Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
ИмеBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер136.48 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/003491209.docx
00349-2012-0009

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Българско национално радио, бул. "Драган Цанков" №4, За: Евгения Борисова, Р България 1040, София, Тел.: 02 9336746, E-mail: borisova@bnr.bg, Факс: 02 9336307

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnr.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnr.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Основни ремонти в Програмно-редакционната сграда на БНР (ПРС) - София с две обособени позиции: 1. Проектиране и изпълнение на СМР за подмяна на главното елтабло в ПРС на БНР-София; 2. Проектиране и изпълнение на СМР на двойно-шинна система за електрозахрнване в ПРС на БНР-София с централен UPS

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Проектиране и изпълнение
Място на изпълнение: БНР, гр. София, бул. "Драган Цанков" №4
Код NUTS: BG411

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Основни ремонти в Програмно-редакционната сграда на БНР (ПРС) - София с две обособени позиции: 1. Проектиране и изпълнение на СМР за подмяна на главното елтабло в ПРС на БНР-София; 2. Проектиране и изпълнение на СМР на двойно-шинна система за електрозахрнване в ПРС на БНР-София с централен UPS

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

поз.1 - изготвяне на работен проект с подробни количествено-стойностни сметки и изпълнение,монтаж и присъединяване към действащите в момента електроинсталации и съоръжения на ПРС на БНР на ново главно разпределително елтабло; поз.2- изготвяне на работни проекти с подробни количествено-стойностни сметки и изпълнение,монтаж и присъединяване на нови ЕРТ на мястото на съществуващите стари такива;

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в месеци

6


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие не се изисква. Гаранцията за изпълнение e в размер на 3% от стойността на поръчката и е под формата на парична сума, внесена по банковата сметка на БНР: БНБ, IBAN сметка BG19BNBG96613300179001, BIC код BNBGBGSD или учредена банкова гаранция. Гаранцията за изпълнение се представя към момента на сключване на съответния договор от определения за изпълнител участник.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

аванс в размер, съгласно офертата на участника; окончателно плащане в размер , съгласно офертата на участника в 5 дневен срок от датата на предавателно-приемателния протокол

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

възложителят има изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за сключване на договор, е обединение на физически и/или юридически лица. В случай, че обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обстоятелства, наличието на които водят до отстраняване на участника от участие в процедурата: Наличието на обстоятелства, визирани в чл.47, ал.1,чл.47, ал.2,т.1, т.2 и т.5 и чл.47, ал.5 от ЗОП; 2. Непредставянето на някой/и от документите, посочени в Обявлението и документацията за поръчката; 3. Несъответствия на предложението със заданието и изискванията на Възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация, издаден не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на представянето му. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени в официален превод на български език. Заверено копие на документ за самоличност, когато участникът е физическо лице. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се в случай, че офертата (или някой документ от нея) не е подписана от законно представляващия участника,съласно документа за актуална регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП (оригинал). Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1, т.2 и т.5 от ЗОП (оригинал).Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и чл.47, ал.2, т.1, т.2 и т.5 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал.2 от ЗОП с декларация. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Декларациите за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по ал.2 се попълват и подписват от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП по приложения образец от настоящата документация. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал.1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по чл.47, ал.2 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. За обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1 и ал.5, т.2, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Удостоверение за регистрация по ЗДДС. Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица трябва да представи заверено копие на документ, удостоверяващ възникването на обединението и лицата, които го представляват. Точен адрес, лице и телефон за контакти и банкови реквизити. Списък с данни за подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще се извършват, и дела на тяхното участие. Декларация за приемане условията на проекта на договор.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Заверено копие от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три години (2009, 2010 и 2011г.). 2. Информация за оборота от СМР, подобни на предмета на поръчката за последните три години (2009, 2010 и 2011г.) за всяка обособена позиця, за която се подава оферта. 3. Копие на валидна застраховка "Професионална отговорност" за всяка обособен позиция, за която се подава оферта, за строежи от трета категория, определена с Наредба за условията и реда за задължителното застраховне в проектирането и строителството /обн. ДВ, бр.17 от 02.03.2004г./
Минимални изисквания: 1. Участникът да има минимален оборот от СМР, подобни на предмета на поръчката за последните три години (2009, 2010 и 2011г.), както следва: -за поз.1 "Проектиране и изпълнение на СМР за подмяна на главното елтабло в ПРС на БНР-София" в размер на 300 000 лева без ДДС; -за поз.2 "Проектиране и изпълнение на СМР на двойно-шинна система за електрозахранване в ПРС на БНР-София с централен UPS" в размер на 500000 лева без ДДС; 2. Участникът да има валидна застраховка "Професионална отговорност", покриваща минималната застрахователна сума, както следва: - за поз.1 "Проектиране и изпълнение на СМР за подмяна на главното елтабло в ПРС на БНР-София" - за строежи от трета категория, определена с Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството/обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004г./ - поз.2 "Проектиране и изпълнение на СМР на двойно-шинна система за електрозахрнване в ПРС на БНР-София с централен UPS" - за строежи от трета категория, определена с Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството/обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004г./

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: За поз.1 "Проектиране и изпълнение на СМР за подмяна на главното елтабло в ПРС на БНР-София": 1. Валидно удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за Камарата на строителите (Обн. ДВ. бр. 108 от 29 декември 2006 г.) за трета група строежи, трета категория. 2. Списък на основните договори с предмет, подобен на предмета на обособената позиция, за която се подава оферта, изпълнени през 2009, 2010 и 2011 г., включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение за всеки от посочените в списъка . 3. Списък на проектантите от екипа, с който разполага участника, в който е включен по поне един специалист, притежаващ пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП за следните специалности: „Архитектурна”, „Електро”,”Безопасност и здраве” и „Противопожарна безопасност”. Списъкът на лицата задължително следва да бъде придружен от заверени договори и копия на валидни удостоверения за проектантска правоспособност на лицата, издадени от Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. 4. Копие от валиден сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2008. 5. Копие от валиден сертификат за система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен. 6. Копие от валиден сертификат за система за управление на здравословните и безопасни условия на труд ISO 18001:2007 или еквивалентен. 7. Списък на техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на предмета на поръчката 8. Сертификати на оборудването и материалите, предвидени за изпълнение на предмета на поръчката. За поз.2 " Проектиране и изпълнение на СМР на двойно-шинна система за електрозахранване в ПРС на БНР-София с централен UPS": 1. Валидно удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за Камарата на строителите (Обн. ДВ. бр. 108 от 29 декември 2006 г.) за трета група строежи, трета категория. 2. Списък на основните договори с предмет, подобен на предмета на обособената позиция, за която се подава оферта, изпълнени през 2009, 2010 и 2011 г., включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение за всеки от посочените в списъка . 3. Списък на проектантите от екипа, с който разполага участника, в който е включен по поне един специалист, притежаващ пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП за следните специалности: Електро” "ОВК", ,”Безопасност и здраве” и „Противопожарна безопасност”. Списъкът на лицата задължително следва да бъде придружен от заверени договори и копия на валидни удостоверения за проектантска правоспособност на лицата, издадени от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. 4. Копие от валиден сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2008. 5. Копие от валиден сертификат за система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен. 6. Копие от валиден сертификат за система за управление на здравословните и безопасни условия на труд ISO 18001:2007 или еквивалентен. 7. Списък на техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на предмета на поръчката. 8. Сертификати на оборудването и материалите, предвидени за изпълнение на предмета на поръчката.
Минимални изисквания: За поз.1: 1.Участникът да притежава валидно удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за Камарата на строителите (Обн. ДВ. бр. 108 от 29 декември 2006 г.) за трета група строежи, трета категория. 2. Участникът да има изпълнени през посочения период (2009, 2010 и 2011г.) минимум 10 /десет/ броя обекти , подобни на предмета на поръчката, от които поне три броя от „нулева” категория по осигуреност на електроснабдяването , съгласно Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии /Издадена от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси ,в сила от 15.01.2005 г., обн. ДВ. бр.90 от 13 октомври 2004г., обн. ДВ. бр.91 от 14 октомври 2004г./ 3. В екипа, с който разполага участникът да е включен поне по един специалист, притежаващ пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП за следните специалности: „Архитектурна”, „Електро”,”Безопасност и здраве” и „Противопожарна безопасност”. Списъкът на лицата задължително следва да бъде придружен от заверени договори и копия на валидни удостоверения за проектантска правоспособност на лицата, издадени от Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. 4. Участникът да притежава валиден сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2008. 5. Участникът да притежава валиден сертификат за система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен. 6. Участникът да притежава валиден сертификат за система за управление на здравословните и безопасни условия на труд ISO 18001:2007 или еквивалентен. 7. Участникът да разполага с необходимото техническо оборудване за изпълнение на предмета на поръчката 8. Оборудването и материалите, предвидени за изпълнение на предмета на поръчката да имат необходимите сертификати. За поз.2: 1.Участникът да притежава валидно удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за Камарата на строителите (Обн. ДВ. бр. 108 от 29 декември 2006 г.) за трета група строежи, трета категория. 2. Участникът да има изпълнени през посочения период (2009, 2010 и 2011г.) минимум 10 /десет/ броя обекти , подобни на предмета на поръчката, от които поне три броя от „нулева” категория по осигуреност на електроснабдяването , съгласно Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии /Издадена от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси ,в сила от 15.01.2005 г., обн. ДВ. бр.90 от 13 октомври 2004г., обн. ДВ. бр.91 от 14 октомври 2004г./ 3. В екипа, с който разполага участникът да е включен поне по един специалист, притежаващ пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП за следните специалности: „Електро”, "ОВК", ”Безопасност и здраве” и „Противопожарна безопасност”. Списъкът на лицата задължително следва да бъде придружен от заверени договори и копия на валидни удостоверения за проектантска правоспособност на лицата, издадени от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. 4. Участникът да притежава валиден сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2008. 5. Участникът да притежава валиден сертификат за система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен. 6. Участникът да притежава валиден сертификат за система за управление на здравословните и безопасни условия на труд ISO 18001:2007 или еквивалентен. 7. Участникът да разполага с необходимото техническо оборудване за изпълнение на предмета на поръчката 8. Оборудването и материалите, предвидени за изпълнение на предмета на поръчката да имат необходимите сертификати.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: финансови показатели; тежест: 50
Показател: срок за изпълнение на поръчката; тежест: 30
Показател: % на поискания от участника аванс; тежест: 20


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

04.06.2012 г. Час: 16:00

Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

11.06.2012 г. Час: 16:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 12.06.2012 г. Час: 14:00

Място

БНР, гр.София, бул. "Драган Цанков" №4

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

С оглед на спазване на изискването на чл.64, ал.3 от ЗОП обявлението се изпраща по електронен път, а от датата на обнародване на обявлението в електронен вид се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата в профила на купувача на интернет адреса на Възложителя: http://www.bnr.bg, Обществени поръчки

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

според реда предвиден в ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.05.2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование 1. Проектиране и изпълнение на СМР за подмяна на главното елтабло в ПРС на БНР-София

1) Кратко описание

Проектиране и изпълнение на СМР за подмяна на главното елтабло в ПРС на БНР-София

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради

3) Количество или обем

Изготвяне на работен проект с подробни количествено-стойностни сметки и изпълнение,монтаж и присъединяване към действащите в момента електроинсталации и съоръжения на ПРС на БНР на ново главно разпределително елтабло

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 6


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Проектиране и изпълнение на СМР на двойно-шинна система за електрозахрнване в ПРС на БНР-София с централен UPS

1) Кратко описание

Проектиране и изпълнение на СМР на двойно-шинна система за електрозахрнване в ПРС на БНР-София с централен UPS

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради

3) Количество или обем

Изготвяне на работнипроекти с подробни количествено-стойностни сметки и изпълнение,монтаж и присъединяване на нови ЕРТ на мястото на съществуващите стари такива

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 6

Свързани:

Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Академика спорт еад, кв. Гео Милев, Студентско общежитие бл. 3, вх. А, За: Лилия Михайлова, България 1111, София, Тел.: 02 4894473,...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Дп "Пристанищна инфраструктура", бул. "Шипченски проход" No 69, За: Людмила Иванова, Република България 1574, София, Тел.: 02 8079944,...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", бул. "Шипченски проход" №69, За: Емилия Лекова, Република България 1574, София,...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Дп "Национална компания Железопътна инфрраструктура", бул. "Княгиня Мария Луиза" №110, За: Снежана Кусорова, р българия 1233, София,...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Дп "Национална компания Железопътна инфрраструктура", бул. "Княгиня Мария Луиза" №110, За: Снежана Кусорова, р българия 1233, София,...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Дп "Национална компания "Железопътна инфраструктура", бул. "Княгиня Мария Луиза" №110, За: Снежана Кусорова, Република Бълария 1233,...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Университет за национално и световно стопанство, Студентски град, ул. 8-ми декември, За: Самуил Авдала гл експерт, обществени поръчки,...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Булгартрансгаз" еад, ж к. "Люлин 2", бул. "Панчо Владигеров" №66, За: инж. Маргарита Градева, България 1336, София, Тел.: 003592...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Топлофикация София” еад, ул."Ястребец" №23Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Столична община, ул."Московска"№33, За: Илияна Станева, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9377548, e-mail:, Факс: 02 9809866
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом