Програма „ учене през целия живот еразъм формуляр за кандидатстване 201 2
ИмеПрограма „ учене през целия живот еразъм формуляр за кандидатстване 201 2
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер197.98 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.hrdc.bg/fce/001/0108/files/Formuliar EILC 2012.rtf

ЕРАЗЪМ

Интензивни езикови курсове

Попълва се от Националната агенция


Регистрационен номер……………………………………………………..................................
ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

ЕРАЗЪМ

Формуляр за кандидатстване 2012

за Интензивни езикови курсове по

секторна програма „Еразъм”


ЗАБЕЛЕЖКА: ТАБЛИЦИТЕ, ПОСОЧЕНИ В НЯКОИ ОТ ПОЛЕТАТА, МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО

 1. Основна информация
Секторна програма 

Еразъм


Дейност

Интензивни езикови курсове Еразъм

Покана за подаване на предложения

2012

Кандидатурата се изпраща на адрес:

1000 София, ул. „Граф Игнатиев” №15, ет. 3

Център за развитие на човешките ресурси

Кандидатстваща организация
1За кандидатстващите висши училища Еразъм код (напр. BG SOFIA01)
Дата


ПРОВЕРКА НА ЛЕГИТИМНОСТТА НА КАНДИДАТУРАТА


Преди да изпратите вашата кандидатура до Националната агенция се уверете, че: • Вашата организация е легитимна за организиране на ИЕКЕ

 • Сте изпратили електронно копие на формуляра на адрес: erasmus@hrdc.bg;

 • Сте използвали официалния формуляр за кандидатстване за съответната дейност за 2012г.

 • Всички полета във формуляра са попълнени изцяло.

 • Формулярът не е попълнен на ръка.

 • Формулярът за кандидатстване е попълнен на един от официалните езици на ЕС. Той може да бъде попълнен и на един от езиците на страните от ЕFTA/EEA или страните-кандидатки, като в тези случаи трябва да съдържа резюме на английски, френски или немски език.

 • Вашето предложение отговаря на критериите за легитимност за тази дейност, посочени в Поканата за подаване на предложения.

 • Формулярът за кандидатстване съдържа оригинален подпис на лицето, официално представляващо кандидатстващата институция/организация, както и оригинален печат на тази институция/организация.

 • Сте спазили крайния срок, публикуван в Поканата за подаване на предложения.

Моля, обърнете внимание, че ако вашата институция или организация е от сектора на образованието и обучението и през последните 2 години е получила повече от 50 % от годишните си приходи от обществени източници, или такива контролирани от обществени организации или техни представители, то тя притежава необходимия финансов и административен капацитет. В случай че институцията не попада в тази категория Националната агенция има правото да изисква по всяко време заверени копия на Годишния счетоводен баланс за последната отчетена счетоводна година или външен одитен доклад, изготвен от сертифициран външен одитор, за последната отчетена година, за да се докаже, че организацията притежава необходимия финансов и организационен капацитет.


Обща информация

Преди да попълните този формуляр за кандидатстване, моля, прочетете съответните секции в Поканата за подаване на предложения за 2012г., публикувана от Европейската комисия и Националната агенция, Ръководството за кандидатстване по Програмата за учене през целия живот, както и Националната покана за кандидатстване, които съдържат допълнителна информация относно крайните срокове, адресите на националните агенции, където следва да се изпратят формулярите и специфичните приоритети за годината, както и критериите за отпускане на средства. Допълнителна информация може да се намери и на интернет страницата на Програмата „Учене през целия живот”:

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html


Настоящият формуляр се попълва от институцията, която организира Интензивен езиков курс/ове по секторна програма „Еразъм” (ИЕКЕ) и трябва да бъде изпратен в Националната агенция до 3 Февруари 2012г.


Легитимни за организиране на ИЕКЕ институции са висши училища (ВУ), притежаващи Университетска харта Еразъм, или други специализирани организации за езиково обучение, които имат опит в организирането на курсове по български език за чужденци.


Всяка Национална агенция може да поиска изпращането на допълнителна информация към предложението за ИЕКЕ. Всеки кандидат следва да провери интернет страницата на своята Национална агенция преди да изпрати предложението. Одобрените кандидати ще трябва да попълнят “Формуляр с информация за институцията организатор”, който ще съдържа информация за ИЕКЕ, предназначена за потенциалните студенти. “Формулярът с информация за институцията организатор” ще бъде публикуван на следния адрес: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/index_en.html.


Ако институцията планира организирането на Интензивни езикови курсове по Еразъм и преди първия семестър на 2012г. (летен курс август-септември 2012 г.), и преди началото на втория семестър (зимен курс януари-февруари 2013), настоящият формуляр трябва да съдържа информация за всички планирани курсове (в секция 3.2).


2.Информация за кандидатстващата организация

2.1 Организация          


Организираща институция е Висшето училище/друга институция за езиково обучение, която ще отговаря за организирането на Интензивен езиков курс по секторна програма „Еразъм”. Когато попълвате поле с препратка към таблица за справка, моля, вписвайте кодовете и описанието към тях, за да бъдат избегнати недоразумения.Пълно официално наименование:

На езика на страната
На латиница (където наименованието не е на латиница)
Тип организация

[виж Таблица B – Видове организации]

Икономически сектор

[виж таблица C – Икономически сектор]

Юридически статут

Частна

Държавна


Стопанска / Нестопанска

Стопанска

Нестопанска

Официален адрес
Пощенски код

 

 Град
Държава
За ВУ, код на Университетската харта Еразъм (УХЕ)*
За ВУ, идентификационен код по Еразъм*

(напр. BG SOFIA01)
*Ако имате някакви колебания относно вашите кодове, се обърнете към Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура: eacea-info@ec.europa.eu; http://eacea.ec.europa.eu.


2.2 Лице за контакти 

Звание/Степен
Име
Фамилия
Отдел
Длъжност
Служебен адрес
Пощенски код
ГрадДържава
Телефон 1
Телефон 2
Мобилен телефон
Факс
E-mail

Общо описание на организацията, в случай че не е ВУ което притежава Университетска харта Еразъм

Моля, посочете размера, сферата на дейност, областите на компетентност и специфичния експертен капацитет на институцията по отношение на дейностите, предвидени в проекта.

Ако прилагате CV-та, използвайте Europass формат: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+CV/navigate.action?locale_id=12.3 Декларация от официалния представител на кандидатстващата организация

Тази секция се подписва и подпечатва от лицето, официално представляващо кандидатстващата институция. Декларацията трябва да бъде пълна, подписана и подпечатана от кандидатстващата институция.

Лице, което представлява кандидатстващата организация и има право да подпише договора за отпускане на финансова подкрепа 

Звание/Степен
Име
Фамилия
Организация
Отдел
Длъжност
Служебен адрес
Пощенски код
ГрадДържава
Телефон 1
Телефон 2
Факс
E-mail

ДЕКЛАРАЦИЯ


Аз, долуподписаният,

 • Моля, Националната агенция да отпусне финансова подкрепа на организацията, която представлявам, в съответствие със секция 4 от настоящия формуляр за кандидатстване.

 • Декларирам, че:

 • Цялата информация, която се съдържа в настоящия формуляр за кандидатстване, отговаря на истината и съм запознат с нея

 • Представляваната от мен организация е напълно правоспособна да участва в поканата за подаване на предложения

и

Представляваната от мен институция има финансов и административен капацитет да осъществи дейностите, заложени в предложението и работната програма на проекта

или

Представляваната от мен организация е "публична" според определението, дефинирано в Поканата за кандидатстване, като за целта мога да представя необходимите доказателства, а именно, че: организацията предоставя възможности за обучение

 • и (a) минимум 50% от годишните й приходи през последните две години са осигурени от държавни източници;

 • или (b) организацията се контролира от държавни институции или техни представители.

Имам правото да подпиша договора за финансиране от Общността от името на кандидатстващата организация


 • Потвърждавам, че представляваната от мен организация:

 • не е в състояние на банкрут, не е в открито производство по несъстоятелност, дейността й не е под разпореждане на съда, не е сключила споразумение с кредитори, не е прекратила дейността си и не е обект на процедури, свързани с тези въпроси, или се намира в аналогична ситуация, произтичаща от подобни процедури, съгласно националното законодателство или подзаконови актове;

 • Не е осъждана за правонарушение, засягащо нейното професионално поведение, със съдебно решение, което има силата на ‘res judicata’;

 • Не е обявявана за виновна за тежко професионално нарушение, което може да бъде установено и доказано от Националната агенция;

 • Изпълнила е своите задължения, свързани с плащането на социални осигуровки или с плащането на данъци, в съответствие със законодателството на страната, в която е регистрирана, или с това на страната, където ще бъде изпълнен проектът;

 • Не е била осъждана със съдебно решение, коeто има силата на ‘res judicata’ за измама, корупция, участие в престъпна организация или някаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общността;

 • Не е субект на административно наказание по силата на чл. 96(1) от Финансовите регулации на (Решение на Съвета 1605/2002).
 • Запознат съм, че:

 • Представляваната от мен организация няма да получи финансиране, в случай че по време на процедурата за отпускане на средства настъпи някое от обстоятелствата, посочени по-горе, или при следните ситуации:

 • Наличие на конфликт на интереси (поради семейни, лични или политически причини или наличие на национален, икономически или друг интерес, който се споделя с организация или лице, директно или индиректно свързани с процедурата за отпускане на финансиране);

 • Предоставяне на невярна информация, изискана от Националната агенция като условие за участие в процедурата за отпускане на финансиране, или липса на такава информация.

 • В случай че предложението бъде одобрено, Националната агенция има право да публикува името и адреса на организацията, предмета на финансирането и размера на сумата.


Запознат съм, че на представляваната от мен организация могат да бъдат наложени административни и финансови наказания, в случай че е предоставена невярна информация или се установи сериозно нарушение на договорните задължения по предишни договори или процедури за отпускане на финансиране.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Формулярът за кандидатстване ще бъде обработен с помощта на компютър. Всички лични данни (имена, адреси, CV-та и др.) ще бъдат използвани в съответствие с Решение (EC) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 Декември 2000г. относно защитата на лицата във връзка с използването на личните им данни от страна на институциите и организациите на Общността и свободното движение на тези данни. Предоставената от кандидатите информация, необходима за оценка на техните предложения за финансиране, ще се ползва от службите по съответните програми единствено и само по предназначение. По искане на кандидата, предоставената лична информация може да му бъде изпратена за допълване или корекции. Всички въпроси, отнасящи се до тези данни, следва да бъдат отправяни към съответната Национална агенция, до която следва да се изпрати съответната форма. Бенефициентите могат да подават жалби по всяко време до Европейската служба за защита на личните данни във връзка с използването на личните им данни: http://www.edps.europa.eu/00_home.htm.


Подпис: _______________________________ Дата: ______________________


Име: ____________________________________________________


Заемана длъжност в организацията: __________________________________________


Наименование на кандидатстващата организация:________________________________


Печат на институцията/организацията:ser

3. ОПИСАНИЕ

3.1 Съотносимост към оперативните цели на програматаМоля, отбележете в таблицата по-долу целите на секторна програма „Еразъм”, към които е насочено вашето предложение, в допълнение към тези, които вече са отбелязани (ако има такива, ако няма - оставете непопълнено).


Основни цели на програмата


x

Да подобри качеството и да увеличи обема на мобилностите на студенти и преподаватели в Европа, с оглед достигане на най-малко 3 милиона индивидуални студентски мобилности по секторна програма Еразъм и предшестващите програми до 2012г. (ERA-OpObj-1);
Да добри качеството и да увеличи обема на многостранното сътрудничество между висшите училища в Европа (ERA-OpObj-2);
Да повиши степента на прозрачност и съвместимост между висшето образование и квалификациите в областта на напредналото професионално образование в Европа (ERA-OpObj-3);
Да подобри качеството и да увеличи обема на сътрудничеството между висшите училища и предприятията (ERA-OpObj-4);
Да спомогне за развитието на иновативните практики в областта на висшето образование и обучение и техния трансфер от една участваща страна към други (ERA-OpObj-5);
Да подкрепи развитието на иновативно, базирано на ИКТ учебно съдържание, услуги, образователни подходи и практики за учене през целия живот (ERA-OpObj-6).


Моля, пояснете как и до каква степен организираният курс ще допринесе за постигане на изброените по-горе цели (Максимум 1 страница/30 реда)


3.2 Цели и работна програма

Моля, посочете ясно (в не повече от 2 страници) следните аспекти на предложения от вас Интензивен Езиков Курс/ Интензивни Езикови Курсове Еразъм:

 • Език на курса,

 • Цели и задачи на курса,

 • Брой курсове,

 • Ниво на курса/курсовете (за начинаещи, средно ниво),

 • Приблизителен период и дати, когато ще се проведе курсът/курсовете (лято/зима),

 • Очакван брой студенти,

 • Брой включени преподаватели и друг помощен персонал,

 • Цели на курса/овете,

 • Очаквани резултати (желан положителен ефект върху езиковите познания на участниците),

 • Работна програма,

 • Общ брой часове, часове за практика, езикови лаборатории и т.н.,

 • Културен компонент на курса.3.2.1 УчастнициЦелева група

Очакван брой

Студенти

Моля, обърнете внимание, че минималният брой на участниците в курса е 10. В случай, че участниците са по-малко на брой от 10, финансовата подкрепа ще бъде редуцирана при балансовото плащане.


3.3 Методология


Моля, посочете следните характеристики на ИЕКЕ (2 страници/ максимум 60 реда):


 • Методология,

 • Педагогически дидактически подход, методи на преподаване, които ще бъдат използвани,

 • Специфични учебни характеристики (напр. специални модули за студенти по различни учебни дисциплини ),

 • Методи за оценяване (писмени/устни изпити, задания и др.) по време на и в края на курса,

 • Мерки за осигуряване на академично признаване, посредством ЕСТК,

 • Логистично осигуряване на курса (настаняване, ден за посрещане, настойничество и др.).3.4 Информация за организацията, организираща курса


Моля, опишете (максимум 1 страница/30 реда):


 • Квалификацията и опита на преподавателите,

 • Условията за провеждане на курса, както и техническото оборудване, с което разполага вашата организация (техническо оборудване, библиотека, езикови лаборатории и др.)3.5 Въздействие


Моля, опишете очакваното въздействие на курса (максимум 1 страница/30 реда), като имате предвид следните аспекти:


 • Очаквани резултати от обучението (желан позитивен резултат върху познанията на участниците по изучавания език) ,

 • Планирани дейности за разпространение на резултатите от ИЕКЕ и тяхното използване4.ИСКАНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС – ИЕКЕ

Приложима ставка за организиране на ИЕКЕ

3860 евро за 1 курс


Брой организирани ИЕКЕ
Искано общо финансиране за организираните ИЕКЕ в Евро
Приложение: Таблици за справка


Таблиците по-долу следва да се използват при попълване на Формуляра за кандидатстване за 2010г.. Полетата, в които е посочено да направите справка с таблица, се попълват с данни от приложените по-долу таблици. Ако е посочен код, моля, попълнете кода и описанието към него, за да бъдат избегнати недоразумения.


Таблица A – Видове организации


Код

Описание

EDU-ADLT

Организации, осигуряващи обучение на възрастни

EDU-UNIV

Висши училища

NFP


Нестопански организации, доброволчески организации, Неправителствени организации („НПО”)

PUB-COMP

Частни компании

RES-HE

Изследователски центрове към висшите училища

OTH

ДругиТаблица Б – Икономически сектор (нкид)

 

Код

Описание

P

Образование

S

Други дейности в сферата на услугите
1 Ако имате колебания относно вашия Еразъм код, можете да се обърнете към сайта на Изпълнителната агенция: http://eacea.ec.europa.eu.
Свързани:

Програма „ учене през целия живот еразъм формуляр за кандидатстване 201 2 iconПрограма „ учене през целия живот " еразъм формуляр за кандидатстване 2009 за Интензивни езикови курсове по секторна програма „Еразъм"
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Програма „ учене през целия живот еразъм формуляр за кандидатстване 201 2 iconПрограма на европейската комисия «учене през целия живот» подпрограма "еразъм"
Вту «СВ. Св. Кирил и методий» програма на европейската комисия «учене през целия живот»
Програма „ учене през целия живот еразъм формуляр за кандидатстване 201 2 iconПриложение V. 5 Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот
Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот”
Програма „ учене през целия живот еразъм формуляр за кандидатстване 201 2 iconКакво е програма „Учене през целия живот ?
Програмата „Учене през целия живот” (Lifelong Learning Programme – llp) е най-мащабната програма за европейско образователно и културно...
Програма „ учене през целия живот еразъм формуляр за кандидатстване 201 2 iconПрограма „Учене през целия живот
Институцията ще осигури финансова подкрепа, отпусната от Общността, на ползвателя, с цел осъществяване на мобилност по секторна програма...
Програма „ учене през целия живот еразъм формуляр за кандидатстване 201 2 iconПрограма за учене през целия живот на Европейския съюз
Ръководството на Мир ад има удоволствието да Ви информира, че през месец октомври беше реализирана практика на 10 специалисти от...
Програма „ учене през целия живот еразъм формуляр за кандидатстване 201 2 iconПрограма „Учене през целия живот Леонардо да Винчи Формуляр за кандидатстване за
Леонардо да Винчи”. Сертификатът ще бъде издаван във връзка с проект за мобилност, за който се кандидатства по Поканата за подаване...
Програма „ учене през целия живот еразъм формуляр за кандидатстване 201 2 iconПрограма за учене през целия живот еразъм
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Програма „ учене през целия живот еразъм формуляр за кандидатстване 201 2 iconПрограма за учене през целия живот еразъм
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Програма „ учене през целия живот еразъм формуляр за кандидатстване 201 2 iconЕразъм дневник
В края на 2006 г европейската образователна програма „Еразъм” навърши 20-годишния си Рожден ден! От началото на 2007 г тя продължава...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом