Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
ИмеBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер69.12 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/006101208.docx
00610-2012-0008

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" № 6, За: esokolova@crc.bg sdobreva@crc.bg, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239

Място/места за контакт: Елисавета Соколова; Стефка Добрева

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.crc.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на специализирана система за измерване на покритие и качество на услугата на мобилни наземни мрежи.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69
Код NUTS: BG411

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Специализираната система ще се използва за измерване на покритие и качество на услугата на мобилни наземни мрежи, с което ще се разширят възможностите на КРС да осъществява контрол на мобилните мрежи в Република България.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38424000

Описание:

Оборудване за измерване и за контрол

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Специализирана система за измерване на покритие и качество на мобилни наземни мрежи.

Прогнозна стойност без ДДС

150000 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в месеци

3


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата: Участникът следва да представи документ за внесена гаранция за участие в процедурата в една от следните форми, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП: • парична сума, внесена по банкова сметка на КРС: Банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е: БНБ - ЦУ IBAN: BG16 BNBG 9661 33 00122601, BIC: BNBGBGSD. • оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с валидност най-малко 20 (двадесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. Размерът на гаранцията за участие в настоящата открита процедура е 1 500 / хиляда и петстотин/ лева. Гаранциите за участие в процедурата се задържат и освобождават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора Съгласно чл. 59, ал.3 от ЗОП, участникът, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от стойността на договора. Гаранцията следва да се представи в една от следните форми: • парична сума, внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: БНБ - ЦУ IBAN: BG16 BNBG 9661 33 00122601, BIC: BNBGBGSD. • оригинал на банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и със срок на валидност, изтичащ най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се задържа и освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с условията на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно разпоредбите на договора- заплащането ще бъде извършено след извършване на доставката, в рамките на 5 работни дни от представяне на оригинална фактура и приемо-предавателен протокол, подписан от представителите на двете страни.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Оферта (попълнена по образец). Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, и чл. 47, ал. 2, от ЗОП. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Списък с имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. За целта участникът следва да попълни, подпише и подпечата приложената към настоящата документация декларация – образец. Документ за регистрация на участника (нотариално заверено копие) или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участник е физическо лице - нотариално заверено копие от документ за самоличност. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата, представена под Формата на парична сума или банкова гаранция. Декларация, съдържаща приемане на условията на проекта на договор /в свободен текст/. Документ за закупена документация.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Информация за общия оборот за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: Участникът трябва да има оборот, реализиран през последните три финансови години, не по-малък от 150 000 лв.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Списък на основните договори за доставки с подобен на настоящата поръчка характер, изпълнени през последните три години, включително - стойността, оборудването – описано по тип/модел, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение на тези договори.
Минимални изисквания: Оторизационно писмо от производител или негов официален представител за територията на Република България за продажбата на апаратурата или еквивалент. Декларация за произход на измервателната апаратура.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена


IV.3) Административна информация

ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ДВ 470287 от 22.02.2012 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

15.06.2012 г. Час: 17:30

Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да се получи в Комисия за регулиране на съобщенията, на адрес:ул. "Гурко" № 6, стая 213, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, срещу представен платежен документ за закупуване на документацията за участие в размер на 15 /петнадесет/ лева, внесени в касата на КРС-стая 208.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

25.06.2012 г. Час: 17:30

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 26.06.2012 г. Час: 14:00

Място

ул. "Гурко" № 6

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.1.1) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Комисия за регулиране на съобщенията, ул."Гурко" № 6, България 1000, София

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.05.2012 г.

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Топлофикация София" еад, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" 5, За: Ваня Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9301461, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" №3, За: Янислава Георгиева Костадинова, България 1092, София, Тел.: 02 9220676, e-mail:,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Българска национална телевизия, ул."Сан Стефано" №29, За: Елена Йорданова, Република България 1020, София, Тел.: 02 8143842, e-mail:,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Агенция по обществени поръчки, ул. "Леге" №4, За: Ана Миткова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9407056, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" №3, За: Андон Каравелов, Република България 1092, София, Тел.: 02 9220664; 02 9220640,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом