Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
ИмеBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер100.86 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/000801207.docx
00080-2012-0007

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, E-mail: iyanchev@mh.government.bg, Факс: 02 9301451

Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването

Общ адрес на възлагащия орган: www.mh.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка на софтуерен продукт за нуждите на Министерство на здравеопазването.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: гр.София, пл. "Света Неделя" 5
Код NUTS: BG411

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка на софтуерен продукт за нуждите на Министерство на здравеопазването по позиции както следва: Позиция 1 -Доставка, инсталация и внедряване на единна система за счетоводство в системата на Министерство на здравеопзването. Позиция 2 -Доставка, инсталация и внедряване на продукт за Труд и Работна Заплата (ТРЗ).

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48444000

Описание:

Счетоводна система

ІІ.1.5) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

.

Прогнозна стойност без ДДС

179000 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Документ за внесена гаранция за участие по позиции:№1 - 1150лв.;№2 - 640лв.; Срокът на валидност на гаранцията за участие в процедурата е срокът на валидност на офертите. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС и се представя в момента на сключването му като се освобождава след неговото приключване. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение на договора е 60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора. Гаранцията се представя в една от следните форми: - оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Министерство на здравеопазването. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. - парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на здравеопазването: БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD, платежно нареждане в оригинал или копие.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Заплащането на предоставените услуги по договора се извършва в български лева, по банков път, в срок до 15 (петнадесет) работни дни след представяне на приемо-предавателен протокол и фактура-оригинал.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

До участие се допуска всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, както и техни обединения, които не са в производство по обявяване в несъстоятелност и отговарят на изискванията на чл. 47 и чл. 48 от ЗОП. В случай, че определеният за изпълнител участник е обединение на физически и/или юридически лица, същият следва да учреди търговско дружество по Търговския закон. В случаите, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице /гражданско дружество/, документите по чл.56, ал.1, т.1, 3, 4 и 5 от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, както и нотариално заверен договор за създаване на консорциума, включващ посочените в офертата участници, в който договор изрично един от участниците се определя като представляващ консорциума.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата може да бъде всяко местно или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, като представи следните документи: 1.Оригинал или копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентен орган в страната на участника. Когато участникът е българско юридическо лице и е регистриран или пререгистриран в единния електронен търговски регистър към Агенцията по вписванията не се изисква удостоверение за актуално състояние, а се посочва ЕИК. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, документът за регистрация следва да е представен в легализиран превод на български език. 2. Оригинал или нотариално заверено копие на документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника. 3. Декларация за отсъствието на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП – за юридическите лица - от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, за едноличните търговци – от лицата, които представляват участника, за физическите лица – от участника. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.5 – от лицата по чл.47, ал.5 от ЗОП. За участниците не следва да са на лице условията посочени в чл.47, ал.2 от ЗОП, тъй като при наличието на такива, същият ще бъде отстранен от процедурата. В случай, че участникът в процедурата е обединение следва да представи и документите посочени в III.1.3. от настоящoто обявление. 4.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10 от ЗОП които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Заверени финансови отчети от експерт счетоводител и справка-декларация, съдържаща списък основните договори, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години с посочени дати на сключване, възложител, стойност и крайна дата на приключване от които да е видно, че участникът има общ оборот от над 360 000 триста и шестдесет хиляди лева и оборот от дейности сходни с предмета на поръчката- разработка, внедряване, продажба и поддръжка на софтуер, в това число и финансово счетоводен софтуер от 240 000(двеста и четиридесет)лева общо за последните три счетоводно приключили финансови години.
Минимални изисквания: Участникът следва да има общ оборот от над 360 000 триста и шестдесет хиляди лева и оборот от дейности сходни с предмета на поръчката- разработка, внедряване, продажба и поддръжка на софтуер, в това число и финансово счетоводен софтуер от 240 000(двеста и четиридесет) лева общо за последните три счетоводно приключили финансови години. Доказва се със заверени финансови отчети от експерт счетоводител и със справка-декларация, съдържаща списък основните договори, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните счетоводно приключилитри години - с посочени дати на сключване, възложител, стойност и крайна дата на приключване.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Подписани и подпечатани референции от контрагенти на участника, за добро изпълнение със сходен на поръчката предмет. Преведен на български език оригинал или заверено от участника копие на сертификат за управление на качеството ISO 9001:2000 или еквивалент на участника. Доказателства за изпълнени поне два проекта с брой на потребителите на внедрените от него системи над 600 човека през последните три години .Доказва се със справка-декларация, съдържаща списък на договорите с над 1000 потребители на внедрените системи, изпълнени през последните три години с посочени дати на сключване, възложител, стойност и крайна дата на приключване. Списък на персонала на участника с минимум 25 експерти в това число бизнес анализатори, консултанти (внедрители на софтуер за финансово счетоводнадейност), както и софтуерни разработчици. Магнитен носител с прототип(с инструкции за инсталация), който да обхваща поне 50% от изискваната функционалност на софтуера.
Минимални изисквания: Изпълнени договори със сходен на поръчката предмет. Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2000 или еквивалент на участника. Участникът следва да има изпълнени поне два договора с брой на потребителите на внедрените от него системи над 1000 човека през последните три години .Доказва се със справка-декларация, съдържаща списък на договорите с над 600 потребители на внедрените системи, изпълнени през последните три години с посочени дати на сключване, възложител, стойност и крайна дата на приключване. Участникът следва да разполага с екип от минимум 25 експерти в това число бизнес анализатори, консултанти (внедрители на софтуер за финансово счетоводнадейност), както и софтуерни разработчици. Участникът следва да може да предостави магнитен носител(с инструкции за инсталация) с прототип, който да обхваща поне 50% от изискваната функционалност на софтуера.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 17.02.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена

6 BGN

Условия и начин на плащане

Посочената сума се заплаща в посочения в обявлението срок в касата на Министерството на здравеопазването / от 14:00ч до 17:00ч./ срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка на Министерство на здравеопазването – БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD. Платежният документът следва да бъде поставено в офертата за участие в процедурата като доказателство, че документация е закупена по надлежен ред.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

27.02.2012 г. 17:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 28.02.2012 г. Час: 10:00

Място

Министерство на здравеопазването,пл. "Света Неделя" №5

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация

Обучението за работа с програмния продукт се извършва след окончателното му приемане от възложителя и е за период от 8 (осем) дни.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалби се подават до Комисията за защита на конкуренцията в сроковете посочени в чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.02.2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Доставка, инсталация и внедряване на единна система за счетоводство в системата на Министерство на здравеопазването.

1) Кратко описание

Доставка, инсталация и внедряване на единна система за счетоводство в системата на Министерство на здравеопазването.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

48444000

Описание:

Счетоводна система

3) Количество или обем

.

Прогнозна стойност, без ДДС
115000 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 60


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Доставка, инсталация и внедряване на продукт за ТРЗ

1) Кратко описание

Доставка, инсталация и внедряване на продукт за ТРЗ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

48444000

Описание:

Счетоводна система

3) Количество или обем

.

Прогнозна стойност, без ДДС
64000 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 60

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Топлофикация София" еад, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Агенция по обществени поръчки, ул. "Леге" №4, За: Ана Миткова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9407056, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Българско национално радио, бул. "Драган Цанков" №4, За: Евгения Борисова, р българия 1040, София, Тел.: 02 9336746, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Национална Електрическа Компания /нек/ еад, ул. Веслец №5, За: Юли Ламбриев, България 1040, София, Тел.: 02 9263424, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на физическото възпитание и спорта, бул. "Васил Левски" No 75, За: Кристиян Велинов, България 1000, София, Тел.: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Специализирана болница за активно лечение по онкология- еад, ул."Пловдивско поле"№6, За: Захари Милев, България 1756, София, Тел.:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на културата, бул. "Александър Стамболийски" №17, За: Ангел Ангелов, директор на дирекция "кпп", Република България...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Столична община район "Кремиковци", кв. Ботунец, За: Зам. Кмет Иветка Петрова, Р. България 1870, София, Тел.: 02 9945289, e-mail:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Българска агенция по безопасност на храните, бул. "Пенчо Славейков" №15А, За: Аксел Кошуджу, Република България 1606, София, Тел.:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом