Как да се запознаваме сами. Как да се държим по време на представяне. Традиции, свързани с личните и фамилните имена. Как да избягваме неудобни ситуации. Поздравяване на познати и непознати
ИмеКак да се запознаваме сами. Как да се държим по време на представяне. Традиции, свързани с личните и фамилните имена. Как да избягваме неудобни ситуации. Поздравяване на познати и непознати
страница1/2
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер259.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bcpgim.files.wordpress.com/2011/08/etiket.doc
  1   2
ЕТИКЕТ. БЕЗУПРЕЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗАПОЗНАНСТВА, ПОЗДРАВЯВАНЕ, ПРИ ОБЩУВАНЕ И ВКЪЩИ”


1. Етикет - определение, видове (Определение за етикет. Видове етикет).

2. Запознанство и представяне. Поздравяване на познати и непознати.

2.1. Запознанство и представяне (Основни правила. Ред на представяне. Как да се запознаваме. Официално представяне, титли и звания. Как да се запознаваме сами. Как да се държим по време на представяне. Традиции, свързани с личните и фамилните имена. Как да избягваме неудобни ситуации).

2.2. Поздравяване на познати и непознати (Основни правила. Ред на поздравленията, или кой кого поздравява. Приветствени думи. Кога и как да се ръкуваме. Прегръдки и целувки при среща. Да ставаме ли, когато влизат гости. Как да избягваме неудобни ситуации).

3. Етикетът и общуването. Свободното общуване

3.1. Етикетът и общуването („Позволете да се обърна към Вас”... Тънкости в употребата на „ти" и Виe". Кога и как да молим за извинение. Как да правим и да приемаме комплименти. Тактичност и нетактичност. Как да избягваме неудобни ситуации ).

3.2. Свободното общуване (Победете своята стеснителност. Разпознаване психологическия тип на човека с когото разговаряме. Стимулирайте своя събеседник. Тайните на приятното общуване. За шегаджиите и любителите на остроумия. Как да избягваме неудобни ситуации).

4. Безупречно поведение вкъщи (Отношението към нашият дом. За хармонията в семейството. Отношение към децата, родителите и съседите. Държане на децата на масата. Поведение по време на семейни тържества. Кореспонденция).


УВОД

Междучовешкото общуване - от времето на Адам и Ева, винаги се е подчинявало на редица условно­сти. Те оформят постепенно правилата за поведени­ето, в чиято основа са взаимното уважение - вклю­чително на различията, а защо не и на неприязънта, - нравствеността, моралът, учтивостта, благодар­ността. Несъмнено те съдържат и немалко изпита­ния и ограничения за собственото достойнство, убеждения, независимост. А колко важни са скром­ността, приветливостта, снизходителността, умението да се владеем, външният вид, приятният разго­вор, тактът, чувството за мярка и т. н.

Облечени в сравнително общоприета формула, каквато са маниерите, правилата за поведение в никакъв случай не пренебрегват индивидуалност­та и спецификата на човека, националността или народа, историческото развитие, традициите и обичаите.

Древният Рим ни дава гостоприемството и посре­щането с хляб и сол; скандинавците предоставят по­четните места на най-уважаваните гости; от Азия е уважението към по-възрастните и жената. А такива знаци на уважение, като придружаване на жени, на по-възрастни или по-високостоящи хора, като под­насянето на подаръци и цветя и т. н., всички със свое значение (невинаги уеднаквено, което е напълно ес­тествено), в немалка степен се подчиняват на опре­делени правила и изисквания. Накратко - няма об­ласт от живота на човека, която да не се реализира в подходящи рамки. Всичко това (и много повече, за което ще стане дума по-нататък) оформя съдържа­нието на широко разпространеното понятие ети­кет.


1. ЕТИКЕТ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ВИДОВЕ


Определение за етикет

3а етикета пишат още Платон, Аристотел, Декарт, Еразъм Ротер-дамски („За правилата на добрия тон"). През 1204 г. е издадена първа­та книга „За правилата на поведение”.

Утвърдено е разбирането, че родина на етикета е Франция (понякога добавят и Англия). Строго по­гледнато обаче, това е Италия, където още през XIV в. започва облагородяването на нравите (през епохата на Възраждането). Италианците обръщат внимание на образованието, на изкуствата, на бла­гоприличието. За пръв път след падането на древ­ната цивилизация се изгражда общество образо­вано, разбогатяващо, съзидателно. Особено сил­но е влиянието на хуманистите. Появяват се и кни­ги за образцови кавалери и дами, за подредбата на пищни салони и тържества. И още тогава най-го­лямо внимание се обръща на жените с разбиране­то, че те „стават дами, когато усвоят добрите ма­ниери".

Естествено, французите не се задоволяват да ко­пират сляпо дошлите при тях чужди правила, а ги видоизменят, като ги приспособяват към своите на­ционални особености и духа на времето - вече е XVI в. Основното е подмяната на крещящото великоле­пие с изтънчения разкош. Най-високо развитие те придобиват при краля Слънце Луи XIV. Монархът, известен с изящните си маниери и вкус, се грижи за блясъка на своя двор, без да пести средства. Описа­нията за обзавеждането на неговите дворци, за бало­вете и маскарадите и досега изумяват въображение­то. На дворцовите приеми гостите получавали картончета с изброени правила за поведение, които след­вало да се спазват. От френското название на тези картички - etiquette, произлиза днес употребяваният термин етикет. (Не бива да се бърка с разпространеното значение на указания върху стоки, продукти и други произведения).

Тези правила не остават незабелязани в другите страни и от XVII в. започва разпространението на френския език, мода и обичаи. Тенденцията не отми­нава и Русия. Реформаторът Петър I след едно от многобройните си посещения на Запад разбира, че преди да направи сериозните си държавни промени, е „необходимо да преобразува нравите и обичаите на руския народ по западен образец". И се започва: стрижат се бради, скъсяват се дългите ръкави на мъжките облекла, дамите се задължават да носят деколтирани рок­ли, въвеждат се европейските танци, леят се унгарски, френски и немски вина, менюто включва до... 200 блюда. Е, естествено, знанието на френски език се смята за главен признак па доброто възпитание. По-късно императрица Елисавета Петровна издава указ „За облек­лото според чиновете и класовете", но историците твърдят, че ня­мала особен успех в борбата срещу разкоша (XVIII в.).

По българските земи се срещат различни като обичаи правила, донесени от Велика България, въве­дени от Византия и наложени от Османската импе­рия. Едва след Освобождението и установяването на новото държавно устройство в страната навлизат правилата, утвърдени в Западна Европа. По-късно става и връщането към някои традиции, които, съче­тани със съвременните тенденции, правят българския етикет и модерен, и специфичен.

И така, етикетът съдържа правилата за пове­дение и нормите на нравствеността. Доброта и внимание, учтивост и вежливост, такт и маниери, ува­жение и достойнство - това са основните области на поведенческия етикет.

(Марк Твен предупреждава: „Няма по-голяма вулгарност от прека­лената изисканост.").

Нека е ясно, правилата на етикета не са догма, те непрекъснато се развиват - за по-добро. Още нещо, те не пречат на нашата индивидуалност. И накрая, всяко специфично проявление не е непременно в про­тиворечие с тях.

"Марк Твен предупреждава: „Няма по-голяма вулгарност от прека­лената изисканост."

Видове етикет

В зависимост от областта в която се проявява етикета носи различни наименования. Най-често правилата за поведение се свързват с отношенията с други държави и техни представители. По същество това е областта на външната поли­тика и дипломатическата служба. Етикетът, в слу­чая - дипломатическият, представлява съдържание­то на дипломатическия протокол и церемониал, ко­ито обхващат всички страни от организацията на междудържавните и международните връзки и тех­ните представителни елементи. Този протокол и це­ремониал намират своята реализация и в обикнове­ните междучовешки контакти под формата на услов­но наречения общограждански етикет. Варианти - поради същностните характеристики на институции­те, където има особени правила, са дворцовият (мо­нархическият) и воинският етикет. В последните десетилетия сериозно внимание се обръща на нови форми на общуване, с редица специфики, а именно на: етикета на общуването; бизнесетикта; комуникативния, компютърния, финансовия, служебния и телефонния етикет; етикет за началници и подчинени, етикет в местата за отдих и култура, етикет на подаръците и т.н.


2. ЗАПОЗНАНСТВО И ПРЕДСТАВЯНЕ. ПОЗДРАВЯВАНЕ НА ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ


2.1. Запознанство и представяне

Всяко запознанство започва с представяне, затова от психологическа гледна точка този момент е много важен. Неловките ситуации, които възникват при за­познанството, могат да усложнят по-нататъшното общу­ване, а понякога и да го направят невъзможно. От това, как човек ще бъде представен, до голяма степен зависи да­ли ще бъде приет или отхвърлен от обществото.

Представянето е задължително преди служебен или де­лови разговор, ако участниците в него не се познават пред­варително. И обратното, не е необходимо да представяте човека, който върви до вас, ако например срещнете свой познат на улицата и спрете само за да го поздравите. Ес­тествено, че това не се налага и ако се обърнете с въпрос към случаен минувач на улицата или към продавач в мага­зин.


Основни правила

В началото на миналия век изразът „Имам честта да ви представя..." е бил почти повсеместно приета форму­ла за представяне на хората един на друг както във вис­шето общество, така и от средната класа. Постепенно обаче тази общоприета формула малко или повече оста­рява и започва да изглежда церемониална. Но трябва да признаем, че изразът „Имам честта...", използван от един човек по отношение на друг, дава възможност на първия да демонстрира своето добро отношение, а на втория да се почувства по-уважаван и значим. Незави­симо дали ще използвате тези думи, когато представя­те едни на други ваши познати, или ще предпочете по-съвременни изрази, помнете, че на вас се пада честта да запознаете тези хора.

При представянето изхождайте от два основни прин­ципа:

1. Ясно произнасяйте името, фамилията и другите све­дения, които имате намерение да съобщите.

2. Използвайте форми на представяне, които съот­ветстват на създалата се в момента ситуация.

Ясното произнасяне на имената ще ви спести неудобс­твото повторно да питате и ще ви предпази от досадни недоразумения. Придържането към втория принцип пред­полага, че в съвременния свят правилата за запознанство и представяне са станали по-демократични. Така напри­мер надали ще е уместно официално да представяте новия си гост на компанията, събрала се на купон у вас. Доста­тъчно е да се ограничите с името - „Емил", като по-ната­тък бихте могли да добавите „мой колега" или „живее в съседния апартамент". По време на прием обаче трябва да се придържаме към по-традиционни, по-консервативни правила.


Ред на представяне

Често пъти хората мъчително се опитват да си спом­нят кой на кого трябва да бъде представен. Въпреки че в последните години церемонията значително се опрости, необходимо е да се спазват някои общи правила, които си струва да научите, за да не изпадате в неловки ситуации:

  • по-младият се представя на по-възрастния;

  • човекът, който заема по-скромно положение в об­ществото, се представя на по-известния и влияте­лен човек;

  • новодошлият се представя на събралите се;

  • мъжът винаги бива представян на жената (освен в случаите, когато е държавен глава, член на кралско семейство или църковен йерарх);

  • ергенът се представя на женения мъж.

Представянето на двама непознати един на друг става в съответствие с установените правила. Така например, представяйки мъж на жена, трябва да кажете: „Госпожо Петрова, разрешете да ви представя Петър Иванов." В офи­циални случаи трябва да се назоват титлите и званията на човека, когото представяте.

В неофициална обстановка съвременният етикет поз­волява да се процедира по-опростено, като например: „То­ва е Иван Димитров, наш съсед." Но във всеки случай не е учтиво прос­то да съберете двама непознати и да им предложите сами да се запознаят. Ако представяте един на друг хора на еднаква възраст, с еднакъв социален статус и пол, то първо представете на по-непознатия вашият по-добре познат.

Представяйте роднините си на оста­налите - това е знак за уважение. Помнете: прието е да представяте и децата, и съпругите на вашите познати. Из­ключение правят само майката и бащата на домакина. В този случай, изразявайки специалното си уважение, тряб­ва да представяте гостите на тях, а не тях на гостите.

На гости или на прием едно от задълженията на дома­кина (домакинята) е да представи поканените. Разбира се, ако те са прекалено много, не бива да се очаква, че всички ще бъдат представени един на друг. Но тогава е необходимо да отделите специално внимание на най-почетните гости.


Как да се запознаваме

Запознаването на гостите е задължение на домакини­те, при това е по-добре, ако домакинът запознае мъжете, а домакинята - жените. Ако пък някой е дошъл с човек, ко­гото не познавате, задължение на госта е да представи на присъстващите своя придружител.

По време на официално представяне (например на го­лям прием) най-често се използва изразът: „Разрешете да ви представя...". Тук е важно да се знае, че на представя­ния предварително му се съобщава на кого искат да го представят.

На малко домашно парти процедурата може да се оп­рости. Това става, като домакинът посочва с ръка всеки един от гостите и казва името му.

От уважение към госта той трябва да каже малките име­на на членовете на своето семейство - „Жена ми Нели, „Дъщеря ми Вера" и т.н.

Можете да запознаете жена си със своя приятел, като кажете: „Андрей, запознай се с жена ми" или „Жена ми Латалия". А после да добавите: „Наталия, това е Андрей" или „Наталия, това е Петър Иванов." Не е прието да казвате думи като „съпруг" или „съпруга". По принцип тези думи се използват по отношение на трети лица в из­рази от рода на: „Как е вашата съпруга?"

Ако говорите с познати и към вас се обърнат с молба да представите някое друго лице, извинете се и прекъсне­те разговора.

Не забравяйте да бъдете тактични. Не е уместно, нап­ример, да казвате: „Петър Иванов, син на известния ака­демик Иванов." На мнозина им е неприятно, ако другите се интересуват от тях само заради прочутия им роднина.

Необходимо е да назовете човека, когото представяте, така, както е желателно да се обръщат околните към него.

За да може церемонията по запознанството постепен­но да премине в непринуден разговор, е добре да съоб­щите някои сведения, които биха облекчили по-нататъш­ното делово или приятелско общуване. Например: „Гос­подин Попов, занимава се с продажба на коли" и т. н.

Когато става дума за ваши роднини, бихте могли да ка­жете: „Брат ми Кирил" или „Братовчедка ми Катя" и пр.

Не е прието да представяте госта на хора, които водят оживен разговор, а също и на хора, които се готвят да си тръгват.

В случай че гостите са много, не е задължително да пред­ставите новопристигналия на всеки от тях. За да не се по­чувства изолиран, достатъчно е да го запознаете с тези, ко­ито са наблизо. Ще проявите непростима неучтивост, ако не запознаете приятеля си с гостите и той остане настрана, без да има възможност да вземе участие в общия разговор.


Официално представяне, титли и звания

В съвременното общество социалните и служебните различия нямат такова голямо значение, както е било пре­ди сто и повече години. Но при редица официални случаи е прието да се съобщават титлите и званията на предс­тавяните. Това в бъдеще може да се окаже важно за уста­новяване на делови контакти. Различаваме военни, дип­ломатически, църковни и научни звания. (В някои страни на официални приеми се посочват и благородническите титли, например: барон, княз и пр.) При съобщаването на званието малкото име на неговия притежател може да се изпусне. Например: „Разрешете да ви представя генерал-майор Борисов." Но ако е очевидно, че хората, които представяте, в бъдеще ще се обръщат един към друг със собственото и фамилното име, е добре веднага да им ка­жете: „Академик Иван Василев." Научната степен също е титла. В жела­нието си да подчертаем авторитета на човека, когото представяме, понякога повишаваме социалния му статус без да помислим, че това би могло да постави и него, и нас в неудобна ситуация.


Как да се запознаваме сами

В обичайното битово общуване можем да се предста­вим и сами (посредничеството на трето лице е задължи­телно само при официални случаи). Достатъчно е да ка­жем името и фамилията си и да очертаем с няколко думи характера на своите занимания: „Димитър Стефанов, спе­циалист по реклама." Не върви сами да съобщавате науч­ните си звания или титли оставете това да сторят дру­гите. Трябва да се представяте ясно и отчетливо, особено когато общувате с чужденци.

Когато сте на гости или на прием, е по-добре да ви пред­стави домакинът или някой общ познат. Но ако се налага да започнете с някого разговор, а няма кой да ви предста­ви, действайте. В подобни ситуации жената може сама да се представи на мъжа, макар че според класическите ка­нони на етикета на нея й е разрешено да прави това един­ствено когато се запознава с жени. Впрочем, и в наши дни възпитаният мъж е длъжен пръв да се представи на дош­лата при него дама.

Ако сте забелязали сред гостите интересен или прия­тен за вас човек или ако сте се оказали до непознат, който няма от кого да ви бъде представен, не върви веднага да го попитате: „Кой сте вие?" По-добре кажете: „Здравейте, казвам се Лили." Можете да добавите: „Аз съм приятелка на Светла" или „Аз съм съседка на Светла". Ако в отговор не чуете нищо друго освен „Добър вечер", можете да про­дължите: „А вие?" или „А вие как се казвате?"

На много голям прием (на бал или на сватба) не е за­дължително да влизате в разговор с непознат човек, освен ако по някаква причина двамата не сте се оказали изолирани от останалите гости. В този случай е уместно да започ­нете светски разговор, а след като той се задълбочи, да се представите. Кажете името си и добавете: „Братовчедка съм на Полина" или „Ние със Стефан работим заедно".

На приемите често се срещате с личности, които мо­гат да ви бъдат полезни и интересни, затова имате право да им се представяте сами. Бихте могли да кажете напри­мер: „Ако не греша, вие бяхте приятелка на майка ми? Аз съм Невяна, дъщерята на Ана Костова."


Как да се държим по време на представяне

В процеса на запознаването с определен човек преди всичко трябва да проявите интерес към него, като преодо­леете собствената си срамежливост и другите чувства и зад­ръжки, които ви пречат. Покажете, че цялото ви внимание е насочено върху този, с когото ви запознават. Гледайте го в очите и сърдечно го поздравете. После повторете името, ко­ето са ви казали, и добавете няколко приятни думи: „Здра­вейте, доктор Георгиев, радвам се да ви видя." На първо време това ще ви помогне да запомните името на човека, с когото току-що са ви запознали, а на второ, ще подчертае­те, че вашето запознанство не е било чиста формалност.

Думата „Здравейте..." с добавяне на името на новия поз­нат е традиционният и напълно коректен отговор при фор­малното представяне. Безспорно, в този израз се съдър­жат малко чувства. Затова пък, ако са ви поканили на не особено официален прием, където не трябва да се плаща данък на протокола и традицията, използвайте не толко­ва церемониалния израз: „Здрасти, много ми е приятно (Радвам се да се запознаем)."

Ако не чуете добре името или фамилията на човека, с ко­гото ви запознават, не се притеснявайте да попитате отново.

След като са представили госта, при положение че е мъж, той трябва леко да се поклони, а жената да кимне бавно, с достойнство, но без надменност, гледайки в очите този, с когото се запознава. В случай че са седнали, мъже­те задължително стават, независимо дали ги запознават с мъж или с дама.

Жената става само тогава, когато се запознава с по-възрастна от нея или с твърде уважаван мъж, или когато иска да покаже, че е особено предразположена към човека срещу нея. В останалите случаи е достатъчно да се усмихне или приятелски да кимне с глава.

При представянето не е задължително да протягате ръ­ка за здрависване. Но не е излишно да запомните, че пър­ви подава ръка този, на когото представят непознатия. По принцип при запознаване с мъж, жената първа подава ръ­ка. Така постъпва и началникът с подчинения си, по-въз­растният с по-младия (правилото се отнася и за хора, които отдавна се познават). Обикновено ръкуването се съпровожда от стан­дартни реплики: „Много ми е приятно", „Радвам се да ви видя". В англоезичните страни казват: „Как сте?" (How do you do?). Отговорът може да бъде: „Чудесно, бла­годаря ви" или „Благодаря, добре съм". Жената не е задължена да подава ръка на мъжа, но ако той първи го е сторил, тя трябва да я поеме.

Ако са ви представили човек, за когото много сте слушали и за среща с когото сте мечтали, можете да кажете нещо от рода: „Изключително се радвам да се запознаем" и да добавите някакви други думи, които обясняват пови­шения ви интерес към него.


Традиции, свързани с личните и фамилните имена

Когато току-що са ви запознали с някого, обикновено е трудно веднага да запомните името му. В тази ситуация безспорно може да ви помогне визитната картичка. Но ако нямате визитна картичка и не можете в момента да възпроизведете в писмен вид фамилията, която току-що сте чули, помолете човека, който ви е запознал, да я напише. Ето и някои традиции, свързани с имената и фамили­ите на хората в различните страни.

В Исландия вместо фамилното име се изписва името на бащата, към което като окончание се добавя думата dottir дъщеря, или sson син, при това на първо място се поста­вя името, а не фамилията, например Снори Хяртарсон.

В Испания често се казва едновременно и фамилията на бащата, и фамилията на майката, например Хуан Лопес Ернандес. Впрочем, испанските мъже могат да имат второ име Мария в знак на преклонение към Дева Мария.

В Китай на първо място поставят фамилията, а след нея името, например Дън Сяопин. В Япония е обратно първо името, после фамилията Акира Куросава.

В страните от арабския Изток се изброява дълга поре­дица от имена на предци, например Ахмед ибн (син) Мо­хамед ибн Хасан ибн Хюсейн или Фатма бинт (дъщеря) Хасан и т.н.

В Унгария на първо място се слага фамилията, а пос­ле собственото име Барток Бела. Ако към фамилното име на жената е добавено окончанието „не", това означа­ва, че тя е омъжена (в Литва окончанието „не" също озна­чава, че жената е семейна). Например Ищван е мъж, а Ищване е неговата жена.


Как да избягваме неудобни ситуации

Ако някой, който ви представя, произнесе неправилно фамилията ви, ако сбърка титлата, званието или професи­ята ви и т.н., незабавно го поправете.

Когато, представяйки ви на група гости, няколко пъти поред произнасят името ви неправилно и вие разбирате, че това не е случайна грешка, трябва веднага да се намесите. Най-добре е да го направите без раздразнение, с чувство за хумор, казвайки нещо от рода: „Боя се, че ще ви разочаро­вам при първата ни среща, но аз не съм Виктор, а Валери!"

Ако пък са ви представили правилно и някой тутакси започва да ви нарича фамилиарно с умалителни имена или не с името, с което сте свикнали, не се притеснявайте и веднага го поправете. А ако това не даде резултат, не ви остава друго освен да престанете да се дразните от прекалено фамилиарното обръщение.

Ако разговаряте с човек, чието име не можете да си спомните, и в този момент към вас се приближи ваша при­ятелка и ви гледа въпросително, очаквайки да я запознае­те, най-добре е да я представите: „Не се ли познаваш с Алина Петрова? Тогава запознай се." Остава да се надявате, че вашият приятел, чието име така и не можете да си спомните, ще прояви такт и разбиране и сам ще се предс­тави. Ако това не стане, ще ви се наложи честно да си приз­наете, че не можете да си спомните как се казва, и да помо­лите двамата да се представят един на друг.

На този, който е забравил как се казвате (или на вас ви се струва, че е забравил), винаги припомняйте името си. След думите: „Не ме ли помните?" в никакъв случай не млъквайте, а непременно добавете: „Казвам се Борис, за­познахме се с вас у Иванови на миналата Нова година." Вашият познат ще оцени искрената ви готовност да му се притечете на помощ. И неговото дружелюбие, а защо не и приятелство, са ви гарантирани.

Можете да се окажете в неловко положение, ако се на­ложи да представите човека, с когото живеете, без да сте женени. Каквото и определение да изберете, в дадената си­туация всичко ще звучи фалшиво. Най-разумно е изобщо да избягвате определенията. Кажете просто: „Запознайте се това е Александър Радев..." Това се отнася особено когато гостувате на хора, с които не сте в роднински отно­шения. Ако сте попаднали в по-тесен кръг, където роднин­ските връзки имат по-голямо значение, само добавете: „Ние живеем заедно" - и толкова!

  1   2

Свързани:

Как да се запознаваме сами. Как да се държим по време на представяне. Традиции, свързани с личните и фамилните имена. Как да избягваме неудобни ситуации. Поздравяване на познати и непознати iconАнатомия силы
Как стать сильным? Как покончить с хилостью и неразвитостью? Как развить мускулатуру? Как ней­трализовать губительное воздействие...
Как да се запознаваме сами. Как да се държим по време на представяне. Традиции, свързани с личните и фамилните имена. Как да избягваме неудобни ситуации. Поздравяване на познати и непознати iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Народните обичаи-като игри 2 групи, Забавен немски език, Как да се държим в обществото, Етнография, Интерактивно представяне на народните...
Как да се запознаваме сами. Как да се държим по време на представяне. Традиции, свързани с личните и фамилните имена. Как да избягваме неудобни ситуации. Поздравяване на познати и непознати iconКратко ръководство и полезни съвети за това как да разработим своя практически проект
В този параграф ще ви насочим как да се отнасяте с практическия проект и от къде и как да започнете работата си по него. Съветите...
Как да се запознаваме сами. Как да се държим по време на представяне. Традиции, свързани с личните и фамилните имена. Как да избягваме неудобни ситуации. Поздравяване на познати и непознати iconКултура и етикет при поздравяване на познати и непознати
В основата й стои господстващия в обществото морал, който определя нормите на човешкото поведение. Моралът е една от формите на общественото...
Как да се запознаваме сами. Как да се държим по време на представяне. Традиции, свързани с личните и фамилните имена. Как да избягваме неудобни ситуации. Поздравяване на познати и непознати iconСъздаване и използване на обекти
Ще разгле­даме как можем да осъществяваме достъп до полетата на даден обект, как да извикваме конструктори и как да работим със статичните...
Как да се запознаваме сами. Как да се държим по време на представяне. Традиции, свързани с личните и фамилните имена. Как да избягваме неудобни ситуации. Поздравяване на познати и непознати iconАвтор Теодор Стоев Светлин Наков
Ще разгледаме как можем да осъществяваме достъп до полетата на даден обект, как да извикваме конструктори и как да работим със статичните...
Как да се запознаваме сами. Как да се държим по време на представяне. Традиции, свързани с личните и фамилните имена. Как да избягваме неудобни ситуации. Поздравяване на познати и непознати iconКак да говорите с всеки във всяка ситуация   Ема Сарджънт и Тим Фиърън
Повечето от нас изпитват известна несигурност в някои ситуации – независимо дали трябва да влязат в стая, пълна с непознати, да отидат...
Как да се запознаваме сами. Как да се държим по време на представяне. Традиции, свързани с личните и фамилните имена. Как да избягваме неудобни ситуации. Поздравяване на познати и непознати icon«манас» ич. Айтматов «сияющие вершины»
Весь мир знает имена двух великих сынов моего древнего народа – Манаса и Чингиза, первого, как имени главного героя кыргызского эпоса...
Как да се запознаваме сами. Как да се държим по време на представяне. Традиции, свързани с личните и фамилните имена. Как да избягваме неудобни ситуации. Поздравяване на познати и непознати iconБез граници
Чудесно, доброто носи добро, но как става това? Как доброто носи добро в деловия свят? Защо доброто е заразително във всяка дейност?...
Как да се запознаваме сами. Как да се държим по време на представяне. Традиции, свързани с личните и фамилните имена. Как да избягваме неудобни ситуации. Поздравяване на познати и непознати iconБез граници
Чудесно, доброто носи добро, но как става това? Как доброто носи добро в деловия свят? Защо доброто е заразително във всяка дейност?...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом