокол разноски за юристконсултско възнаграждение отговарят точно както на разноските, удостоверени в изпълнителните лист, така и на изискванията за определяне дължимите разноски по изпълнението, визирани с разпоредбите на чл.78, ал.8 от ГПК и чл.10, ал.1, т.1 и т.2 във вр. с чл.7, ал.2 от Наредба №1 от 09.06.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Съдебният изпълнител след като е констатирал, че получената от публичната продан сума не е достатъчна за удовлетворяване на всички отразени в „Протокола за разпределение на суми” притезания, е подредил притезанията по реда на привилегиите, съгласно разпоредбата на чл.136, ал.1 от ЗЗД.

Първи по реда на привилегиите е подредил за удовлетворяване вземанията на взискателите за направени разноски по принудителното изпълнение, което съответства на реда, визиран с разпоредбата на чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД.

Като следващото по реда на привилегиите е подредил за удовлетворяване вземането на общината, което също съответства на реда, визиран с разпоредбата на чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД.

На следващото по реда на привилегиите е подредил за удовлетворяване част от вземанията на ипотекарния кредитор, което също съответства на реда, визиран с разпоредбата на чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД.

Другите предявени за принудително събиране вземания, които са отразени в атакувания протокол, са от такъв вид, че съгласно разпоредбата на чл.136, ал.1 от ЗЗД, следва да бъдат удовлетворени една след пълното удовлетворяване на вземанията на ипотекарния кредитор.

След така извършеното законосъобразно подреждане и конкретизиране на притезанията, за които има събрана сума за удовлетворяване, не остава друга сума за разпределяне. Поради което е невъзможно удовлетворяване на притезанията на хирографарните кредитори, каквото искане е направено с жалбата, освен направените от тях разноски за принудителното изпълнение, които с оглед разпоредбата на чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД са с привилегия от първи ред, и които съдебният изпълнител е подредил за удовлетворяване от постъпилата по изпълнителното производство сума.

С оглед на изложеното всички твърдения, изложени в жалбата и нейното допълнение, не отговарят на съдържанието на атакувания „Протокол за разпределение на суми” и приложените към него „Изчисления на законните лихви”, като и на съдържанието на двата изпълнителни листа.

По изложените съображения жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена, като бъде потвърдено атакуваното разпределение на суми.

При този изход на делото и на основание чл.78, ал.8 от ГПК жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати на „Р.” разноски за настоящото производство в размер на 100 лв.

С оглед разпоредбата на чл.463, ал.2 ГПК решението подлежи на обжалване пред ВТАС по реда на чл.274 от ГПК.

Водим от горното по реда на чл.463, ал.1 от ГПК и на основание чл.136 от ЗЗД окръжният съд


Р Е Ш И :ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА, подадени от „Е.– Д. З. Е., ..., със седалище и адрес на управление гр. В. Т., ул.”О.” №., вх.”Ж”, .3, А., длъжник по изпълнението, п р о т и в разпределение на суми, извършено с „Протокол за разпределяне на суми”, съставен на 20.01.2011 година по ИЗП.Д.№*00366 по описа на ЧИС Д. К., рег. №728, с

ГР.Д.№207/2011 г. ВТОС


район на действие Великотърновски окръжен съд, предявен по реда на чл.462, ал.1 от ГПК с „Протокол за предявяване разпределение на суми” на 08.02.2011 година, като НЕОСНОВАТЕЛНА.


ПОТВЪРЖДАВА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СУМИ, извършено с „Протокол за разпределение на суми”, съставен на 20.01.2011 година по ИЗП.Д.№*00366 по описа на ЧИС Д. К., рег. №728, с район на действие Великотърновски окръжен съд, предявен по реда на чл.462, ал.1 от ГПК с „Протокол за предявяване разпределение на суми” на 08.02.2011 година.


ОСЪЖДА „ЕВРОТАКСИ – Д. ЗЛАТАНОВ” Е., ЕИК-104606861, със седалище и адрес на управление гр. В. Търново, ул.”О.” №., вх.”Ж”, .3, А., да заплати на „Р. /Б./” Е., ЕИК-.., , със седалище и адрес на управление гр. С., разноски за настоящото производство в размер на ....


РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред АПЕЛАТИВЕН СЪД-ВЕЛИКО ТЪРНОВО в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ____________ЧЛЕНОВЕ: 1._________________


2._________________

Свързани:

За да се произнесе взе предвид iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства,...
За да се произнесе взе предвид iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Процедурата по двойна размяна на книжа е приключила с изтичане на срока за допълнителен отговор,предвид което съдът следва да се...
За да се произнесе взе предвид iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Главния архитект на Община Б. да се произнесе по нейна молба вх. №94-01-4253/03. 02. 2009 г
За да се произнесе взе предвид iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Гпк не е постъпила допълнителна искова молба от ищеца. Съдът констатира редовността на разменените книжа,предвид което следва да...
За да се произнесе взе предвид iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Частната жалба е допустима, предвид обстоятелствата, че е подадена от активно легитимирано лице, в законоустановения 7-дневен срок...
За да се произнесе взе предвид iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Искането е направено пред първоинстанционния съд,предвид което молбата на ищеца за допускане на обезпечение на предявените обективно...
За да се произнесе взе предвид iconЗа да се произнесе, взе предвид

За да се произнесе взе предвид iconИ за да се произнесе,взе предвид

За да се произнесе взе предвид iconИ за да се произнесе взе предвид следното
В касационната жалба се навеждат доводи за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното решение. Излагат се доводи, че предвид...
За да се произнесе взе предвид iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Твърди се, че административният акт е постановен, без да е взето предвид, че вземането е надлежно обезпечено и личното имущество...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом