Кмет на община своге документация
ИмеКмет на община своге документация
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер264.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.svoge.bg/wp-content/uploads/2012/07/POKANA-PROEKTIRANE-321-SVOGE1.doc
ОДОБРИЛ: инж. Жоро ЦветковКМЕТ НА ОБЩИНА Своге


ДОКУМЕНТАЦИЯ

за представяне на оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: Изготвяне на технически И инвестиционен проект, отговарящ на изискванията за кандидатстване за проект „реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село свидня и рехабилитация на части от общинки пътища SF 03609/II-16/ своге–желен, SF 02607 с.Искрец-Брезе, SF 03612 /II-16/ тОМПСЪН-ЦЕРЕЦЕЛ, SF 02602 /II-16/ -ЖП ЛАКАТНИК-ЛАКАТНИК, SF 01600 / II-16/ ЖП ГАРА БОВ-БОВ СВЪРЗВАЩИ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С ПЪТНА МРЕЖА ii И iii КЛАС в община СВОГЕ” по НАРЕДБА № 25 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г по обособени позиции: Позиция 1 - ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО СВИДНЯ; Позиция 2 - ПРОЕКТИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ ОБЩИНКИ ПЪТИЩА SF 03609/II-16/ СВОГЕ–ЖЕЛЕН, SF 02607 С.ИСКРЕЦ-БРЕЗЕ, SF 03612 /II-16/ ТОМПСЪН-ЦЕРЕЦЕЛ, SF 02602 /II-16/ -ЖП ЛАКАТНИК-ЛАКАТНИК, SF 01600 / II-16/ ЖП ГАРА БОВ-БОВ СВЪРЗВАЩИ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С ПЪТНА МРЕЖА II И III КЛАС В ОБЩИНА СВОГЕ. Община Своге на основание чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1. Предмет на поръчката: Предмета на обществената поръчка Изготвяне на технически И инвестиционен проект, отговарящ на изискванията за кандидатстване за проект „реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село свидня и рехабилитация на части от общинки пътища SF 03609/II-16/ своге–желен, SF 02607 с.Искрец-Брезе, SF 03612 /II-16/ тОМПСЪН-ЦЕРЕЦЕЛ, SF 02602 /II-16/ -ЖП ЛАКАТНИК-ЛАКАТНИК, SF 01600 / II-16/ ЖП ГАРА БОВ-БОВ СВЪРЗВАЩИ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С ПЪТНА МРЕЖА ii И iii КЛАС в община СВОГЕ” по НАРЕДБА № 25 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г по обособени позиции: Позиция 1 - ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО СВИДНЯ; Позиция 2 - ПРОЕКТИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ ОБЩИНКИ ПЪТИЩА SF 03609/II-16/ СВОГЕ–ЖЕЛЕН, SF 02607 С.ИСКРЕЦ-БРЕЗЕ, SF 03612 /II-16/ ТОМПСЪН-ЦЕРЕЦЕЛ, SF 02602 /II-16/ -ЖП ЛАКАТНИК-ЛАКАТНИК, SF 01600 / II-16/ ЖП ГАРА БОВ-БОВ СВЪРЗВАЩИ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С ПЪТНА МРЕЖА II И III КЛАС В ОБЩИНА СВОГЕ.2.Вид на поръчката: По чл. 14, ал. 3, т.2 от ЗОП чрез събиране на оферти въз основа на публична покана. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка, са съгласно Глава Осма „А” от Закона за обществените поръчки. При изготвянето на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Всеки участник има право да представи само една оферта.

3. Обхват на поръчката: Услугата включва Изготвяне на технически И инвестиционен проект, отговарящ на изискванията за кандидатстване за проект „реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село свидня и рехабилитация на части от общинки пътища SF 03609/II-16/ своге–желен, SF 02607 с.Искрец-Брезе, SF 03612 /II-16/ тОМПСЪН-ЦЕРЕЦЕЛ, SF 02602 /II-16/ -ЖП ЛАКАТНИК-ЛАКАТНИК, SF 01600 / II-16/ ЖП ГАРА БОВ-БОВ СВЪРЗВАЩИ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С ПЪТНА МРЕЖА ii И iii КЛАС в община СВОГЕ” по НАРЕДБА № 25 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г по обособени позиции: Позиция 1 - ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО СВИДНЯ; Позиция 2 - ПРОЕКТИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ ОБЩИНКИ ПЪТИЩА SF 03609/II-16/ СВОГЕ–ЖЕЛЕН, SF 02607 С.ИСКРЕЦ-БРЕЗЕ, SF 03612 /II-16/ ТОМПСЪН-ЦЕРЕЦЕЛ, SF 02602 /II-16/ -ЖП ЛАКАТНИК-ЛАКАТНИК, SF 01600 / II-16/ ЖП ГАРА БОВ-БОВ СВЪРЗВАЩИ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С ПЪТНА МРЕЖА II И III КЛАС В ОБЩИНА СВОГЕ.подкрепена от Европейски Земеделски Фонд за Развитие на Селските Райони с проектно предложение, което ще включва следните индикативни дейности:

  1. Изготвяне на прект за преработка на технически проект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на село Свидня, Община Своге, Софийска област в частта реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, като следва да я обособи като самостоятелна част, подлежаща на изпълнение, независимо от останалите части на проекта и изготвяне на нови КСС, касаещи обособената част.

  2. Изготвяне на технически проекти за рехабилитация на части от общински пътища SF 03609/II-16/ своге–желен, SF 02607 с.Искрец-Брезе, SF 03612 /II-16/ тОМПСЪН-ЦЕРЕЦЕЛ, SF 02602 /II-16/ -ЖП ЛАКАТНИК-ЛАКАТНИК, SF 01600 / II-16/ ЖП ГАРА БОВ-БОВ свързващи населените места с пътна мрежа II и III клас пътна мрежа.

4. Цена на поръчката и начин на плащане:

4.1. Общата стойност на услугите не може да надвишава 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС.

4.2. Оферираната цена следва да е формирана до краен получател и да включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

5. Офертите на участниците следва да съдържат:

5.1 Списък на документите, съдържащи се в офертата, поставен в началото на офертата (подписан от участника);

5.2 Оферта за участие в процедурата с посочен срок на валидност по образец – Приложение № 2;

5.3.Документ за регистрация на участника или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, ако участниците са български юридически лица. Когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност - заверено от участника копие. Ако участниците са юридически лица или еднолични търговци и не са посочили ЕИК се представя удостоверение за актуално състояние, издаден не по-рано от 2 (два) месеца преди датата на представяне на офертата за участие. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представи в официален превод на български език;

5.4.Техническо предложение за изпълнение на поръчката.. Участникът трябва да представи техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо описание на начина, по който ще изпълни поръчката; Приложение № 2, в отделен запечатан непрозрачен плик №2, с надпис Техническо предложение

5.5.Ценово предложение за изпълнение на поръчката - по образец - Приложение № 3, в отделен запечатан непрозрачен плик №3, с надпис Ценово предложение;!!! Плик №2 и плик №3 се представят за всяка обособена позиция


5.6.Списък на персонала, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, заедно с копия от трудовите или гражданските им договори, и документи отразяващи професионалната им квалификация и специалност (автобиографии, дипломи, сертификати, и др.) по образец – Приложение № 4;

5.7.Декларация за участие, респ. неучастие на подизпълнители. Ако участникът предвижда участие на подизпълнители, следва да посочи вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие по образец - Приложение № 5;

5.8.Декларация за съгласие на подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката по образец – Приложение № 6;

5.9. Административни сведения за участника – по образец Приложение № 7;

5.10. При участници обединения – документ за създаване, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението.

6. Критерий за оценка на офертите: Класирането на предложенията ще се извърши по критерия за оценка на офертите „икономически най-изгодна оферта”, съгласно приложена Методика за оценка на офертите - Приложение № 1, с показатели:

К1– срок за изпълнение на поръчката с относителна тежест 20т.

К2 – техническо предложение с относителна тежест 40т.

К3 – ценово предложение с относителна тежест 40т.

7. Срок за подаване на офертите: ____________2012 год. , до ________часа.

8. Място за подаване на офертите: Офертите се подават в административната сграда на Община Своге в запечатан непрозрачен плик с надпис : Изготвяне на технически И инвестиционен проект, отговарящ на изискванията за кандидатстване за проект „реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село свидня и рехабилитация на части от общинки пътища SF 03609/II-16/ своге–желен, SF 02607 с.Искрец-Брезе, SF 03612 /II-16/ тОМПСЪН-ЦЕРЕЦЕЛ, SF 02602 /II-16/ -ЖП ЛАКАТНИК-ЛАКАТНИК, SF 01600 / II-16/ ЖП ГАРА БОВ-БОВ СВЪРЗВАЩИ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С ПЪТНА МРЕЖА ii И iii КЛАС в община СВОГЕ” по НАРЕДБА № 25 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. по обособени позиции: Позиция 1 - ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО СВИДНЯ; Позиция 2 - ПРОЕКТИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ ОБЩИНКИ ПЪТИЩА SF 03609/II-16/ СВОГЕ–ЖЕЛЕН, SF 02607 С.ИСКРЕЦ-БРЕЗЕ, SF 03612 /II-16/ ТОМПСЪН-ЦЕРЕЦЕЛ, SF 02602 /II-16/ -ЖП ЛАКАТНИК-ЛАКАТНИК, SF 01600 / II-16/ ЖП ГАРА БОВ-БОВ СВЪРЗВАЩИ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С ПЪТНА МРЕЖА II И III КЛАС В ОБЩИНА СВОГЕ.- име на участника, адрес, телефон, факс и по възможност електронна поща.

9. Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

10. Документи за сключване на договор – избраният изпълнител е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценяването на офертите ще се извършва по критерий за оценка на офертите (К) – икономически най-изгодна оферта, при следните показатели за оценка:Критерии (К) – Икономически

най-изгодна оферта, при следните показатели

Тежест в комплексната оценка

K1 – Срок за изпълнение на поръчката

20 точки

К2 - Техническо предложение

40 точки

К3 – Ценово предложение

40 точкиКомплексната оценка (КО) се изчислява по следната формула:

КО = К1 + К2+К3

Участникът получил максималният брой точки – 100 от Комплексната оценка, се класира на първо място.

Оценките по всеки показател се нанасят в лист за комплексна оценка. Листа за комплексна оценка се подписва от председателя и членовете на комисията и е приложение към протокола.

При еднаква комплексна оценка за изпълнител се избира участникът, предложил най-ниска цена.

ПОКАЗАТЕЛ К1 – СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срок за изпълнение на поръчката представлява предложен срок в календарни дни за изготвяне на технически инвестиционен проект с максимално възможна оценка 20 точки.

Участник предложил най-кратък срок за изготвяне на технически инвестиционен проект получава максимална оценка 20 точки, а оценката на останалите участници се определя по следната формула:


К1 = Ср min x 20 = ..... (брой точки)

Ср i

Където Ср i е срокът в календарни дни предложен от съответният участник за изготвяне на технически инвестиционен проект;

Където Ср min е срокът в календарни дни за изготвяне на технически инвестиционен проект на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката.


ПОКАЗАТЕЛ К2 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По този показател ще се извършва оценка на съответствието на предложеното от участника подробно описание на организацията и методологията на работа с указанията на Възложителя, съобразно целите и дейностите на поръчката и изискванията, изложени в Техническата спецификация. Точките по този показател се разпределят както следва: (К2) = (Обосновка на участника) + (Стратегия на участника)

К2 = К2.1.+ К2.2.ТЕХНИЧЕСКОПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обосновка на участника К2.1.

до 20 т.

* Разбирането на участника на изискванията на Възложителя заложени в техническата спецификация

до 5 т.

* Описание на ключовите моменти / основните въпроси, свързани с постигането на целите на този договор и очакваните резултати

до 5т.

* Идентификация на всички потенциални предпоставки (допускания) и рискове, които могат да възникнат

до 5т.

* Обяснения на идентифицираните предпоставки (допускания) и рискове оказващи влияние при подписването на договор

до 5 т.

Стратегия на участника К2.2.

до 20 т

• Описание на предлагания подход за изпълнение на услугата

до 5 т.

• Описание на процеса на управление на изпълнението на договора от страна на Изпълнителя

до 5 т.

• Списък и описание на дейностите, необходими за постигане целите на поръчката и на изискванията на Техническата спецификация

до 5 т.

• Методи и инструменти за изпълнение на услугата

до 5 т.


Точките по показател К2 ще се бъдат присъждани по следния начин:

оценка 5 точки - за предложения, които отговарят на съответния критерий, изискванията на възложителя от техническата спецификация, добрите професионални практики и методиката за оценка и са съобразени с предмета на поръчката. Освен това предложението е разработено по начин, от който е видно, че участникът предлага ниво на изпълнение на предмета на поръчката над минимално изисканото чрез техническата спецификация;

оценка 3-4 точки - за предложения, които отговарят на съответния критерий, изискванията на възложителя от техническата спецификация, но съдържат несъществени непълноти. Това са тези предложения, които са разработени в пълно съответствие с изискванията, посочени в спецификацията, действащото законодателство в областта на подготовката на инвестиционни проекти, но съдържат незначителни/ несъществени непълноти. В зависимост от вида, характера и степента на допуснатите непълноти в техническите оферти на участниците експертите на комисията ще преценят дали да поставят 3 или 4 точки;

оценка 1 - 2 точки - за предложения, които отговарят на съответния критерий, изискванията на възложителя от техническата спецификация, но съдържат съществени непълноти и/или не са достатъчно конкретни или не са подробно описани, предвид разписаните в техническата спецификация изисквания за начина на написване на техническата оферта (нейното съдържание) и/или са общо/схематично написани и не конкретно насочени за предмета на поръчката. В зависимост от вида, характера и степента на установените по-горе констатации или другите изброени по-горе пропуски в техническите оферти на участниците експертите на комисията ще преценят дали да поставят 1 или 2 точки;

оценка 0 точки - за предложения, които не отговарят на техническата спецификация или в които липсва обособена и описана съответна част от офертата, отговаряща на част от посочените по-горе подпоказатели.


Участник, получил 0 точки като оценка по част от офертата, отговаряща на съставна част от посочените по-горе подпоказатели, следва да бъде предложен за отстраняване.


ПОКАЗАТЕЛ К3 – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Максималният брой точки, който може да получи всеки от участниците по този показател е 40 точки.

Участник предложил най-ниска цена за изготвяне на технически инвестиционен проект получава максимална оценка – 40 точки, а оценката на останалите участници се определя по следната формула:

К3 = Ц min x 40 = ..... (брой точки)

Ц i

Където Ц i е цената предложена от съответния участник за изготвяне на техническия инвестиционен проект.

Където Ц min е най-ниската предложена цена от участника за изготвяне на техническия инвестиционен проект.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДО ОБЩИНА СВОГЕ

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ


в процедура по реда по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка


Настоящото предложение е подадено от

…………………………………………………………………………………………....................

/наименование на участника /

и подписано от

…………………………………………………………………………………………....................

/трите имена и ЕГН/

в качеството му на

…………………………………………………………………………………………....................

/длъжност/

с адрес: гр. .......................................... ул.................................., No ........., тел.: ............................. ,

факс: ..........................., e-mail: ..................................., ЕИК /Булстат/ :............................................


Банкови реквизити..........................................................................................................................


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически И инвестиционен проект, отговарящ на изискванията за кандидатстване за проект „реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село свидня и рехабилитация на части от общинки пътища SF 03609/II-16/ своге–желен, SF 02607 с.Искрец-Брезе, SF 03612 /II-16/ тОМПСЪН-ЦЕРЕЦЕЛ, SF 02602 /II-16/ -ЖП ЛАКАТНИК-ЛАКАТНИК, SF 01600 / II-16/ ЖП ГАРА БОВ-БОВ СВЪРЗВАЩИ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С ПЪТНА МРЕЖА ii И iii КЛАС в община СВОГЕ” по НАРЕДБА № 25 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г по обособени позиции: Позиция 1 - ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО СВИДНЯ; Позиция 2 - ПРОЕКТИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ ОБЩИНКИ ПЪТИЩА SF 03609/II-16/ СВОГЕ–ЖЕЛЕН, SF 02607 С.ИСКРЕЦ-БРЕЗЕ, SF 03612 /II-16/ ТОМПСЪН-ЦЕРЕЦЕЛ, SF 02602 /II-16/ -ЖП ЛАКАТНИК-ЛАКАТНИК, SF 01600 / II-16/ ЖП ГАРА БОВ-БОВ СВЪРЗВАЩИ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С ПЪТНА МРЕЖА II И III КЛАС В ОБЩИНА СВОГЕ

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура по ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от ...... календарни дни, считано от крайния срок за приемане на оферти.

Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката общо .................. календарни дни, като в така определения срок са включени всички проектни части.


Дата:………………2012 год. ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________

(име и фамилия)

__________________________

(длъжност на представляващия участника)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ДО

ОБЩИНА СВОГЕ

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

Настоящото предложение е подадено от

…………………………………………………………………………………………....................

/наименование на участника /

и подписано от

…………………………………………………………………………………………....................

/трите имена и ЕГН/

в качеството му на

…………………………………………………………………………………………....................

/длъжност/

с адрес: гр. .......................................... ул.................................., No ........., тел.: ..............................,факс: ..........................., e-mail: ..................................., ЕИК /Булстат/ :............................................

Банкови реквизити........................................................................................................................


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана публична покана за представяне на оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически И инвестиционен проект, отговарящ на изискванията за кандидатстване за проект „реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село свидня и рехабилитация на части от общинки пътища SF 03609/II-16/ своге–желен, SF 02607 с.Искрец-Брезе, SF 03612 /II-16/ тОМПСЪН-ЦЕРЕЦЕЛ, SF 02602 /II-16/ -ЖП ЛАКАТНИК-ЛАКАТНИК, SF 01600 / II-16/ ЖП ГАРА БОВ-БОВ СВЪРЗВАЩИ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С ПЪТНА МРЕЖА ii И iii КЛАС в община СВОГЕ” по НАРЕДБА № 25 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г и след като се запознахме с изискванията за участие, сме съгласни да изпълним услугата, предмет на обществената поръчка при следните ценови предложения:

Цена за изпълнение на поръчката – ..........................................без ДДС, а с вкл. ДДС ............................., /словом......................../

Нашата оферта е валидна ......... календарни дни, считано от датата на подаване на офертата.

Дата:………………2012 год. ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________

(име и фамилия)

__________________________

(длъжност на представляващия участника)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4


СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА И СПРАВКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ОПИТ И ТЕХНИЧЕСКАТА МУ КОМПЕТЕНТНОСТ

…………………………………………………………………………………………....................

/наименование на участника /Име, презиме, фамилия

Трудово или друго правоотношение

Длъжност

Образование

Специалност

Обучение и документи доказващи професионалната компетентностДата:………………2012 год. ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________

(име и фамилия)

__________________________

(длъжност на представляващия участника)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният,

Декларатор:Фирма, име:Управител/Пълномощник:ЕГН:Адрес/Седалище:Адрес на управление:Тел.:Факс:E-mail:Web address:ЕИК/БУЛСТАТ

с настоящото Д Е К Л А Р И Р А М:

като кандидат за участие в обществената поръчка за : Изготвяне на технически И инвестиционен проект, отговарящ на изискванията за кандидатстване за проект „реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село свидня и рехабилитация на части от общинки пътища SF 03609/II-16/ своге–желен, SF 02607 с.Искрец-Брезе, SF 03612 /II-16/ тОМПСЪН-ЦЕРЕЦЕЛ, SF 02602 /II-16/ -ЖП ЛАКАТНИК-ЛАКАТНИК, SF 01600 / II-16/ ЖП ГАРА БОВ-БОВ СВЪРЗВАЩИ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С ПЪТНА МРЕЖА ii И iii КЛАС в община СВОГЕ” по НАРЕДБА № 25 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г по обособени позиции: Позиция 1 - ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО СВИДНЯ; Позиция 2 - ПРОЕКТИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ ОБЩИНКИ ПЪТИЩА SF 03609/II-16/ СВОГЕ–ЖЕЛЕН, SF 02607 С.ИСКРЕЦ-БРЕЗЕ, SF 03612 /II-16/ ТОМПСЪН-ЦЕРЕЦЕЛ, SF 02602 /II-16/ -ЖП ЛАКАТНИК-ЛАКАТНИК, SF 01600 / II-16/ ЖП ГАРА БОВ-БОВ СВЪРЗВАЩИ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С ПЪТНА МРЕЖА II И III КЛАС В ОБЩИНА СВОГЕ, че ще използвам/ няма да използвам подизпълнители.

Подизпълнители са:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Участието на подизпълнителите е в размер на ............. % от общата цена, предложена за изпълнение предмета на поръчката.

Видовете дейности, които ще се изпълни подизпълнителя са следните:

-

-

-

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

Дата:………………2012 год. Декларатор: …........................................

/..................................../


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие на подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката

Долуподписаният/ната ...............................................................................................................

адрес:.......................................................................................................................................

в качесвото ми на .......................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ..................................................................................................................................................

(посочете лицето - физическо или юридическо, което представлявате)

във връзка с обявената от Община Своге публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: : Изготвяне на технически И инвестиционен проект, отговарящ на изискванията за кандидатстване за проект „реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село свидня и рехабилитация на части от общинки пътища SF 03609/II-16/ своге–желен, SF 02607 с.Искрец-Брезе, SF 03612 /II-16/ тОМПСЪН-ЦЕРЕЦЕЛ, SF 02602 /II-16/ -ЖП ЛАКАТНИК-ЛАКАТНИК, SF 01600 / II-16/ ЖП ГАРА БОВ-БОВ СВЪРЗВАЩИ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С ПЪТНА МРЕЖА ii И iii КЛАС в община СВОГЕ” по НАРЕДБА № 25 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. по обособени позиции: Позиция 1 - ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО СВИДНЯ; Позиция 2 - ПРОЕКТИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ ОБЩИНКИ ПЪТИЩА SF 03609/II-16/ СВОГЕ–ЖЕЛЕН, SF 02607 С.ИСКРЕЦ-БРЕЗЕ, SF 03612 /II-16/ ТОМПСЪН-ЦЕРЕЦЕЛ, SF 02602 /II-16/ -ЖП ЛАКАТНИК-ЛАКАТНИК, SF 01600 / II-16/ ЖП ГАРА БОВ-БОВ СВЪРЗВАЩИ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С ПЪТНА МРЕЖА II И III КЛАС В ОБЩИНА СВОГЕ


Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Ние, ................................................................................................................, сме съгласни

(посочете лицето - физическо или юридическо, което представлявате

да участваме като подизпълнител на .........................................................................................................................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

Участието ни като подизпълнител е в размер на ...........% от общата цена, предложена за изпълнение предмета на поръчката.

Дейностите които ще изпълняваме като подизпълнители са:

-

-

-

За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК.

Дата:………………2012 год. Декларатор: …........................................

/..................................../


ПРИЛОЖЕНИЕ № 7


АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
  1. Наименование на участника ………………………………………….......................

  2. Координати:

2.1. Адрес:………………………………...................…............…………………............

2.2. Телефон …………………………...............................................................................

2.3. Факс: ………………………………............................................................................

2.4. Е-mail: ………………………………..........................................................................

2.5. ЕИК ..............................................................................................................................

  1. Лице, официално представляващо участника в процедурата:

..................................................................…………………………………………............

(трите имена и длъжност )

  1. Лице за контакти.……….……………………………………………………............

(трите имена и длъжност )  1. Обслужваща банка………………………………………….............….....………….

  2. IBAN: ...........................................................................................................................

  3. BIC код на банката......................................................................................................

  4. Титуляр на сметката:…..………………..........……....………….......………………Дата:………………2012 год. Декларатор: …........................................

/..................................../


Свързани:

Кмет на община своге документация iconПредложени е от инж. Жоро цветков – кмет на община своге
Относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Своге за 2012 г
Кмет на община своге документация iconДогово р
Община Своге, гр. Своге 2260, ул. „Александър Стамболийски №7, с еик 000776502, представлявано от инж. Жоро Радоев Цветков – кмет...
Кмет на община своге документация iconДо централна избирателна комисия копие до общинска избирателна комисия община своге област софийска жалба
Във връзка с Решение N: 1319-ми от 23 октомври 2011г на оик-гр. Своге относно отпечатването на бюлетини за провеждането на избори...
Кмет на община своге документация iconОбщина своге софийска област
Рехабилитиране и асфалтиране на пътища от общинската пътна мрежа в Община Своге през 2012год по обособени позиции
Кмет на община своге документация iconBg-своге: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Своге, ул."Александър Стамболийски" №7, За: Десислава Радкова, Република България 2260, Своге, Тел.: 0726 8537, e-mail:, Факс:...
Кмет на община своге документация iconСофийска област наредб а за рекламната дейност на територията на община своге
Чл Тази наредба урежда реда и условията за разпространяването на информация със средствата на външната реклама, надписите и информационно-...
Кмет на община своге документация iconЗа реда и организацията на документооборота в община своге
Чл. /1/ Тази Инструкция урежда организацията и технологията за осъществяване и управление на деловодната дейност, документооборота...
Кмет на община своге документация iconГрафи к за извозване на битова и улична смет Община Своге За 2013 год
Веднъж седмично: главен път от Ромча до Своге, с. Томпсън, с. Церово, с. Заселе и с. Зимевица
Кмет на община своге документация iconНаредба за пожарна безопасност на територията на община своге
Община Своге за обектите и прилежащите им територии, както и за населените места и териториите към тях, където се осъществява дейност,...
Кмет на община своге документация iconПротоко л
Кмет на Община Роман, Хр. Петкова – Секретар на ОбА, Цв. Ботева – кмет на с. Камено поле, Ив. Георгиев – кмет на с. Кунино, Цв. Василев...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом