Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
ИмеОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
страница2/5
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер430.91 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://media.wix.com/ugd/167c38_a0e9e1e3d0c1c8aa1fb92f973fecdacb.doc?dn=ob6ti_usloviq1_1_.doc
1   2   3   4   5

БАНКАТА си запазва правото да променя настоящите общи условия, като своевременно и по подходящ начин уведомява титулярите за направените промени.


ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ОТКРИВАНЕ И ВОДЕНЕ НА

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между БАНКАТА и нейните клиенти и са неразделна част от сключените между тях договори за откриване и водене на набирателна сметка.

 2. БАНКАТА открива и води набирателна сметка на местни и чуждестранни юридически лица.

 3. При сключване на договор за набирателна сметка БАНКАТА издава на ТИТУЛЯРА информационна карта, която съдържа международния банков идентификационен код (BIC) на БАНКАТА и международния номер на сметката (IBAN).

 4. Набирателната сметка служи за набиране на уставен капитал на дружества и други, като банката издава удостоверение за набрания капитал.

 5. Лицето, на чието име е открита набирателната сметка е ТИТУЛЯР на сметката. Титулярът се разпорежда със сметката или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно срещу предоставяне на копие от удостоверение за регистрация, спесимен от подписите на лицата и оригинално пълномощно.

 6. Банката не носи отговорност за изпълнени суми и извършени разпореждания в пълномощното, когато не и е съобщено, че то е оттеглено.

 7. Банката извършва плащания по сметката само по нареждане на титуляра или с предварителното му съгласие за размера на сметката.

 8. При погрешни записвания, невзети суми, незаконно съобразени плащания, банката стопира извършените операции.

 9. Наличността по набирателните сметки и операции по тях са банкова тайна в сведения по тях се дават само на титуляра и упълномощените от тях с нотариално заверено пълномощно лице, или по установения от Закона за банката ред.

 10. Паричните средства по набирателните сметки в банката са гарантирани от фонда за гарантиране на влогове в банките, в размерите, предвидени в Закона за гарантиране на влоговете в банките.

 11. Обслужването по сметките се извършва от банката в съответствие с относимото банково законодателство.


БАНКАТА си запазва правото да променя настоящите общи условия, като своевременно и по подходящ начин уведомява титулярите за направените промени.


ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ОТКРИВАНЕ И ВОДЕНЕ НА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1 Банка УТБ „УНИКРЕДИТ ДЖУНИЪР” АД открива и сключва договори за физически лица за следните видове срочни депозити:

- Срочни депозити за 1, 3, 6 и 12 месеца;

1.2. Срочни депозити се откриват чрез внасяне на пари в наличност или чрез прехвърляне на суми от други влогове и сметки открити в БАНКАТА.

1.3. БАНКАТА изисква минимална сума за откриване на срочен депозит.

2.1. Договореният срок по срочен депозит е времето от датата на откриване до последния ден на срока, за който е сключен договорът. Срокът изтича след съответен брой месеци на същото число, на което е открит депозитът. Ако месецът, в който изтича срока няма същото число, срокът изтича в последният му ден.

2.2. При изтичане на договореният срок, БАНКАТА го подновява служебно при същите условия и срок, без да е необходимо явяването на титуляра. Служебно подновеният срок също се счита за договорен.

3. Лицето, на чието име е открит срочният депозит е титуляр на депозита. ТИТУЛЯРЪТ се разпорежда със средства по депозита лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно срещу представяне на договора за срочен депозит и анекс към него, ако има такъв и на документ за самоличност. БАНКАТА не носи отговорност за изплатени суми и извършени разпореждания по пълномощно, когато не и е съобщено, че то е оттеглено.

4.1.1. БАНКАТА олихвява сумите по срочните депозити с лихвени проценти, определяни и обявени от БАНКАТА.

4.1.2. БАНКАТА има право едностранно да променя лихвените проценти, за което уведомява ТИТУЛЯРА по подходящ начин. Промяната може да бъде извършена при наличие на някое от следните условия:

а) при изменение от поне 1% за месец на стойностите на LEONA, EURIBOR, LIBOR;

б) при изменение от поне 0.5% за месец на индекса на потребителските цени за България (CPI);

в) въвеждане на рестрикции от страна на Централната банка върху банковата система и/или върху УТБ „УниКредит Джуниър” АД;

г) промени в нормативните актове, както и в регулациите на Централната банка, засягащи фухкционирането и изискванията на банките;

д) при изменение от поне10% за месец на стойностите на средните годишни пазарни лихвени нива по привлечените депозити от нефинансови институции, обявявани в статистиката на Централната банка;

е) съществена промяна в пари1ната политика на Централната банка, като премахване на валутния борд, обезценка на лева, деноминация на лева, смяна на парите.

4.2. Начислените лихви по срочните депозити се капитализират или прехвърлят по друга сметка при изтичане на договорения срок, ако не е уговорено друго, или при закриване на депозита. Сметката, по която се прехвърля лихвата, не може да се променя и/или закрива до съществуването на срочния депозит.

5.1. При закриване на срочен депозит на падеж, върху внесената сума се начислява определената за срочния депозит лихва.

5.2. При закриване на срочен депозит в първи ден след падежа, не се начислява лихва за един ден.

5.3. При закриване на срочен депозит преди изтичане на договорения срок, върху внесената сума се начислява лихва по – ниска от определената за срочния депозит.

5.4.1. Срочният депозит се закрива, като при изтегляне на общата сума на депозита, така и при частично теглене на суми.

5.4.2. При довнасяне или теглене на суми от срочния депозит, ТИТУЛЯРЪТ трябва да предостави на БАНКАТА номера, с който БАНКАТА означава депозита, посочен в договора за откриването му. Операциите по довнасяне и теглене се извършват в същият ден, в който са наредени от титуляра.

5.4.3. В случай, че сумите, които се изтеглят от депозита ще се превеждат по друга банкова сметка, ТИТУЛЯРЪТ предоставя на БАНКАТА IBAN на сметката на получателя и BIC на БАНКАТА на получателя. Преводите се изпълняват в рамките на същия работен ден, в който е нареден превода, ако съответните нареждания за тях са получени от ТИТУЛЯРА в рамките на оповестените от БАНКАТА крайни часове за приемане на нареждания за преводи за изпълнение през същия ден.

5.4.4. За платежните операции на т.т. 5.4.2. и 5.4.3. титулярът заплаща такса и комисиони, съгласно ТАРИФАТА на БАНКАТА към датата на извършването на операцията, за които титулярът се уведомява преди извършване на операцията.

5.4.5. В случаите, в които валутата на срочния депозит е различна от валутата на сметката, по която ще бъде получена сумата, БАНКАТА уведомява ТИТУЛЯРА за приложимия валутен курс за обмяна преди извършване на операцията. Това не се отнася за случаите, когато сметката на получателя се води при друга банка.

6.1. Фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по срочните депозити на клиентите са банкова тайна и сведения по тях могат да се дават освен на титулярите и упълномощените от тях с нотариално заверено лица, и по установения от Закона за кредитните институции ред.

6.2. Сведения за наличните депозити на починал титуляр се дават на наследниците му към датата на смъртта, след представяне на удостоверение за наследници.

7.1. При загубване, унищожаване или открадване на договора за срочен депозит, ТИТУЛЯРЪТ е длъжен да уведоми писмено БАНКАТА. БАНКАТА не носи отговорност, ако преди получаване на уведомлението добросъвестно е платила суми на лице, което въз основа на недвусмислени обстоятелства се явява овластено да получи сумата.

7.2. БАНКАТА приема и изпълнява запори по срочните депозити съгласно действащо законодателство.


ІІ. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ ЗА 1, 3, 6 И 12 МЕСЕЦА:


8.1. Срочен депозит може да се открие на всяко пълнолетно или непълнолетно местно или чуждестранно лице в лева.

8.2.1. ТИТУЛЯРЪТ на депозита определя начина на изплащане на начислената лихва – чрез капитализиране или чрез прехвърляне по друга сметка, като:

- при капитализиране на лихвата, начислената лихва е платима след изтичане на срока, за който е сключен договорът за срочен депозит, заедно с внесената сума. Ако депозитът не се закрие при изтичане на договореният срок, лихвата се прибавя (капитализира) към внесената сума и за следващия предоговорен срок, лихвата се начислява върху общата сума;

- при прехвърляне на лихвата по друга сметка, начислената лихва е платима най – рано след изтичане на първоначално договорения срок. Лихвата се начислява върху всеки договорен срок само върху внесената сума.

8.2.2.ТИТУЛЯРЪТ може да промени начина на изплащане на лихвата, без да се прекратява сключеният договор. За промяна се подписва анекс към договора.

8.3. По открит срочен депозит може да се внесе допълнителна сума по всяко време на договореният срок, без да е необходимо да се подписва анекс.

8.4. При предсрочно закриване на срочен депозит, лихва по ниска от определената за срочния влог се начислява от датата на откриване/служебно подновяване до датата на закриване.

8.5. Разпореждане със срочен депозит, открит на името на малолетно или непълнолетно лице, независимо от кога са внесени сумите, се извършва с разрешение на районния съд, както следва:

- за малолетно лице – от законния му представител;

- за непълнолетно лице – от него, заедно с родител или попечител.

8.7. Срочен депозит за 1, 3, 6 и 12 месеца не може да се прехвърля на други лица.


БАНКАТА си запазва правото да променя настоящите общи условия, като своевременно и по подходящ начин уведомява титулярите за направените промени.


ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ОТКРИВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ВЛОГ


1. Влог е продукт, при който УТБ „УниКредит Джуниър” АД (БАНКАТА) приема за съхранение парични средства от физическо лице в определена валута срещу издаване на документ, като му дава право да получава договорената лихва в края на периода или при закриване на влога.

2. По реда на тези Общи условия, БАНКАТА открива безсрочни влогове (стандартен спестовен влог) на пълнолетни лица.

3. БАНКАТА открива срочни влогове (влог „Премиум” и детски влог) на местни и чуждестранни физически лица, след като клиентът е представил документ за самоличност и е подпълнил е Искане за откриване на банкова сметка (искането), по образец на БНКАТА и е сключил Договор по образец.

/1/ Лицето, на чието име се открива безсрочен влог е негов ТИТУЛЯР (ВЛОЖИТЕЛ)

/2/ Срочния влог на пълнолетно лице се открива лично от ТИТУЛЯРА или от трето лице (ВНОСИТЕЛ)

4. Със средства по открит безсрочен влог на пълнолетно физическо може да разпорежда ТИТУЛЯРЪТ, лично или чрез пълномощник, упълномощен с нотариално заверено пълномощно. БАНКАТА не носи отговорност за извършени действия по влога с пълномощно, за чието оттегляне не е била уведомена писмено.

5. БАНКАТА има право да изисква при откриване на влога да бъдат представени и допълнителни документи или техни копия, които се прилагат кум искането.

/1/ Документите, от които се представят копия, трябва да съдържат текст „Вярно с оригинала” и да са заверени с оригиналните подписи на ТИТУЛЯРА или на лицата, които го представляват. Когато отделен документ се състои от две или повече страници, всички страници се заверяват по посочения ред. Копията на документите се заверяват и от служителя на БАНКАТА, който открива влога.

/2/ Всички официални документи (включително нотариално заверени пълномощни), съставени и издадени в чужбина на чужд език, се приемат от Банката ако:

 • са придружени от заверен превод, изготвен от заклет преводач – в случай, че с държавата, в която е издаден документът има подписан договор за правна помощ и той предвижда документите да не се легализират;

 • са заверени с „апостил”, съгласно реда, предвиден в Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагската конвенция) и придружени от превод на български език, извършен от оправомощени лица - случай че държавата, в която е издаден документът, е приела да спазва разпоредбите на Хагската конвенция;

 • са придружени от легализиран превод (преведени от оправомощени лица и подпечатани с печат на Министерството на вътрешните работи на Република България) – в случай, че с държавата, в която е изграден документът, няма сключен договор за правна помощ или тази държава не е страна по Хагската конвенция.

6. Банката открива безсрочен влог в лева /BGN/. При откриване на безсрочен влог, на ВЛОЖИТЕЛЯ се издава документ по образец на БАНКАТА.

7. За сумите по открит безсрочен влог БАНКАТА начислява лихва на годишна база 360/360 дни. Договорената лихва се изчислява от деня на внасяне на минималната сума за откриване на влога до последния ден на всяка календарна година (включително), а при закриване на влога – до деня , предхождащ разпореждането със средствата по влога. В случай, че до края на календарната година влогът не е закрит, всеки следващ лихвен период започва в първия ден на следващата календарна година.

8. БАНКАТА начислява лихви по срочни влогове в зависимост от вида на валутата и в размери съгласно Лихвения бюлетин, начислявани от УТБ „УниКредит Джуниър” АД по влогове и сметки в национална и чужда валута.

9. Банката не плаща лихва, когато средствата са престояли по влога по-малко от 7 календарни дни, считано от датата на откриване на влога.

/1/ Изчислената лихва се изплаща на Вложителя, като се прибавя към сумата по влога, в първия работен ден след изтичане на лихвения период.

/2/ Начислените лихви за изтекла календарна година се записват в спестовната книжка при представянето й от ВЛОЖИТЕЛЯ във финансов център на БАНКАТА.

10. Със средствата по открит безсрочен влог могат да се извършват само следните изчерпателно посочени еднократни платежни операции по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), а именно:

1) внасяне на суми в брой по влога

2) теглене на суми в брой по влога

3) кредитен превод по друга сметка/влог, открита на името на ТИТУЛЯРА в системата на БАНКАТА

4) кредитен превод при закриване на влога

5) спомагателни услуги – превалутиране и др.

/1/ БАНКАТА изпълнява еднократно платежни операции и предоставя информация на Вложителя по реда и при условията на Общите условия за еднократни операции.

11. Разпореждане със средствата по условен влог, за периода до изпълнение на условието по влога, се извършва само с писмено съгласие. След посочения период, разпореждане се допуска срещу представени спестовна книжка, документ за самоличност и документ, удостоверяващ изпълнението на условието, без да се изисква съгласието на Вносителя.

/1/ Не се допуска управление и разпореждане със средствата по условен влог от упълномощени лица.

/2/ при неизпълнение на условието или при смърт на ТИТУЛЯРА на условен влог, сумите по влога се връщат на ВНОСИТЕЛЯ, негов пълномощник или неговите наследници.

12. Открит безсрочен влог се закрива:

/1/ По нареждане на ТИТУЛЯРА или на лицето, открило влога в полза на ТИТУЛЯРА, в случай че ТИТУЛЯРА не е одобрил откриването на влога на свое име;

/2/ По искане на БАНКАТА – след изтичане на 30 дни от писменото уведомяване на ТИТУЛЯРА, като БАНКАТА не е длъжна да мотивира искането си за закриване на влога;

/3/ Служебно от БАНКАТА – в съответствие с условията на Тарифата на Банката. В тези случаи, БАНКАТА не е длъжна да уведомява писмено ВЛОЖИТЕЛЯ за своето решение.

13. БАНКАТА си запазва правото в зависимост от местните и международните парични пазари да променя едностранно лихвените проценти по срочните влогове на физически и юридически лица с решение на Управителния й съвет, или на упълномощени от него лица. Новите лихвени проценти влизат в сила от датата, посочена в решението и се обявява в помещения, до които клиентите имат достъп. БАНКАТА може да обяви промените и чрез съобщения в средствата за масово осведомяване.

14. ВЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да информира писмено БАНКАТА за всяка промяна на данните и информацията, предоставена при откриване на безсрочен влог, в седемдневен срок от настъпването на промяната.

15. При смърт на ТИТУЛЯРА, сумата по влога, открит на негово име, се изплаща от финансовия център, издал спестовна книжка, на неговите наследници по закон заедно, без да се определят дяловете им, или упълномощено от всички тях лице бъз основа на нотариално заверено пълномощно.

17. Спестовен влог „Премиум” се открива в левове с минимална сума, обявена в действащия Лихвен бюлетин за физически лица, като оперирането със средствата е свободно през месеца, а размерът на лихвения процент, който Банката прилага за съответния месец, зависи от сумата на влога и броя на извършените разходни операции. 18. ТИТУЛЯРЪТ има възможност:

 • да ползва суми от сметката си и в случай, че са до три броя през месеца на обща стойност не повече от половината от сумата на влога, в последния ден от предходния месец получава по-високата лихва;.

 • да извърши повече от три разходни операции и получава лихва като по стандартен спестовен влог;

19. В случай, че общата сума на разходните операции през месеца е по-голяма от половината от размера на входящото салдо, Банката прилага за целия този месец, лихвен процент както по стандартен спестовен влог, съгласно действащия Лихвен бюлетин за физически лица. Условието не се прилага през първия календарен месец, в който е открит влога;

20. При закриване на влога се събира комисиона съгласно действащата Тарифа на Банката.

21. С приемане на настоящите Общи условия, ВЛОЖИТЕЛЯТ дава съгласие УТБ „УниКредит Джуниър” АД да обработва декларираните лични данни по реда на Закона за защита на личните данни, за целите на Закона за кредитните институции и Закона за платежните услуги и платежни системи.

1   2   3   4   5

Свързани:

Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи положения
Банка утб „уникредит джуниър” ад открива и сключва договори за физически лица за следните видове срочни депозити
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconУтб „уникредит джуниър ад

Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconИзх. № Ц-03-6364/02. 09. 2010г. До г-жа валентина иванова зам. Председател на ус на български финансов форум
Относно: Проектоиск за неравноправни и нищожни клаузи в индивидуални договори и Общи условия, при които „УниКредит Булбанк” ад предоставя...
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия
Обхват. Облигации на Р. България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба №5 на мф и бнб, не са обект на разпоредбите...
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconДеветокласникът Антонио Павлов от сип-а по Бизнес етика
Европейския лагер – Велинград 2011. Организатор на инициативата е Джуниър Ачийвмънт България, с подкрепата на програмата на Европейския...
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия за обучение в
Настоящите общи условия уреждат организацията, реда, правилата и условията за дейността в green magic, като се отчитат особеностите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом