Обяснителназаписк а към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2011 година
ИмеОбяснителназаписк а към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2011 година
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер61.18 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://static.bnt.bg/public/files/about_texts/905.doc

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ


О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА


На основание чл. 40 от Закона за устройството на държавния бюджет и във връзка с ДДС № 11/ 29.12.2011 г. на Дирекция “Държавно съкровище” при Министерството на финансите, приложено Ви представям Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Българска национална телевизия към 31.12.2011 година.

Със Закона за бюджета на Република България за 2011 година, на Българска национална телевизия бе определена субсидия в размер на 60 100 000 лева, от които 8 100 000 лева целеви средства за капиталови разходи.

С Постановлението за изпълнение на държавния бюджет - №334/29.12.2010 година на Българска национална телевизия е утвърден норматив за час програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 978 лева, за общ обем от 26 280 часа програма, включваща:

 • 24 часа за “БНТ 1”,

 • 24 часа за “Сателитна програма”

 • по 6 часа за “Регионалните програми”.

На основание чл. 62, т.6 от Закона за радиото и телевизията, Управителният съвет на БНТ утвърди Бюджет на БНТ за 2011 година / Протокол № 11 от 04.02.2011 г./ в размер на 74 538 519 лева, в това число 8 100 000 лева за капиталови разходи и фактически норматив за час програма в размер на 2 275 лева за излъчване на 29 200 часа програма, в това число:

  • 8 760 часа за БНТ 1 /24 часа на ден/,

  • 8 760 часа сателитна програма /24 часа дневно/;

  • 11 680 часа регионална програма / по 8 часа на ден за всеки регионален център.

За отчетния период на основание чл.34 ал.1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет са направени промени по бюджета на БНТ както следва:

 • В изпълнение на ПМС №235/3.08.2011 г. е предоставена допълнителна субсидия в размер на 950 000 лева, за доставка на интегрирана система и финансово обезпечаване стартирането на програма „БНТ региони”;

 • В изпълнение на ПМС №239/4.08.2011 е предоставена допълнителна субсидия в размер на 500 000 лв., за приемане на план сметка за разходите по подготовката и провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г.;

 • В изпълнение на ПМС №262/13.09.2011 г. е предоставена допълнителна субсидия в размер на 600 000 лева, за придобиване на изключителните права за заснемане и разпространение на мачовете от българското първенство, сезон 2011-2012 г.

 • В изпълнение на ПМС № 318/24.11.2011 г. е предоставена допълнителна субсидия в размер на 3 379 000 лева, за погасяване задължения към БТК.

Във връзка с актуализиране на плановите показатели на бюджета на БНТ е направена и вътрешна корекция между отделни параграфи и подпараграфи, която не води до промени в общата бюджетна рамка.


І. Изпълнение на собствените приходи по бюджета на БНТ

За отчетния период реализираните нетни приходи от продажба на услуги в това число, реклама, спонсорство, технически услуги, почивно дело, продажба на програми и други са в размер на 5 397 203 лева. Размера на отчетените нетни приходи е след приспадане на внесените данъци за:

  • данък добавена стойност – 2 114 746 лв.;

  • корпоративен данък – 272 171 лв.;

  • туристически данък – 5 724 лв.


Спрямо годишния план изпълнението на собствени приходи е 43,18 %.

Причините за ниският процент на изпълнение на собствените приходи в БНТ са в резултат на:

  • свиване на рекламния пазар и влиянието на финансовата криза;

  • промяна в тарифите за продажба на рекламно време, в посока значително намаляване на цените и допълнително предоставяне на високи отстъпки.;

  • законодателно наложените ограничения на часовете за излъчване на реклама.

Въпреки предприетите мерки за увеличаване размера на собствените приходи и оптимизирането на разходите, недостатъчното финансиране и неразплатените задължения от предходната година затрудниха изключително изпълнението на бюджета за 2011 г.

Ниският процент на изпълнение на собствените приходи за 2011 г., създаде предпоставки за забавяне на редица плащания и натрупване на задължения в значителни размери. Към 31.12.2011 г. задълженията на БНТ са в размер на 8 703 696 лв.,от които само към БТК - 8 057 784 лв.


ІІ. Изпълнение на разходите по бюджета на БНТ

Провежданата структурна реформа в БНТ, оптимизирането на разходите, въвеждането на редица лимитни ограничения и строгият контрол при разходването на бюджетни средства са само малка част от мерките, предприети от БНТ за ограничаване на разходите и преодоляване на финансовите затруднения.

Към 31.12.2011 година отчетените разходи са в размер на 72 594 958 лева, в това число:

 • дейност Телевизия - за подготовка, създаване и разпространение на телевизионна програма – 72 245 333 лева;

 • дейност Почивно дело - 349 625 лева.Изпълнението спрямо годишния план е 90.72%.

Отчетените средства за заплати и възнаграждения по трудови и приравнени към трудовите правоотношения представляват 25,03 % от всички разходи. Изпълнението спрямо годишния план възлиза на 93,71%.

За издръжката на националната телевизия през отчетния период са изразходвани средства в размер на 30 257 033 лева, представляващи 41 68% от общите разходи.

По голяма част от разходите за издръжка са за обезпечаване производството и разпространението на телевизионната програма на БНТ. Това са разходи за:

 • телекомуникационни услуги – 6 649 415 лв.

 • авторски права – 6 636 161 лв.

 • външни продукции – 4 676 202 лв.

 • трасета и унилатерали – 1 068 359 лв.

 • социологически изследвания – 320 430 лв.

 • отстъпени права за закупуване на програми и спортни събития с лицензионен срок до една година -2 418 623 лв.

 • информационни услуги – 571 609 лв.


Отчетените капиталови разходи са в размер на 17 042 654 лева, от които:

 • основен ремонт на ДМА - 152 376 лева;

 • придобиване на дълготрайни материални активи – 2 660 081 лева;

 • придобиване на програмни продукти – 23 501 лв.

 • филмопроизводство по Закона за радиото и телевизията – 2 928 623 лева;

 • патенти – 99 426 лева;

 • лицензионни права за излъчване на европейски и световни първенства – 5 180 496 лева;

 • отстъпени права за излъчване на чужди и български програми – 2 015 919 лева.


ІІІ. Натурални показатели

През отчетния период излъчената програма е в размер на 31 379 часа, от които 8 760 часа по БНТ 1; 8 754 часа Сателитна програма ; 12 912 часа Регионална програма и 953 часа –БНТ 2 .

Излъчените часове програма над първоначално утвърдените в бюджета на БНТ за 2011 г. са в размер на 2 179 часа. Увеличения обем на излъчена програма е следствие от старта на „БНТ 2”, в т.ч:

  • „БНТ 2” - канал София - 953 часа

- „БНТ 2” - регионалните центрове – 1 232 часа.


Най-голям дял в структурата на общия обем излъчена програма по БНТ1 е собствената програма – 44,25%; повторения – 35,68 %; чужда програма – 13,65 % и външни продукции – 4,05%.


Към 31.12.2011 година са отчетени 1 265 заети щатни бройки, от които 1 260 бр. по трудови правоотношения, 5 бр.- по правоотношения приравнени към трудовите /Управителен съвет на БНТ/. Средногодишните заети щатни бройки за годината са 1 307 броя.

Средната месечна работна заплата за отчетния период в БНТ е в размер на 1 046 лева.

ІV. Трансфери


За отчетния период Българска национална телевизия е получила от Министерство на финансите субсидия в размер на 59 836 000 лева. Трансфера за поети осигурителни вноски е в размер на 5 698 282 лева.


На основание писмо № 91-00-109 / 11.02.2011 година на Министерство на финансите БНТ е погасила задължението си от 10 783 лева към Централния бюджет за суми по разчети за поети осигурителни вноски през 2010 година.


Наличните средства на Българска национална телевизия към 31.12.2011 година са както следва :

 • левови банкови сметки - 301 239 лева;

 • валутни бюджетни сметки - 13 156 лева;

 • набирателни сметки - 725 151 лева;ВЯРА АНКОВА

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

Съгласувал:

Маргарита Николова

Финансов директор на БНТ

Росица Григорова

Зам. Финансов директор

Изготвил:

Елена Илиева


Свързани:

Обяснителназаписк а към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2011 година iconДневен ред
Отчета за касовото изпълнение на бюджета и отчета на капиталовите разходи на Община Приморско към 30. 06. 2012 година
Обяснителназаписк а към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2011 година iconОбяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета на община велико търново
Бюджета на Община Велико Търново за 2011 година беше приет с Решение №1210/17. 02. 2011 година на Великотърновски общински съвет...
Обяснителназаписк а към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2011 година iconОбяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета на община велико търново
Бюджета на Община Велико Търново за 2010 година беше приет с Решение №808/29. 01. 2010 година на Великотърновски общински съвет по...
Обяснителназаписк а към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2011 година iconВзети на тридесет и второто заседание
Докладна записка от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат, относно: Отчета за касовото изпълнение на бюджета по пълна бюджетна...
Обяснителназаписк а към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2011 година iconДоклад №0100010512
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31. 12. 2011 г
Обяснителназаписк а към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2011 година iconДоклад №0100015212
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31. 12. 2011 г
Обяснителназаписк а към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2011 година iconДокладна, относно информация за изпълнението на бюджета към 30. 06. 2011 година
На основание чл. 25 ал. 1 от Закона за Общинските бюджети Общински съвет приема информация за текущо изпълнение на бюджета на Община...
Обяснителназаписк а към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2011 година iconДо общински съвет русе предложение от кмета на община русе пламен стоилов
Вашето внимание за обсъждане и приемане отчета за изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки, отчета за състоянието на общинския...
Обяснителназаписк а към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2011 година iconКъм обобщения отчет за касовото изпълнение на бюджета (Б-3) на Министерския съвет към 31. 12. 2011 г
Министерския съвет е изготвен в съответствие с указанията, дадени с ддс №11/29. 12. 2011 г от дирекция “Държавно съкровище” на Министерство...
Обяснителназаписк а към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2011 година iconОтчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Тетевен за 2009 година. С 21 гласа «ЗА», няма „против" и „въздържал се", се прие
Относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Тетевен за 2009 година
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом