Нормативно осигуряване
ИмеНормативно осигуряване
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер85.81 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bsds-bg.org/images/RazSadarKniga.doc

Р А З Ш И Р Е Н О С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е на книгата

“Свободно движение и конкуретноспособност на продуктите в Европейския съюз”


ПРЕДГОВОР 5

Ч а с т ПЪРВА. НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ


Глава 1. Законодателство на Европейския съюз

 1. Първично европейско законодателство за създаване и развитие на ЕС 7

  1. Въвеждащи понятия

  2. Предистория на създаването на ЕС

  3. Създаване на Европейските Общности

  4. Образуване на Европейски съюз

 2. Европейско законодателство за изграждане и функциониране на ЕЕП 12

  1. Актове за създаване на ЕЕП

  2. Актове и Решения за завършване създаването на ЕЕП

 3. Ръководни органи на ЕС и ЕЕП 15

  1. Съвет на ЕС

  2. Европейски Парламент

  3. Европейска Комисия

  4. Съд на Европейската Общност

  5. Сметна Палата и други органи

Глава 2. Нормативно осигуряване на “свободно движение”

 1. “Пазарна” безопасност, условия и въвеждащи понятия 20

  1. Главни постановки за “пазарна” безопасност

  2. Въвеждащи съществени понятия

 2. Процедура за съответствие на нормативното осигуряване за безопасност 23

  1. Модел и критерий за съответствие

  2. Процедура за съответствие на нормативното осигуряване

 3. Европейско техническо (пазарно) законодателство /ЕТЗ/. Видове 25

  1. Същност, предназначение и задачи на ЕТЗ

  2. Видове нормативни актове на ЕТЗ

  3. Въвеждане на нормативните актове на ЕТЗ

 4. “Нов подход” в ЕТЗ, въвеждане в Република България 29

  1. Видове Директиви

  2. Същност на Директивите “Нов” подход

  3. Състояние на Директивите “Нов” подход. Въвеждане

 5. Роля на ЕТЗ за регулиране на ЕЕП 35

Глава 3. Нормативно осигуряване на конкурентноспособност

 1. “Пазарна” конкурентноспособност, условия и въвеждащи понятия 39

  1. Условия и правила за “Пазарна” конкурентноспособност

  2. Въвеждащи понятия за “пазарно” качество

 2. Процедура за съответствие на нормативното осигуряване на “пазарно” качество 41

  1. Пълно нормативно осигуряване на фирмата

  2. Критерии за коректност на нормативното осигуряване на “пазарно” качество.

 3. Развитие, характеристики и подходи на стандартизацията 45

  1. Развитие на съвременната стандартизация

  2. Характеристики, методи и подходи на стандартизацията

 4. Функции и механизъм за “задължителност’’ на стандартите 49

  1. Функции на стандартите

  2. Механизъм на условна “условна” задължителност на стандартите

 5. Международна стандартизация. Кратки сведения, задачи и роля на IEC и ISO 53

  1. Международни организации по стандартизация

  2. Международна дейност по стандартизация

 6. Европейска стандартизация. Кратки сведения, цели и задачи на CEN и CENELEC 60

  1. Европейски организации по стандартизаия

  2. Технически работни органи на CEN

  3. Цели и задачи на европейската стандартизация

 7. Видове стандарти, принципи и Процедура на европейската стандартизация 63

  1. Видове европейски стандарти

  2. Принципи и работна Процедура

 8. Национална стандартизация, Кратки сведения, задачи и роля на БИС 68

  1. Сведения за националната стандартизация до 1997 г.

  2. Национална стандартизация след 1997 г.

 9. Фирмена стандартизация. Организация, задачи и дейност 71

17.1. Предназначение и организация на фирмените звена

17.2. Задачи и дейност на Фирменото звено по стандартизация

 1. Фирмена стандартизация и ноу-хау 74

  1. Създаване на фирмени стандарти

  2. Фирмени стандарти, ноу-хау и интелектуална собственост

Глава 4. Нормативно осигуряване на системи за управление

 1. Моделиране на нормативно осигуряване на системи за управление 78

  1. Модел на собствено нормативно осигуряване на СУ

  2. Модел на пълното нормативно осигуряване на СУ

 2. Система за управление на качеството 81

  1. Изисквания на основните стандарти от серията ISO 9000

  2. Изисквания и условия за изграждане на СУК

 3. Законодателство по околна среда, кратки сведения и задачи 86

  1. Кратки сведения за Европейско законодателство по околна среда – EMAS

  2. Изисквания към организациите

  3. Изисквания към акредитираните проверяващи по околна среда

  4. Изисквания към органите за управление

 4. Стандартизация на управлението на околната среда 93

  1. Въведение

  2. Стандартизиране на “Обща оценка” на околната среда

  3. Стандартизиране на “Екомаркировки и декларации”

  4. Стандартизиране на Резултатност /ефективност/ по ОС

  5. Стандартизиране на “Оценка на жизнения цикъл”

 5. Системи за управление на околна среда 103

  1. Същност на стандарт ISO 14001

  2. Същност на стандарт ISO 14004

 6. Дейности за изграждане и функциониране на СУОС 106

  1. Преглед и аспекти на околната среда

  2. Политика по ОС и планиране на СУОС

  3. Общи и конкретни цели по ОС

  4. Програма за управление по ОС

  5. Вътрешен одит на СУОС

 7. Кратки сведения за законодателството по здравословни и безопасни условия

на труд, безопасност на хранителните продукти и сигурност на информацията 124

  1. Законодателство по здравословни и безопасни условия на труд

  2. Законодателство по безопасност на хранителните продукти

  3. Законодателство по сигурност на информацията

 1. Кратки сведения за системи за управление на ЗБУТ, на БХП и на СИ 135

26.1. Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд

26.2. Система за управление на безопасност на хранителните продукти

26.3. Система за управление на сигурността на информацията

Ч а с т ВТОРА. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Глава 5. Оценяване на съответствието за конкурентноспособност

 1. Основни понятия, критерии и модели при оценяване на съответствието на продукти 146

  1. Основни понятия за моделиране на оценяване на съответствието

  2. Моделиране на видовете дейности при оценяване съответствието на продукти

 2. Модели при оценяване на съответствието на СУ. Избор на ОС 152

  1. Основни понятия и означения на дейностите в модела

  2. Избор на вид “оценяване на съответствието”

 3. Национална система за оценяване на конкурентноспособност 155

  1. Структура на Националната система

  2. Жизнен цикъл на продуктите и обхвати на видове “оценяване на съответствието”

 4. Изпитване. Изисквания към изпитвателните лаборатории 161

  1. Елементи и условия при “Изпитване”

  2. Изисквания към изпитвателните лаборатории

 5. Контрол на продукти. Изисквания към Органите за контрол 169

  1. Специфични особености на “Контрол” на продукти

  2. Стандартизирани изисквания към Органите за контрол

 6. Рамкова Процедура за контрол на продукти 173

  1. Обосновка

  2. Етапи на Рамковата Процедура

 7. Сертификация на продукти. Изисквания към Органите 177

  1. Специфични особености

  2. Изисквания към Органите за сертификация на продукти

 8. Рамкова Процедура за сертификация на продукти 183

  1. Обосновка

  2. Етапи на Рамковата Процедура

 9. Сертификация на системи за управление. Изисквания към Органите 189

  1. Специфика на сертификацията на системите за управление

  2. Изисквания към Органите за сертификация на СУ

 10. Рамкова Процедура за сертификация на СУК 201

  1. Начални положения

  2. Сертификационен одит

  3. Приключване на сертификацията на СУК

 11. Сертификация на персонал. Изисквания 210

Глава 6. Оценяване на съответствието за компетентентност

 1. Модел на оценяване на съответствието за компетентност 216

  1. Модел при оценяване съответствие за компетентност чрез Акредитация

  2. Понятия и моделиране на Оправомощаване и нотификация

 2. Европейска регламентация на акредитацията 221

39.1. Регламентиране на принципите на акредитацията

39.2. Регламентирани разпоредби към акредитацията

 1. Изисквания към акредитацията и Акредитиращия орган 227

  1. Понятия и технически изисквания

  2. Система за управление

  3. Изисквания към процеса на акредитация

 2. Процедура за акредитация 238

  1. Въвеждащи понятия и постановки

  2. Последователност на процеса на акредитация

 3. Нотификация на органи за оценяване на безопасност 244

  1. Принципи на нотификация

  2. Разпоредби за извършване на Нотификация

  3. Национално законодателство по Нотификация на Органи

Глава 7. Оценяване и доказване на съответствието за безопасност

 1. Система за оценяване на “пазарна” безопасност на продуктите 256

  1. Законодателни решения, свързани със СОБП

  2. Документи в СОБП

  3. Структура и функции в СОБП

 2. Модулен подход за оценяване на съответствието 262

  1. Принципни разпоредби

  2. Описание на модулите

 3. Видове Модулни процедури 279

  1. Условия за образуване на Модулни процедури

  2. Образуване на Модулни процедури

 4. Маркировка “СЄ”, роля и поставяне 283

  1. Европейски разпоредби

  2. Допълнителни правила и оформяне на маркировката СЄ

Глава 8. Надзор на пазара и защита на потребителите

 1. Европейска регламентация на надзор на пазара 286

  1. Законодателни принципи на Регламент 765/2008/ЕС

  2. Законодателни разпоредби на Регламент 765/2008/ЕС

 2. Европейски разпоредби за Предпазна клауза 293

  1. Принципи на Предпазната клауза

  2. Предпазни процедури

 3. Условия, дейности и законодателство при надзор на пазара 296

  1. Условия за изпълнение на надзор на пазара

  2. Законодателство по надзор на пазара у нас

 4. Отговорност за продукта и защитата на потребителите 305

  1. Основни европейски разпоредби

  2. Законодателна уредба на защита на потребителите у нас

УКАЗАТЕЛ на означенията 320

ЛИТЕРАТУРА 323

Свързани:

Нормативно осигуряване iconНормативно осигуряване
Национална система за оценяване на конкурентноспособност. Видове органи (155–161)
Нормативно осигуряване icon9 ноември 2004г
С приемането от мс на 6 ноември 2003 год на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца завърши процесът на...
Нормативно осигуряване iconФедеральные законы – не поваренные книги. Нормативно-технические документы должны обеспечивать национальные интересы
Правительства рф, что в кратчайшие сроки будут разработаны правовые акты, которые позволят привести нормативно-технические документы,...
Нормативно осигуряване iconЗакон за национална система за безопасност и качество на продуктите
Национална система за нормативно осигуряване, оценяване и доказване на безопасност и качество на продуктите в Република България...
Нормативно осигуряване iconКодекс за социално осигуряване
Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите...
Нормативно осигуряване iconНовите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и трудовите отношения през 2010 г
Даниела асенова, Главен директор на Главна дирекция „Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” в нои
Нормативно осигуряване iconКодекс за задължително обществено осигуряване
Доп. Дв, бр. 1 от 2002 г. Този кодекс урежда задължителното обществено осигуряване, което включва държавното обществено осигуряване...
Нормативно осигуряване iconДоброволно пенсионно осигуряване
Доброволното пенсионно осигуряване в дпф “Пенсионноосигурителен институт” цели увеличаване на доходите на лицата след тяхното пенсиониране...
Нормативно осигуряване iconСоциална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Допълнителното пенсионно осигуряване е изградено на основата на частно организирани и управлявани пенсионни фондове, капиталопокривна...
Нормативно осигуряване iconПрограма по дисциплината "финанси на социално осигуряване"
Тема социалното осигуряване – обективна необходимост в условията на пазарна икономика. Същност, обхват и съдържание на съвременната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом