Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
ИмеBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер98.82 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/006471229.docx
00647-2012-0029

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Министерство на културата, бул. "Александър Стамболийски" № 17, За: Татяна Цветанова, Република България 1040, София, Тел.: 02 9400928, E-mail: t.tsvetanova@mc.government.bg, Факс: 02 9806970

Място/места за контакт: Министерство на културата

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mc.government.bg.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Отдих, култура и религия

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Социализация на НИАР „Николопис ад Иструм”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Основно място на изпълнение: Велико Търново
Код NUTS: BG321

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Поръчката обхваща извършване на дейности КРР и СМР за Социализация на НИАР „Николопис ад Иструм

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45212300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с културно предназначение

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Включва изпълнение на ремонтни работи. Максималната стойност за извършване на строително-ремонтни работи е 1367821.81 лева.

Прогнозна стойност без ДДС

1367821.81 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

Завършване

30.04.2013 г.


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 13 000/тринадесет хиляди/ лева по банков път по банкова сметка IBAN: BG06BNBG96613000175501, BIC: BNBGBGSD, БНБ - Централно управление или под формата на банкова гаранция. Гаранцията за изпълнение на договора e в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Условията за възстановяване на гаранцията са посочени в проекта на договор.Възложителят има право да задържи гаранцията съгласно правилата на чл.61 от ЗОП, освобождаването на гаранцията става съобразно чл.62 от ЗОП. Когато гаранцията е под формата на неолихвяем паричен депозит, последният трябва да се преведе по сметка IBAN BG 06 BNBG 96613000175501, BIC BNBGBGSD, обслужваща банка: БНБ – Централно управление. При банкова гаранция, същата трябва да бъде издадена от банка, кореспондираща с банката на Възложителя, като срокът й на валидност не може да бъде по–кратък от срока на валидност на офертата. Ако банковата гаранция е на език, различен от българския, тя се представя в превод на български език.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят ще извърши цялостното плащане на стойността на извършената работа в срок до 60 (шестдесет) работни дни, считано от датата на издаване на фактура. Възложителят ще заплаща стойността по банков път по сметката, посочена от участника в офертата му. При започване на изпълнението съгласно чл.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда 35 % (тридесет и пет процента) аванс на изпълнителя, съгласно приложената ценова оферта, която е неразделна част от договора, след представяне на оригинална фактура в срок от 20 работни дни, след одобрение на авансовото плащане от УО на ОПРР. За окончателно предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, подписан от възложителя, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Участникът в процедурата следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа категория, съгласно чл.137, т.1, буква "м" от ЗУТ и чл.2, ал.4, т.1 от Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи - "национално значение". За съвместни дружества/консорциуми изискването важи за поне един от участниците в тях. За участник - чуждестранно лице, се представя съответен еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която е установен, съобразно националното му законодателство. Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;2. Копие от удостоверение за регистрация по ДДС, ако участникът е регистриран;3. Документ за внесена по сметка на Възложителя или оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция за участие в размер на 13 000 /тринадесет хиляди/ лева. 4 .Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП;5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.; 6.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП ; Наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал.1,2 и 5 от ЗОП водят до отстраняване на участника от процедурата.7.Декларация за наличие или липса на подизпълнители ;8.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако участникът ще ползва подизпълнител/ - представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца, приложен към настоящата документацията;9.Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда ; 10.Декларация за извършен оглед на обекта, удостоверяваща, че участникът е запознат с техническото задание 11. Проект на договор ;12.Попълнен образец на оферта - в отделен запечатан плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на оръчката”. 13.Ценова оферта Плик 3 – в отделен запечатан непрозрачен плик с обозначение “Предлагана цена”. 14. Копие от документа за закупена документация за участие. 15.Списък на документите, съдържащи се в офертата на участника. Списъкът задължително се прилага подписан и подпечатан от участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Годишен финансов отчет за 2009, 2010 и 2011 г. /чл.50, ал. 1 т. 2 от ЗОП/;2. декларация, съдържаща информация за общия оборот и за оборота от строителството за последните три години ; 3. Копие от валидна застрахователна полица за задължително застраховане в строителството
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1.Участникът следва да има изпълнен общ минимален обем строително-монтажни работи в размер на 3 900 000 лв. без ДДС за предходните 2009, 2010 и 2011 година.;2. Участникът трябва да има застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Декларация по образец - Приложение № 13от документацията на Възложителя, съдържаща: • списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните пет години, включително стойностите, датите и мястото на строителството, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; 2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент ;3. Сертификат ISO 14001 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда ; 4. Сертификат OHSAS 18001 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд ;5.Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа категория, съгласно чл.137, т.1, буква "м" от ЗУТ и чл.2, ал.4, т.1 от Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи - "национално значение" (копие); За съвместни дружества/консорциуми изискването важи за поне един от участниците в тях. За участник - чуждестранно лице, се предстая съответен еквивалентен документ, издадени от компетентния орган на държавата, в която е установен, съобразно националното му законодателство. Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Участникът следва за има минимум два договора с предмет, сходен с предмета на поръчката, а именно 1 СМР и 1 КРР, поотделно; 2. Участникът в процедурата следва да притежава следните валидни сертификати: ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи; ISO 14001 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи; OHSAS 18001 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи;3. Участникът в процедурата следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа категория, съгласно чл.137, т.1, буква "м" от ЗУТ и чл.2, ал.4, т.1 от Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи - "национално значение" или в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено, съгласно изискванията на раздел ІІІ.1.4. от обявлението.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:
Показател: Предлагана цена ; тежест: 50
Показател: Срок за изпълнение на СМР по договора; тежест: 30
Показател: Неустойка при лошо или частично изпълнение на СМР; тежест: 20

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2012/S 3 - 004584 от 06.01.2012 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

06.04.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 40 BGN

Условия и начин на плащане

Заплащане в касата на Министерство на културата- ет. 2, стая 221 от 10.00 до 16.00 часа или по банков път, по сметка на Министерство на културата BG06BNBG96613000175501, BIC: BNBGBGSD, БНБ - Централно управление.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

17.04.2012 г. Час: 13:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 18.04.2012 г. Час: 14:30

Място

Министерство на културата

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците, техните упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Оперативна програма регионално развитие 2007-2013. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-01/2008 ” Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма"

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 и следващите от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.03.2012 г.

Свързани:

Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-гр. Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Столична община, ул. "Московска" №33, За: Диана Иванова, България 1000, София, Тел.: 02 9377311, e-mail:, Факс: 02 9377467
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Министерство на вътрешните работи, ул. "6-ти септември" №29, За: Адриана Митева, р българия 1000, София, Тел.: 02 9823099, Факс:...
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Столична община, ул."Московска"№33, За: Илияна Станева, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9377548, e-mail:, Факс: 02 9809866
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Министерство на културата, бул. "А. Стамболийски" №17, За: Татяна Цветанова, Република България 1040, София, Тел.: 02 9400928, e-mail:,...
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Топлофикация София” еад, ул."Ястребец" №23Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, бул. "Христо Смирненски" №1, За: инж. Божидар Милушев, Р. България 1046, София,...
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом