До инж. Георги йорданов председател на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
ИмеДо инж. Георги йорданов председател на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер34.97 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/p/banq170211.docОбщина ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик бул.”България” № 2,

Тел:(034) 44 55 01,Факс:(034)44 24 95

Дирекция “Социални дейности” тел.402 356Изх.№………../………..2011 год.


ДО

ИНЖ. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


Приложено, изпращаме Ви предложение за изменение на числеността на персонала в БМ“СУОПКД”, направление “Стопанисване и поддръжка градска баня”.

Предложението ще се докладва от Румен Кожухаров – Секретар на Община Пазарджик.

Приложение: по 1 бр. предложение и проект за решение.


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Общината


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК


ПРЕДЛОЖЕНИЕ


От Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик


Относно: Изменение на числеността на персонала в БМ“СУОПКД”, направление “Стопанисване и поддръжка градска баня”


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


Със Заповед изх.№43/21.04.2010 г. на Директора на РИОКОЗ Пазарджик е спряна експлоатацията на обект Минерална баня.

Впоследствие са извършени ремонтни дейности в едното къпално помещение, което прави възможно възобновяване работата само на тази част от обекта. Това налага експлоатацията на градската баня с една работеща къпалня, която да се ползва както от мъже, така и от жени по график основан на посещаемостта.

Посещаемостта показва, че Минералната баня се ползва преобладаващо от жени, което налага единственото работещото къпално помещение да се ползва четири дни в седмицата от жени и три дни – от мъже. За да функционира по този начин къпалното помещение е необходима следната численост на персонала, а именно 5 бр. изпълнител-хигиенист жени и 3 бр. изпълнител-хигиенист мъже.

Към настоящия момент изпълнител хигиенистите са – 11 бр. жени и 5 бр. мъже, т.е. преобладаващия брой хигиенисти са жени.

По тези съображения се налага съкращаването на по-голям брой хигиенисти жени.

Това налага в БМ“СУОПКД”, направление “Стопанисване и поддръжка градска баня”, да бъдат съкратени 8 бр. изпълнител хигиенисти, от които :

  • 6 бр. изпълнител хигиенисти - жени

  • 2 бр. изпълнител хигинисти - мъже

По горните съображения и на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 1 от Закона за общинските бюджети


П Р Е Д Л А Г А М :


Общинският съвет да вземе решение за намаляване числеността на персонала в направление “Стопанисване и поддръжка градска баня” в БМ “СУОПКД” с 8 /осем/ щатни бройки изпълнител-хигиенисти, от които:

  • 6 бр. изпълнител хигиенисти - жени

  • 2 бр. изпълнител хигинисти – мъжеС уважение,


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Общината


ПРОЕКТ


РЕШЕНИЕ


№ ...............


на Общински съвет – Пазарджик, взето на ......................................

протокол № ................................


Относно: Изменение на числеността на персонала в БМ“СУОПКД”, направление “Стопанисване и поддръжка градска баня”.


Вследствие на извършени ремонтни дейности в Минералната баня е възможно възобновяване работата само на част от същата, което налага съкращаване на част от лицата, заемащи длъжността “изпълнител-хигиенист” в направление “Стопанисване и поддръжка градска баня” в БМ“СУОПКД”, с оглед ползването на единственото работещо къпално помещение по график.

Общинският съвет Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината – Тодор Попов и предвид аргументите в същото, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и след станалите разисквания


Р Е Ш И :


1. Намалява числеността на персонала в направление “Стопанисване и поддръжка градска баня” в БМ “СУОПКД” с 8 /осем/ щатни бройки изпълнител-хигиенисти, от които:

  • 6 бр. изпълнител хигиенисти - жени

  • 2 бр. изпълнител хигиeнисти – мъже

2. Възлага на Кмета на Общината да утвърди ново длъжностно разписание на персонала в БМ “СУОПКД”, като съобрази намаляването на бройките “изпълнител-хигиенист” в направление “Стопанисване и поддръжка градска баня”.


ИНЖ. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

Председател на Общински съвет

Свързани:

До инж. Георги йорданов председател на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо инж. Георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов
Приложена, изпращам Ви актуализацията на Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух 2010 – 2014 г., с молба за...
До инж. Георги йорданов председател на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов
Приложено, изпращаме Ви предложение на Община Пазарджик за изразяване на предварително съгласие за прокарване на тръбопровод през...
До инж. Георги йорданов председател на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Акт за публична общинска собственост №13/29. 10. 2001 г., с концесионер ет “Саладин 2002 – Георги Цветков”, гр. Първомай, еик 115672439,...
До инж. Георги йорданов председател на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено Ви изпращам предложение и проект на решение относно откриване на целодневна детска градина в с. Алеко Константиново, община...
До инж. Георги йорданов председател на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение и проект на решение за промяна в структурата на Общинска администрация Пазарджик, касаеща дирекция...
До инж. Георги йорданов председател на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Решение №51/ 31. 03. 2005год., актуализиран „План за действие за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, приет с Решение...
До инж. Георги йорданов председател на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconОтчет от Георги Йорданов Председател на Общински съвет- пазарджик
...
До инж. Георги йорданов председател на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Пазарджик за изразяване на предварително съгласие за изработване на Подробни устройствени планове – парцеларни планове за трасета...
До инж. Георги йорданов председател на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Ви отчет за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на “Програма за управление на отпадъците” за 2011 год., приета...
До инж. Георги йорданов председател на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconПредложени е от Ремзи Яшар Хюсеин – общински съветник уважаеми господин председател
На 28 май 2010 г., петък, ще се проведе Общо събрание на акционерите на “Пазар на производителя – Пазарджик” ад. Като представител...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом