Изх. N / г. До председателя на общински съвет пазарджик господин председател
ИмеИзх. N / г. До председателя на общински съвет пазарджик господин председател
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер80 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/z/pismo_chislenost081211.docОбщина ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс:(034)44 24 95

e-mail: secretary@pazardjik.bg
Изх.N....................../............. 2011г.


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


Приложено, изпращам Ви предложение и проект за решение, относно намаляване на числеността на общинска администрация Пазарджик, бюджетните мероприятия и кметства на населени места на територията на Община Пазарджик.

Предложението ще се докладва от Г-н Румен Кожухаров – Секретар на Община Пазарджик .


Прилагам: 1 брой предложение и проект за решение.


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК


ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Тодор Попов – кмет на Община Пазарджик


ОТНОСНО: Намаляване на числеността на общинска администрация Пазарджик, бюджетните мероприятия и кметства на населени места на територията на Община Пазарджик


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,


След извършения анализ на дейността на Общинска администрация и бюджетните мероприятия към нея и с оглед взаимоотношенията с централния бюджет както и съкращаване на разходите в общинския бюджет считам за целесъобразно намаляването на числеността на общинска администрация, бюджетните мероприятия и кметствата.

Предлаганото съкращение ще обхване всички дирекции от структурата на администрацията. Конкретните щатни длъжности предложени за съкращение са съобразени с дейността и натовареността на всички административни звена.

С оглед на горното предлагам съкращаване на щатни длъжности както следва:


Дирекция АПИО


 • 1 щатна бройка Главен експерт информационни технологии в сектор „Информационни обслужване”;

 • 1 щатна бройка Старши специалист в сектор „Законност, управление при кризи и човешки ресурси”;

 • 1 щатна бройка Технически сътрудник в отдел „Обслужване на общинския съвет”;

 • 1 щатна бройка Страши специалист в „звено за обслужване на обществения посредник”;


Дирекция ФСДУС


 • 2 щатни бройки Старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси”, сектор „Ревизии”;

 • 1 щатна бройка Главен специалист в отдел „Местни данъци и такси”, сектор „Обслужване”;

 • 1 щатна бройка Изпълнител касиер в отдел „Местни данъци и такси”, сектор „Обслужване”;

 • 2 щатни бройки Главен специалист актуване и разпореждане с общинска собственост в отдел „Управление на общинската собственост”

 • 2 щатни бройки Главен специалист в сектор „Счетоводство”;


Дирекция Архитектура


 • 1 щатна бройка Главен специалист-техник в отдел „Урбанизация”;

 • 1 щатна бройка Главен специалист в сектор „ГИС”;

 • 1 щатна бройка Старши експерт в отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”;

 • 1 щатна бройка Главен специалист в отдел „Кадастър, регулация и верт. планиране”;

 • 2 щатни бройки Старши специалист по техническо обслужване на населението в сектор „Техническо обслужване на населението”;


Дирекция ТСУ


 1. 1 щатна бройка Главен специалист в сектор „Териториална инфраструктура, газификация и транспорт”;


Дирекция „Социални дейности”


 1. 2 щатни бройки Главен специалист в сектор „Работа с малцинствени и етничесйки групи”;

 2. 1 щатна бройка Главен експерт в сектор „Социална политика”


Дирекция „Образование и култура”

 • 1 щатна бройка Изпълнител технически сътрудник в сектор”Образование”

 • 1 щатна бройка Изпълнител домакин в сектор”Образование”


Дирекция ГРН


 1. 1 щатна бройка


Дирекция ЕФП


 • 1 щатна бройка Главен експерт в отдел „Европейски фондове”

 • 1 щатна бройка Главен специалист в отдел „Европейски фондове”


Отдел „Канцелария на кмета, протокол, връзки с обществеността и МС”

 • 1 щатна бройка Главен специалист деловодство в сектор „Център за информация и услуги на гражданите”;

 • 1 щатна бройка Изпълнител шофьор в сектор”Материално-техническо обслужване”


С цел постигане на допълнително намаляване на разходите в общинския бюджет предлагам съкращаване на числеността на следните бюджетни мероприятия и кметства на населени места на територията на община Пазарджик:


БМ Паркинги и охрана с 4 щатни бройки, от които:


 • 1 щатна бройка Ръководител звено Паркинги

 • 3 щатни бройки Работник паркингиБМ СПЖФНСИ с 4 щатни бройки, от които:


 • 1 щатна бройка Изпълнител касиер към общински плувен комплекс

 • 1 щатна бройка Изпълнител хигиенист към общински плувен комплекс

 • 1 щатна бройка Изпълнител организатор хигиенисти

 • 1 щатна бройка Изпълнител хигиенист


БМ СУОПКД с 4 щатни бройки, от които:


 • 1 щатна бройка Старши специалист отчетник в направление „Контрол и приходи от пазарите”

 • 3 щатни бройки Изпълнител хигиенист в направление „Стопанисване и подръжка градска баня”, от които 2 жени и 1 мъж


БМ ОСДУ с 5 щатни бройки, от които:


 • 1 щатна бройка Санитар в ДСХ с.Главиница

 • 1 щатна бройка Помощник готвач в ДСП Црънча/Огняново

 • 2 щатни бройки в ДСХ Г.Кръстевич

 • 1 щатна бройка Санитар в Дневен център за възрастни с увреждания


БМ Обредни дейности с 2 щатни бройки, от които:


 • 1 щатна бройка –организатор, работа с клиенти

 • 1 бройка шофьор катафалка


Населени места


 • с. Сбор – 0.5 щатни бройки

 • с.Тополи дол – 1 щатна бройка

 • с.Цар Асен – 0.5 щатни бройки

 • с.Главиница – 1 щатна бройка административно обслужване

 • с.Добровница – 1 щатна бройка /финансист/


С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.2 във връзка с ал.2 и чл.15, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация


ПРЕДЛАГАМ:


Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.


ТОДОР ПОПОВ


Кмет на Община Пазарджик
ПРОЕКТ!


Р Е Ш Е Н И Е


№...............

на Общински съвет – Пазарджик, взето на

заседанието му проведеното на ...........20011 г.

с протокол №.....................


ОТНОСНО: Намаляване на числеността на Общинска администрация Пазарджик, бюджетните мероприятия и кметствата на населените места на територията на Община Пазарджик

Общинският съвет – Пазарджик, като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл.21, ал.1, т.2 във вр. с ал.2 от ЗМСМА чл.26, ал.1 от Закона за общинските бюджети и след станалите разисквания


Р Е Ш И:

І. Намалява числеността на Общинска администрация с 29 щатни бройки, както следва:


1.Дирекция АПИО


 • 1 щатна бройка Главен експерт информационни технологии в сектор „Информационни обслужване”;

 • 1 щатна бройка Старши специалист в сектор „Законност, управление при кризи и човешки ресурси”;

 • 1 щатна бройка Технически сътрудник в отдел „Обслужване на общинския съвет”;

 • 1 щатна бройка Страши специалист в „звено за обслужване на обществения посредник”;


2.Дирекция ФСДУС


 • 2 щатни бройки Старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси”, сектор „Ревизии”;

 • 1 щатна бройка Главен специалист в отдел „Местни данъци и такси”, сектор „Обслужване”;

 • 1 щатна бройка Изпълнител касиер в отдел „Местни данъци и такси”, сектор „Обслужване”;

 • 2 щатни бройки Главен специалист актуване и разпореждане с общинска собственост в отдел „Управление на общинската собственост”

 • 2 щатни бройки Главен специалист в сектор „Счетоводство”;


3. Дирекция Архитектура


 • 1 щатна бройка Главен специалист-техник в отдел „Урбанизация”;

 • 1 щатна бройка Главен специалист в сектор „ГИС”;

 • 1 щатна бройка Старши експерт в отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”;

 • 1 щатна бройка Главен специалист в отдел „Кадастър, регулация и верт. планиране”;

 • 2 щатни бройки Старши специалист по техническо обслужване на населението в сектор „Техническо обслужване на населението”;


4. Дирекция ТСУ


 1. 1 щатна бройка Главен специалист в сектор „Териториална инфраструктура, газификация и транспорт”;


5. Дирекция „Социални дейности”


 1. 2 щатни бройки Главен специалист в сектор „Работа с малцинствени и етничесйки групи”

 2. 1 щатна бройка Главен експерт в сектор „Социална политика”


6. Дирекция „Образование и култура”

 1. 1 щатна бройка Изпълнител технически сътрудник в сектор”Образование”

 2. 1 щатна бройка Изпълнител домакин в сектор”Образование”


7. Дирекция ГРН


 1. 1 щатна бройка


8. Дирекция ЕФП


 • 1 щатна бройка Главен експерт в отдел „Европейски фондове”

 • 1 щатна бройка Главен специалист в отдел „Европейски фондове”


9. Отдел „Канцелария на кмета, протокол, връзки с обществеността и МС”

 • 1 щатна бройка Главен специалист деловодство в сектор „Център за информация и услуги на гражданите”;

 • 1 щатна бройка Изпълнител шофьор в сектор”Материално-техническо обслужване”


II. Намаляване на числеността на следните бюджетни мероприятия:


1. БМ Паркинги и охрана с 4 щатни бройки от които:


 • 1 щатна бройка Ръководител звено Паркинги

 • 3 щатни бройки Работник паркинги2. БМ СПЖФНСИ с 4 щатни бройки, от които:


 • 1 щатна бройка Изпълнител касиер към общински плувен комплекс

 • 1 щатна бройка Изпълнител хигиенист към общински плувен комплекс

 • 1 щатна бройка Изпълнител организатор хигиенисти

 • 1 щатна бройка Изпълнител хигиенист


3. БМ СУОПКД с 4 щатни бройки, от които:


 • 1 щатна бройка Старши специалист отчетник в направление „Контрол и приходи от пазарите”

 • 3 щатни бройки Изпълнител хигиенист в направление „Стопанисване и подръжка градска баня”, от които 2 жени и 1 мъж


4. БМ ОСДУ с 5 щатни бройки, от които:


 • 1 щатна бройка Санитар в ДСХ с.Главиница

 • 1 щатна бройка Помощник готвач в ДСП Црънча/Огняново

 • 2 щатни бройки в ДСХ Г.Кръстевич

 • 1 щатна бройка Санитар в Дневен център за възрастни с увреждания


5. БМ Обредни дейности с 2 щатни бройки, от които:


 • 1 щатна бройка Организатор, работа с клиенти

 • 1 бройка Шофьор катафалка


III. Намаляване на числеността на кметства на населени места на територията на община Пазарджик:


 • с. Сбор – 0.5 щатни бройки

 • с.Тополи дол – 1 щатна бройка

 • с.Цар Асен – 0.5 щатни бройки

 • с.Главиница – 1 щатна бройка административно обслужване

 • с.Добровница – 1 щатна бройка /финансист/ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ /

Свързани:

Изх. N / г. До председателя на общински съвет пазарджик господин председател iconДо господин председателя на общински съвет пазарджик предложение
Александър Петров Арнаудов-почетен председател напп „Вяра, Морал,Родолюбие, Отговорност-Национален Идеал за Единство”-Пазарджик
Изх. N / г. До председателя на общински съвет пазарджик господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено Ви изпращам предложение и проект на решение относно откриване на целодневна детска градина в с. Алеко Константиново, община...
Изх. N / г. До председателя на общински съвет пазарджик господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение и проект на решение за промяна в структурата на Общинска администрация Пазарджик, касаеща дирекция...
Изх. N / г. До председателя на общински съвет пазарджик господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение, относно промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи
Изх. N / г. До председателя на общински съвет пазарджик господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение, относно промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи
Изх. N / г. До председателя на общински съвет пазарджик господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение, относно промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи
Изх. N / г. До председателя на общински съвет пазарджик господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение, относно промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи
Изх. N / г. До председателя на общински съвет пазарджик господин председател iconДо георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов
Приложено, изпращаме Ви предложение на Община Пазарджик за изразяване на предварително съгласие за прокарване на тръбопровод през...
Изх. N / г. До председателя на общински съвет пазарджик господин председател iconДо хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Решение №51/ 31. 03. 2005год., актуализиран „План за действие за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, приет с Решение...
Изх. N / г. До председателя на общински съвет пазарджик господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Акт за публична общинска собственост №13/29. 10. 2001 г., с концесионер ет “Саладин 2002 – Георги Цветков”, гр. Първомай, еик 115672439,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом