Диплома „Правна и съдебна система на ес
ИмеДиплома „Правна и съдебна система на ес
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер108.38 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://eurolaw-bg.eu/docs/IZPIT.doc
Център за продължаващо обучение към ЮФ на СУ

Програма по Европейско право

____________________www.eurolaw-bg.com_____


Приложение

Университетска диплома „Правна и съдебна система на ЕС”

(примерен списък теми и въпроси за приемен изпит)
Дисциплина

1.

Политическа и правна същност на историята на европейската интеграция. Външни отношения на ЕО и ЕС. Втори стълб на ЕС.

 1. История на европейската интеграция. Идеи за европейското обединение.

 2. Политически и правни идеи за европейската интеграция.

 3. Планът „Шуман”. Създаване на Европейските общности.

 4. Други международни организации, от които трябва да се разграничават ЕО и ЕС: ООН и НАТО (състав, органи, компетентност), Съвет на Европа (състав, организация, органи, компетентност, актове, ЕКПЧ, ЕСПЧ)

 5. Инструменти във Втория стълб. Правомощия на институциите. История, роля и място на ЗЕС.

2.

Конституционно развитие на ЕС. Обхват и източници

на Правото на ЕС. Основни особености

на правната система на ЕС.

 1. Ход на европейската интеграция – ревизиите на Учредителните договори.

 2. „Първични” източници на Правото на ЕО и ЕС – видове, особености, отграничения.

 3. „Производни източници” – видове, особености, отграничения, реквизити, действие. Актове по Втория и Третия стълб.

 4. Конституцията за Европа – създаване, особености, съдържание, перспективи.

 5. Правото на ЕО и ЕС – самостоятелен правопорядък – практика на СЕО, особености, последици

3.

Особености на съдебната система на ЕС. Основни съдебни производства. Роля на националния съдия – І част.

 1. Особености на съдебната система на ЕО и ЕС, нормативна уредба.

 2. Съдът на ЕО – състав, организация, компетентност, процесуални особености.

 3. Първоинстанционен съд – състав, организация, компетентност, обжалване на актовете

 4. Промени в съдебната система на ЕО и ЕС – нови съдилища, нова нормативна уредба.

 5. Производство за преюдициални заключения – особености, предмет, ход, значение на решението на СЕО.

4.

Политическа система на ЕС. Гражданство на ЕС и защита на правата на човека в Европа – ЕС и СЕ

 1. Политическа система в ЕС – избори за ЕП, политически процес, политически партии на европейско равнище. Проблемът за демократичния дефицит в ЕС.

 2. Гражданството на ЕС – уредба, история, икономическа и политическа логика.

 3. Политически права на гражданите на ЕС – чл. 18-22 ДЕО.

 4. Икономически права на гражданите на ЕС – чл. 39 и др. ДЕО

 5. Хартата основните права на ЕС и защитата на правата на човека в ЕС.

5.

Особености на функционирането и взаимодействието на институциите. Нормотворчески процес в ЕС. Бюджет и финанси на ЕС.

 1. Обща характеристика на институционната система на ЕС – особености на изграждането и функционирането на органите, сравнения и разграничения по отношение на органите на една държава и органите на международните организации.

 2. Съвет на министрите – състав, компетентност, актове, мнозинства. Европейски съвет – особености. КОРЕПЕР – състав, роля, функциониране. Комитология.

 3. Европейска комисия – състав, компетентност, актове, особености.

 4. Основни нормотворчески процедури по ДЕО.

 5. Бюджет на ЕС – съставяне, съдържание, особености. Основни фондове – видове, функциониране.

6.

Политики на ЕО и ЕС (материално право). Четирите свободи на движение – практически въпроси

 1. Общи особености на материалното право на ЕС – видове политики, начин на осъществяване.

 2. Четирите свободи на движение – същност, особености, значение. Нормативна уредба.

 3. Свободно движение на лицата – уредба, права, ограничения. Свобода на установяване и предоставяне на услуги. Свободно движение на стоки и митнически съюз – уредба, права и задължения.

 4. Политика за защита на конкуренцията в ЕС – уредба, особености. Обща търговска политика.

 5. Обща селскостопанска политика. Други политики – обща характеристика.
7.

Прилагане на Правото на ЕС от националните органи.

Принципи и последици на общностно и национално равнище.

 1. Непосредствена приложимост на ПЕС – понятие, значение, последици за националните органи.

 2. Директен ефект на общностните норми – понятие, съдържание, значение. Директен ефект при директивите.

 3. Видове директен ефект. Критерии за директен ефект в отделните норми.

 4. Последици за националния правоприлагащ орган. Задължения за националния съдия. Отговорност на държавата.

 5. Примат на общностните норми – понятие, значение, действие, задължения за националните органи.

8.

Особености на съдебната система на ЕС. Основни съдебни производства. Роля на националния съдия – ІІ част.

 1. Производство за отмяна на общностни актове – активна и пасивна легитимация, предмет, ход на производството, особености.

 2. Производство за установяване на противоправно бездействие на общностни органи – активна и пасивна легитимация, предмет, ход на производството, особености.

 3. Производство за установяване на нарушение на УД от държава-членка – активна и пасивна легитимация, предмет, ход на производството, особености.

 4. Производства за договорна и извъндоговорна отговорност. Други производства.

 5. Компетентност на СЕО по Третия стълб. Компетентност на основание арбитражна клауза и други основания.


Изпитът ще се проведе във формата на тест с до 50 въпроса и време за работа до 2 часа (ако е открит тест) или с до 15 въпроса и време за работа до 1 час (ако е закрит тест).

По време на изпита ще могат да се ползват някои от посочените по-долу издания, посочени допълнително.

Литература може да се намери в книжарницата на издателство „Софи-Р” в СУ (Албена) – специално за Програмата (с възможност за закупуване или наемане на различните заглавия).


ЛИТЕРАТУРА

(подчертаните заглавия могат да бъдат намерени

на щанда на ИЕП в книжарницата на “Софи-Р” в СУ)


На български език:


Жан БУЛЮИ, Марко ДАРМОН, Процесуално право на Европейските общности”, Институт по Международно право, С.2002

Благой Видин, Международно публично право, Изд.“Софи-Р” и Изд. на СУ, С.1999

Маргарит Ганев, Към въпроса за особената правосубектност в международното публично право, сп. “Юридически сборник”, т.8, БСУ, Бургас 1998

Маргарит ГАНЕВ, Основни организационни форми на европейското и евроатлантическото партньорство и участието на Република България в тях, Трудове по Международно право, т. VІ, БАМП, с. 151-250.

Денчо ГЕОРГИЕВ, Европейската икономическа общност. Международноправна характеристика, Изд. на БАН, С. 1986

Жан-Клод ГОТРОН, Европейско право, Институт по Европейско право и УИ „Св. Кл. Охридски” – под печат

Декларацията на Робер Шуман от 9 май 1950 г. – в: Правни въпроси за журналисти (Атанас Семов, съст.), Фондация „Отворено общество” – София и др., С. 2001

Европейско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни-членки, от една страна, и Република България, от друга страна, Народно събрание, приложение към ДВ, С. 1995

Юлия ЗАХАРИЕВА, Общностно право – в: Ингрид ШИКОВА (ред.), Европейският съюз. История, институции, политики, ИПАЕИ, С. 2003

Юлия ЗАХАРИЕВА, Новата крачка на Европа – в: Учредителните договори на ЕО и ЕС. Конституцията за Европа (съст. Атанас Семов), ИЕП и УИ “Св.Кл.Охридски”, С.2004

Юлия ЗАХАРИЕВА, Международните организации и България – в: Правни въпроси за журналисти, (съст. Атанас Семов), Отворено общество, С. 2001

Ружа Иванова, Източници и основни принципи на общностното право” – в: Ружа Иванова (ред.), Основи на европейската интеграция, Център за европейски изследвания, С. 1988

Ружа ИВАНОВА, Основни на европейската интеграция, С. 1998

Ружа ИВАНОВА, Понятие и обхват на сближаване на законодателствата с правото на Европейската общност, сп. “Съвременно право”, 1/97

Ружа ИВАНОВА, Правни актове, методи и контрол за сближаване на националните законодателства с правото на Европейската общност, сп. “Съвременно право”, 2/97

Ружа ИВАНОВА, Система и структура на правото на Европейските общности, сп. “Съвременно право”, 4/97

Марияна КАРАГЬОЗОВА, Основните принципи на върховенство на правото и на пропорционалност и изграждането на европейския конституционен ред – в: Конституция, външна политика и европейско конституционно пространство, Фондация „Фридрих Еберт” и Институт за политически и правни изследвания, С.2004

Марияна КАРАГЬОЗОВА-ФИНКОВА, Развитие на съдебния контрол за конституционност в ЕО, сп. “Съвременно право”, 3/94

Жерар КОРНЮ, Юридически речник, Софи-Р, С. 2004

Мария МИХАЛЕВА, Преглед на практиката на конституционните съдилища на някои държави-членки на ЕС – в: Европейският съюз и националните конституции. Опитът на държавите-членки (Атанас Семов, съст.), Институт по Европейско право, Софийски университет “Св.Кл.Охридски”, С. 2005

Андрю ОПЕНХАЙМЕР, Въведение (т. ІІІ Директен ефект) – в: Европейският съюз и националните конституции. Опитът на държавите-членки (Атанас Семов, съст.), Институт по Европейско право, Софийски университет “Св.Кл.Охридски”, С. 2005

Жасмин ПОПОВА, Право на Европейския съюз, Институт по публична администрация и европейска интеграция, С. 2005

Атанас СЕМОВ, Източници на правото на ЕО и ЕС и принципи на прилагането му, Министерство на правосъдието, С. 2005

Атанас СЕМОВ, Проблемът за засягането на суверенитета – централен проблем на интеграцията – в: Европейският съюз и националните конституции. Опитът на държавите-членки (Атанас Семов, съст.), Институт по Европейско право, Софийски университет “Св.Кл.Охридски”, С. 2005

Атанас СЕМОВ, Съдебната система на ЕС – структура, организация и процедури – в: Маргарит ГАНЕВ (съст.), Международно и европейско право за магистрати, Институт по Международно право, С. 2006

Атанас СЕМОВ, Европа – 12 звезди, Изд “Сиела”, С.2004

Атанас СЕМОВ, Директният ефект в правото на Европейския съюз, сп. „Европейска интеграция и право”, Министерство на правосъдието, бр. 4

Атанас СЕМОВ, Планът на Жан Моне” като гениално политическо прозрение и далновидна интеграционна програма – в: Правни въпроси за журналисти, Фондация “Отворено общество” и др., С. 2001, стр. 144-162.

Георги Стефанов, Благой Видин, Юлия Захариева, Пламен Пантев, Международни отношения. Международно право. Дипломация. Кратка енциклопедия, Сиела, София 2001

Евгений ТАНЧЕВ, Адаптиране на Конституцията на републиката от 1991 г. към изискванията за присъединяване на България към Европейския съюз, Юридически свят, бр. 2/2002

Евгени Танчев, Конституционни измерения на суверенитета, сп. “Съвременно право”, бр.1/2003

Тодор ТОДОРОВ, Конституционният статус на международното право, Съвременно право, 2/1991

Тодор Тодоров, Прилагане на международните договори във вътрешното право на България” – В: “Актуални проблеми на международното право. Сборник от научни трудове, посветен на проф. Владимир Кутиков, Изд. на СУ, С. 2000

Тодор Тодоров, Прилагане на международните договори във вътрешното право на България” – В: “Актуални проблеми на международното право. Сборник от научни трудове, посветен на проф. Владимир Кутиков, Изд. на СУ, С.2000

Робер Шуман, За Европа, Изд. “Книжен тигър”, С.2001

Учредителните договори на ЕО и ЕС. Конституцията за Европа (съст. Атанас Семов), УИ “Св.Кл.Охридски” и Институт по Европейско право, С. 2005

50 най-важни решения на Съда на ЕО, Атанас Семов (съст.), Институт по Международно право, С. 2002 (по-надолу: 50 най-важни решения...)


На други езици:

Jean BOULOUIS, Droit institutionnel de l’Union européenne, Montchrestien, 1997, 6e éd.

Mark BREALEY, Mark HOSKINS, Remedies in EC Law, Sweet & Maxwell, 2e éd., 1998

Jean Combacau, Serge Sur, Droit international public, Montchrestien, Paris 2001

Renaud DEHOUSSE, La Cour de justice des Communautés européennes, Paris, Montchrestien, 1994

Nguen Quoc Dinh,  Droit international public, Réd. Patrick Daillier, Allain Pellet, L.G.D.J., Paris 1999

Jean-Claude GAUTRON, Droit européen, Dalloz, 8ème édition, Paris 1997

Trevor C. HARTLEY, The Foundations of European Community Law, Oxford University Press, 4th edition, 1998

Guy ISAAC, Effet direct du droit communautaire, in : R. СOVAR, C. GAVALDA (dir.), Rép. Communautaire, Dalloz, Paris 1992

Guy ISAAC, Marc BLANQUET, Droit communautaire générale, Armand Colin, 2001, 8e éd.

Jean Paul Jacqué, Droit institutionnel de l’Union européenne, Dalloz, 2001

Dominik LASOK, Law and Institutions of the European Union, Butterwords, London, 6th ed., 1994

Koen LENAERTS, Piet VAN NUFFEL, Constitutional Law of the European Union, Sweet & Maxwell, London, 1999

Philippe MANIN, Les Communautés européennes. L’Union européenne, Pédone, 3e éd., 1997

J.M. PRINSEN et A.SCHRAUWEN (éd.), Direct Effect: Rethinking a Classic of EC Legal Doctrine, Groningen, 2002

Sean VAN RAEPENBUSCH, Droit institutionnel de l’Union européenne, Larcier, 2005

Joël RIDEAU, Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, L.G.D.J., 1999, 3e éd.

Denis SIMON, Le système juridique communautaire, Presses universitaires de France, 3è éd., Paris 2001

C.W.A. TIMMERMANS, Directives: their effect within the national legal systems, CML Revue, 1979

John Anthony USHER, European Community Law and National Law. The Irreversible Transfer?, George Allen & Unwin (University Association for Contemporary European studies), London, 1981.

J. WINTER, Direct Applicability and Direct Effect. Two Distinct and Different Concepts in Community Law, Common Market Law Review No 9/1970 – цит. по Денчо ГЕОРГИЕВ, Европейската икономическа общност. Международноправна характеристика, Изд. на БАН, С. 1986


Съдебна практика

 1. CJCE, 12 juin 1990, Allemagne c/Commission, aff. С-8/88, Rec. І-2321.

 2. CJCE, 14 déc. 1991, Avis 1/91 Espace économique européen, , Rec. I-6079, p. 21.

 3. CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur/Factortame III, aff. jointes C-46 et 48/93, Rec. I-1134.

 4. CJCE, 19 janvier 1982, Becker, aff. 8/81, Rec. p. 53.

 5. CJCE, 26 mars 1996, British Telecommunications, aff. C-392/93, Rec. I-1631, р. 39.

 6. CJCE, 30 janvier 1974, BRT c/ SABAM, aff. 127/73, Rec. 1974.

 7. CJCE, 30 avril 1996, CIA Security International, aff. C-194/94, Rec. І-2201, р. 48 и 54

 8. CJCE, 5 mai 1970, Commission c/Belgique, aff. 77/69, Rec. 237.

 9. CJCE, 6 mai 1980, Commission c/ Belgique, aff. 102/79, Rec. 1473.

 10. CJCE, 4 avril 1974, Commission c/ France, aff. 167/73, Rec. 359.

 11. CJCE 2 juillet 1996, Commission c/ Grèce, aff. 290/94, Rec. І-3285.

 12. CJCE 11 avril 1978, Commission c/ Italie, aff. 100/77, Rec. 879.

 13. CJCE, 2 février 1989, Commission c/Italie, aff. 22/87, Rec. 143.

 14. CJCE, 9 déc. 2003, Commission c/Italie, aff. С-129/00, Rec. 161.

 15. CJCE, 2 juillet 1996, Commission c/ Luxembourg, aff. C-473/93, Rec. І-3248.

 16. CJCE, 15 juill. 1964, Costa с/ENEL, aff. 6/64, Rec. 1141.

 17. CJCE, 29 nov. 2001, De Coster, aff. С-17/00, Rec. І-9445.

 18. CJCE, 8 oct. 1996, Dillenkofer, aff. jointes C-178, 179 et 188-190/94, Rec. I-4845, р. 21.

 19. CJCE, 14 juillet 1994, Faccini Dori, aff. С-91/92, Rec. I-3325.

 20. CJCE, 19 juin 1990, Factortame, aff. C-213/89, Rec. I. 2433.

 21. CJCE, 12 juillet 1990, Foster, aff. C-188/89, Rec. p. I-3313.

 22. CJCE, 19 nov. 1991, Francovich, aff. jointes C-6 et 9/90, Rec. I-5357.

 23. CJCE, 22 juin 1989, Fratelli, aff. 103/88, Rec. 1861.

 24. CJCE, 12 décembre 1972, International Fruit Co, aff. jointes 21-24/72, Rec. 1219.

 25. CJCE, 12 dèc. 1972, International Fruit Co, aff. jointes 21-24/72, Rec. 1219

 26. CJCE, 11 déc. 1970, Internationale Handelsgesellshaft, aff. 11/70, Rec. 1125.

 27. CJCE, 16 juin 1966, Lütticke, aff. 57/65, Rec. 301.

 28. CJCE, 11 juillet 2001, Marks & Spencer, aff. C-62/00, Rec. І-6325, p. 27.

 29. CJCE, 4 fév. 1988, Murphy, aff. 157/86, Rec. 673.

 30. CJCE, 14 déc. 1971, Politi, aff. 43/71, Rec. 1039.

 31. CJCE, 5 avril 1979, Ratti, aff. 148/78, Rec. 1629.

 32. CJCE, 21 juin 1974, Reyners, aff. 2/74, Rec. 631

 33. CJCE, 16 déc. 1976, Rewe, aff. 33/76, Rec. 1989.

 34. CJCE, 28 oct. 1975, Rutili, aff. 36/75, Rec. 1219, р. 37 и 38.

 35. CJCE, 17 déc. 1970, SACE, aff. 33/70, Rec. 1213.

 36. CJCE, 19 déc. 1968, Salgoil, aff. 13/68, Rec. 661.

 37. CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, aff. 106/77, Rec. 629.

 38. CJCE, 4 déc 1974, Van Duyn, aff. 41/74, Rec. 1337.

 39. CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, aff. 26/62, Rec. p.3.

 40. CJCE, 12 déc.1974. Walrave, aff. 36/74. Rec. p. 1405.
София-1504, бул. „Цар Освободител” 15 тел.: 00359 /8.88.70.15.48 и 00359/87.52.100

www.eurolaw-bg.com / eurolaw@abv.bg

Свързани:

Диплома „Правна и съдебна система на ес iconДиплома „Правна и съдебна система на ес
Политическа и правна същност на историята на европейската интеграция. Външни отношения на ео и ес
Диплома „Правна и съдебна система на ес iconЗа защита на достойнството на съдийската професия и осигуряване на реална съдебна реформа чрез ефективна мобилизация на собствения потенциал на съдебната система и с подкрепата на гражданското общество
Отправна точка на Платформата е констатацията, че в центъра на всички проблеми на българската съдебна система е дългогодишният дефицит...
Диплома „Правна и съдебна система на ес iconЗакона и независима съдебна система са главното условие за изграждане на демократичното общество. Съдебната реформа в Република България се оказва сложен и продължителен процес и е насочена към непрекъснато подобряване дейността на съдилищата
Ропейския парламент наред с положителните констатации,съдържа и критични бележки за работата на съдебната система с които съда следва...
Диплома „Правна и съдебна система на ес iconАктуализирана програма за изпълнение на стратегията за реформа на българската съдебна система подцели
Действия свързани с провеждане на реформата в съдебната система и гарантиране нейната необратимост
Диплома „Правна и съдебна система на ес iconА изпълнението на Стратегията за реформа на българската съдебна система чрез въвеждането на информационни технологии
Фар bg-2003/004-937. 08. 02 Подкрепа на изпълнението на Стратегията за реформа на българската съдебна система чрез въвеждането на...
Диплома „Правна и съдебна система на ес iconСъдържание въведение 2 организация на българската съдебна система 4
Този наръчник е изготвен от членове на Националното сдружение на съдебните служители съвместно с проекта на Американската агенция...
Диплома „Правна и съдебна система на ес iconКонспект за изпит
Съдебна експертиза. Правна същност и особености. Основни законови принципи в нпк и в гпк. Общи черти и различия на съдебната експертиза...
Диплома „Правна и съдебна система на ес iconПловдивски университет "Паисий Хилендарски" Юридически факултет, редовно обучение конспект обща теория на правото понятие и система на правото
Формиране и действие на националните правни системи. Романо-германска правна система
Диплома „Правна и съдебна система на ес iconЗа защита на достойнството на съдийската професия и осигуряване на реална съдебна реформа чрез ефективна мобилизация на собствения потенциал на съдебната система и с подкрепата на гражданското общество
Съдебната система е контролирана чрез липса на качествено и ефективно управление
Диплома „Правна и съдебна система на ес iconЕвропейска конвенция за обмен на правна информация между държави
Договарящите страни се задължават в съответствие с разпоредбите на тази конвенция да се снабдяват с информация по тяхното право и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом