Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
ИмеBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер104.98 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/000801230.docx
00080-2012-0030

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" № 5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, E-mail: iyanchev@mh.government.bg, Факс: 02 9301451

Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mh.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Закупуване на необходимите през 2012 г. количества реактиви и консумативи за извършване на неонатален тиреоиден скрининг за вроден хипотиреоидизъм по Националната програма за редки болести и Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: СБАЛДБ - София: сектор „Скрининг и функционална ендокринна диагностика”
Код NUTS: BG411

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката включва закупуване на необходимите през 2012 г. количества реактиви и консумативи за извършване на неонатален тиреоиден скрининг за вроден хипотиреоидизъм по Националната програма за редки болести и Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000, 33694000

Описание:

Медицински консумативи
Диагностични реактиви

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Китове за количествено определяне на ТСХ от кръв върху филтърна бланка (Neonatal TSH, реактиви, стандарти, контроли, консумативи), чрез отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно за налични апарати Wallac 1232 и Victor 2, 960 теста в кит - до 87 опаковки.

Прогнозна стойност без ДДС

183744 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Завършване

31.12.2012 г.


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранцията за участие в процедурата е 1 % от прогнозната стойност на поръчката и е в размер на 1 837, 44 лева. Гаранцията за участие в процедурата се представя заедно с офертата. Срокът на валидност на гаранцията за участие e не по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Гаранцията за участие се представя в една от формите, съгласно чл.60 от Закона за обществените поръчки: - оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Министерство на здравеопазването, със срок на валидност не по-малък от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език. - парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на здравеопазването – БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD – платежно нареждане в оригинал с посочени номер и дата на решението за обявяване на процедурата. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС и се представя в момента на сключването му. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение на договора е 60 /шестдесет/ календарни дни след датата на изпълнение на договора. Гаранцията се представя в една от формите, съгласно чл.60 от Закона за обществените поръчки: - оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. - парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на здравеопазването – БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ - BNBG BGSD - платежно нареждане в оригинал или заверено копие.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на стоките по договора се извършва в лева, отложено в срок до 60 дни, чрез банков превод, след представяне на следните документи: а) доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал и 2 броя заверени копия; б) приемателно – предавателни протоколи, заверени от крайните получатели и съгласувани от дирекция „ Обществено здраве“; в) обобщен опис на приемателно – предавателни протоколи; г) писмени заявки – разпределения, съгласувани от дирекция „Обществено здраве“; д) декларация за съответствие от производителя или негов упълномощен представител и/или Сертификат за качество – СЕ маркировка

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът е обединение, участниците в него следва да имат сключено споразумение помежду си, което прилагат към офертата в което задължително се посочва представляващия обединението. В случай, че участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка е обединение на физически и/или юридически лица, при подписване на договора следва да представи документ, удостоверяващ регистрацията на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение което не е юридическо лице: Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Участникът в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения, което отговаря на предварително обявените от възложителя условия и на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. Наличието на някой от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП води до отстраняване на участника от процедурата. Участниците следва да представят следните документи: 1. Документи относно търговско – правния статут на участника: 1.1.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 1.2. Оригинал или заверено от участника копие на документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда офертата, в случай, че това не е законният представител на участника. 1.3.Декларация за отсъствието на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП. 2. В случай, че при изпълнението на поръчката ще участва подизпълнител, е необходимо да бъде изрично заявено това обстоятелство, както и делът на неговото участие. В тези случаи участникът поема изцяло отговорността за дейността на подизпълнителя. Подизпълнителят е длъжен да представи декларация за участие в процедурата в това си качество и документите по чл.56, ал.1, т.1, 4, 5 и 6 от ЗОП а изискванията към него се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Той трябва също така да отговаря на изискванията, посочени в чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки. 3.Документ, удостоверяващ закупуването на документацията за участие в обществената поръчка. 4. Точен адрес, лице и телефон за контакти и банкови реквизити на участника. 5. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: За установяване съответствието с изискванията се представят заверени от участника копия от годишните счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи/отчета за доходите за последните две приключени финансови години, заверени от експерт счетоводител, в случаите, при които това е задължително съгласно Закона за счетоводството (чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗОП). В случай на участници, които са създадени през последните две години, изискването се прилага по отношение на приключените от тях финансови години, като е необходимо да е налице поне една приключена финансова година.
Минимални изисквания: Участникът следва да докаже положителен финансов резултат (счетоводна печалба) за всяка една от последните две приключени финансови години. В случай на участници, които са създадени през последните две години, изискването се прилага по отношение на приключените от тях финансови години, като е необходимо да е налице поне една приключена финансова година.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Всеки участник следва да представи следните документи: а) Оригинал или заверено от участника копие на разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия б) Оригинал или заверено от участника копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват предмета на настоящата доставка или еквивалентен сертификат за участника в процедурата; в)Оригинал или заверено от участника копие на валиден сертификат по системата за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен за производителя на съответния реактив/консуматив, предмет на доставката; г) За медицинските изделия, се представя документ за „СЕ" маркировка (декларация за съответствие и/или „СЕ" сертификат). д) Декларация от участника че, остатъчният срок на годност на реактивите и консумативите към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75% (седемдесет и пет процента) от обявения от производителя към датата на всяка доставка
Минимални изисквания: Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да притежават разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия. 2.Участниците в процедурата да бъдат сертифицирани по система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват предмета на настоящата поръчка или еквивалентен сертификат. 3.Производителят на реактива/консуматива, предмет на доставката да бъде сертифициран по система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна система за качество. 4.Медицинските изделия да имат CE Mark (декларация за съответствие и/или „СЕ" сертификат) от производителя. 5. Остатъчният срок на годност на реактивите и консумативите към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75% (седемдесет и пет процента) от обявения от производителя към датата на всяка доставка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена


IV.3) Административна информация

ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ДВ 472702 от 29.02.2012 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

30.05.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN

Условия и начин на плащане

Посочената сума се заплаща в посочения в обявлението срок в касата на Министерството на здравеопазването срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка на Министерство на здравеопазването – БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

11.06.2012 г. Час: 17:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 12.06.2012 г. Час: 10:30

Място

гр. София, пл. "Света Неделя" № 5, Министерство на здравеопазването

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

КЪМ - КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ – „НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА” За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и условията на настоящата документация, назначената Комисия извършва оценка, въз основа на критерия: „най-ниска предложена единична цена”, като се сравняват ценовите оферти на участниците за позицията от Спецификацията. Офертите на допуснатите участници се класират по низходящ ред въз основа на предложените единични цени, като участникът, предложил най-ниска цена се определя за изпълнител на обществената поръчка. След приключване на работата на комисията по разглеждане и оценка на офертите, възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Участниците се уведомяват писмено за резултата от проведената процедура.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.05.2012 г.

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Топлофикация София" еад, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" 5, За: Ваня Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9301461, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" №3, За: Янислава Георгиева Костадинова, България 1092, София, Тел.: 02 9220676, e-mail:,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Българска национална телевизия, ул."Сан Стефано" №29, За: Елена Йорданова, Република България 1020, София, Тел.: 02 8143842, e-mail:,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Агенция по обществени поръчки, ул. "Леге" №4, За: Ана Миткова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9407056, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" №3, За: Андон Каравелов, Република България 1092, София, Тел.: 02 9220664; 02 9220640,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом