Конспект по "Управленско счетоводство"
ИмеКонспект по "Управленско счетоводство"
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер19.14 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://minvelkov.com/conspect-upravlensko.doc
КОНСПЕКТ по “Управленско счетоводство”


 1. Същност и потребност от управленското счетоводство – финансово и управленско счетоводство.

 2. Историческо развитие на управленското счетоводство и съвременно състояние.

 3. Анализ на финансовия отчет на предприятието.

 • финансовият отчет като основен източник на аналитична информация;

 • структура на годишния финансов отчет;

 • счетоводен баланс – същност, съдържание, структура, аналитични особености и възможности на информацията, съдържаща се в баланса Анализ на структурата на активите. Анализ на задълженията;

 • отчет за приходите и разходите – същност, съдържание, структура, аналитични особености и възможности на информацията, съдържаща се в ОПР. Анализ на структура на разходите и приходите;

 • отчет за паричните потоци – същност, съдържание, структура, аналитични особености и възможности на информацията, съдържаща се в ОПП. Анализ на паричните потоци. Видове дейности и динамика на паричните потоци;

 • отчет за собствения капитал – същност, съдържание, структура, аналитични особености и възможности на информацията, съдържаща се в ОСК. Анализ на собствения капитал и на доходоносността на дяловете и акциите;

 • приложение.

 1. Ликвидност на предприятието – характеристика и значение на ликвидността.

 2. Показатели за ликвидността. Структурни елементи на показателите за ликвидност. Определяне на показателите за ликвидност.

 3. Фактори, определящи равнището на ликвидност:

 • обращаемост на материалните запаси;

 • събираемост (обращаемост) на вземанията;

 • норматив на паричните средства;

 • погасяване (обращаемост) на задълженията.

 1. Показатели за възвращаемост (рентабилност) – характеристика и предназначение.

 2. Изчисляване на показателите за възвращаемост.

 3. Същност и класификация на разходите.

 4. Особености при определяне на себестойността на продукцията:

  • същност на себестойността;

  • класификация на себестойността;

  • разпределение на непреките разходи и формиране на себестойността – избор на база за разпределение на непреките разходи;

  • методи за разпределяне на разходите по центрове по обслужване;

  • методи за калкулиране на себестойността;

  • поръчкова система;

  • технологичен брак.

 5. остоянни и променливи разходи. Същност и значение на "критичната точка" на обема.

 6. Същност на бюджетирането. Подготвителен етап – фактори за изготвяне на годишния финансов план.

 7. Особености при формирането на финансовия резултат - първа бюджетна линия.

 8. Бюджетиране на паричните средства - втора бюджетна линия. Помесечен бюджет и ликвидност на предприятието – минимизиране и елиминиране на риска от неликвидност.

 9. Съставяне на финансовия план - краен баланс, и оценка на неговите положителни и отрицателни страни.

Свързани:

Конспект по \"Управленско счетоводство\" iconКонспект по „Счетоводни стандарти
Финансово (нормативно-регламентирано) счетоводство и управленско (вътрешно) счетоводство
Конспект по \"Управленско счетоводство\" iconЗа стандартите по управленско счетоводство и ценообразуване във вик компаниите
Възпроизвеждането на този документ е възможно при положение, че се посочи източникът и текстът не се редактира
Конспект по \"Управленско счетоводство\" iconКонспект по двустранно и едностранно счетоводство Двустранно счетоводство

Конспект по \"Управленско счетоводство\" iconКонспект по Застрахователно и осигурително счетоводство теория
Застрахователната дейност като обект на отчитане. Организация на отчетността в зд
Конспект по \"Управленско счетоводство\" iconКонспект по дисциплината „счетоводство на предприятието
Сравнение, съпоставка и разграничаване на дългосрочните и краткосрочните финансови активи (инвестиции)
Конспект по \"Управленско счетоводство\" iconКонспект по дисциплината "Банково счетоводство"
Организация и отчитане на вътрешноклоновите плащания и плащанията между доставчик и клиент
Конспект по \"Управленско счетоводство\" iconКонспект по Застрахователно и осигурително счетоводство теория
Застрахователната дейност като обект на отчитане. Организация на отчетността в зд
Конспект по \"Управленско счетоводство\" iconКонспект на Счетоводство на предприятието теория
Отчитане на паричните средства в левове и във валута – каса, разплащателна сметка, чекове и др
Конспект по \"Управленско счетоводство\" iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Конспект по \"Управленско счетоводство\" iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом