Документаци я
ИмеДокументаци я
страница1/2
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер320.34 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bnr.dev.bsh.bg/Events/Documents/dokumenti pasporti.doc
  1   2

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Изготвяне на технически паспорти на сградите на БНР”


Забележка: Документацията за участие може да бъде намерена на интернет адреса на Българско национално радио: www.bnr.bg., Назначения и конкурси.

До 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпване на искането. Възложителят публикува разяснението на интернет адреса на Българско национално радио: www.bnr.bg., Назначения и конкурси


Приложение №1


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка

Технически паспорти на сградите на БНР”


Обхватът и съдържанието на техническите паспорти трябва да отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 5 на МРРБ от 28 декември 2006 г. (Обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г. и бр. 22 от 2010 г.).


Техническият паспорт да обхваща следните части:


1. част А - "Основни характеристики на строежа"със следните раздели:


1.1. Раздел I "Идентификационни данни и параметри", който да включва следните реквизити: населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления имот, вид (сграда или съоръжение), адрес, вид на собствеността, предназначение на строежа, категория на строежа; идентификатор на строежа от кадастралната карта (кадастралния план); адрес (местонахождение), година на построяване, извършени промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията - реконструкция (в т.ч. пристрояване, надстрояване), основно обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението, година на извършване на промените, опис на наличните документи, вкл. и за извършените промени: разрешения за строеж и за въвеждане в експлоатация, проектна документация, протоколи по време на строителството, констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, удостоверение за търпимост на строежа и други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа;


1.2. Раздел II "Основни обемно-планировъчни и функционални показатели", който да включва следните реквизити: площи и обеми (застроена площ, разгъната застроена площ, застроен обем, полезен обем); височина (в метри и брой етажи - надземни, полуподземни и подземни); инсталационна и технологична осигуреност - сградни отклонения, сградни инсталации, съоръжения, системи за безопасност и др.;


1.3. Раздел III "Основни технически характеристики", който да включва следните реквизити: технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ към конкретната сграда или строително съоръжение, изразени чрез еталонни нормативни стойности (от действащите нормативни актове към датата на въвеждане в експлоатация), и/или описание относно: вида на строителната система, типа на конструкцията, носимоспособността, сеизмичната устойчивост, границите (степента) на пожароустойчивост (огнеустойчивост) и дълготрайността на строежа, санитарно-хигиенните изисквания и околната среда (осветеност, качество на въздуха, водоснабдяване, канализация, оползотворяване на твърди отпадъци, санитарно-защитни зони, сервитутни зони и др.), граничните стойности на нивото на шум в околната среда, в помещения на сгради, еквивалентните нива на шума от автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др., елементи на осигурената достъпна среда и др.;


1.4. Раздел IV "Сертификати", който да съдържа: данни за сертификати или документи, удостоверяващи сигурността и безопасната експлоатация на строежа, изискващи се от нормативни актове (номер, срок на валидност и др.), вкл. сертификат за енергийните характеристики, издаден за съществуващи сгради по реда наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), сертификат за пожарна безопасност, декларации за съответствие на вложените строителни продукти, сертификати на основните строителни продукти, в т.ч. на бетон, стомана и др., паспорти на техническото оборудване и др.;

5. раздел V "Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали техническия паспорт", който съдържа: данни за собственика; данни и лиценз на консултанта, в т.ч. за наетите от него физически лица, номер и срок на валидност на лиценза; данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност, данни за техническия ръководител за строежите от пета категория; данни и удостоверения за лицата, извършили обследване и съставили техническия паспорт на строежа.


Част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти" да съдържа следните позиции:


1. резултати от извършени обследвания и необходимост от извършване на основно обновяване, реконструкция, основен ремонт и други промени;

2. необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки;

3. данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и реконструкция на строежа;

4. срокове за извършване на основни и текущи ремонти на отделни конструкции и елементи на строежа.


Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" да съдържа следните позиции:


1. съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и др.;

2. недопускане на нерегламентирана промяна в предназначението на строежа, която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръжението;

3. спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от: подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива или фасадата и др.;

4. нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и системите;

5. поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, подвижните платформи, подемниците и др.;

6. правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност.


НАПРАВЛЕНИЕ „ИНВЕСТИЦИИ”


Приложение №2


Критерии за оценка

на офертите на участниците, участващи в провежданата от Българското национално радио открита процедура по обществена поръчка с предмет:

Изготвяне на технически паспорти на сградите на БНР


Критерият за оценка е „икономически най-изгодна оферта” при следните показатели:


Технически критерии Тежест

С- срок за изпълнение на поръчката в

калндарни дни 30%


Финансови критерии Тежест

Ц – цена за изпълнение на поръчката 70%


Методика за образуване на комплексната оценка:

КО = Смин/Сканд х 30 + Цмин/Цканд х 70, където:


Смин - най-краткия предложен срок за изпълнение на поръчката от участник;

Сканд - предложен срок за изпълнение на поръчката от участник;

Цмин – най-ниската цена, предложена от участник;

Цканд – предложена цена от участник.

Приложение №3


УКАЗАНИЯ

ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С

ПРЕДМЕТ Изготвяне на технически паспорти на сградите на БНР


1. Общи изисквания


1.1. Участникът е длъжен да съблюдава сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

2. Документация за участие в откритата процедура:


Съдържание на документацията:


- Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;


- Обявлението за обществена поръчка;


- Пълното описание на обекта на поръчката – Приложение № 1;


- Показателите за оценка на офертата – Приложение № 2;


- Образец на офертата, както и указание за подготовката й – Приложение № 3;


- Финансово предложение - Приложение № 4;


- Техническо предложение - Приложение № 5;


- Проектодоговор - Приложение № 6;


- Декларации относно обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП - Приложение № 7, Приложение № 8и Приложения № 9;


- Справка "Сведения за участника" - Приложение № 10;


  • Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 11;
  • Декларация за приемане клаузите на проекто-договора – Приложение №12;3. Подготовка на Офертата:


3.1. Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка (Плик 1):

3.1.1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност – когато участникът е физическо лице. За чуждестранните юридически лица - еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.

3.1.2. Удостоверение за актуално състояние или актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър (с дата не по-рано от 3 месеца от датата на подаване на предложението).

3.1.3. Заверено копие на удостоверение за регистрация по ЗДДС (подпис и печат на участника).

3.1.4. Заверено копие от документа за регистрация по БУЛСТАТ (подпис и печат на участника) – за участника, който не е вписан в Търговския регистър, съгласно Закона за търговския регистър.

3.1.5. Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица трябва да представи заверено копие на документ, удостоверяващ възникването на обединението.


3.1.6. Доказателства за икономическо и финансово състояние:

Минимални изисквания:

1.Участникът да има минимален оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката в размер на 600000 лева.

2.Участникът да има валидна застраховка "Професионална отговорност", покриваща минималната застрахователна сума за строежи от първа категория, определена с Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр.17 от 02.03.2004г.)


Изискуеми документи:

1. Копие от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на участника за 2010г.

2. Декларация за оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката за 2010г.

3. Копие от валидна застраховка "Професионална отговорност", покриваща минималната застрахователна сума за строежи от първа категория, определена с Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр.17 от 02.03.2004г.).


3.1.7. Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката:

Минимални изисквания:

1. Участникът да има изпълнени поне 20 броя обекти сходни с предмета на поръчката.

2.Участникът да има включен в екипа, с който разполага поне един специалист, притежаващ пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП за следните специалности: "Архитектура", "Конструктивно", "Електро", "Водопровод и канализация" и "Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация". В списъка следва да бъде включено и най-малко едно лице, извършващо противопожарно обследване.

3. Участникът да има валидно удостоверение за упражняване на техничски контрол по част "Конструктивна", издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и включване в списък, изготвен от КИИП, обнародван в Държавен вестник, за поне един от експертите по част "Конструктивна".

4. Участникът да има валидно удостоверение от Българската агенция по акредитация за строителната му лаборатория за изпитване и изследване.

5.Участникът да има валиден сертификат за управление на качеството с предмет проектиране, експертна и консултантска дейност в строителството.

6. Участникът да разполага с техническото оборудване, за изпълнение на предмета на поръчката.


Изискуеми документи:

1. Списък на основните договори с предмет, сходен с предмета на поръчката, за която се подава оферта, изпълнени през 2010г., включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение.

2.Списък на проектантите от екипа, с който разполага участникът, в който е включен поне един специалист, притежаващ пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП за следните специалности: "Архитектура", "Конструктивно", "Електро", "Водопровод и канализация" и "Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация". В списъка следва да бъде включено и най-малко едно лице, извършващо противопожарно обследване. Списъкът на лицата задължително следва да бъде придружен от заверени от съответните специалисти копия на валидни удостоверения за пълна проектантска правоспособност на лицата, издадени от Камарата на архитектите в България или от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

3. Копие на валидно удостоверение за упражняване на техничски контрол по част "Конструктивна", издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и включване в списък, изготвен от КИИП, обнародван в Държавен вестник, за поне един от експертите по част "Конструктивна".

4. Копие от валидно удостоверение от Българската агенция по акредитация за строителната му лаборатория за изпитване и изследване.

5. Копие от валиден сертификат за управление на качеството с предмет проектиране, експертна и консултантска дейност в строителството.

6. Списък на техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на предмета на поръчката.


3.1.8.Оригинален документ за внесена гаранция за участие, съгласно обявлението за обществената поръчка;

3.1.9. Декларации относно обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП - Приложение № 7, Приложение № 8 и Приложения № 9;

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП в държавата, в която е установен.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, те трябва също да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, за което следва да представят съответните доказателства - декларации.

3.1.10. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

3.1.11. Точен адрес, лице и телефон за контакти и банкови реквизити (Приложение № 10).

3.1.12. Пълномощно на лицата, подписали предложението, в случай че нямат представителни функции.

3.1.13. Списък с информация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, както и вида на работите, които ще се извършат – Приложение № 11.

3.1.14. Декларация за приемане клаузите на договора – Приложение №12;

3.1.15. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.


3.2. Изисквания към документите:


3.2.1. Документите трябва да са заверени (когато са ксерокопия) с гриф "Вярно с оригинала", подписа на лицето/та, представляващи участника и свеж печат;


3.2.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, посочени в документа за регистрация или удостоверението за актуално състояние/ актуалното удостоверение за вписване в Търговския регистър/ и/или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;


3.2.3. Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им с офертата не повече от 3 месеца или да са в срок на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях;


3.2.4. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, които са на чужд език се представят и в превод;


3.2.5. Когато участникът в процедурата е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;


3.2.6. По офертата не се допуска никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/лицата, които представляват участника или от съответно упълномощени лица;

3.2.7. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т.5 от ЗОП, се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.


3.2.8. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

3.3. Техническо и финансово предложение:


3.3.1. Техническото предложение следва да включва (Плик 2):


- Попълнен образец на техническо предложение - Приложение № 5 от настоящата документация за участие;


  • описание на техническо предложение за изпълнение на поръчката ;


- техническото предложение трябва да се представи в оригинал, подписан от законния представител на съответния участник, без да се посочва цена;


3.3.2. Финансово предложение съгласно настоящата документация следва да включва (Плик 3):


- Попълнен образец на финансово предложение - Приложение № 4;


- При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид изписаната с думи. При несъответствие между единична и обща цена ще се взема предвид единичната;


- Участникът съставя офертата си въз основа на заданието, приложено в документацията за участие.


-Ценовата оферта трябва да бъде подписана от лицето, което управлява и представлява участника по закон или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно да подпише ценовото предложение;


3.4. Срок на валидност на офертата.


3.4.1. Офертата следва да бъде валидна в срок от 90 календарни дни от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя, като несъответствуваща на изискванията;

3.4.2. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.


3.5. Подаване на офертите.


3.5.1. Участникът или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка подава офертата си в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, който съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика с ясно обозначение "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР", „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” и "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА" със следното съдържание:

  • Плик № 1 с надпис "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР", съдържащ всички изискуеми документи съгласно ЗОП, НВМОП и настоящите указания, отнасящи се критериите за подбор на участниците;

  • Плик № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя БНР критерий и посочени в документацията изисквания;

  • Плик № 3 с надпис "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА", съдържащ ценовото предложение.3.5.2. Пликът, съдържащ гореописаните пликове се подава на адрес:

гр. София, Българско национална радио

бул. "Драган Цанков" № 4

ПРС, направление Правна дейност, ет.6 стая 12

за участие в открита прлоцедура с предмет Изготвяне на технически паспорти на сградите на БНР


3.5.3. Върху плика по т. 3.5.2. трябва да бъде написано името и адреса на участника, телефон и по възможност факс и електронен адрес, за да може офертата да бъде върната неразпечатана, в случай, че е предадена със закъснение.


3.6. Краен срок за предаване на офертата, съгласно обявлението за обществената поръчка.


3.6.1. Офертата трябва да бъде получена от Възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в обявлението.

3.6.2. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и тези данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

3.6.4. Офертата се подава от участника или негов упълномощен представител лично или изпратена по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

    1. Просрочени оферти.


Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по чл.57, ал.3 ЗОП.


3.8. Контакти с Възложителя.


3.8.1. До 10 дни преди изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие;

3.8.2. Възложителят изпраща разяснението по чл. 29, ал. 1 от ЗОП до всички участници, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора участника, който е направил запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която се закупува от други участници;

3.8.3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

3.9. Отваряне и оценка на офертите.


3.9.1.Офертите се отварят от Възложителя в часа, дата и мястото, посочени в Обявлението.


4. Други условия.


4.1. При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната последователност:

а) Решение за откриване на процедурата;


б) Обявление за обществена поръчка;


в) Указания към участниците в процедурата;


г) Проект на договор


документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
Приложение № 3.1


ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изготвяне на технически паспорти на сградите на БНР


Уважаеми Дами и Господа,


от .......……………………………………………………………………………………

ЕГН ……………...................................................…………..….., с постоянен адрес: …………………………..............................................................……………….……

община “……………..……………………….”, ул.……………….........………………,

л.к. № ….......................................................…., издадена от ……….гр. …………..…… на ...................….г.

в качеството ми на управител/ член на управителния съвет/ член на съвета на директорите

на “…………………………………………………………..” (ООД; АД; ЕООД; ЕТ)


Представям на Вашето внимание следната оферта за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, организирана от Българското национално радио, с предмет Изготвяне на технически паспорти на сградите на БНР, като прилагам, необходимите документи, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки, обявлението и документацията за участие, както следва:


1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност – когато участникът е физическо лице. За чуждестранните юридически лица - еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.


2. Удостоверение за актуално състояние или актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър (с дата не по-рано от 3 месеца от датата на подаване на предложението).


3. Заверено копие на удостоверение за регистрация по ЗДДС (подпис и печат на участника).


4. Заверено копие от документа за регистрация по БУЛСТАТ (подпис и печат на участника) – за участника, който не е вписан в Търговския регистър, съгласно Закона за търговския регистър.


5. Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица се представя заверено копие на документ, удостоверяващ възникването на обединението.


6. Копие от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на участника за 2010г.


7.Декларация за оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката за 2010г.


8. Копие от валидна застраховка "Професионална отговорност", покриваща минималната застрахователна сума за строежи от първа категория, определена с Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр.17 от 02.03.2004г.)10. Участникът следва да представи заверено копие на документ, изходящ от производителя на предлаганите автомобили, че е оторизиран за посочените дейности.


9. Списък на основните договори с предмет, сходен с предмета на поръчката, за която се подава оферта, изпълнени през 2010г., включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение.


10. Списък на проектантите от екипа, с който разполага участникът, в който е включен поне един специалист, притежаващ пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП за следните специалности: "Архитектура", "Конструктивно", "Електро", "Водопровод и канализация" и "Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация". В списъка следва да бъде включено и най-малко едно лице, извършващо противопожарно обследване. Списъкът на лицата задължително следва да бъде придружен от заверени от съответните специалисти копия на валидни удостоверения за пълна проектантска правоспособност на лицата, издадени от Камарата на архитектите в България или от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.


11. Копие на валидно удостоверение за упражняване на техничски контрол по част "Конструктивна", издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и включване в списък, изготвен от КИИП, обнародван в Държавен вестник, за поне един от експертите по част "Конструктивна".


12. Копие от валидно удостоверение от Българската агенция по акредитация за строителната му лаборатория за изпитване и изследване.


13. Копие от валиден сертификат за управление на качеството с предмет проектиране, експертна и консултантска дейност в строителството.


14. Списък на техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на предмета на поръчката.


15. Оригинален документ за внесена гаранция за участие, съгласно обявлението за обществената поръчка;


16. Декларации относно обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП - Приложение № 7, Приложение № 8 и Приложения № 9;


17. Админстративни сведения (Приложение № 10).


18. Пълномощно на лицата, подписали предложението, в случай че нямат представителни функции:

да

не

19. Списък с информация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, както и вида на работите, които ще се извършат – Приложение № 11.


20. Попълнен образец на техническото предложение (Приложение № 5);


21. Проектодоговор ( Приложение № 6);


22. Финансовото предложение, в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата (Приложение № 4);


23. Декларация за приемане клаузите на договора – Приложение №12


24. Подписан от участника подробен списък на документите, съдържащи се в офертата, който ще бъде неразделна част от протокола на Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите.


Забележка:

1. По точка 18 от настоящата оферта, невярното се зачертава.


2. Отстранява се от процедурата участник в процедурата, който:

- не е представил някой от необходимите документи по чл.56 ЗОП;

- за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 ЗОП;

- е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

- е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 ЗОП;

- оферти, чиято обща стойност надвишават максималната обща стойност от 120 000.00 лева без ДДС.


При подготовката на настоящата оферта съм/сме спазил(и) всички изисквания на БНР  за нейното изготвяне. 

Декларирам/ме, че представляваното от мен/нас дружество, желае да участва, при условията упоменати в документацията по процедурата за възлагане на обществената поръчка и които условия са безусловно приети от нас.

Декларирам/ме, че представляваното от мен/нас дружество, е съгласно да се придържа към тази оферта за срок до 90 дни от крайния срок за подаване на офертите /съгласно Обявлението за обществената поръчка/.

Заявявам/ме, че представляваното от мен/нас дружество е валидно обвързано с всички обстоятелства и всички посочени данни и документи в настоящото ЗАЯВЛЕНИЕ.


Дата: ……………………… С уважение: …………………..

Приложение № 4


ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА)


Уважаеми Дами и Господа,


След запознаване с документацията за участие в процедурата (описва се вида на процедурата) за възлагане на обществена поръчка с предмет “ “, Ние:

От ............................................................................................................................. (изписва се името на Участника)

..........................................................................................

(номер по съдебен регистър) (БУЛСТАТ)

...............................................................................................................................

(седалище и адрес на управление)

предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните условия:


Обща стойност на поръчката:

……………………../………с думи………./ лева без ДДС или

……………………../………с думи………./ лева с ДДС


Забележка – при оценка на финансовата оферта се взима общата стойност без ДДС.


Дата.............................. Подпис...........................


Упълномощен да подпише предложението на сума ................................ от името и за сметка на .............................................................................................................................

(изписва се името на Участника)

......................................................................................................................................................

(изписва се името на упълномощеното лице и длъжността)


Приложение №5


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕУважаеми Дами и Господа,


След запознаване с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: “…………………………………………………………..”,Ние:


От…………………………………………..

(изписва се името на участника)

………………………………………

(номер по съдебния регистър) ( БУЛСТАТ )

……………………………………………………………….

(седалище и адрес на управление)

предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно техническата спецификация при следните условия:


  1. Срок за изпълнение на поръчката:Приложения:

  1. Предложение за изпълнение на поръчката, направено въз основа на заданието.Дата ………………. Подпис .…………….


Приложение № 6


ДОГОВОР


................/…………….2011 г.


Днес, …………... 2011 г. в град София, на основание на чл. 74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение № ВТ-…………………. г. на Генералния директор на БНР, след провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически паспорти на сградите на БНР”, открита с Решение № ВТ-……………………….. г.


БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Драган Цанков” № 4, заведено в ЕИК 000672343, ИН по ДДС BG000672343, представлявано от Валерий Тодоров – Генерален директор и Цветанка Станишева – главен счетоводител, наричано по-долу за краткост БНР – от една страна, и


…………………………., ЕИК ………………. ИН по ДДС BG …………………., със седалище и адрес на управление: ……………………………….., представлявано от ………………………………………., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ – от друга страна, за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК.

1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, съгласно поръчката на БНР и в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията да изготви технически паспорти на съществуващи строежи – държавна собственост, предоставени за ползване на БНР.

1.2. Параметрите на поръчката са подробно описани в Техническо задание оферта на ИЗПЪЛНИЕЛЯ с вх. № ……………… г.

1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява за своя сметка необходимият за изпълнение на договорните си задължения експертен екип, като поема всички разходи, свързани с това.

1.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни услугата по чл. 1.1. в срок до …………………….


ІI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

2.1. Срещу изпълнение на задълженията по чл.1.1, БНР се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ………….. лв.(…………………) без ДДС или ……………. лв. (……………………………………………………) с ДДС.

2.2. Плащането се извършва по банков път с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния начин:

2.2.1. 50 % (петдесет на сто) авансово плащане в петдневен срок от подписване на договора и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2.2.2. 50 % окончателно плащане в петдневен срок от предаването на готовите технически паспорти на БНР, удостоверено с приемо-предавателен протокол.


IIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.


3.1. БНР има право:

3.1.1. чрез свои упълномощени представители да дава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ указания относно конкретни параметри на услугата, обект на договора.

3.1.2. да откаже приемането и заплащането на услугата, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни точно своите задължения.

3.2. БНР се задължава:

3.2.1. да заплати уговореното възнаграждение в срока и по начина, уговорени по-горе;

3.2.2. да приеме изпълнената в съответствие с договора услуга с приемо-предавателен протокол, в който се отбелязват всички забележки по изпълнението, ако има такива;

3.2.3. да предоставя своевременно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данни и документи, необходими за изпълнението на поръчката.

3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

3.3.1. при изпълнение на услугата съгласно постигнатите договорености да получи уговореното възнаграждение;

3.3.2. да откаже да изпълни задълженията си по договора, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща дължимото възнаграждение в срока и по начина, предвиден в чл. 3.

3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

3.4.1. да изпълни услугата по чл. 1.1 съгласно разпоредбите на този договор, като се съобразява с разпоредбите на Закона за устройство на територията, Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и всички останали нормативни актове, имащи отношение към предмета на поръчката, както и с дадените от БНР указания;

3.4.2. да предаде на БНР готовите технически паспорти с приемо-предавателен протокол.


IV. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ.


4.1. При неизпълнение на задълженията си по договора, както и неспазване на срока по чл.1.4., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% (едно на сто) от стойността на договора по чл. 2.1. за всеки ден до отстраняване на неизпълнението, но не повече от 10% (десет на сто) от стойността на договора.

4.2. БНР дължи неустойката по предходния член при забава да заплати възнаграждението в сроковете по чл. 2.2. от този договор.

4.3. При разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи връщането на всички получени по договора плащания, заедно с неустойка в размер на 20% (двадесет на сто).

4.4. Изплащането на неустойки и обезщетения не лишава изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери на общо основание.


V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА


5.1. Преди подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася по сметка на БНР гаранция за добро изпълнение или учредява банкова гаранция в размер на 3 % (три на сто) от общата стойност на договора без ДДС.

5.2. В случай, че е учредена банкова гаранция, същата трябва да е със срок поне един месец след изтичане срока на договора по чл. 1.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа гаранцията непрекъснато валидна в рамките на срока по този член.

5.3. БНР има право да удържа от размера на гаранцията дължими неустойки по договора или обезщетения за виновно причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вреди.

5.4. БНР има право да задържи цялата гаранция за изпълнение в случаите на разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.5. Гаранцията за добро изпълнение, се освобождава в срок до 10 (десет) работни дни след изтичане на срока на договора, освен ако не са налице условията за нейното задържане или между страните се води съдебен спор, произтичащ от този договор.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.6.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването си и се сключва за срок от дванадесет месеца.

6.2. Договорът може да бъде прекратен преди изтичането на срока по предходния член по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

6.3. При виновно неизпълнение на една от страните, изправната страна може да прекрати договора едностранно с десетдневно писмено предизвестие.


VIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ.


7.1. Страните по настоящия договор решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му, по взаимно съгласие с писмени споразумения, а при непостигане на такива, спорния въпрос се отнася за решаване до компетентния съд.

7.2. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.


ЗА БНР: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:


Валерий Тодоров …………………………..

Генерален директор управител

  1   2

Свързани:

Документаци я iconДокументаци я
Публична покана
Документаци я iconДокументаци я
I. решение за откриване на процедура за създаване на Система за предварителен подбор
Документаци я iconДокументаци я
Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”
Документаци я iconДокументаци я
Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”
Документаци я iconДокументаци я
Основен ремонт на водопроводна и отоплителна инсталации в сградата на „Лентохранилище – Боровец“
Документаци я iconДокументаци я
За участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет
Документаци я iconДокументаци я
За участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки
Документаци я iconОбщинаивайловград документаци я
І. технически спецификации, пълно описание на обекта на поръчката и методика на оценка
Документаци я iconДокументаци я
Разработка на интерфейси към информационни системи в цду за предоставяне на информация от измерване ”
Документаци я iconДокументаци я
За възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем а зоп чрез публична покана
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом