Bg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
ИмеBg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер70.06 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/001231218.docx
00123-2012-0018

BG-с. Езерово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"ТЕЦ Варна" ЕАД, с. Езерово, Варненска област, За: Пламена Павлова - експерт търговия "Доставки/ТЕЦ Варна", Р България 9168, с. Езерово, Тел.: 052 6656352, E-mail: plamena.pavlova@cez.bg, Факс: 052 6656260

Място/места за контакт: Пламена Павлова - експерт търговия "Доставки/ТЕЦ Варна"

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.cez.bg.

Адрес на профила на купувача: www.cez.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

"ТЕЦ Варна" ЕАД, с. Езерово, Варненска област, За: Милена Йорданова- секретар, Р България 9168, с. Езерово, Тел.: 052 6656311, E-mail: m.jordanova@varna-tpp.com, Факс: 052 6656371

Място/места за контакт: Милена Йорданова- секретар

Интернет адрес: www.cez.bg.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на калориметрична система за определяне топлина на изгаряне на твърди горива

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: "ТЕЦ Варна" ЕАД с. Езерово, обл. Варненска, Р. България
Код NUTS: BG331

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на калориметрична система за определяне топлина на изгаряне на твърди горива

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42000000, 42900000

Описание:

Машини за промишлена употреба
Различни видове машини с общо и специално предназначение

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на калориметрична система за определяне топлина на изгаряне на твърди горива

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в дни

28


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

I. Гаранция за участие в процедурата: Банкова гаранция или парична сума в размер на 800 лв. внесена по следната банкова сметка на “ТЕЦ Варна” ЕАД: IBAN BG84BNPA 9440 1050 0015 10, BIC BNPA BGSX при БНП ПАРИБА /България/ АД с адрес гр. Варна , ул. “ Кн. Батенберг” №41 . II. Гаранция за изпълнение на договора: Парична сума или неотменяема и безусловна банкова гаранция в размер на 3 % от стойноста на поръчката.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащането се извършва с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от представянето на оригинална фактура и приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

не

ІІІ.1.4) Други особени условия

Когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за изпълнението на обществената поръчка се сключва след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверението за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Оферта по образец (заглавна страница на офертата); 2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато кандидатът е физическо лице. Забележка: Юридическите лица и едноличните търговци със седалище Република България следва да приложат удостоверение за актуална съдебна регистрация на кандидата, издадено до 3 месеца преди датата на отваряне на офертите. Кандидатите–чуждестранни юридически лица, представят в легализиран превод съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Кандидатите–физически лица, представят заверено копие от документа за самоличност. Ако кандидатът е чуждестранно физическо лице, завереното копие на документа за самоличност следва да бъде представено в легализиран превод. 3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗОП; 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1,т.2 и т.3 и ал.2, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП; 5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП; 6. Декларация от участника за наличие/отсъствие на подизпълнители; 7.Декларация от участника за имената на подизпълнителите /ако се предвиждат такива/, съдържаща данни за вида на работите, които ще извършват, както и дела на тяхното участие. 8.Декларация от подизпълнителя за съгласие за участие, като подизпълнител 9.Документ за гаранция за участие; 10. Документ за платена документация за участие; 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

не

ІІІ.2.3) Технически възможности

Съгласно чл. 51 ал.1, т.1 от ЗОП: Декларация на участника, съдържаща списък на основните договори за доставки и услуги с предмет, подобен на предмета на поръчката, извършени през последните три години (2009, 2010 и 2011), включително стойностите, датите и получателите, придружена от препоръки за добро изпълнение - копия. Минимално изискване: Кандидатите да имат поне 2 договора за последните три години с предмет, подобен на предмета на поръчката.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕ


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

PPDV 12-0077

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

26.07.2012 г. Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена

10 BGN

Условия и начин на плащане

12 лв с ДДС по разплащателна банкова сметка на "ЧЕЗ България" ЕАД: IBAN BG65 CITI 9250 1005 0048 02, BIC CITIBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

01.08.2012 г. Час: 16:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 02.08.2012 г. Час: 10:00

Място

Заседателна зала на отдел "Доставки/ТЕЦ Варна" , с. Езерово, Варненска област

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Упълномощени представители на кандидатите.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие в процедурата е достъпна по електронен път на сайт: www.cez.bg.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.06.2012 г.

Свързани:

Bg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация" оод, ул. "Ал. Стамболийски" №2, За: Александър Александров, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223,...
Bg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Софийска вода" ад, Район "Младост", ж к. "Младост іv", ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Сергей Поборников, България 1766, София,...
Bg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване-Дунав" еоод разград, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р. България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, e-mail:,...
Bg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-кърджали: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."България" №88, За: Иванка Павлова, Република България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 65202, Факс: 0361 64655
Bg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация Варна" оод, ул."Прилеп" №33, За: Милен Панайотов – ръководител отдел “мр и сс”, България 9010, Варна,...
Bg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация Варна" оод, ул."Прилеп" №33, За: Милен Панайотов – ръководител отдел “мр и сс”, България 9010, Варна,...
Bg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-смолян: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване иканализация"-еоод- смолян, ул."П. Р. Славейков" №2, За: инж. Златка Стаматова, България 4700, Смолян, Тел.: 0301...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом