Особености на телевизионния мениджмънт
ИмеОсобености на телевизионния мениджмънт
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер53.2 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://eprints.nbu.bg/1155/3/UVOD_TV man.-book.doc


Иво Драганов


ОСОБЕНОСТИ НА ТЕЛЕВИЗИОННИЯ МЕНИДЖМЪНТ


„Особености на телевизионния мениджмънт” © Иво Иванов Драганов; 2011 г. София, България


Съдържание


Увод

7 стр.

Глава 1 - въведение

10 стр.

Глава 2Исторически обзор и анализ на развитието на обществените и търговски телевизии в Европа. Начало на телевизионния бизнес и мениджмънт.

18 стр.

Глава 3 – Исторически обзор на развитието на телевизията и либерализирането на пазара на електронни медии в България след промените от 1989 г..

29 стр.

Глава 4 - Видове програмни профили

36 стр.

Глава 5 – Управление, управленски нива и функции в телевизията.

48 стр.

Глава 6 - Универсална, управленско-организационна структура на телевизионен канал с основни функции на главния мениджмънт.

76 стр.

Глава 7 - Изкуството и спецификата на телевизионното програмиране като социокултурен модел и маркетингова стратегия .

92 стр.

Глава 8 – Анализ на някои негативни аспекти от влиянието на телевизионната програма върху зрителите.

111 стр.

Глава 9 –Бизнес планиране на телевизионен канал.

125 стр.

Изводи

143 стр.

Приноси

148 стр.

Приложения

155 стр.

Литература

156 стр.

Публикации по темата

161 стр.

УводНастоящият текст има за цел да систематизира досегашния опит в развитието, управлението, програмирането и финансирането на телевизионни оператори. Това е важно, защото телевизиите са част от културния аудиовизуален пейзаж на държавата и обществото. Как се изгради той в Европа и как в България? Защо се създава един телевизионен канал – за информация, образование и култура на аудиторията; за инструмент в перманентната битка за влияние върху съзнанието на зрителите; за печалба? Доходоносен ли е този напрегнат бизнес? В края на книгата всеки читател ще бъде наясно с параметрите на телевизонните канали; с йерархията на авторитети; с отговорностите по изключително важния, но напълно подценяван у нас проблем с програмирането; с управлението и планирането.


Телевизионният бизнес е сравнително нов за Европа и България. Либерализирането на медиите става през втората половина на 80 години на миналия век. Възприемат се готови програмни и управленски модели от телевизионния опит в САЩ. Това е така, защото в Европа, с изключение на Англия, Германия и Италия, след 1951 г. телевизиите са държавни, докато в САЩ, главно поради тяхното антимонополно законодателство, те са частни, при това свързани в сложна мрежа - т.нар.. affiliated stations.

Практиките в европейските страни са различни и поради това те са хармонизирани в края на 80-те години с приемането на обща европейска директива 89/552/ЕИО1, задължителна за всички страни членки и кандидат-членки на европейската общност. Десет години по-късно тя е приложена в българския Закон за радиото и телевизията.

С появата на търговските телевизии се създава нова индустрия, в която има редица специфични особености и принципи на управление. Във времето на видеокомпютърните технологии създаването на телевизия е относително лесно, а много често успешно и доходоносно занимание. Техниката разрешава студийната част на телевизията да се разположи в сравнително малко пространство. Леките и мобилни снимачни камери също не изискват много място. При това положение проблемите, които могат да възникнат, ще бъдат повече на територията на управлението, програмирането и бизнес планирането. В тази книга са изведени общите принципи и специфичните особености на телевизионния мениджмънт именно в този аспект. Поради критично високата маса от субективни фактори, които могат да бъдат предвидени и в известна степен коригирани, акцентът е поставен върху субективните качества на генералния мениджър и програмния мениджмънт. В тях, естествено, са включени голям комплекс лични качества, като талант, опит, дързост, проницателност, пазарен нюх. Бизнесът изисква добра идея, пазарна ниша, ниски стартови разходи и качествен мениджмънт. В телевизионния бизнес и мениджмънт качествата управление, програмиране и планиране са ключови за успеха на съответния канал.

Ще разгледаме това финансово и интелектуално предизвикателство от зараждането на идеята до нейната окончателна реализация. Ще се спрем на ключовите места на тази инициатива. Ще коментираме скритите пречки, които могат да се превърнат в провал, ако липсват умения за управление и контрол на риска. В днешно време телевизионният пазар е претоварен от субекти. В моята практика обаче откривам, че студенти с лекота създават оригинални програмни профили за телевизионни канали, отделни предавания и намират съответните празни ниши в програмно отношение. А това е базово условие за успешна маркетингова стратегия.

Създаването на кабелна телевизия е среден, а на ефирна - едър бизнес по отношение на капиталовложенията, ангажираните в производството и очакваните финансови резултати в зависимост от избрания програмен профил. При успех на пазара ще възникнат две възможности: да се продаде едно успешно предприятие във възход или да се разширява като обхват и развива като дейност. Това вече всеки решава сам. Но най-важното условие е отношението към телевизията и гледната точка към нейната социо-културна мисия, а не единствено качеството й на средство за масово осведомяване и производител на евтини забавления. От такава гледна точка съм разгледал сложната и изключително важна връзка и взаимното влияние между програмния и маркетинговия мениджмънт. Единствено пълното взаимодействие между програмата и маркетинга би осигурила зрителски успех и финансова печалба.

Развитието на телевизията в Европа поставя различни изисквания към програмите и мениджърите на обществената телевизия и в търговските телевизии. В мениджмънта принципите на работа са общи, особено в светлината на тези, които са формулирани от Макс Вебер в началото на миналия век. В телевизията, която функционира в много динамична и променяща се обстановка, извън универсалните принципи, се изискват и много качества на ръководния състав, които са субективни. Те са условие, без което не може. След дълъг анализ, и наблюдение мога да твърдя, че за успеха на една телевизия от ключово значение са:

  • изборът на програмен профил;

  • разработката и реализация на програмната концепция;

  • качественото програмиране в аспект на точно позициониране на всяко предаване, така че то да намери своята аудитория;

  • качествата на генералния директор, програмния директор и мениджъра на маркетинг и реклама;

  • Разбирането на телевизията не само като средство за масово осведомяване, а като социокултурен институт от първостепенно значение за обществото и държавата.

От такава гледна точка частите от този текст, посветени на програмирането и качествата на генералния директор, заемат централно място. Факт е, че у нас няма достатъчно подготвени телевизионни мениджъри. Обикновено се адаптират хора с известни, но не системни познания и представи в тази материя. Затова смятам, че систематизирането на чужд и собствен опит би било от полза.

1 Известна като директивата „Телевизия без граници” (TVWF)


Свързани:

Особености на телевизионния мениджмънт icon1. Същност и особености на стратегическия мениджмънт в орг
Причини за нарастване значението на стратегическия мениджмънт на организацията. Това се дължи на следните причини
Особености на телевизионния мениджмънт iconI. Икономически анализ и фирмен мениджмънт
Същтността на анализа: разчленяване на цялото и изучаване на съставните му части с цел разкриване на неговите вътрешни особености,...
Особености на телевизионния мениджмънт iconПрограма „Енергиен мениджмънт" Най-ефективното от икономическа гледна точка решение за добив на шистов газ е технологията "
Институт по енергиен мениджмънт, основател на магистърската програма „Енергиен мениджмънт”
Особености на телевизионния мениджмънт iconУниверситет за национално и световно стопанство
Мениджмънт на земеделските стопанства. Особености на управлението на земеделските стопанства. Същност и видове управленски решения...
Особености на телевизионния мениджмънт iconУниверситет за национално и световно стопанство
Мениджмънт на земеделските стопанства. Особености на управлението на земеделските стопанства. Същност и видове управленски решения...
Особености на телевизионния мениджмънт iconБанков мениджмънт" за придобиване на окс „магистър по икономика"
Равнища на управление и техните компетенции. Проблемът за границите на стратегическия и оперативния банков мениджмънт. Делегирането...
Особености на телевизионния мениджмънт iconКонкурс за "Професор"
Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност” по учебни дисциплини „Мениджмънт на сигурността и отбраната”,...
Особености на телевизионния мениджмънт iconОсобености на системите за ранна диагностика на кризисното състояние в банковия сектор
Такава проверка позволява на надзорниците по-добре да оценят някои от качествените характеристики, като например способностите и...
Особености на телевизионния мениджмънт iconКонспект по дисциплината „международно сътрудничество в социалната сфера " Включена в учебния план на специалност „ социален мениджмънт "
Дефиниране на социалните права и определяне на приложното им поле. Разграничението между гражданските и политически права и икономическите...
Особености на телевизионния мениджмънт iconТворческаавтобиографи я
Секретар умоа на магистърска програма „Мениджмънт на бизнесорганизациите” към катедра „Мениджмънт” при са „Д. А. Ценов”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом