Шифър № догово р
ИмеШифър № догово р
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер36.53 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rtvcblagoevgrad.com/Files/Reklama/DOGOVOR.doc
Шифър №………………


Д О Г О В О Р


Днес …………………. г., в гр.Благоевград между:


………………………………………., регистрирана по ф.д.№………………………..със седалище и адрес на управление гр……………………………………………., ЕИН № ……………………… .ДДС № BG …………………………….регистрирана по ЗДДС /да/не/………………….представляван от ……………………………..и………………………………………..Главен счетоводител, наричан за краткост в този договор РЕКЛАМОДАТЕЛ

ИРЕГИОНАЛЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР – БЛАГОЕВГРАД – със седалище и адрес на управление – гр. Благоевград ,ул. “Иван Михайлов” № 56 , ЕИН № 0006723500034 ДДС

№ BG000672350, IBAN BG37UNCR75273195140001 ,BIC код-UNCRBGSF, Банка УниКредит Булбанк , представляван от Юлия Караджова – Директор, Мариана Дерменджиева - Главен счетоводител, наричан за краткост РТВЦ

се сключи настоящия договор:


I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 РТВЦ предоставя на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ срещу заплащане телевизионно време за излъчване в програма “Канал Пирин” на РЕГИОНАЛЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР – БЛАГОЕВГРАД на реклама и/или обявяване на спонсорство, съгласно условията на настоящия договор.

Чл.2 РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ декларира и гарантира, че има право да използва с рекламни цели името и/или търговската марка на продуктите и/или услугите, предмет на рекламната кампания.


II.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.3 Договорът се сключва за срок от 27.06.2007 г.до 31.12.2007 г.и влиза в сила от датата на подаване на първата “Остойностена схема за излъчване”.


III.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4 Страните се споразумяват, остойностяването на предоставеното от РТВЦ телевизионно време за излъчване на реклама да се извършва съгласно Правилата за реклама и спонсорство в Регионалните телевизионни центрове на БНТ 2007 г., действащата към момента Тарифа на РТВЦ -Благоевград и се конкретизира в “Остойностената схема за излъчване”, надлежно подписана от законни или изрично упълномощени представители на РТВЦ и РЕКЛАМОДАТЕЛЯ.

Чл.5 РТВЦ предоставя на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ само отстъпките, изрично уредени и фиксирани в Правилата за реклама и спонсорство в Регионалните телевизионни центрове на БНТ 2007 г. и действащата към момента на излъчването Тарифа на РТВЦ – Благоевград.


IV.ЗАЯВЯВАНЕ ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА РЕКЛАМА

Чл.6 РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ заявява излъчване на реклама депозирайки “Остойностена схема за излъчване” с входящ номер в РТВЦ – в отдел “Реклама”.

Чл.7 Подадените от РЕКЛАМОДАТЕЛЯ, съгласно чл.4 от този договор и потвърдени от отдел “Реклама”на РТВЦ “Остойностени схеми за излъчване” са неразделна част от настоящия договор. Същите се изготвят и подписват в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.


V.УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.8 Страните се споразумяват, че при изпълнение на предмета на настоящия договор, ще спазват условията на ПРИЛОЖЕНИЯ №1, №2, №3.


VI.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.9 Всички уведомления по настоящия договор трябва да бъдат направени писмено – писмо с входящ номер в РТВЦ , по пощата с препоръчано писмо, в краен случай – по телефакс и се считат направени на датата на доставянето им, като при изпращане по телефакс, уведомлението се изпраща и като препоръчано писмо с обратна разписка.

Чл.10 Отговорност за верността на информацията и за законосъобразността на рекламните материали, предоставени за излъчване на РТВЦ , носи РЕКЛАМОДАТЕЛЯ, независимо и въпреки приемането им за излъчване.

Чл.11 Ако на РТВЦ й бъде наложено наказание от Съвета за електронни медии поради нарушаване на Закона за радиото и телевизията, в резултат на виновното поведение на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ във връзка верността на информацията и законосъобразността на рекламните материали, предоставени за излъчване на РТВЦ , РЕКЛАМОДАТЕЛЯ се задължава да заплати наложената на РТВЦ глоба в срок от пет дни от връчването на наказателното постановление.

Чл.12 Спрямо неуредените случаи се прилагат Общите условия за излъчване на реклама и спонсорство в програмите на Регионален Телевизионен Център - Благоевград за 2007 г. и законодателството на Република България.

Чл.13 Всички имуществени спорове между страните, произтичащи от настоящия договор ще се решават със споразумение, а ако такова не бъде постигнато по съдебен ред.

Чл.14 Неразделна част от настоящия договор са:

А/ ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Правила за реклама и спонсорство в Регионалните телевизионни центрове на БНТ за 2007 г.;

В/ ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – ТАРИФИ за излъчване на реклама и спонсорски обяви по Канал Пирин на РТВЦ - Благоевград ;

Г/ ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – “Остойностена схема за излъчване” – РТВЦ - Благоевград ;


Чл.15 РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с посочените в чл.14 документи и се задължава да ги спазва безусловно.


Настоящият договор се изготвя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.


За РТВЦ : ЗА РЕКЛАМОДАТЕЛЯ:


Юлия Караджова Доц.д-р Илия Гюдженов

Директор Ректор

/………………………… / /……………………………../


Мариана Дерменджиева Трендафил Мудурски

Главен счетоводител Главен счетоводител


/……………………../ /……………………………./

Свързани:

Шифър № догово р iconШифър догово р
Рекламна агенция: регистрирана по ф д.№ Сгс със седалище и адрес на управление еин №
Шифър № догово р iconШуменски университет
Област на висше образование: шифър Педагогически науки Професионално направление: шифър Педагогика на обучението по
Шифър № догово р iconШифър област на висше образование шифър
Биоорганична химия, химия на природните и биологически физиологично активни вещества
Шифър № догово р iconТематичен план на лекциите по учебни часове Тема
Класически шифри. Шифър на Цезар. Шифри на Виженер. Полиграфови шифри. Шифър на Върнам
Шифър № догово р iconТрудове от представените от кандидата за оценка на рецензента
На научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична длъжност „професор”, в научната област „ Сигурност и отбрана”...
Шифър № догово р iconСтановище относно конкурса за доцент по ентомология (шифър 01. 06. 14) обявен в Д. В. бр. 35/11. 05. 2010
На конкурса за доцент по ентомология (шифър 01. 06. 14), обявен за нуждите на Националния природонаучен музей са подадени документи...
Шифър № догово р iconРецензия по конкурс за заемане на академична длъжност „Професор по Органична химия с шифър 01. 05. 03. за нуждите на Медицински Университет Плевен обявен в
Органична химия с шифър 01. 05. 03. за нуждите на Медицински Университет Плевен обявен в Държавен вестник брой 91 от 18. 11. 2011...
Шифър № догово р iconКонкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна
...
Шифър № догово р iconКонкурс за получаване на академичната длъжност „Доцент" по цигулка с шифър 050802 в нма „Панчо Владигеров"
Доцент” по цигулка с шифър 050802 в нма „Панчо Владигеров” – Инструментален факултет, катедра „Цигулка”
Шифър № догово р iconКонкурс за академична длъжност „професор" по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите"
Резюмета на предложените за рецензиране статии по конкурс за академична длъжност „професор” по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом