Заглавна страница
ИмеЗаглавна страница
за кореспонденция
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер76.97 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://chimexpert.com/bjc/wp-content/uploads/2012/02/BJC-MS-Template.doc

Българско списание за химия • Bulgarian Journal of Chemistry


ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

Написаното с червено е примерно (да се изтрие при оформяне на ръкописите).


Заглавие


Име1 Фамилия11, Име2 Фамилия21, Име3 Фамилия32,*

(Георги Петров1), ....


1 Адрес 1 (Химически факултет, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България )

2 Адрес 2


*Автор за кореспонденция:

Стацио­нарен телефон:

Мобилен телефон (ако е възможно):

Факс:

Е-mail адрес:


Писмо до редакторите

(да включва кратко описание на мотивацията за провеждане на изследването, получените резултати и основните научни приноси)


В приложената таблица авторите трябва да предложат най-малко двама ре­цензенти, които да са тесни специалисти в областта на научната публикация.

Предложение за рецензенти

1

Име и фамилия
Адрес
Е-mail
Стационарен телефон
Мобилен телефон

2

Име и фамилия
Адрес
Е-mail
Стационарен телефон
Мобилен телефон

3

Име и фамилия
Адрес
Е-mail
Стационарен телефон
Мобилен телефон
Статиите трябва да са написани ясно, кратко и оп­ростено, и въпреки че обемът не е ограничен, е добре авторите да се придържат към стегнат изказ. Да се вземе предвид, че дадена статия може да не бъде приета за печат при наличие на прекалено много граматически или правописни грешки! Използва­нето на общоприети съкращения е препоръчително, а нестандартни такива се дефинират при първата им употреба в текста.

Фигурите, схемите и таблиците трябва да бъдат изнесени в края на текста, като при форма­тиране на приетите за печат статии те ще бъдат поставени след абзаца, в който са цитирани. Ако авторите имат пред­почитания за конкретно позициониране, то трябва да бъде упоменато в текста. Фигури, съдържащи хи­мични структури да бъдат в оригиналния си файлов формат (за предпочитане е CDX за ChemDraw).

За да се избегнат грешки при пренасянето на тек­ста и форматирането на статията е препоръчи­телно: (а) да се използват стандартни шрифтове, като Arial, Times, Helvetica, Courier; (б) да не се пренасят думи на нов ред; (в) всички страници да са номерирани последователно; (г) да не се използват бележки под линия.


Заглавие на статията (Заглавието на статията трябва да бъде на­писано кратко, ясно и разбираемо. Главни букви да се използват само за първата дума и подходящи същест­вителни. Да се избягва употребата на сък­ращения)


Име1 Фамилия11, Име2 Фамилия21, Име3 Фамилия32,*

(напр. Георги Петров1), ....


1 Адрес 1 (напр. Химически факултет, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер № 1, 1164 София, България )

2 Адрес 2

*Автор за кореспонденция. E-mail:


Посвещение (не е задължително):

(авторите могат да посветят статията на учен с особен принос към тема­тиката, като трябва да е упоменат и повода за посве­щението)


Резюме

(резюмето трябва да представлява компактен текст с обем до 1000 знака, който отразява получените резултати и основни приноси на проведеното изс­ледване. Да се избягва използването на съкращения, цитати и препратки към други статии)


Ключови думи

(с цел по-лесно индексиране на стати­ята, авторите трябва да включат до пет ключови думи, изредени в азбучен ред)


1. Увод

(въведението трябва да бъде написано от гледна точка на неспециалисти в областта на научната разработка. То трябва ясно да описва предходни изс­ледвания, значимостта на проблема и да включва кратко изложение на целите на съответната публика­ция)


2. Резултати и обсъждане

(В този раздел се представят и обсъждат получените резултати. Данните от проведеното изследване се дават обобщени, в графичен и табличен вид. Да се избягва описването на експериментални процедури, освен в случаите когато е с цел сравнителен анализ! Материалът тряб­ва да бъде обособен в отделни секции, номерирани последова­телно (напр.: 2. Резултати и обсъждане/ 2.1. Подзаг­лавие 1/ 2.2 Подзаглавие 2 и т.н.). Препоръчи­телно е така отбеляза­ните секции да се цитират в текста със съответния номер, вместо да се цитират с “вж. по-горе”, “вж. по-долу” и т.н.)


3. Заключение

(в заключението се формулират ос­новните изводи по резултатите от проведеното изс­ледване, като се направи критичен анализ и се очер­таят бъдещи насоки за изследване)


4. Експериментална част (не се отнася за Обзорни статии)

(експерименталните процедури трябва да бъдат описани ясно и кратко, като трябва да включват всички необходими данни за успешното повтаряне на експеримента. Описанието на познати методи трябва да се избягва (вместо това, се цитират първоизточни­ците), освен в случаите когато е налице съществена модификация)

Описание на нови съединения:

цис-N-хексил-6,7-диметокси-3-(4-метоксифенил)-3,4-дихидроизокумарин-4-карбоксамид (4). Добив 98 %. Т.т. 182-184 оC (из етил ацетат). ИЧ (CHCl3, νmax, cm-1): ν(CONH) = 1615; ν(COOR) = 1700; ν(N-H) = 3235. 1H-ЯМР: (250.13 MHz, CDCl3) δ = 0.83 (3H, t, J = 6.8 Hz, CH3), 0.90-1.00 (2H, m, CH2), 1.01-1.33 (6H, m, CH2), 2.79-2.96 (1H, m, CH2а), 2.97-3.14 (1H, m, CH2b), 3.81 (3H, s, CH3O), 3.94 (3H, s, CH3O), 3.95 (3H, s, CH3O), 3.95 (1H, d, J = 3.2 Hz, -CH), 5.57 (1H, bt, J = 5.5 Hz, NH), 5.76 (1H, d, J = 3.2 Hz, CH), 6.90 (1H, s, Ar-H), 6.92 (2H, d, J = 8.6 Hz, Ar-H), 7.42 (2H, d, J = 8.6 Hz, Ar-H), 7.63 (1H, s, Ar-H). 13C-ЯМР: (62.5 MHz, CDCl3) δ = 14.0 (CH3), 22.4 (CH2), 26.3 (CH2), 29.1 (CH2), 31.4 (CH2), 39.7 (CH2), 51.0 (CH), 55.3 (CH3O), 56.3 (CH3O), 56.4 (CH3O), 79.5 (CH), 109.6 (CH-Ar), 112.0 (CH-Ar), 114.1 (2 x CH-Ar), 116.8 (C), 126.8 (2 x CH-Ar), 128.4 (C), 132.8 (C), 149.5 (C), 154.2 (C), 159.7 (C), 164.8 (C=O), 167.8 (C=O). ЕА: C25H31NO6 (441.5), изчис­лено/намерено: C, 68.01/68.12; H, 7.08/7.01; N, 3.17/3.22; O, 21.74/21.65.


Благодарности (не е задължително)

(в този раздел авторите могат да изразят благодарност на институ­ции или отделни личности за дейности, подпомогнали изработването и написването на публикацията – фи­нансова подкрепа, техническо съдействие или диску­сия)


Цитирана литература

(използваната литература трябва да бъде обособена в отделен раздел, който е позициониран в края на ръкописа. Тя трябва да бъде номерирана последователно, в реда на цитиране в текста)

Начин на описване на Цитираната литература:

Публикации:

[1] M.G. Bogdanov, Y.N. Mitrev, I. Tiritiris, Eur. J. Org. Chem. (2011) 377–384.

[2] S.S. Kaloyanova, V.M. Trusova, G.P. Gorbenko, T.G. Deligeorgiev, J. Photochem. Photobiol. A 217 (2011) 147–156.

Книги:

[3] F.A. Cotton, G. Wilkinson, C.A. Murillo, M. Bochmann, Advanced Inorganic Chemistry, 6th ed., John Wiley & Sons, 1999.

[4] J. Hindler, in: H.D. Isenberg (Ed.), Clinical Microbi­ology Procedures Handbook, American Society of Mi­crobiology, Washington, DC, 1992.

Патенти:

[5] L.G. Lee, Ch-H. Chen, US 4883867 (1989).


Абревиатурите на научните списания могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: http://cassi.cas.org/search.jsp


Фигури и схеми и таблици


Фигура 1. Заглавие


Схема 1. Заглавие

(При изгот­вянето на фигури и схеми, съдържащи химични фор­мули и реакционни схеми се препоръчва използва шаблонен файл за ChemDraw (BulgJChemDocument.cds), който е съобразен с изискванията на Българско списание за химия)


Таблица 1. Заглавие

(Таблиците трябва да имат заглавие и да са номерирани последователно според реда на появяването им в текста. При необхо­димост от пояснения, те се изнасят под таблицата. Да се избягва използването на вертикални линии!)


Графично резюме

(Графичното резюме представлява фигура, схема или компилация от различни образи, които да подпомагат асоциативното разбиране на темата на статията. Пър­воначално, графичното резюме трябва да бъде вклю­чено в изпратения за рецензиране файл, а при поло­жителна рецензия, то ще бъде изискано като индиви­дуален файл с максимален размер до 10 MB (600 dpi за цветна графика). Файлът трябва да съдържа само графични образи, без текстова информация, като заг­лавието на статията или имената на авторите. Допус­тимите файлови формати са: SVG, PNG, CDX, GIF, TIFF, JPEG, BMP. Графичното резюме ще бъде из­ползвано при публикуване на статията на интернет страницата на списанието и за офор­мяне на съдържа­нието на съответната книжна версия. Да се вземе предвид, че четивността ще се намали след редукция на размера.)


В Българско списание за химия се публикуват статии, написани на български или английски език. По тази причина, заглавието, имената на авторите, техните адреси, ключовите думи и резюмето на пуб­ликацията трябва да бъдат предоставени и на двата работни езика. Ако статията е написана на български език, съответните данни на английски трябва да бъдат включени в края на ръкописа, и обратното.


Title


Name1 Surname11, Name2 Surname21, Name3 Surname32,*

(Georgi Petrov1), ....


1 Address 1 (Faculty of Chemistry, Sofia University “St. Kl. Ohridski”, 1, J.Bourchier, 1164 Sofia, Bulgaria.)

2 Address 2


* Corresponding author. E-mail:


Dedication (optional)


Abstract


Keywords:**при необходимост да се продължи на нова страница

Свързани:

Заглавна страница iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Заглавна страница iconРеферат по ботаника ІІ част тема: семейство лютикови
Титулна (заглавна) страница: По посочения образец, като може да се използва различен от използвания в него шрифт
Заглавна страница iconСтраница 1: Парижката конференция за малцинствата.; Бележки и отговори.; Венизелос в Белград.; Страница 2: Македония и Балканското Локарно.; Руската дипломация до войната
Страница 3: Последни новини: Свикването на Скупщината е нова провокация.; Дневни вести
Заглавна страница iconСтраница 3: Последни новини: "Изгрев" на линия.; Конференцията в Лозана не е направила никакъв напредък.; Дневни вести.; Страница 4: Сръбската пропаганда в Македония.; Разписанието на влаковете.; Кралят на Доравия
Страница 1: Разкъсването на Югославия.; Бележки и отговори.; Иван Михайлов – балканският орел
Заглавна страница iconКонцепция за сайт на „ младежка зона
Пловдив. За тази цел главната идея е да прилича по външен вид на каталог и да има анимирано задвижване сменяне от страница в страница!...
Заглавна страница iconГР. София
Годишният финасов отчет от страница 1 до страница 18 е одобрен и подписан от името на ”никотиана бт холдинг” ад от
Заглавна страница iconМеждинен финансов отчет
Бележките от страница 8 до страница 19 са неразделна част от съдържанието на тези финансови отчети
Заглавна страница iconДоклад на независимите одитори
Годишният финасов отчет от страница 1 до страница 68 е одобрен и подписан от името на ”мак”ад от
Заглавна страница iconС приложен одиторски доклад
Пояснителните приложения към Консолидирания финансов отчет, от страница 7 до страница 23, представляват неразделна част от него
Заглавна страница iconДоговор за услуга
Да изработи предварителен дизайн – графично оформление с основни елементи /цветове, снимки, форма на навигация/ на начална страница...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом