Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
ИмеBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер105.57 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/003881205.docx
00388-2012-0005

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Българска национална телевизия, ул."Сан Стефано" №29, За: Елена Йорданова, Република България 1020, София, Тел.: 02 8143842, E-mail: e.jordanova@bnt.bg, Факс: 02 8740064

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки"

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnt.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnt.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Българска национална телевизия, Национален радио-телевизионен център, бул."Цариградско шосе" №111, САБ, ет.2, стая 218, За: Елена Йорданова, Република България 1020, София, Тел.: 02 8143842, E-mail: e.jordanova@bnt.bg, Факс: 02 8740064

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки"

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnt.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Телевизионна дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на 4 броя HD монтажни станции Avid NewsCuttur - цялостно интегрирана система, съвкупност от хардуер и софтуер"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: гр. София, ул. Сан Стефано № 29
Код NUTS: BG

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

"Доставка на 4 броя HD монтажни станции Avid NewsCuttur - цялостно интегрирана система, съвкупност от хардуер и софтуер"

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

32000000

Описание:

Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Да бъдат доставени 4 броя HD монтажни станции Avid NewsCutter за монтаж със следната конфигурация: Avid NewsCutter / v. 10/, Nitris DX w/ DNxHD, окомплектовани с необходимия сертифициран от Avid хардуер /Z800 / Z400/, системен софтуер /Windows 7 Pro 64/ и хардуерен ключ /Dongle/. С тези станции ще бъдат подменени 3 от съществуващите такива в нюзрума /HD ъпгрейд/ и ще бъде добавена една станция като разширение. Да бъде доставена един брой лицензия Editor Interplay.

Прогнозна стойност без ДДС

100000 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в дни

20


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата. Представя се като парична сума, внесена по банков път (банкова сметка на БНТ: БНБ, IBAN сметка BG03BNBG96613300178901, BIC код BNBGBGSD) или безусловна и неотменяема банкова гаранция за съответната сума. Ако участникът представя банкова гаранция за участие нейната валидност следва да бъде не по-малка от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата му. Гаранцията за участие е в размер на 1 000.00 лева. 2. Гаранция за изпълнение - представя се като парична сума или банкова гаранция и е в размер на 3% от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение се представя към момента на сключване на договора от определения за изпълнител участник и е със срок на валидност до приключване на изпълнението на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва по банков път в срок до 20 работни дни след представяне на двустранно подписан приемателно-¬предавателен протокол, протокол за извършенено тестване /72-ва часови проби/ без забележки и оригинална фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица; При подаване на офертата участникът трябва да представи документ за учредяване на обединението и нотариално заверено пълномощно за определяне на водещ участник в обединението, а преди сключване на договора регистрация по БУЛСТАТ. В случай, че обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват. Споразумението трябва да бъде представено от Участника в оригинал или нотариално заверено копие. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; - е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; - изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всички членове на обединението; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. - срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обстоятелства, наличието на които водят до отстраняване на участника от участие в процедурата: 1. Наличието на обстоятелства, визирани в чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП; 2. Непредставянето на изискуемите документи според изискванията на възложителя, посочени в конкурсната документация; 3. Несъответствие на предложението със заданието и изискванията на Възложителя. Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, представените документи трябва да отговарят на изискванията на чл.48, ал.1 във връзка с ал.3 и ал. 4 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: І. Общи изисквания към участниците: І.1. Участници могат да бъдат юридически или физически лица, които имат опит в извършването на подобни дейности и отговарят на условията, посочени от Възложителя в документацията и на изискванията на чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП; І.2. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка; І.3. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са за сметка на участника; І.4. Участниците се представляват от ръководителите си или от лица, изрично нотариално упълномощени за участие в процедурата; ІІ. Всеки участник следва да представи следните документи и информация: 1. Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; За чуждестранните юридически лица - еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; 2. Копие от регистрация по ЗДДС - при наличието на такава; 3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал. 5, т.2 от ЗОП - оригинал; 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП- оригинал; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 , т.1 от ЗОП - оригинал; (Забележка: За участниците, които са ЮЛ, се прилага чл.47, ал.4 от ЗОП, а ако участникът предвижда подизпълнител - и чл.47, ал.8 от ЗОП). 6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 от ЗОП - съгласно раздел ІІІ.2.2. и документацията; 7. Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП - съгласно раздел ІІІ.2.3. и документацията; 8. Подизпълнители и техния дял в изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Подизпълнителите трябва да представят документите по чл.56, ал.2 от Закона за обществените поръчки; Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения се спазват изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП и указанията на възложителя); (Забележка: Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.1-5 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.6 и 7 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП; 9. Документ за внесена гаранция за участие; 10. Оферта; 11. Техническо предложение /запечатано в Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката"/; 12. Финансова оферта /запечатана в Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”/; 13. Декларация за приемане условията на договора; 14. Декларация за неразгласяване на информация. 15. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП. 16. Декларация за съгласие от подизпълнител. 17. Нотариално заверено пълномощно, когато участникът се представлява от пълномощник; 18. Други; 19. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощения представител.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Заверено копие със свеж печат на НАП на годишни данъчни декларации за предходните три финансови години / 2009, 2010 и 2011 г./ в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си; 2.Справка за оборота, реализиран от изпълнени договори с предмет, подобен на предмета на поръчката за предходните три финансови години /2009, 2010 и 2011 г./ в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си; За доставки сходни с предмет подобен на поръчката ще се считат договори свързани с доставка на оборудване AVID. В случай на обединение, всички документи и доказателства, посочени в точки 1 и 2 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП
Минимални изисквания: Участниците следва да имат оборот от доставки по предмета на настоящата поръчка за предходните три години: не по-малко от 300 000 лева. Когато Участникът е обединение, се приема сумарно реализираният обем от дейности в областта на предмета на поръчката на всички участници в обединението.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Нотариално заверени копия на сертификат за разработена и внедрена система за управление на качеството - ISO 9001:200х на участника или еквивалентен документ - актуално към крайния срок на доставката на техниката; 2. Заверени копия от сертификати за произход на техниката и компонентите, както и за принадлежностите, или декларации за произход на техниката и компонентите; 3. Списък на основните договори за доставки от подобен вид, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си; 4. Списък на лицата, пряко ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, както и тези отговарящи за контрола на качеството с отбелязване на притежавания от тях професионална квалификация и опит; 5. Каталог и описание на стоките, които ще се доставят; 6. Документ за удостоверяване оторизацията на участника от производителя да представлява и да разпространява предлаганото от него оборудване за настоящата поръчка; 7. Документ за удостоверяване, че фирмата доставчик е оторизиран сервиз на производителя на предлаганото оборудване и списък на сертифицираните сервизни бази на доставчика. Участникът може да предложи гаранционно сервизно обслужване от друга фирма, като приложи нейния сертификат, договор или друг оторизиращ документ. В този случай трябва да се представи и писмено съгласие от фирмата, явяваща се оторизиран сервиз на оферираната техника за гаранционно сервизно обслужване на конкретната доставка по настоящата поръчка. 8. Максимално време за реакция и срок за отстраняване на проблема е 7 /седем/ работни дни от предаването на оборудването в сервиза на доставчика. 9. Декларация, че при невъзможност за спазване на срока за отстраняване на повредата участникът ще предоставя за временно ползване друго устройство от не по-нисък клас; 10. Декларация от участника, че гаранционният срок на оферираните от него изделия започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол. 11. Гаранционни условия на предлаганото оборудване.
Минимални изисквания: Участникът да е изпълнил минимум един договор сходен със предмета на поръчката през последните 3 (три) години. Когато Участникът е обединение, се приема сумарно изпълнените обем от договори на всички участници в обединението.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

15.05.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

22.05.2012 г. Час: 17:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 23.05.2012 г. Час: 11:00

Място

Сградата на БНТ, ул. Сан Стефано № 29

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

С оглед спазване на изискването на чл. 64, ал. 3 от ЗОП обявлението се изпраща по електронен път, а от датата на публикуването му на страницата на АОП се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на адрес: http://bnt.bg/bg/about/45/article/395

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП, жалби могат да се подават в 10-дневен срок от уведомяване (узнаване) за съответното решение.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.04.2012 г.

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Топлофикация София" еад, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" 5, За: Ваня Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9301461, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" №3, За: Янислава Георгиева Костадинова, България 1092, София, Тел.: 02 9220676, e-mail:,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Агенция по обществени поръчки, ул. "Леге" №4, За: Ана Миткова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9407056, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" №3, За: Андон Каравелов, Република България 1092, София, Тел.: 02 9220664; 02 9220640,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом