Община варна
ИмеОбщина варна
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер132.38 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vlastta.com/admin/pics/pril 8.doc
ОБЩИНА ВАРНА


ЗАПОВЕД №0156

гр.ВАРНА 02. 02. 2004 г


На основание чл.З, ал.1, т.Зр; чл.4; чл.7, ал.1, т.З; чл.22, ал.З; чл.14 от ЗОП и в изпълнение на чл.22 от Закона за обществените поръчки и възлагателно писмо № РД-4-5300 (3)/ 02. 02. 2004 год.


НАРЕЖДАМ:


ОБЯВЯВАМ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

за възлагане на обществената поръчка за "Паркоустрояване - поддържане на зелените площи на територията на община Варна " при следните условия:


1.Предмет на процедурата и поръчката е избор на изпълнители за поддържане на зелените площи и чистотата в тях, разположени на територията на община Варна, по следните обособени позиции както следва:

1.1. Паркоустрояване - поддържане на зелените площи на територията на район "Одесос".
Стойност на годишната задача за 2004 г. до 200 000 лв.с ДДС. Обща стойност до 1 700 000 лв.сДДС.

1.2. Паркоустрояване - поддържане на зелените площи на територията на район
"Приморски". Стойност на годишната задача за 2004 г. до 161 000 лв. с ДДС. Обща стойност до 1 650 000 лв. с ДДС.

1.3. Паркоустрояване - поддържане на зелените площи на територията на район "Младост". Стойност на годишната задача за 2004г. до 154 000лв. с ДДС. Обща стойност до 1 650 000
лв. с ДДС.

  1. Паркоустрояване - поддържане на зелените площи на територията на район
   "Вл.Варненчик". Стойност на годишната задача за 2004 г. до 90 000 лв. с ДДС. Обща
   стойност до 850 000 лв. с ДДС.

  1. Паркоустрояване - поддържане на зелените площи на територията на район
   "Аспарахуво" .Стойност на годишната задача за 2004 г. до 80 000 лв. с ДДС. Обща стойност
   до 700 000 лв. с ДДС.

1.6 .Паркоустрояване - поддържане на зелените площи на територията парк Морска градина.
Стойност на годишната задача за 2004г. до 370 000 лв. с ДДС. Обща стойност до 2 800 000
лв. с ДДС.

1.7.Паркоустрояване - поддържане на зелените площи на територията на кметсва Каменар, Звездица, Казашко, Тополи и Константиново. Стойност на годишната задача за 2004 г. до 15 000 лв. с ДДС. Обща стойност до 100 000 лв. с ДДС.

1.8.Представително поддържане на зелените площи по бул."Сливница" /в частта от входа на Морската градина до бул. "Осми приморски полк"/ и пл."Независимост". Стойност на годишната задача за 2004 г. до 48 550 лв. с ДДС. Обща стойност до 250 000 лв. с ДДС. 1.9.Поддържане на дълготрайна Дървесна растителност в обществени зелени площи -резитби. Стойност на годишната задача за 2004 г. до 100 000 лв. с ДДС. Обща стойност до

800 000 лв. с ДДС.

Възложителят си запазва правото след приемане на бюджет 2004 г. да възложи видове работи в рамките на приетия бюджет за 2004 г.

Стойността на годишните задачи за всяка година по отделно ще се утвърждава след приемане на бюджета за съответната година.

Посочените обекти се разглеждат като обособени позиции.

Обща стойност на поръчката до 11 500 000 лв.с ДДС.

2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата:

2.1 Правно основание: на основание чл.З, ал.1, т.Зр; чл.4; чл.7, ал.1, т.З; чл.14 от ЗОП.

 1. Фактическо основание: Обекта е включен в програма БКД за дейност "Озеленяване"
  на Дирекция "Устройство на територията".

 1. На основание чл.16, ал.1, т.4 , възложителя допуска възлагане на допълнителна услуга.

2.4 На основание чл.16 от ЗАП, възложителя допуска предварително изпълнение на
настоящата поръчка предвид необходимостта от провеждане на мероприятия по
поддържането на зелените площи, свързани с технологична последователност по
календарно време и невъзможността за изпълнение на последващи дейности за изпълнение на програмата по озеленяването в община Варна.

З.Вид на процедурата: Чрез провеждане на открита процедура, да се избере изпълнител за поддръжане на зелените площи за всяка обособена позиция по отделно, съгласно обявените в документацията за участие в откритата процедура състезателни елементи.

4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка:

от момента на подписването на договор за изпълнение на поръчката до 31.12.2007г., на територията на община Варна.

5_На основание чл.22, ал.З от ЗОП, възложителят допуска кандидатите да подават предложения само за една от обособените позиции за поддържане на зелените площи, посочени в т.1 на настоящата_заповед. Участниците в процедурата за всяка обособена позиция по_отделно да не са "свързани лица", по смисъла на & 1, т.З от ЗКПО, с останалите_ участници в обособената позиция.

6. Ограничителни условия при изпълнение на обществената поръчка:

6.1 Изпълнителят няма право да използва подизпълнители при изпълнението на обществената поръчка, независимо от обема на възложената работа.

6.2 Срокът на отложено плащане в ценовото предложение да е не по - голям от 90 дни. При предложения с посочен по-голям срок по този показател ще се взима при оценката на ценовото предложение стойността от 90 дни.

6.3 При попълване на ценовите предложения, часова ставка не трябва да е под
минимално определената такава, съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003г. , приложение към чл.8, т.1. Ценови предложения, с предложена часова ставка под посочения минимум ще бъдат отстранени от по нататъшна оценка и класиране.

6.4 Цената за позиция "превоз на отпадъци" да не е повече от 0,23 лв./куб./км. При

представена по-висока цена от тази, офертата на участника отпада от по-нататъшно

разглеждане.

7. Квалификационни изисквания към кандидатите:

 • да отговарят на изискванията по чл.24 от ЗОП;

 • изпълнителят да притежава необходимото количество квалифицирана работна ръка и механизация за изпълнение на мероприятията по озеленяване за всяка обособена позиция по отделно.

 • изпълнителят да изпълни програмата по озеленяване за съответната обособена позиция, изготвена от съответните специалисти по райони и одобрена от Община Варна.

 • всеки участник в процедурата да представи програма за преки инвестиции за целия период - като количества, видове работи и цена за съответната обособена позиция.

 1. Изисквания за качество - съгласно изискванията на БДС и всички действащи към
  момента на изпълнение нормативни документи по поддържане на зелени площи.

 1. Начин за образуване на предлаганата цена и заплащане:

По посочени в офертата твърдо договорени цени за посочени от възложителя видове работи. За непосочени от възложителя видове работи - по елементи на ценообразуването посочени в офертата и нормативни разходни норми за поддържане на зелени площи. Заплащането е в лева съгласно чл.22, ал.6 от ЗОП.

10. Срок на валидност на офертата - 90 календарни дни след постъпване на предложението на кандидата в ОП "Инвестиционна политика".

11. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане.

11.1. В изпълнение на изискванията на чл.ЗО, ал.1 от ЗОП, гаранцията за участие се
определя на 1% от стойността на всяка обособена позиция по отделно. Гаранцията за участие се внася по банкова сметка №5024129237, б. Код 79078081 към "Централна Кооперативна Банка" АД - Варна на ОП "Инвестиционна политика"

11.2. На основание чл.З0, ал.2 от ЗОП, възложителя определя гаранцията за изпълнение на договора в размер на 10 % /десет процента/ от стойността на годишната задача за всяка година по отделно, която се внася до 10 януари за текущата година преди подписване на анекс, по сметката на ОП"Инвестиционна политика".

12. Критерии за оценка и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението за обособени позициии 1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6, 1.7 и 1.8, посочени в т.1 на настоящата заповед.

12.1. Техническа част - 30% тежест в т.ч.

 1. Оценява се техническата възможност на фирмата за изпълнение на мероприята по
  поддържане на зелените площи, включващи техническа обезпеченост, брой персонал
  назначен на трудов договор, налична материална база, необходима за извършване на видовете работи, складова база и др. - 20 %;

 1. Предложен срок за отложено плащане - 10%.

  1. Ценова част - 70% тежест, в т.ч.:

12.2.1. Твърдо договорени цени за посочени от възложителя видове работи за обособени позициии 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7 и 1.8, посочени в т.1 на настоящата заповед:

 • превоз на отпадъци - лв/куб./км -15%;

 • машинно косене - лв/ дка - 7%;

/ За участник, притежаващ машини за косене с различен откос, да представи средна цена за посочената позиция/

 • водоноска - лв / км - 12%;

12.2.2. Часова ставка, допълнителни разходи върху труда и рентабилност начислена върху часовата ставка и допълнителните разходи върху труда - 22%;

   1. Доставно-складови разходи - 2%;

12.2.4. Квалификация на участника - 12%;

12.2.4.1 При разглеждане на предложенията на кандидатите в процедурата от конкурсната комисия, ще се вземе предвид доклад от Дирекция "Правно нормативно осигуряване", относно изпълнението на сключените договори за дейност "Озеленяване" през периода от подписването им до 31.12.2003 год. /отнася се за фирми, имали сключен договор с Община Варна/. При отрицателна оценка в доклада за съответния кандидат, критерия "квалификация на участника" ще се оцени с "О" точки. За кандидати с положителна оцен квалификацията им ще се оценява по представените референции и възможността им да изпълняват подобни поръчки.

12.2.4.2 За останалите участници в процедурата квалификацията на участника ще се оценява по представените референции и възможността им да изпълняват подобни поръчки.

12.3. Оценяването на офертите ще се извърши по формулата:

К = К1 + К2 + КЗ + К4 + К5 +К6 + К7 + К8

Където К1 и К2 са бални оценки на техническата част на офертата съответно по критерии:

К1 - "техническата възможност на фирмата за изпълнение на мероприята по поддържане на зелените площи" - от 1 до 20 точки;

К2 - оценка по формула на показател "предложен от участника срок за отложено плащане":

К2 = (Ср участн (дни)/ Ср мах (дни) Х 10

където: Срмах(дни) - най-високо предложение по критерия "предложен от кандидата срок за отложено плащане", а Сручастник(дни) - предложение на оценявания участник по същия критерии

КЗ - К8 - критерии за оценка на ценовата част на офертата по формула

Формули за определяне на КЗ-К8

К3 = (Цмин (лв.) / Цучастн (лв.)) Х 15

където: Цмин (лв.) - най-ниско предложение по критерия "твърдо договорена цена за превоз на отпадъци", а Ц участник (лв.) - предложение на оценявания участник по същия критерии

К4 = (Цмин (лв.) / Цучастн (лв.)) Х 7

където: Цмин.лв. - най-ниско предложение по критерия "твърдо договорена цена за машинно косене", а Цучастник (лв.) - предложение на оценявания участник по същия критерии

К5 = (ЦМин (лв.) / Цучастн (лв.)) Х 12

където: Цмин(лв.) - най-ниско предложение по критерия "твърдо договорена цена за водоноска", а Цучастник (лв.) - предложение на оценявания участник по същия критерии

К6 = (Цмин (лв.) / Цучастн (лв.) ) Х 22

където: Цмин (лв.) - най-ниско предложение по критерия "часова ставка, допълнителни разходи върху труда и рентабилност", а ЦУЧАСТНИК(лв.) - предложение на оценявания участник по същия критерии

К7 = (ДСР мин (%)/ ДСР участн (%)) Х 2

където: ДСР мин (%) - най-ниско предложение по критерия "доставно-складови разходи", а ДСР участн (°/0) - предложение на оценявания участник по същия критерии.

К8 - Квалификация на участника - от 1 до 12 точки

13.Критерии за оценка и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението за обособени позициии 1.9, посочени в т.1 на настоящата заповед.

13.1. Техническа част - 30% тежест в т.ч.

13.1.1. Оценява се техническата възможност на фирмата за изпълнение на мероприята по поддържане на дълготрайната дървесна растителност в обществени зелени площи, включващи техническа обезпеченост, брой персонал назначен на трудов договор, налична материална база, необходима за извършване на видовете работи, складова база и др. - 20%;

13.1.2. Предложен срок за отложено плащане -10%.

13.2. Ценова част - 70% тежест, в т.ч.:

13.2.1. Твърдо договорени цени за посочени от възложителя видове работи за обособена позициия 1.9, посочена в т.1 на настоящата заповед:

 • превоз на вършина и дърва (лв./км) - 7%;

 • резитба на корони на големи улични дървета с автовишка, при наличие на въздушни
  проводи и паркирани коли с включена цена на автовишка и моторен трион - 9%;

 • резитба на отделни клони от големи дървета за освобождаване на покриви, фасади,
  корнизи, улици и други утежнени условия при непосредствена близост до сгради - 7%;

 • отсичане на дърво ф40см. с включена цена на автовишка и моторен трион в лв./ бр. - 7 %;

 • отсичане на дърво фбОсм. с включена цена на автовишка и моторен трион в лв./ бр. - 7%;
  В посочените твърдо договорени цени, да се приеме цената за машиносмяна на автовишка с височина до 15 м.

   1. Часова ставка, допълнителни разходи върху труда и рентабилност начислена върху часовата ставка и допълнителните разходи върху труда - 10%;

   1. Цени на машиносмени за механизация - 8%

 • автовишка до 15 м.

 • моторен трион

13.2.4 Квалификация на участника - 15%;

13.2.4.1 По критерия "квалификация на участника" предложенията на кандидатите в процедурата ще се оценяват по представените референции и възможността им да изпълняват подобни поръчки.

13.3. Оценяването на офертите ще се извърши по формулата:

К = К1 + К2 + КЗ + К4 + К5 +К6 + К7 + К8 + К9 + К10

К1 - "техническата възможност на фирмата за изпълнение на мероприята по поддържане на зелените площи" - от 1 до 20 точки;

К2 - оценка по формула на показател "предложен от участника срок за отложено плащане":

К2 - (Ср участн (дни) / СР мах (дни) ) Х Ю

където: СрМах (дни) - най-високо предложение по критерия "предложен от кандидата срок за отложено плащане", а Сручастник (дни) - предложение на оценявания участник по същия критерии

КЗ - К10 - критерии за оценка на ценовата част на офертата по формула Формули за определяне на КЗ - К10

К.З = (Цмин (лв.) / Цучастн (лв.) ) Х 7

където: Цмин.лв.) - най-ниско предложение по критерия "твърдо договорена цена за превоз на вършина и дърва", а Цучастник (лв.) -предложение на оценявания участник по същия критерии

К4 = (Цмин (лв.) / Цучастн (лв.)) Х 9

където: Цмин(лв.) - най-ниско предложение по критерия "твърдо договорена цена за резитба на корони на големи улични дървета с автовишка, при наличие на въздушни проводи и паркирани коли с включена цена на автовишка и моторен трион", а Ц участник (лв.) - предложение на оценявания участник по същия критерии

К5 - (Цмин (лв.) / Цучастн (лв.)) Х 7

където: Цмин(лв.) ~ най-ниско предложение по критерия "твърдо договорена цена за резитба на отделни клони от големи дървета за освобождаване на покриви, фасади, корнизи, улици и други утежнени условия при непосредствена близост до сгради", а Ц участник (лв.) - предложение на оценявания участник по същия критерии

К6 - (Цмин (лв.) / Цучастн (лв.)) Х 7

където: Цмин.лв.- най-ниско предложение по критерия "твърдо договорена цена за отсичане на дърво ф 40см. с включена цена на автовишка и моторен трион", а Ц участник (лв.) - предложение на оценявания участник по същия критерии

К7 = (Цмин (лв.) / Цучастн (лв.)) Х 7

където: Цмин.лв.- най-ниско предложение по критерия "твърдо договорена цена за отсичане на дърво ф бОсм. с включена цена на автовишка и моторен трион", а Ц участник (лв.) - предложение на оценявания участник по същия критерии

К8 = (Цмин.лв. / Цучастн (лв.)) Х 10

където: Цмин.лв. - най-ниско предложение по критерия "часова ставка, допълнителни разходи върху труда и рентабилност", а Цучастник (лв.) - предложение на оценявания участник по същия критерии

К9 = (Ц ср..мин (лв.) / Цср. участн (лв.)) Х 8

където: цср.мин.лв. - най-ниско предложение по критерия "цени на машиносмени за механизация", изчислена като средна цена, а Цср.участник лв. - предложение на оценявания участник по същия критерии

К10 - Квалификация на участника - от 1 до 15 точки

 1. Общинско предприятие "Инвестиционна политика" на основание чл.14 и в съответствие с Глава IV от ЗОП да състави и представи за утвърждаване документация за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, съдържаща данни, ред, правила и процедура за възлагане и изпълнение на обществената поръчка.

 1. След излизане на настоящата заповед ОП "Инвестиционна политика" да изпрати покана за участие в откритата процедура до "Държавен вестник" и Регистъра за обществени поръчки съгласно чл.34, от ЗОП. Поканата за участие следва да се публикува и в най-малко един местен вестник.

 1. В изпълнение на чл.34,ал.1,т.З от ЗОП определям :

 • срок за закупуване на документацията за откритата процедура до 14:00 часа на
  25.02.2004г.

 • срок за подаване на комплекта офертни документи до 14:00 часа на 02.03.2004г. в

сградата на ОП "Инвестиционна политика".

- първо заседание на комисията по класиране на участниците в процедурата 04.03.2004г. от 1000 часа в ОП "Инвестиционна политика".

Специфични условия

17. Съгласно чл.27 от ЗОП комплекта документи за откритата процедура трябва да съдържа:

а/ заявление за участие в открита процедура /попълнен по образец/,

б/ оферта запечатана в отделен плик - попълнен образец.

в/ платежен документ за закупена документация за настоящата открита процедура /копие, заверено от кандидата/.

г/ документ за внесени гаранции за участие за всяка обособена позиция по отделно /копие, заверено от кандидата/

д/ договор /непопълнен, подписан и подпечатан проект/

е/ документ за регистрация на кандидата /решение за вписване на ЕТ/ТД в търговския регистър, както и всички следващи решения, касаещи промяна в обстоятелствата за съответното ЕТ/ТД - оригинал или нотариално заверено копие, актуално удостоверение за съдебна регистрация - оригинал, данъчна регистрация - копие, заверено от Данъчна служба, БУЛСТАТ - копие, заверено от кандидата/

ж/ доказателства за търговската репутация на кандидата, свързани с предмета на поръчката - референции с телефон за връзка с подписалия референцията

з/ доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката - автореференция, която да съдържа:

 • средносписъчен състав и квалификацията на персонала на трудов договор

 • материална база

- разполагаема техника, доказана със съответната документация за притежание на
технически средства за изпълнение на поръчката

 • списък на поръчките изпълнявани от участника през последните 2 години с цени, срокове
  и клиенти.

 • програма за преки инвестиции за целия период за съответната обособена позиция

и/ копие от годишния баланс и отчета за приходи и разходи на кандидата за предходната година, заверени съгласно Закона за счетоводството.

й/ удостоверение от съответните компетентни органи /включително свидетелство за съдимост/ на управителите на фирмите, относно отсъствието на обстоятелствата по чл.24 ал.1 т. 1,3 и 5:

 • обявен в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност

 • се намира в ликвидация

 • има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове.

к/ декларации, че не са налице обстоятелства по чл.24,ал. 1 т.4 и 6

18. Всяко предложение трябва да съдържа необходимите документи, съгласно
изискванията на чл.27, ал.1 от ЗОП. При липса на някой от изискуемите документи,
съгласно чл.27, ал.1 от ЗОП, предложението на кандидата се отстранява от по-нататъшно
участие в процедурата и не се допуска до оценка на ценовото предложение.

19. При разглеждане на предложенията на кандидатите в процедурата от конкурсната
комисия, да бъде представен и разгледан доклад от Дирекция "Правно нормативно
осигуряване", относно изпълнението на сключените договори за дейност "Озеленяване"
през периода от подписването им до 31.12.2003г.

 1. След разглеждане на предложенията, съгласно чл.43 от ЗОП комисията класира по трима от кандидатите за всяка обособена позиция по отделно, чиито предложения отговарят в най-голяма степен на предварително обявените условия.

 1. Договорът за изпълнение на поръчката се сключва за всички обособени позиции
  поотделно съгласно изискванията на чл.45 и чл.4б от ЗОП - с класирания на първо място
  кандидат, а при отказ от негова страна, с класирания на второ, респективно трето място.

 1. Във връзка с чл. 11 ал.2 от ЗОП Общинско предприятие"Инвестиционна политика" да
  извърши писмено уведомяване за открита процедурата за изпълнение на обществената поръчка.

 1. Препис от настоящата заповед да се връчи на Председател на Общински съвет, Зам. Кметовете на Община Варна, Секретар на Община Варна, Дирекция "Устройство на територията", Дирекция "ФиБ", Дирекция "ФСД", Дирекция "ПНО", Общинско предприятие "Инвестиционна политика" и деловодство за сведение и изпълнение.ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ: "ПНО" / ВЛ. КЪНЧЕВ /


/………………………………/


КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА: / К. ЙОРДАНОВ /

/………………………………./

Свързани:

Община варна iconИзбирателен списък за избиране на кмет на община варна
...
Община варна iconОсновни доклади
Организатори : окръжен съд варна, апелативен съд -варна, община варна, юридически факултет на технически университет – варна
Община варна iconПартньори Община Дордрехт | Община Варна Срок на проекта 1 януари 2008 / 30 юни 2009 Бюджет
Анализ на проблемните области Основния проблем на община Варна е неадекватното качество на предоставяните социални услуги на гражданите....
Община варна iconПарцел с площ 47 дка находящ се в с. Баново, община Суворово, област Варна. Отстои на 16 км от град Варна и на 10 км от летището. На 2 км от природен
Баново, община Суворово, област Варна. Отстои на 16 км от град Варна и на 10 км от летището. На 2 км от природен резерват Побити...
Община варна iconОбщинскисъвет варна
Относно: Разглеждане на оспорване от Кмета на Община Варна на решение на Общински съвет Варна n 181-2(10)/22. 03. 2000 г
Община варна iconПредложението от г-н Стоян Стоянов – директор на Дирекция "Собственост и стопанство" при Община Варна относно разглеждане на процедура за конкурс по линиите на градската, междуградската и републиканската мрежа
На 25. 09. и 16. 10. 2001 г от 09. 00 ч в Пленарната зала на Община Варна се проведе двадесет и осмото заседание на Общински съвет...
Община варна iconОбщина варна дирекция "Младежки дейности и спорт" териториална организация на научно-техническите съюзи – варна
Създаване на предпоставки за участие на младите хора в обществено-икономическото развитие на град Варна
Община варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Община Варна в Тел дере от гпсов на гр. Варна; на "В и К" еоод, гр. Добрич в сухо дере от гпсов- генерал Тошево; на „Терем крз флотски...
Община варна iconЖивко ников граждани за Варна
Днес, 05 февруари 2003 г в Пленарна зала на Община Варна Председателят на Общински съвет Варна г-н Красимир Милчев симов откри в...
Община варна iconПрограма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, оценка и управление качеството на атмосферния въздух в Община Варна юни, 2003
Община Варна е разположена в североизточната част на Република България. На изток общината граничи с Черно море, на север с община...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом