Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
ИмеBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер81.52 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/000801205.docx
00080-2012-0005

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" 5, За: Ваня Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9301461, E-mail: vmitkova@mh.government.bg, Факс: 02 9301451

Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването

Общ адрес на възлагащия орган: www.mh.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: д-р Мария Замфирова, България 1000, София, Тел.: 02 8438019

Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка чрез закупуване на Изониазид за химиопрофилактика на туберкулозата през 2012 г. по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в република България“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: Крайните получатели по приложение №2 от документацията за обществена поръчка
Код NUTS: BG

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на Изониазид за химиопрофилактика на туберкулозата през 2012 г. по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в република България"

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно спецификацията, приложена към документацията. Количествата, посочени в спецификацията, са „количества до”, т.е. възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото договорено количество, а има право да заявява количества съгласно действителните си нужди, но не повече от договореното.

Прогнозна стойност без ДДС

80000 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Завършване

31.12.2012 г.


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 800.00 (осемстотин) лева. Гаранцята за участие в процедурата се представят заедно с предложението. Срокът на валидност на гаранцията за участие в процедурата е срокът на валидност на офертите.Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС и е с валидност 30 дни след изтичане на срока на договора. Гаранцята за участие се представя в една от формите, съгласно чл.60 от Закона за обществените поръчки: - оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Министерство на здравеопазването, със срок на валидност 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. - парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на здравеопазването – БНБ Централно управление IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD – платежно нареждане в оригинал или копие.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на стоките по договора се извършва в български лева, по банков път, отложено в срок до 60 (шестдесетия) ден, след представяне на следните документи: оригинална фактура и два броя заверени копия; приемателно – предавателни протоколи, по образец на Министерството на здравеопазването; обобщен опис на протоколите - три броя; писмени заявки – разпределения; сертификат за освобождаване на всяка партида, издаден от квалифицирано лице по ЗЛПХМ – заверено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копие, в превод на български език от фирма, сключила договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът избран за изпълнител на обществената поръчка е обединение на физически и/или юридически лица, възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице от страна на обединението. При подписване на договора обединението трябва да представи пред възложителя копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ съгласно чл. 49, ал. 1, от ППЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: До участие се допускат всички участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и които отговарят на всички предварително обявени от Възложителя условия. Документи относно търговско-правния статут на участника: 1.1. Оригинал или заверено от участника копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентен орган в страната на участника. Когато участникът е регистриран или пререгистриран в единния електронен търговски регистър към Агенцията по вписванията не се изисква удостоверение за актуално състояние, а се посочва ЕИК. 1.2. Оригинал или заверени от участника копия на документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника. 1.3. Заверени от участника копия на документи за регистрация – идентификационен код БУЛСТАТ (в случай, че участникът не е вписан в единния електронен търговски регистър към Агенцията по вписванията) и ДДС идентификационен номер (в предвидените от закона случаи). 1.4. Декларация за отсъствието на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП и Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП (по образец).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Заверени от участника копия на годишния счетоводен баланс и отчета за приходи и разходи за 2010 г., заверени от експерт счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводството. В случаите на новорегистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът не е юридическо лице, такива документи не се изискват.
Минимални изисквания: Баланс и отчета за приходи и разходи за 2010 г., заверени от експерт счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводството. В случаите на новорегистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът не е юридическо лице, такива документи не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Лекарственият продукт да притежава валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) №726/2004 г. на Европейския парламент и Съвета (чл. 23, ал.1 на ЗЛПХМ); Декларация, че доставените лекарствените продукти следва да притежават сертификат за освобождаване на всяка партида, издаден от квалифицирано лице по ЗЛПХМ – заверено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копие, в превод на български език. Декларация в случаи на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през 2012 г., изготвена в съответствие с чл. 55, ал.6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт са налични.
Минимални изисквания: Лекарственият продукт да притежава валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) №726/2004 г. на Европейския парламент и Съвета (чл. 23, ал.1 на ЗЛПХМ); Сертификат за освобождаване на партида, издаден от квалифицирано лице по ЗЛПХМ и удостоверяващ, че партидата лекарствен продукт е произведена и контролирана в съответствие с изискванията на разрешението за употреба по реда на ЗЛПХМ. В случаи на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през 2012 г., участникът декларира в съответствие с чл. 55, ал.6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт са налични.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

20.02.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN

Условия и начин на плащане

Посочената сума е с ДДС и се заплаща в посочения в обявлението срок в касата на Министерството на здравеопазването срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка на Министерство на здравеопазването – БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD. Платежният документът следва да бъде поставен в офертата за участие в процедурата като доказателство, че документацията е закупена по надлежен ред.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

01.03.2012 г. Час: 17:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 02.03.2012 г. Час: 10:30

Място

Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" № 5

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.01.2012 г.

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Топлофикация София" еад, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" №3, За: Янислава Георгиева Костадинова, България 1092, София, Тел.: 02 9220676, e-mail:,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Българска национална телевизия, ул."Сан Стефано" №29, За: Елена Йорданова, Република България 1020, София, Тел.: 02 8143842, e-mail:,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Агенция по обществени поръчки, ул. "Леге" №4, За: Ана Миткова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9407056, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" №3, За: Андон Каравелов, Република България 1092, София, Тел.: 02 9220664; 02 9220640,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом