Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
ИмеBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер62.16 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/003491111.doc
00349-2011-0011

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Българско национално радио, бул. "Драган Цанков" №4, За: Евгения Борисова, Р България 1040, София, Тел.: 02 9336746, E-mail: borisova@bnr.bg, Факс: 02 9336307

Общ адрес на възлагащия орган: www.bnr.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на офис и технологични мебели за нуждите на БНР София и Районна радиостанция - Бургас със следните позиции: 1. Доставка на офис и технологични мебели за нуждите на БНР София; 2. Доставка на офис и технологични мебели за нуждите на Районна радиостанция- Бургас.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: БНР-София, бул. "Драган Цанков" №4; РРС-Бургас, ул."Филип Кутев" №2
Код NUTS: BG

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на офис и технологични мебели за нуждите на БНР София и Районна радиостанция - Бургас със следните позиции: 1. Доставка на офис и технологични мебели за нуждите на БНР София; 2. Доставка на офис и технологични мебели за нуждите на Районна радиостанция- Бургас.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44115800

Описание:

Вътрешно обзавеждане на сгради

ІІ.1.5) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

съгласно заданието

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Крайна дата

30.11.2011 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

гаранцията за участие се представя като парична сума или банкова гаранция и е в размер на 1200.00 лв. при участие и за двете позиции, при участие само за позиция 1 гаранцията за участие е в размер на 400 лв., а при участие само за позиция 2 гаранцията за участие е в размер на 800 лв. (банкова сметка на БНР: БНБ, IBAN сметка BG19BNBG96613300179001, BIC код BNBGBGSD). Ако участникът представя банкова гаранция за участие нейната валидност следва да бъде не по-малка от 15 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата му. Гаранцията за изпълнение се представя като парична сума или банкова гаранция и е в размер на 3000 лева за двете позиции, при сключване на договор само за позиция 1 гаранцията за изпълнение е в размер на 1000 лева, при сключване на договор само за позиция 2 гаранцията за изпълнение е 2000 лева, внесена по банковата сметка на БНР: БНБ, IBAN сметка BG19BNBG96613300179001, BIC код BNBGBGSD или учредена банкова гаранция. Гаранцията за изпълнение се представя към момента на сключване на договора от определения за изпълнител участник.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

аванс - 50% при подписване на договора последващо плащане - 50% при подписване на предавателно-приемателен протокол

ІІІ.1.4) Други особени условия

Непредставянето на някой/и от документите, посочени в Обявлението, документацията за поръчката,наличието на обстоятелства по чл.47, ал.1,2,5 от ЗОП и несъответствия със заданието и изискванията на Възложителя води до отстраняване от участие в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Копие от удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код - за българско юридическо лице (с дата не по-рано от 3 месеца от датата на подаване на предложението), документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. Заверено копие на удостоверение за регистрация по ЗДДС (подпис и печат на участника).Заверено копие от документа за регистрация по БУЛСТАТ (подпис и печат на участника) – за участника, който не е вписан в Търговския регистър, съгласно Закона за търговския регистър.Декларации за отсствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Копие от годишния финансов отчет за 2008, 2009 и 2010 години. 2. Информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са обект на поръчката, за последните три години 2008, 2009 и 2010 години
Минимални изисквания: В процедурата могат да участват лица, които имат минимален оборот на стоките, предмет на поръчката за всяка от посочените години 2008, 2009 и 2010г., както следва: - за позиция 1 "Доставка на офис и технологични мебели за нуждите на БНР София" - 100000 лева с ДДС; - за позиция 2 "Доставка на офис и технологични мебели за нуждите на Районна радиостанция- Бургас" - 200000 лева с ДДС. При участие и за двете позиции участниците трябва да имат минимален оборот на стоките, предмет на поръчката за всяка от посочените години 2008, 2009 и 2010г. в размер на 300000 лева с ДДС.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за доставка на стоки, които са обект на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. 2. Описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството. 3. Списък на техническите лица, включително но тези отговарящи за контрола на качеството. 4. Сертификат за внедрена система за управление на качеството, с обхват проектиране и производство на мебели. 5. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда, с обхват проектиране и производтво на мебели. 6. Сертификати за материалите.
Минимални изисквания: В процедурата могат да участват лица, които: - имат тригодишен опит в изработка и доставка на технологични мебели, - разполагат с техническо оборудване за осигуряване на качество; - разполагат с необходимите технически лица за изпълнение на поръчката; - имат сертификат за внедрена система за управление на качеството, с обхват проектиране и производство на мебели; - имат сертификат за внедрена система за управление на околната среда, с обхват проектиране и производтво на мебели; - имат сертификати за материалите

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Показатели, посочени в документацията

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ДВ 4 от 24.02.2011 г. 

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 31.05.2011 г.  Час: 16:30

Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

07.06.2011 г.  16:30

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 08.06.2011 г.  Час: 14:00

Място

БНР, гр.София, бул."Драган цанков" №4

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация

обявлението се изпраща по електронен път, а от датата на обнародване на обявлението в електронен вид се предоставя пълен достъп по електронен път на документацията за участие в процедурата на интернет адреса на Възложителя:http://www.bnr.bg, "Назначения и конкурси"

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

според реда предвиден в ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.05.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Доставка на офис и технологични мебели за нуждите на БНР София

1) Кратко описание

Доставка на офис и технологични мебели за нуждите на БНР София

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44115800

Описание:

Вътрешно обзавеждане на сгради

3) Количество или обем

съгласно заданието

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Доставка на офис и технологични мебели за нуждите на Районна радиостанция- Бургас

1) Кратко описание

Доставка на офис и технологични мебели за нуждите на Районна радиостанция- Бургас

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44115800

Описание:

Вътрешно обзавеждане на сгради

3) Количество или обем

съгласно заданието

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Топлофикация София" еад, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Агенция по обществени поръчки, ул. "Леге" №4, За: Ана Миткова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9407056, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Национална Електрическа Компания /нек/ еад, ул. Веслец №5, За: Юли Ламбриев, България 1040, София, Тел.: 02 9263424, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на физическото възпитание и спорта, бул. "Васил Левски" No 75, За: Кристиян Велинов, България 1000, София, Тел.: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Специализирана болница за активно лечение по онкология- еад, ул."Пловдивско поле"№6, За: Захари Милев, България 1756, София, Тел.:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на културата, бул. "Александър Стамболийски" №17, За: Ангел Ангелов, директор на дирекция "кпп", Република България...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Столична община район "Кремиковци", кв. Ботунец, За: Зам. Кмет Иветка Петрова, Р. България 1870, София, Тел.: 02 9945289, e-mail:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Българска агенция по безопасност на храните, бул. "Пенчо Славейков" №15А, За: Аксел Кошуджу, Република България 1606, София, Тел.:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом