Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
ИмеОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
страница1/5
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер430.91 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://media.wix.com/ugd/167c38_a0e9e1e3d0c1c8aa1fb92f973fecdacb.doc?dn=ob6ti_usloviq1_1_.doc
  1   2   3   4   5ОБЩИ УСЛОВИЯ


на

УТБ „УниКредит Джуниър” АД


СЪДЪРЖАНИЕ


Общи условия за откриване и облсужване на разплащателни сметки за предоставянена платежни услуги по тях.......................................................................................................... 3


Общи условия за откриване и водене на набирателна сметка............................................10


Общи условия за откриване и водене на срочни депозити................................................ 11


Общи условия за откриване и водене на влог......................................................................14


Общи условия за издаване и ползване на дебитни карти...................................................17


ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ОТКРИВАНЕ И ОБЛСУЖВАНЕ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕНА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО ТЯХ


I. РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ


 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между БАНКАТА и нейните клиенти и са неразделна част от сключените между тях договори за откриване и обслужване на разплащателни сметки и предоставяне на платежни услуги по тези сметки.

 2. При сключване на договор за разплащателна сметка БАНКАТА издава на ТИТУЛЯРА информационна карта, която съдържа международния банков идентификационен код (BIC) на БАНКАТА и международния номер на сметката (IBAN).

  1. Разплащателна сметка се открива лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно след представяне на документ за самоличност.

  2. Лицето, на чието име е открита разплащателна сметка е ТИТУЛЯР на сметката и може да се разпорежда с нея във всяко поделение на БАНКАТА. Разплащателната сметка не може да има повече от един ТИТУЛЯР включително и ако те са съпрузи (съвместна сметка).

   1. Пълнолетният ТИТУЛЯР се разпорежда със сметката си лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно срещу представяне на документ за самоличност и оригинала на пълномощното (ако има такова).

   2. Разпореждане със сметка на малолетен (до 14-годишна възраст) ТИТУЛЯР се извършва от законния му представител с разрешение от районния съд.

   3. Непълнолетният (от 14 до 18-годишна възраст) ТИТУЛЯР се разпорежда със сметката заедно с родител или попечител с решение на районния съд.

   4. Непълнолетни лица, навършили 16-годишна възраст, които получават трудово възнаграждение или стипендия, или са встъпили в граждански брак, могат да открият разплащателна сметка и да се разпореждат със сумите по нея самостоятелно.

 1. Не се допуска разпореждане със сметка съвместно ТИТУЛЯРА и трето лице, дори и между тях да има валидна уговорка в този смисъл.

 2. Ако БАНКАТА бъде уведомена, че ТИТУЛЯРЪТ и негов съпруг по силата на брачен договор са уговори съвместно разпореждане с разплащателна сметка, БАНКАТА прекратява незабавно изпълнението на всякакви платежни операции.
II. ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


 1. В тези oбщи условия се уреждат видовете платежни услуги, начинът и редът за предоставянето им, когато са наредени в поделение на БАНКАТА и нареждането е получено от служител на БАНКАТА. Отношенията между страните във връзка с платежни услуги, наредени от разстояние наредени чрез платежни инструменти или други технически средства за отдалечена комуникация, се уреждат в отделни договори.

 2. По открита разплащателна сметка БАНКАТА предоставя следните видове платежни услуги:

а/ внасяне на пари в брой

б/ теглене на пари в брой

в/ изпълнение на кредитен превод

г/ получаване на кредитен превод

 1. БАНКАТА предоставя платежна услуга само въз основа на платежно нареждане, отправено към нея, с което се разпорежда изпълнението на платежна операция.

 2. БАНКАТА извършва платежни операции от сметката само по нареждане на ТИТУЛЯРА или с предварителното му съгласие до размера и при условията, поставени от него.

  1. Платежните нареждания се изпълняват само до размера на разполагаемата наличност по сметката или до размера на договорения кредит овърдрафт, ако има такъв. При недостиг на средства за изпълнение на платежно нареждане не се извършва частично изпълнение, с изключение на случаите на изпълнение на служебен коригиращ превод.

  1. Платежните нареждания се изпълняват по хронологичен ред на постъпването им в БАНКАТА.


ВНАСЯНЕ НА ПАРИ В БРОЙ


 1. Внасяне на пари в брой може да нареди ТИТУЛЯРЪТ на сметката. Като предостави на БАНКАТА IBAN или номер, с която тя е означила сметката, посочен в договора, въз основа на който е открита.

 2. Нареждането се извършва пред служител на БАНКАТА, сметката на получателя в БАНКАТА се заверява и сумата е на разположениe на ТИТУЛЯРА. Нареждането не може да бъде оттеглено след получаването му в БАНКАТА.

Теглене на пари в брой

 1. Теглене на пари в брой може да нареди само лице, което има право да се разпорежда със сметката, като предостави на БАНКАТА IBAN или номера, с който тя е означила сметката, посочен в договора, въз основа на който е открита.

 2. Теглена на суми над определен размер, оповестен от БАНКАТА в условията й, предоставени на разположение в банковите салони и на Интернет страницата на БАНКАТА, се извършва с предизвестие от два работни дни, като ТИТУЛЯРЪТ заплаща такса съгласно Тарифата за такси и комисионни на БАНКАТА, действаща към датата на операцията. В случай, че не е представено предизвестие, ТИТУЛЯРЪТ заплаща такса в по-висок размер, като БАНКАТА може да го насочи за обслужване и в друго нейно поделение.

 3. Нареждането се извършва пред служител на БАНКАТА, сметката се задължава и средствата се предават на получателя незабавно след получаване на нареждането на БАНКАТА. Нареждането не може да бъде оттеглено след получаването му от БАНКАТА.
 1. ОТКАЗ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНА ОПЕРАЦИЯ


7.1. БАНКАТА няма право да откаже изпълнението на платежна операция, освен в случай на ограничение, съгласно действащото законодателство, приложимите правила за изпълнение за изпълнение на съответната операция, договора за откриване и обслужване на сметка и тези oбщи условия.

7.2. Когато БАНКАТА откаже изпълнението на платежна операция, уведомява ТИТУЛЯРА за причините за отказа и процедурата за поправянето на фактическите грешки, ако са налице такива, в сроковете за изпълнение на операцията, освен ако е налице забрана за предоставянето на подобна информация съгласно друг закон или акт на Европейската общност.

7.3. ТИТУЛЯРЪТ заплаща такса за предоставянето на уведомление, съгласно действащата Тарифа за таксите и комисионните на БАНКАТА към датата на изпращане на уведомлението, ако отказът за изпълнението на операцията е обективно обоснован.  1. ТАКСИ, КОМИСИОНИ, ОБМЕННИ КУРСОВЕ И ЛИХВИ
 1. За поддържането и обслужването на сметката и за извършените платежни операции по сметката ТИТУЛЯРЪТ заплаща такси и комисионни, съгласно Тарифата на БАНКАТА към датата на събиране на таксите и комисионните, съответно - към датата на извършване на операцията, във връзка, с която са дължими.

 2. Дължимите такси и комисионни се събират от сметката до наличността по нея. В случай, че наличността не е достатъчна, несъбраната част от таксите и комисионните се събира при първото постъпление на суми. ТИТУЛЯРЪТ е длъжен ежемесечно да осигурява наличност по сметката за събиране на таксите за поддържане и обслужване на сметката.

 3. При нареждане/получаване на суми на платежни операции във валута, различни от валутата на сметката, сумата на превода се превалутира във валутата на сметката по курса на БАНКАТА за безкасови операции към датата на нареждане/получаване на превода, достъпни в банковите салони и Интернет страницата на БАНКАТА.

 4. Върху сумите по разплащателна сметка се начислява лихва в размер, определен и обявен от БАНКАТА като годишен лихвен процент.

 5. Банката има право едностранно да променя лихвените проценти, за което уведомява ТИТУЛЯРА по подходящ начин. Промяната може да бъде извършена при наличието на някои от следните условия:

а/ при изменение от поне 0,5% за месец на индекса на потребителските цени за България (CPI);

б/ въвеждане на рестрикции от страна на Централната банка върху банковата система и/ или върху УТБ „ УникредитДжуниър" АД;

в/ промени в нормативните актове, както и в регулациите на Централната банка, засягащи функционирането и изискванията към банките;

г/ при изменения от поне 10% за месец на стойностите на средните годишни пазарни лихвени нива по привлечените депозити от нефинансови институции, обявени в статистиката на Централната банка.

д/ съществена промяна в паричната политика на Централната банка, като премахане на валутния борд, обезценка на лева, деноминация на лева.


  1. КОМУНИКАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
 1. Комуникацията между страните по договора се осъществява лично или по пощата, на хартиен носител. За осъществяване на комуникация чрез технически средства страните сключват отделни договори.

 2. БАНКАТА изготвя месечно уведомление за наличността и извършените операции по сметката за предходния месец, което ТИТУЛЯРЪТ може да получи на хартиен носител при поискване във всяко поделение на БАНКАТА.

 3. Наличността по разплащателна сметка и операциите по нея са банкова тайна и сведения по сметката се дават само на ТИТУЛЯРА и упълномощени от него с нотариално заверено пълномощно лица, или по установения от Закона за кредитните институции ред.
  1. ОТГОВОРНОСТ
 1. БАНКАТА не носи отговорност за неизпълнението или неточното изпълнение на платежна операция при неточност на посочения от ТИТУЛЯРА при платежното нареждане IBAN на сметката на получателя, а когато доставчика на платежни услуги на получателя не е банка - уникален идентификатор на сметката на получателя.

 2. При неизпълнение на платежната операция поради посочване на невалиден уникален идентификатор БАНКАТА възстановява сумата по сметакта на ТИТУЛЯРА на следващия работен ден.

 1. ТИТУЛЯРЪТ е длъжен писмено да уведоми БАНКАТА за неразрешени или неточно изпълнени платежни операции без неоснователно забавяне, след като е узнал за неразрешената или неточно изпълнената операция.

 2. БАНКАТА не носи отговорност за неразрешени или неточно изпълнени платежни операции по този раздел, когато не е получила уведомление по т. 13.1. в предвидените срокове.

14. В случай на неразрешена платежна операция Банката възстановява на ТИТУЛЯРА стойността на неразрешената платежна операция и когато е необходимо, възстановява сметката на ТИТУЛЯРА в състоянието, в което тя би се намирала преди изпълнението на платежната операция, в срок до 21 дни след получаване на уведомлението.

 1. БАНКАТА носи отговорност за неизпълнена или неточно изпълнена платежна операция, когато платежното нареждане е подадено от ТИТУЛЯРА като платец по операцията, освен ако докаже, че доставчика на платежните услуги на получателя е получил сумата по операцията в сроковете на изпълнението.В този случай БАНКАТА своевременно възстановява сумата по операцията и когато е приложимо, възстановява сметката в състояните, в което тя би се намирала преди изпълнението на операцията.

 2. БАНКАТА носи отговорност за неизпълнена или или неточно изпълнена платежна операция, когато ТИТУЛЯРЪТ е получател по операция, за която платежното нареждане е подадено от платеца, ако БАНКАТА е получила сумата на платежната операция в сроковете на изпълнение. В тези случаи БАНКАТА незабавно заверява сметката на ТИТУЛЯРА със съответната сума.

 3. Когато платежното нареждане е подаденo от ТИТУЛЯРА като получател по операцията, ако БАНКАТА не е предала точно нареждането на доставчика на платежни услуги на платеца, тя е длъжна незабавно да предаде съответното нареждане на доставчика на платежни услуги на платеца.

 4. БАНКАТА носи отговорност за неизпълнена или неточно изпълнена операция, когато платежно нареждане е подадено от ТИТУЛЯРА като получател по операцията, ако нейната сметка е заверена със сумата на операцията, като незабавно заверява сметката на ТИТУЛЯРА със сумата на операцията.

 5. БАНКАТА носи отговорност за неизпълнение или неточно изпълнена операция, когато ТИТУЛЯРА е платец по операция, за която платежното нареждане е подадено от получателя, ако доставчика на платежни услуги на получателя е предал точно нареждането му, но не е получил сумата по операцията в сроковете на изпълнение. В тези случаи БАНКАТА без неоснователно забавяне възстановява сметката в състоянието, в което тя би се намирала преди изпълнението на операцията.

 1. БАНКАТА носи отговорност за събраните такси и комисионни и начислените лихви в резултат от неизпълнени или неточно изпълнени платежни операции, за които БАНКАТА отговатя по т. 14. и т. 15.

 2. ТИТУЛЯРЪТ има право и на обезщетение до пълния размер на претърпените от него вреди съгласно българското законодателство.

17.1. ТИТУЛЯРЪТ има право да поиска от БАНКАТА възстановяване на цялата сума по вече изпълнена и разрешена платежна операция, по която той е платец, ако тя е наредена от или чрез получателя, в срок до 56 дни от датата, на която е била задължена сметката му и са спазени следните условия за наличието, на които представя доказателства:

а) към момента на даване на разрешението за изпълнение на платежната операция не е посочена нейната точна стойност

б) стойността на платежната операция надвишава очакваната от ТИТУЛЯРА стойност с оглед на неговите преходни разходи за подобни операции, условията на договора за откриване и обслужване на разплащателна сметка и извършване на платежни услуги, тези общи условия и други специфични за случая обстоятелства, като ТИТУЛЯРА не може да се позовава на причини, свързани с извършена обмяна на валута, ако е приложен референтният обменен курс уговорен с БАНКАТА.

 1. БАНКАТА в срок до 10 работни дни от получаването на искането възстановява на ТИТУЛЯРА цялата сума на платежната операция или отказва възстановяването й, като посочва основанията за отказ и органите, пред които ТИТУЛЯРА може да направи възражение, ако не приема изложените основания за отказ

 2. ТИТУЛЯРА няма да има право на възстановяване по т. 17.1. , ако е дал съгласието си за изпълнението на платежната операция директно на БАНКАТА и БАНКАТА или получателя е осигурил на разположение на ТИТУЛЯРА информация за предстоящата платежна операция по договорен начин най-малко 28 дни преди датата на изпълнение на платежната операция.

18. Отговорността, предвидена в този раздел, не се носи в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства извън контрола на страната, позоваваща се на съществуването на такива обстоятелства, последиците от които неизбежно биха настъпили въпреки положените усилия за тяхното предотвратяване, както и в случаите, когато БАНКАТА е действала в изпълнение на нормативно установено задължение според българското законодателство или законодателството на Европейската общност.


  1. ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ
 1. Паричните средства на ТИТУЛЯРА в УТБ „УникредитДжуниър’’ АД, приети на влог при обявените от БАНКАТА условия, включително начислените лихви, са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките в общ размер до 100 000 лв.

 2. Не се предоставя гаранция на влогове с общ размер над посочения, както и относно влогове, възникнали и свързани със сделки и действия, представляващи „изпиране на пари" по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на парите.

 3. Не се изплащат гарантирани размери на влоговете в БАНКАТА на:

а) лицата, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от БАНКАТА условия, които тя е длъжна да прилага към своите вложители;

б) лицата, притежаващи акции, които им осигуряват повере от 5 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите в БАНКАТА;

в) членовете на управителния и надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на БАНКАТА, прокуристите и на членовете на органите й за вътрешен контрол;

г) физическите лица, които са съдружници в специализираните одиторски предприятия, избрани или назначени по установения в закона ред да заверят годишния финансов отчет на БАНКАТА;

д) съпрузите и роднините по права и съребрена линия до втора степен включително на лицата по т. „б - г";

е) банките, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка;

ж) финансовите институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции;

з) застрахователите;

и) пенсионните и осигурителните фондове, с изключение на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигъряване;

й) инвестиционните посредници, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка;

к) инвестиционните дружества от затворен тип, колективните инвестиционни схеми и дружества със специална инвестиционна цел;

л) държавата и на държавните институции;

м) общините;

н) фонда за гарантиране на влоговете в банките, Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа и Гаранционния фонд по чл. 287 от Кодекса за застраховането;


  1. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


20.1. БАНКАТА уведомява ТИТУЛЯРИТЕ за предстоящите промени в настоящите Общи условия във връзка с предоставяните платежни услуги в срок не по-малко от 2 месеца от датата, на която промените влизат в сила, чрез съобщения на определени за това места в банковите салони, както и чрез публикуването на промените в Интернет страницата на БАНКАТА.

 1. Ако титулярят уведоми БАНКАТА, че не приема промените в Общите условия, в срока, това уведомление се счита за изявление за прекратяване на договора за разплащателна сметка преди датата на влизане в сила на промените, без ТИТУЛЯРЪТ да носи отговорност за разноски и обезщетения във връзка с прекратяването.

 2. Промени в Общите условия, извън предвидените в т. 20.1., както и промени в лихвените проценти или обменните курсове, когато са по-благоприятни за ТИТУЛЯРА, се прилагат без предварително уведомление, като БАНКАТА уведомява ТИТУЛЯРИТЕ по начина, посочен в т, 20.1.

 3. Когато БАНКАТА разширява обхвата на услугите, предоставяли по разплащателни сметки, се счита, че ТИТУЛЯРЪТ е изявил съгласие с това, когато ако е необходимо, заяви услугата в поделение на БАНКАТА или чрез техните средства за комуникация, както и като използва новата услуга за първи път, като в тези случаи не се прилага срокът по т. 20.1.
  1. СРОК НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ
 1. Договорът за разплащателна сметка се сключва за неопределен срок.

 2. Прекратяването на договора за разплащателна сметка може да се извърщи, както следва:

а) по искане на ТИТУЛЯРА

 • в деня на подаване на искане за закриване на сметката;

 • по случаите по т. 20.3.

б) от БАНКАТА:

 • с двумесечно писмено предизвестие

 • без предизвестие - при неизпълнение от страна на ТИТУЛЯРА на договора за разплащателна сметка или настоящите Общи условия, неразделна част от договора;

 1. С прекратяване на договора се закрива разплащателната сметка. Неуредените отношения между страните към датата на прекратяване се уреждат съгласно условията на договора.


X. РЕД ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА


 1. БАНКАТА разглежда постъпили възражения и повдигнати спорове от ТИТУЛЯРА във връзка с предоставянето на платежни услуги и го уведомява за решението си в 7 - дневен срок от подаването им.

 2. Ако БАНКАТА не се произнесе в срока по т. 22.1. или решението й не удовлетворява ТИТУЛЯРА, той може да отнесе спора за разглеждане от Помиртелната комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите.

 3. Приложимо към договора за откриване и обслужване на разплащателна сметка и тези Общи условия е относимото българско банково и общо законодателство. Спорове във връзка с тълкуването и прилагането им се разрешават окончателно от компетентния български съд.

  1   2   3   4   5

Свързани:

Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи положения
Банка утб „уникредит джуниър” ад открива и сключва договори за физически лица за следните видове срочни депозити
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconУтб „уникредит джуниър ад

Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconИзх. № Ц-03-6364/02. 09. 2010г. До г-жа валентина иванова зам. Председател на ус на български финансов форум
Относно: Проектоиск за неравноправни и нищожни клаузи в индивидуални договори и Общи условия, при които „УниКредит Булбанк” ад предоставя...
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия
Обхват. Облигации на Р. България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба №5 на мф и бнб, не са обект на разпоредбите...
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconДеветокласникът Антонио Павлов от сип-а по Бизнес етика
Европейския лагер – Велинград 2011. Организатор на инициативата е Джуниър Ачийвмънт България, с подкрепата на програмата на Европейския...
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Общи условия на утб „УниКредит Джуниър ад iconОбщи условия за обучение в
Настоящите общи условия уреждат организацията, реда, правилата и условията за дейността в green magic, като се отчитат особеностите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом