Сметна палата
ИмеСметна палата
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер234.43 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/doklad_posledvasht-BNR[1].doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА

ДОКЛАД

за извършен последващ контрол на изпълнението на препоръките по одитен доклад № 0200000407 за извършен одит на финансовото управление на бюджета на Българското национално радио за периода от 01.01. 2006 г. до 31.12. 2006 г. и по одитен доклад № 0200000308 за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Българското национално радио за периода от 01.01. 2007 г. до 31.12. 2007 г.


Съгласно заповед № ПК-02-04 от 25.05.2009 г. на ръководителя на отделение ІІ на Сметната палата, издадена на основание чл. 41, ал. 4 от Закона за Сметната палата /ЗСП/ и във връзка с т. 2 от Решение № 31 от 15.12.2005 г. на Сметната палата и от Решение № 328 от 04.12.2007 г. и Решение № 270 от 30.10.2008 г., се извърши последващ контрол на изпълнението на препоръките по одитен доклад № 0200000407 за извършен одит на финансовото управление на бюджета на Българското национално радио за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г. и по одитен доклад № 0200000308 за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Българското национално радио за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.


Проверката се извърши от екип в състав:

  1. Валентин Кръстев Апостолов, главен одитор, ръководител на одитният екип.

  2. Дарина Данчева Кюртева, одитор от отделение ІІ на Сметната палата.

На основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП, на генералният директор на Българското национално радио /БНР/ са дадени 15 препоръки за одитирания период през 2006 г. със срок за изпълнение 8 месеца от датата на получаване на доклада за резултатите от извършения одит, приет с решение № 328 от 04.12.2007 г. и 8 препоръки за одитирания период през 2007 г. със срок на изпълнение до 6 месеца от датата на получаване на доклада за резултатите, приет с решение № 270 от 30.10.2008 г. на Сметната палата.

С писмо изх. № ВТ-905 от 27.10.2008 г., генералният директор на БНР е уведомил Сметната палата за предприетите действия по дадените препоръки за 2006 г., а за 2007 г. – с писмо № ВТ-511 от 12.06.2009 г.

Целта на последващата проверка е да се проследи изпълнението на дадените с докладите за резултатите препоръки, като се проверят действително предприетите действия за тяхното изпълнение.

Предвид датата на получаване на доклада за резултатите от извършения одит на финансовото управление на бюджета на БНР за 2006 г. /в края на м. февруари 2008 г./, са проверени и анализирани предприетите действия от ръководството на БНР по направените препоръки към периода на извършване на финансовия одит за 2007 г., извършен през 2008 г. Взет е предвид определения от Сметната палата 8-месечен срок за изпълнение на дадените препоръки по предходния одит, считано от датата на получаване на доклада за резултатите в БНР.

При извършения последващ контрол се установи:


По дадените препоръки за одитирания период през 2006 г.

1. В областта на организацията на управлението и дейността на БНР

По препоръка 1.1.

Да се предприемат мерки и действия, насочени към анализ и привеждане в съответствие на вътрешните актове, свързани със структурата и организацията на управлението на БНР със законодателството в тази област, за да се осигури:

1.1.1. дейността на УС на БНР като постоянно действащ орган на управление, предвид обема и значимостта на законодателно определените му функции и задачи, съгласно чл. 62 от ЗРТ;

1.1.2. еднозначно и изчерпателно определяне на структурата, функциите и задачите, връзките и взаимодействието, числеността и вътрешно структурното разпределение на длъжностите на и във всички структурни звена в нея, в т.ч. и на поделенията на БНР, обособени на териториален принцип;

1.1.3. прецизиране на начините и формите, както и съдържанието на вътрешните документи, с които се делегират правомощия и/или вменяват задължения, за да не се допускат противоречия с нормативната уредба в различните области на възникналите правоотношения при управлението на дейността на БНР.

С Решение на УС на БНР от 23.11.2007 г. е приет и утвърден Правилник за организацията и дейността на БНР, който отменя предходните правилници, действащи до неговото приемане.

Правилникът е приет в изпълнение на чл. 62, т. 2 от ЗРТ и регламентира структурата, организацията на дейността, основните цели и задачи на БНР, правата, задълженията и взаимоотношенията с други държавни и обществени органи и организации, с физически и юридически лица.

С Решение на УС на БНР от 11.09. 2007 г. е приет и Правилник за дейността на УС.

Контролът на изпълнението на взетите от УС на БНР решения се осъществява от нарочни сътрудници на генералния директор от отдел „Секретариат” и „Програмна дирекция”.

От 2008 г. се протоколират заседанията на Съвета на директорите.

Всеки от членовете на УС има конкретна отговорност, решена на „териториален принцип” /конкретна програма, дирекция и пр./. Новият УС на БНР взима решение за промяна на действащата практика, като приема за всеки конкретен случай, свързан с основни решения в дейността на програмите и дирекциите, генералният директор да определя персоналните отговорности на всеки един от членовете.

С промяната в дефинирането и разделянето на отговорностите след 05.07.2007 г. се намалява рискът от „срастване” на отговарящия с обекта на отговорност и субективизмът в даването на оценки.

С писмо № ВТ 433/21.05.2009 г., БНР се обръща за становище от МФ, относно необходимостта от прилагането на чл. 6, ал. 2 от ЗУДБ за определяне на РРС и Лентохранилище Боровец като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити с акт на Министерския съвет.

Със Заповед № ВТ-458/30.05.2009 г., генералният директор на БНР нарежда на ръководителите на самостоятелни структурни звена в БНР София да разработят и представят в срок до 30.06.2009 г.:

  • функционални характеристики, идентифициращи конкретните задължения и отговорности на поверените им структури;

  • оперативни планове за действие и програми за достигане на поставените цели на всяко отделно звено;
  • идентифициране и оценка на рисковете, които могат да застрашат постигането на заложените цели.

Препоръката е в процес на изпълнение.


По препоръка 1.2.

Да се оповести визията за развитие на БНР в подходящ програмен документ, в рамките на мандата на управление на ръководството и да се осигури:

1.2.1. синхронизиране и взаимовръзка между тази визия и всички вътрешни документи, свързани със структурата и организацията на дейността на БНР, организацията на управление и контрол, както и политиката на управление на човешките ресурси;

1.2.1.1. в случай, че визията за развитие на дейността на регионалните поделения на БНР предполага задълбочаване на децентрализацията на тяхното управление и самостоятелност, да се инициират необходимите действия за определянето им от МС като второстепенни разпоредители, в съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 2 от ЗУДБ.

1.2.2. обвързване на плана за бюджета на БНР с планираните мерки и дейности за съответната година, в т.ч. и в областта на обществените поръчки;

1.2.3. анализ на външните и вътрешните рискови фактори, които биха могли да окажат негативно влияние за постигане на целите и/или реализиране на програмата за развитие на БНР в рамките на мандата на ръководството, с цел разработването на стратегия за тяхното управление;

1.2.4. анализ на установените практики и организация на работа във всяко едно от звената в БНР, за да се определят рисковите области за постигане целите на ръководството и да се идентифицира необходимостта от промени и тяхната насоченост в тези области.

С представената от генералния директор „Концепция за развитие на Българското национално радио като многопрограмна медия и авторитетен обществен оператор” пред Съвета за електронни медии /СЕМ/ са определени стратегическите цели на БНР. Концепцията изразява намерение, на база посочените цели, да запази лидерската си позиция като обществена медия и да се осъществят реформи, водещи до нейната цифровизация. Концепцията е публикувана в Интернет на адрес: www.bnr.bg.

След анализ на състоянието на информационните технологии и компютърни конфигурации в БНР е изготвена концепция за развитието им през периода 2007 г.- 2010 г. В съдържащата се програма към концепцията са набелязани основните дейности, с развитието на които ще се задоволят нарастващите потребности на БНР и на радиопроизводството.

Със Заповед № ВТ-458/30.05.2009 г., генералният директор на БНР нарежда на ръководителите на самостоятелни структурни звена в БНР София да се изготвят оперативни планове за достигане определените цели на всяко отделно звено.

За периода от 01.06.2007 г. до 01.06.2009 г. в БНР са приети и утвърдени от УС на БНР - 30 Правилника, 6 Процедури и 9 Тарифи.

В изпълнение на Указанията до поделенията и самостоятелните структурни звена в БНР София за съставяне на проектобюджета за 2008 г., с писма №№ ВТ-209 и ВТ-210 от 10.08.2007 г., всички структурни звена от БНР представят проектобюджетите си за 2008 г. и актуализирани прогнози за 2009 г. и 2010 г.

С докладна записка № ВТ-191/22.01.2008 г., главен експерт по ЗОП внася Справка за планираните обществени поръчки за 2008 г.

В изпълнение на направените препоръки от Сметната палата, на 11.02.2009 г. е организиран курс за служителите на ръководни длъжности в БНР, на тема „Финансово управление и контрол в публичния сектор – основни изисквания, управление на риска и годишно докладване”.

В края на 2008 г. е изпълнен одитен ангажимент за консултиране от отдел Вътрешен одит „Оценка, подпомагане и докладване на необходимите действия и дейности за изграждане на елементите на вътрешен контрол в новосформираната структура „Радио – София”. В доклада се обръща внимание на ръководството на програмата на дефиницията на понятието „риск” и се посочват примерни рискове, застрашаващи дейността на програмата.

Със Заповед № 35 от 29.05.2009 г., директорът на РРС Благоевград утвърждава стратегическата и оперативни цели на РРС и назначава Комисия със задача: в срок до 15.06.2009 г. да разработи Програма за управление на риска в РРС Благоевград.

Със Заповед № ВТ-458/30.05.2009 г., генералният директор на БНР нарежда на ръководителите на самостоятелни структурни звена в БНР София да разработят и представят в срок до 30.06.2009 г. - идентифициране и оценка на рисковете, които могат да застрашат постигането на заложените цели.

В изпълнение на цитираната заповед, Дирекция „Архивен фонд” на БНР представя идентифицираните рискове на Дирекцията.

С изключение на частта на препоръката по пункт 1.2.3. и 1.2.4., които са в процес на изпълнение, препоръката е изпълнена.


По препоръка 1.3.

Да се предприемат конкретни мерки и действия за осигуряване на ефективен мониторинг и контрол върху изпълнението на управленските решения, в т.ч. и на тези от високо равнище на управление, с които да се постигне и съществено подобрение на координацията и взаимодействието между звената в структурата на БНР, в т.ч. и УС и генералния директор, в посока съкращаване времетраенето и регулярност в докладването и отчитане на резултатите от взетите и изпълнени управленски решения.

По въпроси, свързани с финансовото управление и контрол, се провеждат периодични срещи на генералния директор на БНР с лицата, заемащи ръководни длъжности. При необходимост тези въпроси се дискутират и на Съвета на директорите. При осъществяване на тези срещи се провежда текущо наблюдение и контрол по изпълнение на поставените задачи. През 2008 г. е възприета практиката заседанията да се документират.

Предвид нерегламентирането на процедурата по осъществяване на мониторинг в действащите СФУК, препоръката се приема за частично изпълнена.


2. В областта на организацията и управлението на бюджетния процес

По препоръка 2.1. Да се предприемат мерки и действия за подобряване на планирането на бюджета на БНР и постигане на общо намаление на броя на корекциите по бюджета на БНР в рамките на годишния отчетен период, като се осигури:

2.1.1. обвързване на планирането с: - основните параметри за развитие на дейността; очакваните промени в ресурсното й осигуряване; себестойността на създаваната продукция.

2.1.2 обхващането на всички, осъществявани от БНР, дейности (в т.ч. и в областта на почивното дело).

През 2007 г. са извършени общо 16 промени на бюджета на БНР за 2007 г., при 21 промени през 2006 г., на основание чл. 34 и чл. 35 от ЗУДБ, във връзка с чл. 62, т. 6 от ЗРТ, утвърдени от Управителния съвет и в изпълнение на взети решения от УС на БНР. Корекциите са извършени с цел осигуряване на средства за увеличение времетраенето на излъчванията на 4 РРС, модернизацията на материалната база, с цел подготовката и за пълна цифровизация на радиопроизводството и осигуряване на самостоятелни УКВ предаватели, както и стартирането на проект „РРС Видин”.


С докладна записка, вх. № ВТ-1345/15.05.2008 г., директорът на дирекция „Бюджет и финанси” прави предложение до генералния директор и се обособява като самостоятелна, дейност „Почивно дело”.

Препоръката е изпълнена.


По препоръка 2.2. Да се анализира структурата на приходите по бюджета на БНР и да се осигури:

2.2.1. обхващане и отчитане на всички реални приходоизточници;

2.2.2. реализиране на потенциалните възможности за тяхното увеличаване.

2.2.3. постигане на относителна пропорционалност между тенденцията на нарастване на разходите с приходите от дейността.

Минималните мерки и действия, необходими за постигане на определените в т. 2.2 цели, са:

2.2.1. отчитане на всички приходи от собственост (в т.ч. и от ползването на собствените имоти или части от тях, предназначени за почивно дело), както и тяхното увеличаване по пътя на актуализиране на наемните цени на отдадените под наем имоти или части от тях;

2.2.2. оценка, анализ и реализиране на възможностите за оптимално управление на нематериалната собственост;

2.2.3. предвиждането и реализирането на всички охранителни мерки за и по повод забава на плащанията по сделки, по които БНР е изпълнител;

2.2.4. прекратяване на практиката на сключване на т.нар. бартерни договори, доколкото са предпоставка за извършването на доставки на стоки и услуги в БНР по неикономичен и неефикасен начин;

2.2.5. наблюдение и анализ на изменението на:

- собствените приходи от управление на собствеността (в т.ч. и нематериалната), рекламата и др. и разходите (преки и косвени) за създаването и разпространението на 1 радиочас програмно време, както и на български радиодраматични и музикални произведения;

- определената годишна субсидия и разходите за производство на определения обем програма.

Отчетените приходи през 2006 г и 2007 г., са в повече спрямо уточнения бюджет на БНР за съответните години, отразено в одитните доклади . Предлагат се допълнителни приходи за реклама – интернет реклама в сайта на БНР и пакетни оферти за съвместните предавания на националните и регионални програми на БНР. Създадено е ново структурно звено „Рекламно – издателска къща”.

С най-голям относителен дял са приходите от реклама – 64,8 на сто през 2007 г., спрямо 50 на сто през 2006 г., от общия размер на приходите.

Съгласно решение на УС на БНР от 28.11.2007 г., се приема нов Правилник за рекламната дейност и спонсорство в БНР, с който се регламентират редът и условията за осъществяване на рекламната дейност в БНР, включително и от РРС. Договорите за реклама, включително и бартерните, се сключват по цени, установени с Тарифа за реклама, неразделна част от този правилник. Актуализираната през 2007 г. Тарифа завишава цените на излъчваната реклама, разширява обхвата на предлаганите услуги, като създава предпоставки за увеличение на приходите от дейността.

През 2008 г. е в сила „Правилник за попълване, съхранение и ползване на архивния фонд на БНР”. Със Заповед № ВТ-981 от 17.11.2008 г., генералният директор на БНР назначава работна комисия със задача да предложи решение за подобряване работата с аудиофайловете, както и да предложи механизъм и правила за оценка на архивния фонд на БНР. Комисията предлага създаването на нова, с по-широк състав комисия, която да разработи критерии и механизми за оценка по категории и жанрове на записите във фонотеката на Златния фонд и програмите на БНР.

Със Заповед № ВТ-170 от 26.07.2007 г. на генералния директор на БНР е извършена инвентаризация на вземанията и задълженията на БНР към 31.12.2007 г.

В Отчета за касовото изпълнение на бюджета на БНР за 2007 г. размерът на просрочените вземания е 111 хил. лв. За дължимите суми от клиенти по договори от реклама и неплатени наеми, в размер на 49 хил. лв., са заведени съдебни дела и издадени изпълнителни листове в полза на БНР. Вземането по бартер с АК „Балкан” за 28 хил. лв., е потвърдено от синдика и БНР е включен в списъка на кредиторите на компанията. Фирмата с правно организационна форма ООД, дължаща 35 хил. лв. на БНР, която прекратява доставките за вестници и списания, е обявена в несъстоятелност по чл. 623, ал. 1 от Търговския закон.

В резултат на предприетите действия, просрочените задължения са минимизирани до 1 хил. лв. – към клиент с неизпълнена заявка по бартер за реклама и към служители на БНР.

В съответствие с разпоредбите на чл. 110 и чл. 111 от ЗЗД, е изготвена докладна записка от главния счетоводител на БНР до генералния директор от м. април 2008 г. за отписване на вземания в размер на 54 хил. лв., поради изтичане на предвидения законен давностен срок.

Към настоящия момент продължава практиката на сключване на бартерни договори. От БНР е пояснено, че догорите са свързани с необходимостта от медийно отразяване и реклама на събитията и програмите на БНР в други медии. Бартерните договори са сключвани след съответното одобрение от УС на БНР.

В изпълнение на дадената препоръка по отношение остойностяването на 1 час програма, през 2008 г. в счетоводството на БНР София са отделени всички преки разходи по програми и дирекции /заплати и възнаграждения, хонорари, хонорари за радиоконкурси, осигурителни вноски, пропагандни материали, предметни награди, командировки/. В прогнозата на БНР София за периода 2009 г. – 2011 г. разходите са предвидени по програми, като в посочените по-горе преки разходи са включени и разходите за радиотакси, които имат значителен дял в текущите разходи.

През 2008 г. в РРС Благоевград и Пловдив са актуализирани наемните цени на отдадените под наем имоти.

Препоръката е изпълнена, като по т.2.2.2. – е в процес на изпълнение.


3. В областта на управлението на имуществото

По препоръка 3.1. Да се актуват имотите - държавна собственост, в т. ч. и на обектите със специално предназначение, съгласно чл. 70 от ЗДС и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация.

По препоръка 3.2. Да се осигури законосъобразното управление на имотите – държавна собственост, в т.ч. и на тези, стопанисвани от ръководителите на поделенията на БНР, обособени на териториален принцип, както и на имотите, чието управление е възложено на БНР съвместно с БНТ, съгласно ЗДС и правилника за неговото прилагане.

По препоръка 3.3. Да се осигури задължителното застраховане на имотите - публична държавна собственост, управлявани от БНР, в съответствие с чл. 12 от ЗДС.

Към 31.12.2007 г. в БНР има издадени 6 акта за държавна собственост /АДС/, включващи управлението на земи и сгради, както следва: 1 АДС - за 2 имота, управлявани от БНР – София, 1 - за имот в с. Китен, 1 - за имот Лентохранилище - Боровец, 2 АДС за имоти, управлявани от РРС – Пловдив и 1 АДС за имот, управляван от РРС – Шумен. Има издадени и 6 - само актове за държавна собственост за сгради, а именно – за хижа Витоша, за имот РРС – Варна, за 2 имота, управлявани от РРС – Стара Загора и за 1 имот РРС – Благоевград.

Актуваният имот с АДС № 06168 от 28.12.2006 г. за поземлен имот в гр. София - м.”Къро”, предоставен за управление на БНР и БНТ, продължава да не е остойностен и не се отчита. Към 29.05 2009 г., след неколкократно изготвяне на проекто-скици за изменение на кадастралния план на имота е постигнато окончателно уточнение на границата на разделяне. След нанасянето и от лицензирана фирма предстои подписването и от представители на БНР и БНТ. На този етап е уточнен окончателният текст на разделителния протокол.

За обект № 195 – гр. Ябланица не са предприети действия за актуването му.

През 2008 г. са предприети действия от страна на ръководството на БНР за актуване на недвижим имот с. Говедарци; допълнителни действия, относно издаване на акт за публична държавна собственост за сграда в УПИ – 1, кв. 59 по плана на гр. София, местност „Лозенец”, ползвана от БНР, като е издаден акт за публична държавна собственост /АПДС/.

Относно направената от Сметната палата препоръка за изясняване на собствеността на ползван от РРС – Стара Загора имот – дворно място, са предприети мерки. След водена преписка с Областна администрация – Стара Загора, поради липса на счетоводна информация на РРС – Стара Загора за дворното място, е направен отказ на областния управител на област Стара Загора за съставянето на АДС на недвижимия имот. На основание отказа на областния управител за актуването му, имотът е отписан от баланса на РРС – Стара Загора през м. декември 2007 г.

Със заявление до областния управител на Софийска област, изх. № ВТ-265/28.03.2008 г., БНР започва процедура за издаване на АПДС за имот масивна сграда и прилежащ терен – Лентохранилище - Боровец.

Сключеният през м. януари 2007 г. договор със застрахователно дружество „ДЗИ” АД за застраховане на имущество и отговорности на БНР за 2007 г., не обхваща всички имоти – публична държавна собственост, възложени за управление на БНР. Договорът с избрания изпълнител е сключен след провеждане на открит конкурс по НВМОП, проведен в края на 2006 г.

Незастраховани през 2007 г. остават 4 имота, възложени за управление на БНР: Лентохранилище – Боровец, хижа в природен парк „Витоша”, обект със специално предназначение – Ябланица и имот в с. Китен, без да е направена заявка за тяхното застраховане, каквито са изискванията на Правилника за възлагане на обществените поръчки в БНР.

През 2008 г., съгласно комбинирана застрахователна полица с ЗПАД „Булстрад”, без обект №195 – Ябланица, всички посочени обекти са застраховани.


Препоръките са изпълнени, с изключение на направените, свързани с обект № 195 – гр. Ябланица.


4. В областта на възлагане на обществените поръчки

По препоръка 4.1. Да се осигури достатъчен административен капацитет на звеното за обществени поръчки в БНР, на базата на обстоен анализ на приложното поле на ЗОП, по отношение на осигуряването на доставките на стоки и услуги, необходими за цялостната дейност на БНР.

По препоръка 4.2. Да се развие вътрешната уредба на БНР, свързана с прилагането на ЗОП, правилника за неговото прилагане и НВМОП, за да се постигне:

- навременност при планирането на обществените поръчки в рамките на бюджетната година;

- обвързване на планираните обществени поръчки с проекта на бюджет на БНР;

- финансовото им обезпечаване;

- ефективна координация и оптимално взаимодействие между структурните звена и длъжностните лица, отговорни за подготовката и възлагането им.

В писмата на БНР за предприетите мерки по изпълнение на дадените препоръки е пояснено, че е изготвен нов проект на „Правилник за възлагането на обществени поръчки в БНР”. Към настоящия момент Правилникът е съгласуван с административните ръководители на дирекциите, имащи отношение по възлагането на обществени поръчки, като предстои неговото утвърждаване.

С докладна записка № ВТ-191/22.01.2008 г., главен експерт ЗОП внася Справка за планираните обществени поръчки за 2008 г.

След извършен анализ от ръководството на БНР на приложното поле на ЗОП – звеното за обществени поръчки се трансформира в направление на пряко подчинение на генералния директор на БНР и е назначен ръководител на направлението.

Препоръките са в процес на изпълнение.


5. В областта на организацията и функционирането на счетоводната система в БНР.

По препоръка 5.1. Да се осигури отчитането на активите на БНР по тяхната справедлива цена, съобразно изискванията на ЗСч и приложимите счетоводни стандарти.

По препоръка 5.2. Да се развие вътрешната уредба, свързана с организацията и функционирането на счетоводната система, за да се постигне:

- еднакъв подход при отчитане на аналогичните стопански операции в рамките на БНР;

- спазване на нормативните изисквания и добрите практики при извършването на контролните дейности при инвентаризирането на активите.

Съгласно Протокол за проведено заседание на УС на БНР от 02.06.2009 г., е утвърдена процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Оценка на ДМА и НДА на БНР”, по реда на чл. 2а, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП.

През 2008 г. в БНР – София са въведени нови модули на „Конто” за проследяване на активите по групи и подотчетни лица, които се използват от всички поделения на БНР. Те позволяват изготвянето на сравнителни ведомости за съпоставка на счетоводната информация с действителните наличности. Годишната инвентаризация се извършва след издадена заповед на генералния директор на БНР до всички поделения и вътрешна заповед в самото поделение.

От 01.04.2009 г. са в сила „Правилник за инвентаризация на активите и пасивите” и „Правилник за документооборота на счетоводните документи”.

Препоръките са изпълнени.


6. В областта на изграждането и функционирането на СФУК в БНР

По препоръка 6.1. Да се анализират и определят рисковите области в дейността на БНР, с оглед разработването и утвърждаването на конкретни мерки и действия, насочени към управлението на риска в тези области.

По препоръка 6.2. Да се разработят и въведат контролни дейности и процедури за:

- ефективно наблюдение и контрол на дейностите и

операциите в определените като рискови области;

- антикорупционните процедури;

- спазване и синхронизиране с нормативните и вътрешните изисквания на процедурите по архивиране и съхраняване на информацията, с оглед обхващане на целия документооборот в БНР.

По препоръка 6.3. Да се разработят и въведат еднозначни правила и процедури за осигуряване на ефективна комуникация, както и наблюдение и контрол върху движението на информацията за и между всички структурни звена в БНР и длъжностни лица на различните равнища на управление.

Рисковите области се анализират периодично на срещи на генералния директор на БНР с лицата, заемащи ръководни длъжности. Акцентите върху рисковите области се дискутират и на заседанията на Съвета на директорите и Програмния съвет. С цел изготвяне и утвърждаване на Стратегия за управление на рисковете е издадена Заповед № ВТ-458 от 30.05.2009 г. за идентифициране и оценка на рисковете. Идентифицирани и оценени са рисковете в Дирекция „Архивен фонд”, Програма „Хр. Ботев” и направление „Звукозаписна продукция”.

Съгласно протокол № ПВнРЕ-15/03.06.2009 г. е внедрена софтуерна система за подобряване документооборота в БНР, която обхваща всички структури на БНР за осигуряване на ефективна комуникация, наблюдение и контрол. Предстои разработването на проект за промени в Правилата за общия документооборот в БНР.

С протоколно решение на УС на БНР от 09.08.2007 г. са утвърдени Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на лица, организиращи възлагането на обществени поръчки.

За проследяване на Стратегическите цели на БНР, на заседание на Съвета на директорите от 03.11.2008 г. е обсъден „Контролен оперативен план за изпълнението на стратегическите цели през 2009 г.”.

С изключение на въвеждането на процедури и контроли на дейностите определени като рискови области, препоръките са изпълнени.


По дадените препоръки за одитирания период през 2007 г.


По препоръка № 1. Да се идентифицират рисковете, да се разработи Стратегия за тяхното намаляване и елиминиране и изгради система от правила и процедури за осъществяване на мониторинг.

Оцека на изпълнението на направената препоръка е дадена в т. 6.1. от доклада за 2006 г.

По препоръка № 2. Да се осигури необходимата кадрова осигуреност на звено „Вътрешен одит” в изпълнение на ЗВОПС.

Със Заповед № ВТ-452/27.05.2008 г., на генералния директор на БНР е назначена комисия за провеждане на конкурс за длъжност «младши вътрешен одитор». Конкурсът е прекратен поради липса на кандидати. Ръководството на БНР се обръща за съдействие към МДААР. При осъществения контакт с препоръчани специалисти, същите отказват направените предложения. Незавимо от продължаващите усилия на ръководството, в тази насока, звеното «Вътрешен одит» не е кадрово обезпечено.

Препоръката е в процес на изпълнение.


По препоръка № 3. Да се разработят функционални характеристики на основните структурни звена, идентифициращи конкретните задължения и отговорности.

Съгласно Заповед ВТ- 458 от 30.05.2009 г. на генералния директор на БНР, ръководителите на самостоятелните структурни звена на БНР София, следва да представят, в срок до 30.06.2009 г., информация относно функционалните характеристики, идентифициращи конкретните задължения и отговорности на поверените им структури.

Препоръката е в процес на изпълнение.


По препоръка № 4. Да се утвърди Стратегия по управление на човешките ресурси, с цел дългосрочно осигуряване на необходимия административен капацитет.

Разработен е проект на Стратегия по управление на човешките ресурси, който е предоставен за обсъждане от УС на БНР на 28.04.2009 г. Предстои приемането и утвърждаването на проекта.

Препоръката е в процес на изпълнение.


По препоръка № 5. Да се въведе система за оценка на трудовото представяне и текущите резултати, обвързани с разходите за трудовото възнаграждение на служителите в БНР.

На основание Заповед № ВТ-198/17.03.2009 г. е назначена комисия за атестиране на служителите на БНР в срок до 01.07.2009 г. Разработен е проект на Правила за оценка на трудовото представяне на служителите в БНР.

Препоръката е в процес на изпълнение.


По препоръка № 6. Да се конкретизират средносрочните прогнози и годишни оперативни планове съобразно заложените в Концепцията на генералния директор стратегически цели.

В Стратегията за развитието на БНР до 2010 г. и бюджетната прогноза до 2011 г. включват конкретни програми и дейности за постигането на заложените в Концепцията на генералния директор на БНР стратегически цели. За проследяване на Стратегическите цели на БНР, на заседание на Съвета на директорите от 03.11.2008 г. е обсъден „Контролен оперативен план за изпълнението на стратегическите цели през 2009 г.”.

Препоръката е изпълнена.


По препоръка № 7. Да се инициират мерки, определящи категорично статута от гледна точка на финансирането на РРС и Лентохранилище – Боровец.

По предложение на генералния директор, УС на БНР взима решение за подготовка на проект на постановление на МС за определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на БНР. С писмо № 92-00-95/09.06.2009 г. е отправено запитване до МФ относно изготвения проект.

Препоръката е в процес на изпълнение.


По препоръка № 8. Да се създаде унифициран ред за извършване на годишна инвентаризация в структурите на БНР и нейното документиране.

На 01.04.2009 г. е приет от УС на БНР и утвърден от генералния директор «Правилник за инвентаризация на активите и пасивите». С правилника се създават унифицирани правила за провеждане на инвентаризациите, тяхното документиране в системата на БНР и установяване на съответната материална отговорност. Правилникът подпомага процеса на откриване на евентуално допуснати грешки, тяхното коригиране и допринася за увеличаване на достоверността на счетоводната информация.

Препоръката е изпълнена.


Заключение:

Извършеният последващ контрол на дадените препоръки по одитен доклад № 0200000407 за извършен одит на финансовото управление на бюджета на БНР за периода 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г. и по одитен доклад № 0200000308 за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на БНР за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. установи:

От общо 23 бр. от дадените от Сметната палата препоръки за 2006 г. и 2007 г., изпълнени са 8 препоръки, 9 са в процес на изпълнение и 6 са изпълнени частично. Няма неизпълнени препоръки.

От ръководството на БНР са предприети необходимите действия за изпълнение на дадените от Сметната палата препоръки.


Приложение:

  1. Заповед № ПК-02-04 от 25.05.2009 г.

  2. Писмо изх. № ВТ-905 от 27.10.2008 г. на БНР по изпълнение на препоръките по доклада за резултатите от 2006 г..

3. Паметна записка за връчване на заповед от 26.05.2009 г.

4. Одитен доклад № 0200000308 за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Българското национално радио за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.

5. Паметна записка за среща с главен счетоводител, определен като длъжностно лице за контакт по уточняващи въпроси и необходимост от допълнителна информация от 28.05.2009 г.

6. Отчет за програмната, технологичната и финансовата дейност на БНР за периода от 1 юни 2007 г. – 30 септември 2008 г. и отчет за периода 1 октомври 2008 г. – 30 април 2009 г. пред СЕМ.

7. Опис на приетите от УС на БНР и/или утвърдени от генералния директор на БНР вътрешни актове от 01 юни 2007 г. до 01 юни 2009 г. в БНР.

8. 9 протокола от заседания на Съвета на директорите на БНР през 2008 г.

9. писмо № ВТ-433/21.05.2009 г. до МФ, протокол от заседание на УС от 28.04.2009 г., предложение от генералния директор и проект на ПМС с доклад за иницииране определянето на РРС като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

10. Заповед на генералния директор на БНР № ВТ-458 от 30.05.2009 г. за разработване функционални характеристики, оперативни планове и идентифициране на рисковете.

11. Докладна записка от и.д. ръководител отдел „Вътрешен одит” за организиране курс на тема „Финансово управление и контрол в публичния сектор – основни изисквания, управление на риска и годишно докладване”, списък на участниците и програма.

12. Заповед № 35 от 29.05.2009 г. на директор РРС – Благоевград за назначаване комисия за разработване Програма за управление на риска в РРС.

13. Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за консултиране „Оценка, подпомагане и докладване на необходимите действия и дейности за изграждане на елементите на вътрешен контрол в новосформираната структура „Радио-София”.

14. Докладна от директора на дирекция „Архивен фонд” за идентифицирани рискове в дирекцията /вх. № ВТ-1476 от 02.06.2009 г./

15. Списък на функционалните характеристики и вътрешните правила за дейността на редакциите в програма „Христо Ботев”.

16. Протокол на УС от 01.04.2009 г.

17. Правилник за инвентаризация на активи и пасиви, Правилник за документооборота на счетоводните документи, Счетоводна политика за 2009 г.

18. Заповед № ВТ-981 от 17.11.2008 г. за създаване комисия за подобряване работата с аудиофайловете и даване предложение за механизъм и правила за оценка на съдържанието на Архивния фонд на БНР, докладна записка с протокол за работата на комисията.

19. 2 докладни записки от директор на дирекция „Архивен фонд” относно проект на Тарифа за предоставяне на звукозаписи от „Фонотека” на БНР, валидна за външни лица и организации и Правилник за попълване, съхранение и ползване на архивния фонд на БНР.

20. 3 бр. писма от директорите на РРС – Благоевград, Пловдив и Шумен относно изпълнение на препоръките по отдаване на обекти под наем.

21. Обяснение от експерт в направление „Инвестиции” в БНР и график на срещите между БНР и БНТ за разделяне на съвместно управляван имот, писмо до областния управител относно АПДС Боровец, акт № 6345, скица на поземлен имот.

22. Указания до поделенията и самостоятелните структурни звена в БНР – София за съставяне на проектобюджета за 2008 г. – 2 писма на генералния директор и техните предложения.

23. Докладна от гл. експерт по ЗОП относно планирани обществени поръчки за 2008 г., справка и предварително обявление.

24. Информация от директор „Бюджет и финанси” и главния счетоводител относно стойността на 1 час програмно време.

25. протокол на УС от 02.06.2009 г.

26. Комбинирана застрахователна полица за застраховани имоти 2008 г.

27. Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на лица, организиращи възлагането на обществени поръчки.

28. Протокол за установяване извършеното по договор за внедряване на софтуерна система.

29. Заповед № ВТ-27.05.2008 г. за провеждане конкурс за „младши вътрешен одитор”.

30. Заповед № ВТ- 198 от 17.03. 2009 г. за атестиране на служителите в БНР, докладна записка от ръководителя на направление „Човешки ресурси”, проект на Правила за оценка на трудовото представяне на служителите в БНР.

31. Проект на Стратегия за управление на човешките ресурси в БНР и протокол на УС от 28.04.2009 г.

32. Писмо изх. № ВТ-511 от 12.06.2009 г. на генералния директор на БНР до СП за изпълнение на препоръките по одитен доклад № 0200000308 за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на БНР за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.

Свързани:

Сметна палата iconРепубликабългари я сметнапалат а одитен доклад
Фар” този процес се подпомага с Туининг Лайт проекти. Експерти от германската сметна палата (Bundesrechnungshof) и от испанската...
Сметна палата iconСметна палата
Сметната палата за 2005 г и на основание заповед № од-6-115 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Сметна палата iconЕвропейска сметна палата съобщение за пресата
Годишен доклад на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджета на ес за 2009 г
Сметна палата iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2005 г и на основание Заповед № од-6-121 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Сметна палата iconЕвропейска сметна палата
Информационна бележка от Европейската сметна палата към Специален доклад № 7/2009 „Управление на фазата на разработване и валидиране...
Сметна палата iconУправлението на оперативните програми се нуждае от централизация и от опростена система, казва българският представител в Европейската сметна палата Надежда Сандолова Интервю на Наделина Анева
Работила е в министерството на промишлеността и в банкови институции. През 1995 г е избрана в Първия състав на българската Сметна...
Сметна палата iconЕвропейска сметна палата съобщение за пресата
Годишен доклад на Европейската сметна палата за 2010 година: отчетите на ес са надеждни, но плащанията все още са засегнати от съществени...
Сметна палата iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2006 г и в изпълнение на заповед № од-1-009 от 10. 03. 2006 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Сметна палата iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата и в изпълнение на зЗаповед № од-1-10 от 17. 09. 2007 г., издадена от Георги Михайлов Михайлов, директор на Териториалното...
Сметна палата iconПравилник за вътрешний ред на върховната сметна палата
По предложение на Наший Министър на Финансите‚ представено Нам с доклада му от 27 ноемврий т год под №56557 и на основание чл. 75...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом