Конспект по Право на Европейския съюз
ИмеКонспект по Право на Европейския съюз
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер36.8 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.uni-ruse.bg/faculties/law/sait/education.files/konspekti/Konspekti-vtori-semestar/5 k
Конспект

по

Право на Европейския съюз


1.

Обединителните процеси в Европа след Втората световна война – военни, политически и икономически международни организации.

2.

Интеграция и междуправителствено сътрудничество – понятия. Етапи на икономическата интеграция.

3.

Концепции и школи за икономическа и политическа интеграция.

4.

Планът “Шуман”. Създаване на ЕОВС – цели, предмет и институции.

5.

Опитите за създаване на военна (ЕОО) и политическа (ЕПО) общности. Предмет, институционна структура и причини за неуспеха на проектодоговорите за ЕОО и ЕПО.

6.

Създаване на ЕИО и ЕОАЕ – цели, предмет, институции.

7.

Довършване, разширяване и задълбочаване на Общностите. Подемът в европейската интеграция в средата и края на 80-те години. Единният европейски акт.

8.

Договорът от Маастрихт за Европейски съюз – структура и съдържание.

9.

Договорът от Амстердам – изменения и допълнения в ЕО и ДЕС.

10.

Договорът от Ница.

11.

Правосубектност на ЕО и ЕС.

12.

Компетентност на ЕО – видове. Принципите на субсидиарност и пропорционалност.

13.

Европейско гражданство – понятие и основни права според ДЕС.

14.

Обща характеристика на правото на ЕО. Съотношенията му с МПП и с вътрешното право на държавите-членки.

15.

Първични източници на общностното право – правен анализ на учредителните договори.

16.

Други източници на първичното право.

17.

Производно право - актове на институциите и мястото им в правната йерархия.

18.

Източници на общностното право в широк смисъл – договори, сключени от Общността, договори, сключени от държавите-членки, неписъни източници.

19.

Принципите за непосредствена приложимост и директен ефект на общностното право.

20.

Принцип за примат (върховенство) на общностното над националното право.

21.

Актове, приемани във втория и третия стълб – видове и процедури за приемане. Компетентност на Съда на ЕО в третия стълаб.

22.

Обща характеристика на институционния механизъм на ЕО и ЕС.

23.

Европейски съвет, Съвет на министрите и КОРЕПЕР.

24.

Европейски парламент.

25.

Европейска комисия.

26.

Органи на ИВС. Европейска инвестиционна банка.

27.

Сметна палата и консултативни органи – Икономически и социалин комитет, Комитет на регионите, Комитет по заетостта.

28.

ОПОВОС – цели и инструменти, функции на Председателството и Генералния секретар.

29.

Процесът на вземане на решения – нормотворчески процедури.

30.

Трети стълб – полицейско и съдебно сътрудничество по наказателни дела.

31.

Обща характеристика на съдебната система. СЕО и международните съдилища. СЕО и национланите съдилища.

32.

Функции на Съда и видове компетентност.

33.

Съд на ЕО – състав, организация, процедури.

34.

Първоинстанционен съд – създаване, състав и компетентност на ПИС. Обжалване на решенията на ПИС.

35.

Дела за отмяна на актове на институциите.;

36.

Дела за неправомерни бездействия на институциите.

37.

Дела за извъндоговорна отговорност на ЕО.

38.

Дела за установяване на неизпълнение от държавите-членки на задълженията им, произтичащи от общностното право.

39.

Тълкувателна компетентност на СЕО – делата за предварителни заключения.

40.

Европейско дпоразумение за асоцииране на България с ЕО – струстура, съдържание, институционен мехавизъм.

41.

Развитие на отношенията между България и ЕС след влизане в сила на ЕСА. Критерии за членство и процедура за приемане в ЕС.Литература:


ОСНОВНА

  1. Основни договори на ЕС.

  2. Попова, Жасмин. Основи на правото на Европейския съюз. С., 2001.

  3. Основи на европейската интеграция. Ред. Р. Иванова. С., ЦЕИ, 1998.

  4. Isaac, G. Droit communautaire général, 5ed. Paris, 1996.

  5. Rideau, J. Droit institutionnel de l’Union et de la Communauté européenne. Paris, 1994.

  6. Simon, D. Le système juridique communautaire. Paris, Presses Universitaires de France, 1997.

  7. Weitenfeld, W. Nizza in der analyse. Strategien für Europa. Verlag Bertelsmann Stiftung, 2001.


ДОПЪЛНИТЕЛНА

Цакер, К. Европейско право. Сиби, 1998.

  1. Генов, Г., Панушев, Е. За по-голям и по-силен Европейски съюз. Присъединяването на България. С., Некст, 2001.

  2. Веррес, К. Европейският съюз. Институции и компетенции. С., 1996.

  3. Интернет -

www.europa.eu.int

www.europarl.eu.int

www.mfa.bg

Свързани:

Конспект по Право на Европейския съюз iconПраво на европейската общност за защита на конкуренцията
Правото на Европейския съюз в областта на конкуренцията има за цел да гарантира ненарушаването на конкуренцията в рамките на вътрешния...
Конспект по Право на Европейския съюз iconСъвет на европейския съюз
Консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз и Харта на основните...
Конспект по Право на Европейския съюз iconСъвет на европейския съюз
Съветът на Европейския съюз беше информиран за назначаването от полското правителство на г-н Marek Władysław prawda за постоянен...
Конспект по Право на Европейския съюз iconСъвет на европейския съюз
Съветът на Европейския съюз беше информиран за назначаването от чешкото правителство на г-н Martin povejšil за постоянен представител...
Конспект по Право на Европейския съюз iconЕнергия и околна среда в европейския съюз
Директорат по околна среда на Европейския съюз (dg environment) по проект “Към по добра информация, интеграция и приобщаване в процеса...
Конспект по Право на Европейския съюз iconЕвропейският съюз и биоразнообразието
Директорат по околна среда на Европейския съюз (dg environment) по проект „Към по-добра информация, интеграция и приобщаване в процеса...
Конспект по Право на Европейския съюз iconСъвет на европейския съюз
Съветът на Европейския съюз беше информиран, че правителството на Гърция е назначило посланик Theodoros N. Sotiropoulos за постоянен...
Конспект по Право на Европейския съюз iconСъвет на европейския съюз
...
Конспект по Право на Европейския съюз iconОбяснителен меморандум
Европейския съюз (ЕС), са членове на мсд с право на глас, а Европейската комисия е член на сектор на мсд без право на глас
Конспект по Право на Европейския съюз iconКонспект по финансово право на българия общачас т
Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом