Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
ИмеРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер69.01 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/164Doklad_pregovoriNRD.doc
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Д О К Л А Д


на Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване на участниците в рамковото договаряне за хода на преговорите по сключването на Националния рамков договор за 2008 година.


На свое редовно заседание, проведено на 6 декември 2007г., Комисията по здравеопазването проведе изслушване на участниците в рамковото договаряне относно хода на преговорите по сключването на Националния рамков договор за 2008 година.


На заседанието присъстваха д-р Емил Райнов, заместник–министър на здравеопазването и председател на Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса, д-р Глинка Комитов, заместник-директор на НЗОК, д-р Андрей Кехайов, председател на Българския лекарски съюз, д-р Николай Шарков, председател на Българския зъболекарски съюз, г-жа Катя Паракозова, представител на министерството на финансите, председатели на Българския фармацевтичен съюз и на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, експерти от съсловните организации, министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, представители на неправителствените организации.


Позицията на Българския лекарски съюз беше представена от председателя на управителния му съвет д-р Андрей Кехайов и от главния секретар на организацията д-р Пламен Демиров. Като основни проблеми, по които има различия в позициите на БЛС и НЗОК, те посочиха:

 • Отказа на Комисията по бюджет и финанси да подложи на обсъждане и гласуване предложения от БЛС на основание чл. 22, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008г.

 • БЛС не приема предложението на НЗОК в НРД за 2008г. да се запазят определените за 2007г. година цени на медицински услуги;

 • БЛС настоява за 2008г. да бъдат определени параметри на бюджета на НЗОК, заложени в проектозакона, изготвен от представителите на съсловната организация. Предложените в този проект цени са изчислени по методика, изготвена от съвместна работна група с представители на БЛС и НЗОК и отразяват реалната стойност на медицинските услуги. Становището на БЛС е, че този проектобюджет е напълно реалистичен, ако здравеопазването стане приоритет в политиката, провеждана от Министерски съвет;

 • Категорично становище на БЛС е, че за нормалното функциониране на системата, осигуряване на качеството и безопасност на медицинската помощ, както и за належащо преструктуриране на болнична помощ е необходим финансов ресурс, по-голям от този, заложен в проектобюджета на НЗОК за 2008г., внесен от Министерски съвет;

 • В НЗОК има неяснота относно броя на здравноосигурени лица в България, което затруднява преговори в първична извънболнична помощ;

 • БЛС не приема фиксиране от страна на НЗОК на обеми медицинска дейност, заплащана на болниците, поради опасността от ограничаване на достъпа на пациенти до необходимото лечение и премахване на условия за конкуренция между лечебните заведения;

 • БЛС не подкрепя направеното в проектобюджета на НЗОК за 2008г. предложение в случай, че не се постигне съгласие при договарянето на Националния рамков договор считано от 1 януари на следващата година да се прилагат определените от Управителния съвет на НЗОК обеми и цени на медицинските услуги. Възможността един от участниците в преговорите при непостигане на съгласие едностранно да взема решения, които са предмет на преговорите, лишава от смисъл самия процес на договаряне;

 • В изпълнение на решението, взето на 44-ти извънреден събор на БЛС, по време на преговорите беше предложено да се търси компромисно решение на базата на 20% увеличаване на цените на медицинските услуги, но това предложение не беше подкрепено от страна на НЗОК;

 • Неразбираемо е твърдението на НЗОК, че финансовия ресурс, предвиден в проектобюджета на НЗОК за 2008г., е по-голям в сравнение с тази година, но няма възможност за увеличаване на цените на медицинските дейности;

 • Средната цена на клинична пътека намаля в рамките на последните няколко години, което с оглед инфлация означава реално намаляване на цената на труда на медицинския персонал;

 • БЛС отправя молба към народните представители, членове на Комисия по здравеопазването, да направят всичко възможно за увеличаване на финансовия ресурс за здравноосигурителни плащания, с който ще разполага Националната здравноосигурителна каса през 2008г.Становище на Националната здравноосигурителна каса беше представено от д-р Емил Райнов, заместник-министър на здравеопазването и председател на управителния съвет на НЗОК. В изложението си той подчерта, че позицията на управителния съвет на НЗОК е, че цените и обемите на видовете медицинска помощ следва да се коментират и договарят в рамките на параметрите на проектозакона за бюджета на НЗОК за 2008 година, внесен от Министерски съвет, който е обвързан и с параметрите на проектозакона за държавния бюджет на Република България за 2008г. Категорично беше заявявана позицията на Националната здравноосигурителна каса по следните въпроси: • отговорността на НЗОК за разпределение на публичните средства прави невъзможно договаряне на условия, които ще създадат риска от изчерпване на средствата за заплащане на дейността на лечебните заведения в хода на изпълнение на бюджетната 2008 година;

 • Разбирането на НЗОК е, че за осигуряване на по-високи доходи на лекарите е необходимо съвместно с БЛС да се разработят критерии за качество, обвързани със заплащането на дейностите. Като примери за такива критерии могат да бъдат посочени въвеждане на изискване за средно равнище на натовареност на лекарите по договор с НЗОК и среден брой прегледи, изискване за работа на лекари на не повече от две места по договор с НЗОК, незаплащане на отчетени дейности по профилактика или диспансерно наблюдение на пациенти по време на болничното им лечение, незаплащане на повторни хоспитализации на пациенти по повод на едно и също заболяване и пр. По този начин ще се постигне по-високо равнище на доходи на лекарите при оптималната им натовареност. За съжаление, този подход бе отхвърлен от БЛС.

 • В областта на болничната помощ НЗОК предложи нов подход за заплащане работата на лечебните заведения за болнична помощ, като към договорите с болниците ще има определени месечни стойности на дейностите, заплащани от НЗОК. По този начин става възможно планиране и разпределение на средствата от здравната каса от всяко лечебно заведение. Разбирането на НЗОК е, че така се постига по-голяма автономност на регионите и лечебните заведения при управление на средствата и спазване на принципа парите да следват пациентите. На вниманието на БЛС се предложиха данни за необходимостта от оптимизиране на броя на хоспитализациите, както и броя и вида на дейността на новите договорни партньори през 2008 година.

 • Единственото искане по горните направления от страна на БЛС бе в посока завишаване цените на дейностите с не по-малко от 20 на сто спрямо действащите през 2007 година.В заключение беше отбелязано, че позицията на управителния съвет на НЗОК винаги е била за постигане на съгласие с представителите на съсловните организации по НРД и за водене на конструктивни и професионални преговори. Разбирането е в посока максимално ефективно, прозрачно и справедливо разпределение на публичните средства за здравеопазване, определени в рамките на параметрите на бюджета на НЗОК за 2008 година. Паралелно с това гарантиране правото на пациентите за лечение и равен достъп до системата на здравното осигуряване, финансова стабилност на НЗОК и текущо заплащане дейността на лекарите през цялата 2008 година.


Председател на Комисията по здравеопазването доц. Борислав Китов обърна внимание на присъстващите, че в момента тече процедурата на разглеждане на проектобюджета на НЗОК за 2008 г. на второ гласуване в Народното събрание. В тази ситуация, увеличаването на финансовия ресурс, с който ще разполага НЗОК през следващата година, не зависи от желанието на управителния и съвет. Бюджетът на здравеопазването е въпрос на политически дебат за приоритети в политиката на Министерски съвет и трябва да се води в Народно събрание, а не на преговорите между НЗОК и съсловните организации. Всеки народен представител по силата на Конституцията на Република България и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание има право да изрази позицията си по този въпрос, като внесе съответните предложения между първо и второ гласуване на законопроекта за бюджета на НЗОК, което беше направено от голяма част от присъстващите Целта на това обсъждане според доц. Китов е да се насърчи сближаване на позициите между договорните партньори в рамките на възможностите на предложения проектобюджет, като се потърси баланс между обемите и цените на медицинските услуги.


В хода на дискусията беше изразено мнение, че има резерви за известно увеличаване на финансовия ресурс на НЗОК, например, чрез увеличаване на вноската, заплащана от Държавния бюджет за пенсионери и деца, използване на преходния остатък на НЗОК в БНБ и пр.


Въз основа на проведеното обсъждане, Комисията по здравеопазването се обедини около следното


СТАНОВИЩЕ:


Препоръчва на представителите на НЗОК, БЛС и БЗС в преговорния процес да направят всичко възможно за подписване на Националния рамков договор за 2008г., като се потърси баланс между обемите и цените на медицинските услуги в рамките на параметрите на проектобюджета на НЗОК за 2008г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:


/ДОЦ. Д-Р БОРИСЛАВ КИТОВ/


Свързани:

Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно обсъждане...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Народното събрание, относно разглеждане на т. 6, “Втора Програма за действие на Общността в областта на здравеопазването /2008-2013...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно обсъждане...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Закона за здравното осигуряване, приети с Решение на Управителния съвет на нзок, № рд-ус-04-127 от 27 декември 2007 година
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно разглеждане на Доклад за състоянието на здравето на гражданите...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Относно: представяне на Националната политика за превенция и контрол на хив/спин и туберкулоза в Република България
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Относно: Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, №802-01-42,...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2008 г., №702-01-47, внесен от Министерски съвет на 31 октомври...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом