Въпросник по дисциплината "Управление на иновациите и инвестициите", за студентите от II курс, специалност „Бизнес администрация"
ИмеВъпросник по дисциплината "Управление на иновациите и инвестициите", за студентите от II курс, специалност „Бизнес администрация"
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер31.44 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.e-dnrs.org/wp-content/uploads/2008/02/Vapr_InIn_B_A.doc
ВЪПРОСНИК

по дисциплината “Управление на иновациите и инвестициите”, за студентите от II курс, специалност „Бизнес администрация”


 1. Особености на фирмените иновации и инвестиции и принципи на тяхното управление

 2. Иновации – същност. Класификация на иновациите. Иновационен процес – структура, съдържание, критични точки

 3. Трансфер на технологии. Същност. Видове технологии според влиянието им върху конкурентоспособността на фирмата

 4. Търговски и нетърговски форми на трансфер на технологии

 5. Концепция за жизнения цикъл на продуктите и технологиите – същност и приложение при управление на иновациите

 6. Концепция за кривата на опита – същност и приложение при управление на иновациите

 7. Концепция за портфейлните матрици. Приложение на матриците “растеж – пазарен дял” при управление на иновациите

 8. Информационно осигуряване на иновационния процес

 9. Човешкият фактор в иновационния процес. Творческа личност. Творческа среда. Работа в екип

 10. Стратегическо партньорство в областта на иновациите. Същност. Мотиви за участие. Избор на технологичен партньор

 11. Иновационни стратегии на фирмата. Същност и съдържание. Влияние върху конкурентната позиция на фирмата. Разработване и избор на вариант на иновационна стратегия

 12. Разработване, оценяване и изпълнение на иновационни проекти

 13. Портфейлно управление на иновационни проекти – същност, предназначение и цели

 14. Инвестиции и инвестиционен процес. Фирмени инвестиции. Инвеститори и принципи на инвестиционно поведение

 15. Инвестиране в реални и във финансови активи. Инвестиционен процес от гледна точка на отделния обект и на фирмата като цяло

 16. Концепция на нетната настояща стойност. Същност на концепцията. Използване на правилото на нетната настояща стойност

 17. Факторът “Време” в инвестиционния анализ. Дисконтиране (осъвременяване) и сложно олихвяване на парични потоци

 18. Разработване на индивидуални инвестиционни проекти. Обща схема и съдържание на процеса. Организация на проучването и проектирането. Критични точки в процеса на проучване и проектиране

 19. Избор на производствена програма и на производствена мощност на обекта. Определяне на срока на икономически живот на проекта

 20. Изчисляване на еднократните разходи и на текущите разходи

 21. Източници за финансиране на иновационни и инвестиционни проекти. Вътрешни и външни източници за финансиране. Източници на рисков капитал. Национални и международни програми за финансиране на иновационния процес

 22. Цена на финансиране от различните източници. Средно претеглена цена на капитала

 23. Изчисляване на паричните потоци на проекта. Принципи и схеми. Определяне на нормата за дисконтиране на паричните потоци

 24. Оценяване на инвестиционни проекти по методите на нетната настояща стойност и на вътрешната норма на възвращаемост

 25. Оценяване на инвестиционни проекти по методите „Срок на възвръщане на инвестициите”, „Коефициент на доходност”, „Средна норма на доходност” и „Годишни отчисления от капитала”

 26. Анализ и оценяване на инвестиционния риск. Понятие за инвестиционен риск. Фактори, обуславящи наличието на риск при инвестиране

 27. Методи за характеризиране и измерване на риска. Анализ на чувствителността на оценката на проекта. Статистически методи. Метод на равновесната точка. Метод на симулацията. Включване оценката на риска при класиране на проектите


ЛИТЕРАТУРА


 1. Основна литература

  1. Георгиев, Ив., Цв. Цветков, Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, С., Стопанство, 1997.

  2. Георгиев, Ив., Основи на инвестирането, С., Стопанство, 1999.
 1. Допълнителна литература

  1. Бенев, Б., Мениджмънт на иновациите, С., ИК “БМ”, 1996.

  2. Цветков, Цв., Иновации и инвестиции в отбраната, С., Стопанство, 2004.

  3. Иновациите – политика и практика, под ред. проф. д. ик. н. М. Петров, С., Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, 2004.

  4. Георгиев, Ив., Растежът на фирмата, С., Стопанство, 2001.

  5. Георгиев, Ив., Рискът при инвестиране, УНСС, 1989.

  6. Коларов, Н., Инвестиционен бизнесплан, С., Везни, 1992.

  7. Дамянова, Л., Иновационен мениджмънт (първа част), С., Стопанство, 1996.

  8. Gaynor, G., Handbook of Technology Management, McGraw-Hill, 1996.

  9. Technology Management Handbook, Ed. Richard C. Dorf, CRC Press LLC, 2000.

  10. Dhillon, B. S., Engineering and Technology Management. Tools and Applications, Artech House, Boston, London,2002.

  11. Burgelman, R., M. Maidiqe, S. Wheelwright, Strategic Management of Technology and Innovation, IRWIN, 1996.

  12. Twiss, B. Managing Technological Innovation, Longman, London & New York, 1980.

  13. Tidd, J., J. Bessant, K. Pavitt, Managing Innovation Integrating Technological, Market And Organizational Change, John Wiley & Sons, Ltd, 2001.

  14. Muir, A. E., The Technology Transfer System, Latham Book Publishing, Latham, New York, 1997.

  15. Chesbrough, H., Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 2003.


26.01.2009 г. Съставил: доц. д-р Цветан Цветков

Свързани:

Въпросник по дисциплината \"Управление на иновациите и инвестициите\", за студентите от II курс, специалност „Бизнес администрация\" iconИзвадка от учебния план
Заниманията по дисциплината “Спорт” са предназначени за студентите от І курс за специалност кст
Въпросник по дисциплината \"Управление на иновациите и инвестициите\", за студентите от II курс, специалност „Бизнес администрация\" iconЗа изпит по учебната дисциплина "Управление на иновациите" за специалност "Публична администрация"
За изпит по учебната дисциплина “Управление на иновациите” за специалност “Публична администрация”
Въпросник по дисциплината \"Управление на иновациите и инвестициите\", за студентите от II курс, специалност „Бизнес администрация\" iconТехнически университет – варна
За провеждане на семестриален изпит по дисциплината “Здравеопазване и здравна политика”, със студентите ІV курс от специалност “Социален...
Въпросник по дисциплината \"Управление на иновациите и инвестициите\", за студентите от II курс, специалност „Бизнес администрация\" iconТехнически университет – варна
За провеждане на семестриален изпит по дисциплината “Социална политика”, със студентите от І курс, специалност “Социален мениджмънт”,...
Въпросник по дисциплината \"Управление на иновациите и инвестициите\", за студентите от II курс, специалност „Бизнес администрация\" iconСъобщени е
На вниманието на студентите от 2, 3 и 4 курс на специалностите “маркетинг”, “бизнес администрация”, “финанси” и “счетоводство” към...
Въпросник по дисциплината \"Управление на иновациите и инвестициите\", за студентите от II курс, специалност „Бизнес администрация\" iconВъпросник по дисциплината "Иновации и инвестиции", за студентите от магистърска степен, специалност „Икономика на отбраната и сигурността"
Иновации и инвестиции”, за студентите от магистърска степен, специалност „Икономика на отбраната и сигурността”
Въпросник по дисциплината \"Управление на иновациите и инвестициите\", за студентите от II курс, специалност „Бизнес администрация\" iconПрограма по дисциплината " анализ и синтез на логически схеми "
Дисциплината е ориентирана към фундаменталната подготовка на студентите от специалност “кст” в ту – Варна
Въпросник по дисциплината \"Управление на иновациите и инвестициите\", за студентите от II курс, специалност „Бизнес администрация\" iconСтудентите от ІІІ курс специалност "стопанско управление" практическо обучение
Стопанско управление”. Продължителността му е 30 дни. Провежда се през лятото между ІІІ и ІV курс или още по време на V и VІ семестър...
Въпросник по дисциплината \"Управление на иновациите и инвестициите\", за студентите от II курс, специалност „Бизнес администрация\" iconКонспект за държавен изпит на специалност
Корпоративен бизнес и администрация” и “корпоративен бизнес управление” випуск 2007/2008 г
Въпросник по дисциплината \"Управление на иновациите и инвестициите\", за студентите от II курс, специалност „Бизнес администрация\" iconСъобщени е за студентите от III курс редовно обучение от специалност "икономика на индустрията" във връзка с провеждането и защитата на практическото обучение
За студентите от III курс редовно обучение от специалност “икономика на индустрията”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом