Община бургас
ИмеОбщина бургас
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер67.43 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.burgas.bg/uploads/c5b40c72fa3324d7ef4bc51bfed9ca4d.doc

ОБЩИНА БУРГАС


8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14

www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg
ДО

________________________

________________________

________________________

________________________


П О К А Н А


На основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, Ви уведомяваме, че Община Бургас Ви кани да подадете оферта за обществена поръчка с предмет: Осигуряване на транспорт във връзка с участието на Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа” в телевизионно предаване за българския фолклор („Иде нашенската музика” по БНТ 1) в гр. София, с 49-ет местен автобус по маршрут от гр. Бургас до гр. София и обратно до гр. Бургас с тръгване от гр. Бургас, к-с „Братя Миладинови”, бл.57, вх.9 на 19.04.2010 г., 05:00 часа и тръгване от гр. София на 19.04.2010г. в 20:00 часа;

Офертата за участие се подава лично от кандидата или негов упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост в Центъра за информация и обслужване на гражданите ( ЦИОГ), в сградата на Община Бургас, намираща се на ул. „Александровска” № 26, партерен етаж, всеки работен ден от 8.30 ч. до 11.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

Място на изпълнение на обществената поръчка: Община Бургас

Краен срок за подаване на оферти 12.04.2010 г.

Разглеждане и оценка на подадените оферти ще се състои на 13.04.2010 г. в Община Бургас, ул. „Александровска” № 26;


Приложение:


1. Изисквания към кандидатите;

2. Показател за избор на изпълнител;

Приложение: съгласно текста.


С уважение,


Йорданка Ананиева

Зам.кмет „Образование и култура”


Изготвил:

Росен Славов

Гл. специалист „Култура, маркетинг и реклама”

ОБЩИНА БУРГАС


8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14

www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg
ДО

________________________

________________________

________________________

________________________


П О К А Н А


На основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, Ви уведомяваме, че Община Бургас Ви кани да подадете оферта за обществена поръчка с предмет: Осигуряване на транспорт във връзка с участието на Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа” в телевизионно предаване за българския фолклор („Иде нашенската музика” по БНТ 1) в гр. София, с 49-ет местен автобус по маршрут от гр. Бургас до гр. София и обратно до гр. Бургас с тръгване от гр. Бургас, к-с „Братя Миладинови”, бл.57, вх.9 на 19.04.2010 г., 05:00 часа и тръгване от гр. София на 19.04.2010г. в 20:00 часа;

Офертата за участие се подава лично от кандидата или негов упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост в Центъра за информация и обслужване на гражданите ( ЦИОГ), в сградата на Община Бургас, намираща се на ул. „Александровска” № 26, партерен етаж, всеки работен ден от 8.30 ч. до 11.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

Място на изпълнение на обществената поръчка: Община Бургас

Краен срок за подаване на оферти 12.04.2010 г.

Разглеждане и оценка на подадените оферти ще се състои на 13.04.2010 г. в Община Бургас, ул. „Александровска” № 26;


Приложение:


1. Изисквания към кандидатите;

2. Показател за избор на изпълнител;

Приложение: съгласно текста.


С уважение,


Йорданка Ананиева

Зам.кмет „Образование и култура”


ПРИЛОЖЕНИЕ:


  1. Изисквания към кандидатите:


1. Декларации по чл. 47, ал.1, 2, 5 ЗОП;(приложение 1,2,3)

2. Данни за юридическото лице, което прави предложението (ЕИК или Удостоверение за актуално състояние);

3. Лиценз за превоз на пътници;

4. Комбинирана автомобилна застраховка;

5. Застраховка „Злополука на местата в МПС”

6. Удостоверение на ППС за превоз на пътници;

7. Ценова оферта;

  • Всеки участник има право да представи само една оферта по процедурата;

  • Варианти на офертата не се приемат;

  • Валидност на офертата – 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора;
  1. Критерии за оценка на офертата – „най-ниска предлагана цена”;Приложение 1


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният /-ната/ в качеството ми на __________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) със седалище и адрес на управление - участник в обществена поръчка по чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП с предмет: Избор на изпълнител за осигуряване на транспорт на Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа” – формация към Община Бургас във връзка с участие в телевизионно предаване за българския фолклор („Иде нашенската музика” по БНТ 1).”

.


Д Е К Л А Р И Р А М, че:


1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, респективно съм реабилитиран за:

1.1. Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 –260 от Наказателния Кодекс;

1.2. Подкуп по чл. 301- 307 от Наказателния кодекс;

1.3. Участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

1.4. Престъпление против собствеността по чл. 194- 217 от Наказателния кодекс;

1.5. Престъпление против стопанството по чл. 219- 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм обявен в несъстоятелност.

3. Не съм в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови нормативни актове.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис)


Приложение 2


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният /-ната/ в качеството ми на __________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) със седалище и адрес на управление - участник в обществена поръчка по чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП с предмет: Избор на изпълнител за осигуряване на транспорт на Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа” – формация към Община Бургас във връзка с участие в телевизионно предаване за българския фолклор („Иде нашенската музика” по БНТ 1).”


Д Е К Л А Р И Р А М, че:


1. Не се намирам в открито производство по несъстоятелност и не съм сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, не се намирам в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови нормативни актове, дейността ми не е под разпореждане на съда и не съм преустановил дейността си.

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Нямам парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162 ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис)


Приложение 3


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният /-ната/ , в качеството ми на_____________________________________________________

(посочете длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, или временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, както и точното наименование на съответния орган)


на ___________________________ (посочете фирмата на участника), със седалище и адрес на управление - участник в обществена поръчка по чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП с предмет: Избор на изпълнител за осигуряване на транспорт на Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа” – формация към Община Бургас във връзка с участие в телевизионно предаване за българския фолклор („Иде нашенската музика” по БНТ 1).”


Д Е К Л А Р И Р А М:


1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.


Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената от ОБЩИНА БУРГАС обществена поръчка.


___________ г. Декларатор: ­__________

(дата на подписване) (подпис)

Свързани:

Община бургас iconДогово р днес, г в гр. Бургас между: община бургас
Община бургас, еик 000056814,с адрес, гр. Бургас, ул. „Александровска” №26, представлявана от Заместник-кмет Красимир Иванов Стойчев...
Община бургас iconДоговор
Община бургас, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” №26, еик 000056814, представлявана от Заместник-кмета „бфисд“...
Община бургас iconДоговор
Община бургас, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” №26, еик 000056814, представлявана от Заместник-кмета „Култура...
Община бургас iconДоговор
Община бургас, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” №26, еик 000056814, представлявана от Заместник-кмета „Култура...
Община бургас iconОбщина бургас
На 12. 06. 2009г от 14. 30 часа в изпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти и рекламната...
Община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом