Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
ИмеОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
страница3/5
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер430.91 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://media.wix.com/ugd/167c38_a0e9e1e3d0c1c8aa1fb92f973fecdacb.doc?dn=ob6ti_usloviq1_1_.doc
1   2   3   4   5

БАНКАТА си запазва правото да променя настоящите общи условия, като своевременно и по подходящ начин уведомява титулярите за направените промени.


ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ИЗДАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ДЕБИТНИ КАРТИ


Настоящите Общи условия уреждат правата и задълженията на УТБ „УниКредит Джуниър” АД, наричана по-долу за краткост БАНКАТА или ИЗДАТЕЛЯ, в качеството й на ИЗДАТЕЛ на банкови карти Visa Electron и Maestro КЛИЕНТИТЕ, наричани още КАРТОДЪРЖАТЕЛИ, по повод издаване на дебитни карти Visa Electron и Maestro и обслужване плащанията и другите операции, извършени с картите и съответно отразяване на разпоредителните действия по записванията, свързани с разплащателната сметка, във връзка, с която са издадени картите. Общите условия представляват неразделна част от Договора за издаване и обслужване на дебитна карта Visa Electron и дебитна карта Maestro.


II. OБЩИ УСЛОВИЯ

2. Дебитна карта Visa Electron и дебитна карта Maestro представляват техническо средство за отдалечен достъп по електронен път на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ до средствата по разплащателна сметка в БАНКАТА и е предназначена за идентификация на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ при извършване на безналични плащания при закупуване на стоки и заплащане на услуги, теглене на пари в брой и извършване на други операции, които не са свързани с извършване на плащания.

3. С дебитна карта Visa Electron и дебитна карта Maestro могат да се извършат следните операции в страната:

3.1 Теглене на пари в брой чрез терминални устройства АТМ/ПОС;

3.2 Извършване на плащане при закупуване на стоки и услуги чрез терминално устройство ПОС;

3.3 Плащане на периодични задължения чрез АТМ;

3.4 Получаване на справка за авоар по разплащателна сметка чрез терминално устройство АТМ;

3.5 Смяна на ПИН (персонален идентификационен номер) чрез терминално устройство АТМ;

3.6 Други;

4. Операциите по т.3 могат да се извършат от всички терминални устройства в страната

5. По една разплащателна сметка БАНКАТА може да издаде няколко дебитни карти Visa Electron и Maestro За всяка издадена карта се подписва отделен договор. Страна по договор за издаване на международна дебитна карта може да бъде и лице, различно от титуляра на разплащателната сметка. В последния случай договорът се сключва с третото лице, различно от титуляра на сметката и името на това лице се изписва от лицевата страна на издадената карта.

6. Издадената банкова карта остава собственост на БАНКАТА.

7. Операции с дебитна карта могат да се извършват само лично от КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ, в рамките на договорените между страните лимити.

8. КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ заплаща такси и комисионни съгласно Тарифата на БАНКАТА

9. Операциите с дебитни карти се извършват във валутата на страната, в която се

използва картата.


III. ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ КАРТИ VISA ELECTRON И MAESTRO


10. Въз основа на Договор, сключен с КЛИЕНТА БАНКАТА издава следните видове

дебитни карти в лева: Visa Electron и Maestroперсонална;

11. КАРТОДЪРЖАТЕЛ на дебитна карта Visa Electron или Maestro може да бъде всяко пълнолетно и дееспособно местно или чуждестранно със статут на постоянно пребиваване в страната физическо лице.

12. За издаване на дебитна карта Visa Electron или Maestro, КЛИЕНТЪТ следва да попълни Искане за издаване на дебитна карта Visa Electron или Maestro.

13. Исканията за издаване на международна дебитна карта се подписват лично от КЛИЕНТИТЕ или съответно от представляващите ги лица. Самоличността на физическите лица се установява с валиден документ за самоличност.

14. БАНКАТА си запазва правото да откаже издаването на дебитна карта и не е длъжна да мотивира отказа си.

15. Срокът на валидност на издадената международна дебитна карта е двадесет и четири календарни месеца и изтича в 24.00 часа на последния ден от последния месец на действието й.

16. БАНКАТА издава дебитна карта Visa Electron или Maestro в срок до седем работни дни, считано от датата на подаване на Искането и я предава на КЛИЕНТА или на представляващото го лице лично, заедно с плик, съдържащ персоналния идентификационен номер /ПИН/ на картата.

17. При получаване на картата и плика с персоналния идентификационен номер, КЛИЕНТЪТ проверява целостта на плика и съответствието между номера, отпечатан на лицевата страна на картата и посочения номер на карта в предоставения му плик.

18. Съответствието на информацията се констатира от КЛИЕНТА чрез подписа му, който той поставя върху обратната страна на картата в полето за оторизиран подпис. Полагането на подписа се извършва в присъствие на служител на БАНКАТА. КЛИЕНТЪТ потвърждава получаването на картата и плика с подписа си на определеното за целта място в Искането.

19. При несъответствие между номера, отпечатан на лицевата страна на картата и този, посочен в плика, КЛИЕНТЪТ следва да откаже приемането им. БАНКАТА се задължава да издаде за собствена сметка, в срок от седем работни дни, нова карта и да предостави нов ПИН на КЛИЕНТА.

20. БАНКАТА активира картата в рамките на деня, на получаването й от КЛИЕНТА.

КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ може да извършва операции с картата най-рано на следващия работен ден.

21. В случай че КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ не заяви писмено, в срок до шестдесет дни преди датата на изтичане на срока на валидност на издадената карта, желанието си действието на договора да бъде преустановено, действието му се продължава автоматично за нов двадесет и четири месечен срок, при същите условия, В този случай БАНКАТА преиздава дебитна карта и я предоставя на КЛИЕНТА без да му предоставя нов ПИН. При получаване на новата карта, КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ връща на БАНКАТА старата , след което банков служител я унищожава в негово присъствие.

22. Персоналният идентификационен номер /ПИН/ се предоставя на КЛИЕНТА по начин, който осигурява запазването му в тайна, както от служителите на БАНКАТА, така и от трети лица.

23. КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ е длъжен да съхранява своя ПИН отделно от предоставената му карта.

24. КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ е длъжен да пази своя ПИН в тайна и да вземе всички необходими мерки, предотвратяващи узнаването му от трети лица. След предаване на плика от БАНКАТА на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ отговорността за узнаването на ПИН –а от трети лица се носи единствено от КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ. КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ следва да запомни своя ПИН, след което да унищожи документа, в който той е посочен.

25. Персоналният идентификационен номер /ПИН/ служи за идентифициране на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ.

26. Въвеждането на ПИН от клавиатурата на терминално устройство АТМ или ПОС поражда действие на правно валиден подпис по смисъла на чл. 8, ал. 2 от Закона за счетоводството и Наредба №16 от 29.09.2005 г. за електронните платежни инструменти.

27. КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ може да променя своя ПИН чрез терминално устройство АТМ.

28. В случай че КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ въведе три поредни пъти грешен ПИН, картата се блокира, а последващото й използване се отхвърля автоматично. За активиране на картата КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ следва да подаде Искане за активиране на карта в офисите на БАНКАТА.

29. КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ може да поиска от БАНКАТА издаване на нова дебитна карта в следните случаи:

29.1 При унищожаване или повреждане на действащата карта.

29.2 При изгубване, кражба, грабеж или отнемане по друг неправомерен начин на картата.

30. В хипотезите на т.29 БАНКАТА издава нова карта със срок на валидност, посочен в настоящите Общи условия. В случай че е възможно КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ следва да върне старата карта, която бива унищожена в негово присъствие.

унищожава, а действието на Договора се счита прекратено.


IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БАНКОВИ КАРТИ VISA ELECTRON


31. По разплащателната сметка, към която са издадени международните дебитни карти, следва да се поддържа минимално салдо в размер, определен от БАНКАТА и посочен в Тарифата.

32. КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ се задължава да ползва издадената международна дебитна карта само лично и да пази в тайна своя ПИН, както и да вземе всички необходими мерки, предотвратяващи узнаването му от трети лица.

33. КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ се задължава да се разпорежда със средствата по разплащателната сметка, ползвайки международната дебитна карта, съобразно действащото в страната законодателство, настоящите Общи условия и уговореното в договора, на основание на който е издадена картата.

34. КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ИЗДАТЕЛЯ за настъпили промени в параметрите на първоначално подадената информация, съдържаща се в Искането.

35. КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ може да тегли/плаща, използвайки терминално устройство АТМ или ПОС, до размера на покритието по разплащателната сметка и в рамките на определените лимити за денонощие и седмица.

36. БАНКАТА има право едностранно да променя максимално определените лимити, за което уведомява своевременно КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ. Когато промяната води до намаление на лимита, тя влиза в сила след получаване на уведомлението от КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ.

37. При осъществяване на плащане за получени стоки и услуги КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ е длъжен да провери предоставения му от търговеца документ и да го подпише. Подписът върху документа трябва да отговаря на подписа, положен върху обратната страна на банковата карта. Положеният подпис върху документа, предоставен от търговеца, изразява съгласието на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ с размера на плащането и представлява нареждане до БАНКАТА да задължи разплащателната сметка със сумата на плащането и да завери сметката на търговеца, приемащ плащането. Търговецът има право да поиска от КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ да удостовери

самоличността си. При извършване на някои плащания за стоки и услуги подписът на

КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ се заменя с въвеждането на ПИН на картата.

38. КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ е длъжен при поискване да се легитимира пред търговците, приемащи плащания с банкови карти посредством терминални устройства ПОС.

39. БАНКАТА уведомява обслужващия оператор за размера на покритието на картата.

40. Операциите, извършвани от КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ, се авторизират /одобряват/ или отказват от обслужващия БАНКАТА оператор чрез неговата авторизационна система към момента на извършването им. Обслужващият оператор авторизира /одобрява/ операциите само ако те са до размера на покритието по разплащателната сметка! и в рамките на определените лимити.

41. БАНКАТА задължава разплащателната сметка, във връзка с която е издадена картата със сумите, заплатени чрез терминално устройство ПОС или изтеглени посредством терминално устройство АТМ.

42. Когато плащанията чрез дебитна карта са извършени в чужбина, преизчисляването на валутата, в която е извършено плащането към валутата на разплащателната сметка, се извършва по курс продава на БАНКАТА в деня на обработката.


V. ЗАДЪРЖАНЕ НА КАРТА В АТМ, ИЗГУБВАНЕ, УНИЩОЖАВАНЕ И ПОВРЕЖДАНЕ НА БАНКОВИ КАРТИ


43. КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ се задължава да пази дебитна си карта, с грижата на добър стопанин, като вземе всички необходими мерки срещу загубата, унищожаването или повреждането й.

44. При задържане на дебитна карта в терминално устройство АТМ, КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ е длъжен да незабавно да уведоми БАНКАТА. При налична

техническа възможност БАНКАТА връща картата на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ.

45. В случай на унищожаване, изгубване, кражба, подправяне или използване на картата по друг неправомерен начин, КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми БАНКАТА на тел.0700 170 70 денонощно или обслужващия я Оператор. Уведомяването може да бъде извършено устно, по телефон, факс или по пощата.

46. Когато уведомяването е извършено устно, по телефон, то трябва да бъде потвърдено писмено в срок от 24 часа, но не по-късно от 2 /два/ работни дни.

47. Непосредствено след получаване на уведомлението по предходната точка БАНКАТА известява обслужващия я Оператор и блокира картата в най-кратък срок.

48. При отпадане на гореизброените причини, БАНКАТА в най-кратък срок деблокира служебно картата и уведомява обслужващия я оператор.

49. БАНКАТА не носи отговорност за вредите, настъпили в резултат на противоправно използване на картата, в случаите при които добросъвестно е изпълнила нареждане за извършване на операции, преди получаване на уведомлението за унищожаване, изгубване, открадване, подправяне или използване по друг неправомерен начин на картата.

50. БАНКАТА носи отговорност за вредите, причинени чрез използването на картата и настъпили след изтичане на 2 /два/ часа от получаването на уведомлението на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ за противоправното отнемане на картата.


VІ. СРОК НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ


51. Договорът за издаване на дебитна карта е със срок на валидност двадесет и четири месеца, считано от датата на подписването му, при положение, че не бъде прекратен предсрочно от титуляра на разплащателната сметка или КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ. При изтичане срока на договора, респ. при предсрочно прекратяване действието на договора, уреждащ издаването и обслужването й, карта се връща на БАНКАТА.

52. КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора за издаване на дебитна карта с едномесечно писмено предизвестие, отправено до офиса на БАНКАТА, в който е сключен договора. В предизвестието КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ

трябва да посочи датата, от която желае да бъде деактивирана картата. Събраните от БАНКАТА такси и комисионни не подлежат на връщане.

53. БАНКАТА може да прекрати действието на договора и без предизвестие, в случай че КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ не изпълнява свои задължения, например:

• получаване на картата в тримесечен срок от издаването й;

• осигуряване на покритие по разплащателната сметка;

• спазване на установените лимити при опериране с картата;

• недопускане използването на картата и ПИН от трети лица

В този случай КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ е длъжен да върне картата в едномесечен срок от получаване на уведомлението за прекратяване на договора.

54. Действието на договора се прекратява и при смърт или поставяне под запрещение на КЛИЕНТА от деня на завеждане в БАНКАТА на писмено уведомление от наследниците, съответно от назначените настойници или попечители. В случай на смърт на КЛИЕНТА наследниците му са длъжни да върнат на БАНКАТА картата, която се унищожава.


VIІ. ОСПОРВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ (РЕКЛАМАЦИИ)


55. КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ може да оспори писмено пред БАНКАТА операции, такси и комисиони, отразени в извлечението, в срок до 30 дни от датата на издаването му. Операциите, които не са оспорени в този срок се считат за одобрени от КЛИЕНТА.

56. БАНКАТА се задължава да съдейства за разрешаване на случаите на оспорени операции по ред и в срокове съгласно установената в страната банкова практика и правилата на Международната картова организация Visa International. За резултатите от проверката БАНКАТА уведомява КЛИЕНТА.

57. При основателно оспорване съответната сума се възстановява по сметката, към която е издадена картата на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ. В случай, че жалбата е неоснователна, КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ дължи такса съгласно Тарифата.

58. БАНКАТА не е страна в отношенията между КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ и трети лица, свързани с използване на картата.

1   2   3   4   5

Свързани:

Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи положения
Банка утб „уникредит джуниър” ад открива и сключва договори за физически лица за следните видове срочни депозити
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconУтб „уникредит джуниър ад

Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconИзх. № Ц-03-6364/02. 09. 2010г. До г-жа валентина иванова зам. Председател на ус на български финансов форум
Относно: Проектоиск за неравноправни и нищожни клаузи в индивидуални договори и Общи условия, при които „УниКредит Булбанк” ад предоставя...
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия
Обхват. Облигации на Р. България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба №5 на мф и бнб, не са обект на разпоредбите...
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconДеветокласникът Антонио Павлов от сип-а по Бизнес етика
Европейския лагер – Велинград 2011. Организатор на инициативата е Джуниър Ачийвмънт България, с подкрепата на програмата на Европейския...
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия за обучение в
Настоящите общи условия уреждат организацията, реда, правилата и условията за дейността в green magic, като се отчитат особеностите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом