Учебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика ІХ клас
ИмеУчебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика ІХ клас
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер146.68 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://bulgaria.ja-ye.eu/f/d/pp-1-profil-tehnologichen-7klas.doc
Приложение № 1


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА


УЧЕБНА ПРОГРАМА

ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА


ПО ТЕХНОЛОГИИ

ПАЗАРНА ИКОНОМИКА - ІХ клас


ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ – ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС


с прием след завършен VІІ клас


УЧЕБНА ПРОГРАМА


За обучение по: “Пазарна икономика”

Технологичен профил: “Предприемачество и бизнес” с прием след VII клас

Клас: ІХ

Брой часове: 126 ч.

Разпределение на учебното време:

І срок 18 учебни седмици по 3,5 ч. = 63 уч.часа

ІІ срок 18 учебни седмици по 3,5 ч. = 63 уч.часа

_______________________________________

общо - 126 уч.часа

от тях:

за нови знания - 79 уч. часа

за упражнения и обобщение - 47 уч. часа


І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА


Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната инициатива и предприемачеството. Обучението ще съдейства за развиване и утвърждаване на лични, морални и лидерски качества у подрастващите.

Програмата дава възможност на учениците да се запознаят с основните икономически понятия от макро-, микро- и международната икономика. Чрез комбинация от теория, компютърна симулация и практически занимания учениците придобиват знания и умения, необходими за всеки икономически компетентен гражданин, потребител, работник и предприемач.

На учениците се предоставя много по-голяма възможност за самостоятелна работа, за работа с различни източници на информация (учебници и мултимедийни продукти за самоподготовка), както и за участие в национални и международни конкурси: “Иновационенен лагер”, “Мениджър за един ден”, “Виртуално предприятие”, “Ораторско майсторство по бизнес теми”, “Решаване на казуси по бизнес етика” и др.


ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО


Обучението по пазарна икономика цели:

 • Да се запознаят учениците с възможностите на професионалната реализация с въпроси, засягащи потребителите, както и други страни на личната икономика;

 • Да се покаже как фундаментални икономически понятия като “фактори на производството”, “пазари”, “икономически стимули” и “алтернативни разходи” действат в икономическите системи;

 • Да се разберат икономическите принципи, които оказват влияние върху стопанските решения;

 • Да се представи икономическата роля на правителствата в пазарната икономика;

 • Да се запознаят с основните икономически проблеми и същността на предприятието на свободната инициатива;

 • Да се запознаят с ролята на предприемача и организирането и финансирането на собствен бизнес. Изучават се процесът на производството, производителността, пазарната структура и пазарните стратегии;

 • Да се помогне на учениците да осъзнаят нуждата от критерии за етично поведение на стопанските ръководители, производители и потребители;

 • Да се стимулира изграждането на навици за смислен живот, учене и вземане на решения;

 • Дава се възможност да се въведат, усъвършенстват и затвърдят важни академични и лидерски умения: четене и писане на икономически текстове; разчитане на таблици и графики; проучвателска дейност и анализ на данни; решаване на проблеми и критично мислене; работа в малки групи и лидерство; говорене пред аудитория.ІІІ. ТЕМАТИЧЕН ПЛАН
Наименование на темите

Нови знания

Упражнения, обобщение

Общо часове

1.

Лична икономика

5

5

10

2.

Що е икономика?

2

1

3

3.

Свободната стопанска инициатива

4

1

5

4.

Графиките в бизнеса

3

3

6

5.

Търсене

3

1

4

6.

Предлагане

3

1

4

7.

Равновесна цена

4

2

6

8.

Потребители, спестители и инвеститори

4

2

6

9.

Предприятието в условията на свободната стопанска инициатива

4

2

6

10.

Финансиране на предприятието

4

1

5

11.

Производство и производителност

4

2

6

12.

Пазар на труда

4

2

6

13.

Как се конкурират предприятията

7

7

14

14.

Държавата и икономиката

6

2

8

15.

Пари и финансови институции

9

7

16

16.

Икономическа стабилност

6

2

8

17.

Международна търговия

4

1

5

18.

Глобална икономика – постижения и предизвикателства

3

1

4

19.

Резерв, казуси

-

4

4
Общо

79

47

126ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ


Тема 1 Лична икономика

1.1. Характеристика на икономическата действителност.

1.2. Разпознаване на житейски умения и интереси. Възможности за работа и кариера. Собствен бизнес, съдружник, наемен работник, безработен. Представяне – интервю за работа, автобиография.

1.3. Лични инвестиции. Възможности. Видове лични доходи. Личен бюджет.

1.4. Семейни финанси. Съставяне на бюджет. Балансиране на бюджет.

1.5. Потребител или спестител. Разумно използване на кредит. Видове банкови сметки на физическо лице. Плащане на сметки. Отделната личност - данъчен субект.

1.6. Инвестиционни факти. Анализиране.


Тема 2 Що е икономика?

2.1. Доброволна размяна. Пазари.

2.2. Производствени ресурси. Информацията като ресурс.

2.3. Дефицит. Алтернативни разходи. Компромисен избор. Пределни изгоди и пределни разходи.

2.4. Граница на производствените възможности. Крива на производствените възможности.


Тема 3 Свободната стопанска инициатива

3.1. Четирите стълба на свободната стопанска инициатива – частна собственост, ценова система, пазарна конкуренция и предприемачество.

3.2. Кръгообразен поток в икономиката. Ролята на парите.

3.3. Видове икономически системи. Критерии за характеристика и сравнение.

3.4. Адам Смит и “Богатството на нациите”.


Тема 4 Графиките в бизнеса

4.1. Графично представяне на статистически данни. Графични изображения.

4.2. Диаграми. Видове диаграми.

4.3. Анализ на статистически графични изображения.


Тема 5 Търсене

5.1. Закона за търсенето. Крива на търсенето. Ценови ефект.

5.2. Пазарно търсене. Ценова еластичност на търсенето.

5.3. Ценовият ефект срещу промяна в търсенето.


Тема 6 Предлагане

6.1. Закон за предлагането. Крива на предлагането. Ценови ефект.

6.2. Пазарно предлагане. Ценова еластичност на предлагането.

6.3. Ценовият ефект срещу промяната в предлагането.


Тема 7 Равновесна цена

7.1. Равновесна цена – търсене и предлагане.

7.2. Недостиг и излишък.

7.3. Цени, които разпределят.

7.4. Цени, които мотивират.

7.5. Изменения в цените и производството.

7.6. Информация и стимули.

7.7. Равновесна цена и информационно осигуряване в икономиката на България.


Тема 8 Потребители, спестители и инвеститори

8.1. Източници на доходи. Видове.

8.2. Сигурност. Риск. Норма на възвръщаемост и ликвидност.

8.3. Спестявания. Видове сметки. Ценни книжа.

8.4. Потребителски кредит. Видове, получаване и използване. Предимства и недостатъци.

8.5. Застраховки. Видове.

8.6. Защита на потребителите.

8.7. Финансиране и кредитиране на бизнеса в България.


Тема 9 Предприятието в условията на свободната стопанска инициатива

9.1. Предприемач – характеристика, стратегии.

9.2.Икономическата роля на малкия бизнес – предимства и недостатъци на малкото предприятие.

9.3. Форми на организация на бизнеса. Видове предприятия. Предимства и недостатъци.

9.4. Основаване и регистриране на малко предприятие в България.

9.5. Правни форми на бизнеса в България – нормативна уредба.


Тема 10 Финансиране на предприятието

10.1. Инвестиции. Финансови пазари.

10.2. Инвестиране в ценни книжа. Особености. Фондова борса.

10.3. Счетоводство на предприятието. Баланс. Отчет за приходите и разходите.

10.4. Финансиране на предприятието. Борси и борсова търговия в България.


Тема 11 Производство и производителност

11.1. Брутен вътрешен продукт (БВП) – реален и номинален. Жизнен стандарт. Инфлация.

11.2. Производителност на труда. Фактори за повишаването на ПТ – човешки и капиталови ресурси, управление, технологии.

11.3. Постоянни и променливи разходи. Себестойност на единица продукция.

11.4. Закон за намаляващата възвръщаемост.

11.5. Ефект на мащаба. Пределни разходи и пределни приходи.

11.6. Брутен вътрешен продукт на България. Анализ на статистически данни.


Тема 12 Пазар на труда

12.1. Пазар на труда - търсене и предлагане. Непазарни сили.

12.2. Определяне на трудово възнаграждение. Фактори.

12.3.Исторически и икономически промени в развитието на работната сила.

12.4. Държавно законодателство. Трудова дискриминация.

12.5. Трудовото законодателство и развитието на профсъюзите. Развитие на отношенията между профсъюзите и ръководствата на предприятията.

12.6. Работната сила в България. Анализ на статистически данни.


Тема 13 Как се конкурират предприятията

13.1. Конкуренция и пазарна структура. Монополистична конкуренция. Олигопол. Монопол.

13.2. Закон за защита на конкуренцията. Авторски права и търговска марка. Патент.

13.3. Маркетинг. Четирите стълба на маркетинга – продукт, цена, насърчаване на търсенето и място на пазара. Основни маркетингови функции.

13.4. Маркентингово проучване на пазара.

13.5. Разработване на маркентингов план.

13.6. Как се конкурират предприятията в България? Приватизация. Фирми-монополисти.


Тема 14 Държавата и икономиката

14.1. Ролята на държавата в икономиката – арбитър, гарант за пазарна конкуренция, стопански ръководител, участник в икономическия живот.

14.2. Държавна власт и държавно управление, регламентирани в Конституцията на Р България.

14.3. Ролята на държавата и кръговия поток.

14.4. Държавен бюджет – приходи и разходи. Бюджетен дефицит и национален дълг. Балансиран бюджет.

14.5. Данъци. Характеристики. Видове.

14.6. Държавен бюджет на Р България. Видове данъци в България. Нормативна уредба.


Тема 15 Пари и финансови институции

15.1. Пари. Функции на парите. Парична маса. Резерви. Депозитен множител.

15.2. Развитие на банковото дело.

15.3. Инфлация и дефлация.

15.4. Пари и банкова система на България. Централна банка. Търговски банки.

15.5. Решения относно краткосрочни и дългосрочни банкови продукти.

15.6. Мениджмънт на търговските банки и техните операции – компютърна симулация.

15.7. Кариера в банковата сфера.


Тема 16 Икономическа стабилност

16.1. Икономически цикъл. Автоматични стабилизатори. Съвкупно търсене и предлагане.

16.2. Брутен вътрешен продукт – характеристики и изчисляване.

16.3. Безработица. Видове.

16.4. Покупателна способност на парите. Индекс на потребителски цени.

16.5. Фискална политика.

16.6. Монетарна политика.

16.7. Теорията на Джон М. Кейнс.

16.8. Показатели на икономическата стабилност в България.


Тема 17 Международна търговия

17.1. Абсолютно и сравнително предимство.

17.2. Производителност, работни заплати и търговия.

17.3. Ограниченията пред международната търговия. Аргументи.

17.4. Европейски съюз. Структура. Органи.

17.5. Финансиране на световната търговия. Валутни курсове и валутни пазари.

17.6. Платежен баланс.

17.7. Спестявания, инвестиции и дефицити в търговията.

17.8. Международен пазар и външноикономически връзки на България.


Тема 18 Глобалната икономика – постижения и предизвикателства

18.1. Координиране на изборите и икономическите системи.

18.2. Проблемите в Азия и отвъд нея.

18.3. Производителност и население в развитите страни.

18.4. Производителност и население в развиващите се страни.

18.5. Глобалните предизвикателства на 21 век – доходи, стандарти, икономически растеж, опазване на околната среда. Пазарни или държавни закони.

18.6. Развитието на икономиката и върховите технологии – биотехнологии, информационни (електронна търговия, електронни пари).


V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


При изучаване на дисциплината учениците получават теоретични знания, като възприемат основните икономически понятия и процеси, влагайки реално съдържание в тях.

Основните проблемни области, които се третират в отделните теми от програмата, конкретизират икономическите процеси и изясняват как обществата организират своята икономика, като се отчитат различията при отделните видове икономически системи. Освен това чрез “симулационните и интерактивни методи”, реализирани с конкретен софтуер, учениците развиват личните си качества и интереси, като имат възможност чрез конкретни практически упражнения да придобият икономически и мениджърски умения.

Практическата реализация на тези цели се постига, като се симулира “ученическа компания”, която произвежда стоки или услуги. Това дава възможност на учениците да изследват икономическите системи, да наблюдават бизнес операции, да изучават зараждащата се глобална икономика, да придобият знанията и уменията, необходими за всеки компетентен гражданин-потребител.

Учебната програма осигурява съвременно обучение и творческо отношение към икономическата действителност, формиране на икономическо мислене и предприемаческо поведение.


След завършване на курса учениците ще могат:

 • да разбират и определят основните икономически понятия;

 • да разбират и определят основния икономически проблем на обществата;

 • да разбират и определят видовете пазари и как пазарите и доброволната размяна ще подпомогнат организацията на производството и разпределението на стоките и услугите;

 • да инвестират своите знания и пари в нови бизнес идеи и продукти;

 • да започнат, организират и управляват собствен малък бизнес;

 • да оценяват резултатите от прилагането на своите идеи;

 • да вземат решения като участници в кръгообразния поток от пари, ресурси и продукти едновременно като потребители и като собственици на ресурси.


VІ. СИСТЕМА НА КОНТРОЛ

Системата за контрол включва:

 • Входящ контрол

 • Изходящ контрол

 • Текущ контрол

 • Тематичен контрол

 • Практически задания


VІІ. МЕТОДОЛОГИЯ

Комбинация от традиционната теория в съчетание с практически упражнения и компютърни симулации, подпомагани от компютърен софтуер и присъствие на доброволен бизнес консултант. Упражненията включват: дискусии, игри, прожектиране на видеофилми, творчески задачи, тестове, анкети, работа в екип, игри по роли и др.

Свързани:

Учебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика ІХ клас iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика Х клас
Чрез комбинация от теория, компютърна симулация и практически занимания учениците придобиват знания и умения, необходими за всеки...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика ІХ клас iconУчебна програма за профилирана подготовка по география и икономика ХІІ клас
Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика ІХ клас iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии предприемачество ХІІ клас
Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика ІХ клас iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии маркетинг и реклама ХІІ клас
Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика ІХ клас iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии счетоводство на предприятието
Дисциплината „Счетоводство на предприятието” включва изучаването на основни теми и въпроси, съобразени с принципните постановки в...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика ІХ клас iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика на предприятието професионално направление
Стопанско управление и администрация, за специалностите Икономика и мениджмънт и Предприемачество и мениджмънт. В тази програма са...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика ІХ клас iconПрограма по информационни технологии пп 12 клас
Създаване и редактиране на текст и графика в системи за предпечатна подготовка
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика ІХ клас iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка утвърдена със заповед № от г
Учебният предмет Електрозадвижване се изучава в 13 клас и е част от задължителната професионална подготовка на учениците от професионално...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика ІХ клас iconИнститут за пазарна икономика
Институтът за пазарна икономика приключи проект, изследващ процедурата за издаване на строителни разрешителни, финансиран от Демократическата...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика ІХ клас iconДоклад на Институт за пазарна икономика
В настоящия доклад Институтът за пазарна икономика се спира на някои важни измерения на проектобюджета за 2006 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом