Република българия
ИмеРепублика българия
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер223.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://caa.gateway.bg/upload/docs/EU_ETOPS.doc
Приложение № 1 към

Заповед № 45-01-240/17.08.01 г.

на Главния директор на ГД "ГВА"


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"


ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ

за сертифициране на въздухоплавателните средства /ВС/ с две газотурбинни силови установки за изпълнение на полети с увеличена продължителност /ЕТОРS/ и авиационните оператори, експлоатиращи такива ВС.

Глава първа

В този документ се съдържат изискванията и начините за сертифициране на ВС, извършващи търговски въздушни превози, с максимално сертифицирана излетна маса повече от 5 700 кг., оборудвани с две газотурбинни силови установки за изпълнение на полети с увеличена продължителност /ЕТОРS/, а също така и на операторите, експлоатиращи такива ВС.

1. Въведение.

Пределното време, установено в съответствие с чл. 38 на Наредба № 6 /60 минути/ за полети на ВС с максимално сертифицирана излетна маса повече от 5700 кг, оборудвани с две газотурбинни силови установки, не се явява експлоатационно ограничение, а представлява времето за полет до съответствуващото на изискванията резервно летище по маршрута. За да бъде увеличена продължителността на този период от време Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" /ГД "ГВА"/ внимателно оценява техническите характеристики на ВС и условията при които операторът ще провеждат такива полети.

За да се поддържа необходимото ниво на безопасност по маршрути по които на ВС с две силови установки е разрешено да изпълняват полети с превишаване на пределното време от 60 минути е необходимо:

а/ сертифициране на летателната годност на типа ВС, представляващо конкретно разрешение за извършване на полети с увеличена продължителност при отчитане на аспектите на конструкцията и надеждността на самолетните системи;

б/ надеждността на двигателната система да бъде такава, че вероятността от отказ на двете силови установки по независими причини да бъде безкрайно малка;

в/ да се изпълняват всички необходими специфични изисквания към техническото обслужване;

г/ да се изпълняват всички конкретни изисквания предявявани при изпращането на самолета;

д/ да бъдат въведени необходимите експлоатационни правила, които трябва да се спазват по време на полета;

е/ сертифициране на оператора от страна на ГД "ГВА" за изпълнение на полети с увеличена продължителност.

2. Връзка с други документи.

Въпросите, свързани с сертифицирането на ВС и оператори за изпълнение на ЕТОРS полети са разгледани в следните документи:

а/ Български нормативни документи:

Наредба № 6 на МТиС, ДВ бр. 64/2001 год.;

Наредба № 24 на МТиС, ДВ, бр. 17/2000 год.

б/ Документи на ИКАО

Приложение б, ч I;

Техническо ръководство по летателна годност (Вос 5091)

Ръководство по поддържане на летателната годност (Вос 9642)

в/ Документи на JАА:

JAR-ОРS

г/ Документи на производителя на ВС:

СМР

3. Определения и съкращения.

Двигателна система: Система, състояща се от силова установка и всичкото друго оборудване, използувано за осигуряване на функциите, необходими за поддържане на мощността/тягата на всяка една силова установка, контрола и управлението, след като тази установка бъде монтирана на планера на самолета.

Полет с увеличена продължителност: Всеки полет, изпълняван от самолет с две газотурбинни силови установки, при който времето на полета с крейсерска скорост, прелетяно в стандартни условия при спокойна атмосфера, при една неработеща силова установка, от коя да е точка на маршрута до съответствуващо на изискванията резервно летище превишава установеното в Наредба № 6, чл. 38 (1) време от 60 минути.

Подходящо резервно летище: Такова летище, на което съгласно метеорологическите справки и прогнози или при всяко съчетание от тях, метеорологическите условия в очакваното време на неговото използуване ще съответствуват на изисквания експлоатационен минимум на летището или го превишават, а съобщенията за състоянието на повърхноста на пистата за излитане и кацане /ПИК/ свидетелствуват за възможността за безопасно изпълнение на кацането.

Самолетна система: Такава система, която включва всички елементи от оборудването, необходимо за управление на конкретната основна функция и за нейното изпълнение. Този термин включва, както оборудване конкретно предназначено за изпълнение на указани функции, така и друго самолетно оборудване, свързано с него и необходимо за целите на осигуряването на работата на това оборудване. Съгласно тази терминология, силовата установка не се разглежда в качеството си на самолетна система.

Силова установка: Система, състояща се от един или повече двигателя и всички спомагателни компоненти, монтирани на двигателя преди монтажа му на самолета, за осигуряване на мощност/тяга и нейното управление, а също за получаване на енергия за самолетните системи, но не включваща независимо действуващите устройства за осигуряване на тяга в течение на кратък период от време.

Съответно /адекватно/ резервно летище: Летище за което може да бъде осигурено изпълнение на изискванията към характеристиките за кацане, което се очаква, че ще бъде отворено за кацане, когато за това възникне потребност и на което има такива необходими средства и служби, като: пункт на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/, светотехническо оборудване, средства за свръзка, метеорологическо оборудване, навигационни средства, аварийно-спасителна и противопожарна служба, а също така и приемлива схема на заход за кацане по прибори.

4. Сертификационен процес.

Конкретният тип или типове въздухоплавателни средсва с две газотурбинни силови установки, които операторът възнамерява да използва следва да бъдат сертифицирани от ГД "ГВА", в съответсдтвие с чл. 38 на Наредба № 6, преди операторът да може да изпълнява с тях полети с увеличена продължителност. Освен това, в съответствие с изискванията на Наредба № 24, чл. 8, ал. I, т. 5.2 се изисква сертифициране и на авиационните оператори за изпълнение на такива полети. Настоящият документ съдържа изискванията за сертифициране на определен тип или типове въздухоплавателни срества и на техните оператори за изпълнението на полети с увеличена продължителност /ЕТОРS/.

Глава втора


Сертифициране на въздухоплавателните средства

Всеки тип въздухоплавателни средство с две силови газотурбинни установки, който даден оператор възнамерява да използува за изпълнение на полети с увеличена продължителност трябва да притежава сертификат за ЕТОРS полети издаден от ГД "ГВА" в съответствие с изискванията на т. 8 от настоящия документ, преди издаването на сертификат на оператора за изпълнение на ЕТОРS полетите.

2.1. Изисквания към летателно-техническите характеристики на самолета.

При изпълнение на процедурите, свързани със сертифицирането на летателната годност на типа ВС, предназначено за изпълнение на полети с увеличена продължителност се отделя особено внимание на въпросите свързани със запазването на необходимото ниво на безопасност в условия, които могат да възникнат по време на такива полети. Информацията, отнасяща се за полетите с. увеличена продължителност е включена в ръководствата за летателна експлоатация /РЛЕ/, ръководствата по техническо обслужване /РТО/ и други документи на производителя /СМР/.

2.1.1 Диапазони на режима на полет.

При експлоатацията на самолети с две силови газотурбинни установки е наложено ограничение от 60 мин. за отдалеченост от резервно летище във всяка една точка от маршрута, позволяваща безопасно долитане до това летище при особени случаи, застрашаващи по-нататъшното му продължаване. Разширяването на допустимата граница над 60 мин. до по-голяма - 90, 120, 150 или 180 мин., както и географската зона на опериране,се извършва поетапно, през не по-малко от 12 месеца, след анализ на постигнатите резултати по време на експлотацията, като се изисква изпълнението на допълнителни условия по време на техническото обслужване, организацията и подготовката на самолета за полет и подготовката на състава.

2.1.2 Основни критерии в експлоатацията на самолети с две газотурбинни установки при увеличена продължителност на полета:

а/ Допуск до ЕТОРS на типовата конструкция "самолет-двигател";

б/ Постигнати резултати и статистика на отказите по време на експлоатацията на типа самолет, максимално допустим праг на отказите;

в/ Експлоатационни условия и допуски поддържани от оператора. Система за контрол на оператора.


2.2. Изисквания към оборудването и системите на самолета.

При сертифицирането на самолета за изпълнение на полети по ЕТОРS се извършва оценка на летателно техническите му характеристики и на надеждността на самолетните системи и свързаното с тях оборудване. В документите: СМР, РЛЕ, РТЕ, ИЕ и др. следва да бъде дадена следната информация по отношение на провеждане на полетите с увеличена продължителност:

 • Максимално възможното време с една неработеща силова установка, съобразено с необходимото нива на надеждност, установено в съответствие с изискванията за поддържане на леателната годност при провеждане на полети с увеличена продължителност;

 • Опис на допълнителното оборудване, монтирано сцел спазване на изискванията за летателна годност по отношение на полетите по ЕТОРS;

 • Допълнителни данни за летателно-техвическите херактеристики на самолета с включените към тях ограничения заради ЕТОРS полетите;

 • Указание, че самолетните системи съответствуват на изискванията за летателна годност, но само по себи си това съответствие не е разрешение за провеждане на полети с увеличена продължителност.

2.2.1.Изисквания към надеждността на самолетните системи.

Отказът на самолетна система или различна комбинация от откази, които водят до загуба на необходимото ниво на безопасност по време на полета и кацането трябва да клонят практически към малковероятните събития.

Отказът на самолетна система, която се счита за важна за осигуряване на безопасността на полета и кацането, след отказ на едната силова установка трябва да се отнася към невероятните събития.

Отказът на самолетна система или комбинация от откази, които оказват съществено влияние върху полета и затруднават работата на екипажа трябва да се отнася към малковероятните събития.

2.2.2.Анализ на последствията от отказите.

Всеки един отказ следва да бъде анализиран с цел да се провери дали при проявата му се осигурява необходимото ниво безоопасност. Особено внимание следва да се обрърне на анализа на следните видове откази:

а/ Откази по двигателната система:

Особено внимание следва да се обърне на анализа на външните условия и грешки на екипажа, които могат да застрашат работата на работещата силова установка в условията на полет с една силова установка. Такива са:

 • откази в ситемата за управление на СУ;

 • откази на прибори на СУ;

 • откази на автомата за тяга;

 • откази на системата за регистрация на обледенение и на защита от обледенение;

 • отказ на системата за сигнализация на пожар;

 • въздействие върху работата на СУ на външни фактори, като мълнии, обледенение, градушки, валежи;

 • последствия от грешки на екипажа;

 • неправилни действия със СУ, които могат да доведат до •-отказ на двигателната система.

б/ Откази по системата за хидравлическо управление

Особено внимание при анализа на отказите следва да се обърне на особеностите на резервирането на системите за управление.

в/ Откази в системата на енергетиката;

г/ Откази в ситемата за кондициониране;

д/ Откази в системата за гасене на пожар в товарните отсеци

е/ Откази в системите за новигация и свръзка;

ж/ Откази в системата за надув на кабината;

з/ Откази на ВСУ;

2.2.3.Оценка на инструкциите на производителя по ТО за предотвратяване на възможни грешки, които могат да имат негативни последствия при осъществяване на помлети с уверличена продължителност. Грешките, които могат да бъдат допуснати в това направление са два вида:

а/ грешки, които повишават честотата на отказите и които могат да бъдат прогнозирани;

б/ единични грешки, които чогат да доведат до катастрофални последствия.


2.3 Изисквания към поддържане на летателната годност на самолети изпълняващи полети по ЕТОРS.

При разглеждането на заявлението разрешаване на изпълнението на ЕТОРS полети на оператора, сертифициращият орган извършва задълбочена проверка на даннните, свързани с безопасността на полетите, както за минало време така и за настояще, а същопрограмите за подготовка и провеждане на техническото обслужване. Представената информация трябва да потвърждава възможностите и способността на оператора да планира и осъществява такива полети с необходимото ниво на надеждност. Всяка една такава оценка , получена въз основата на анализа или опита от експлоатацията се използува като елемент от експлоатационните оценки и тяхната приложимост при изпълнението на предполагаемите полети.

2.3.1. Оценка на надеждността на двигателите. Извършва се оценка на възможностите на оператора да осигурява и поддържа степента на надеждност на двигателната система на световно ниво. При тази оценка се извършва сравнение на данните на инспектирания оператор с даднните на други оператори, както и с осреднените данни в световен мащаб, като се използуват методите на качествения анализ. Извършва се проверка на наличанта информация у оператора за надеждонста на двигателните системи на съответните типове силови установки, а също така информацията за достигнатото ниво на надеждност на системата в конфигурацията "планер-двигател", за която се иска разрешение за изпълнение на ЕТОРS.

2.3.2 Технически модификации и програма за техническо обслужване.

Независимо, че тези въпроси намират отражение в програмата по поддържане на летателната годност, то те следва да бъдат включени и в програмата за техническо обслужване и осигуряване на надеждността. Необходимо е операторът да обърне внимание на следните изисквания:

а/ Технически модификации: Операторът следва да представи пред ГД "ГВА" информация, съдържаща номера и названието на всички модификации, опис на мантираното допълнително оборудване и внесените изменения, което да позволи да дсе провери съответствието на ВС, използувано за ЕТОР8 полети на изискванията ня стандарта СМР.

б/ Процедури по техническо обслужване: Операторът следва да представи пред ГД "ГВА" изменените и допълнени процедури, практики или ограничения по техническо обслужване и подготовка на персонала, актуализирани и съобразени с осигуряването на възможността за провеждане на полети по ЕТОРS.

в/ Предоставяне на информация за надеждността: Операторът следва да представи пред ГД "ГВА" допълнена и утвърдена програма, съдържаща информация за надеждността, до получаване на разрешението за провеждане на полети по ЕТОРS. Данните, получени в резултат на реализацията на тази програма следва да бъдат използувани за подготовка на обобщаваща информация по съществуващите проблеми и тенденции в областта на надеждността, за планиране и провеждане на коректиращи действия и да бъдат представяни периодически в ГД "ГВА".

г/ Внедряване на модификации и провеждане на инспекционни проверки: Операторът следва в оперативен порядък да внедрява утвърдените модификации, произтичащи от Директивите за летателна годност и измененията в стандартите СМР и като резултат от това да извършва инспекционни проверки насочени към поддържането на зададеното ниво на надеждност на двигателните и самолетни системи. Другите препоръки на производителите на двигатели и планери следва също да бъдат разглеждани и при необходимост внедрявани в оперативен порядък. Това се отнасся както за монтираните на самолета компоненти така и за тези които са в резерв.

д/ Процедури определящи допускането на ВС до полет: Операторът следва да разработи и представи пред 'ГД "ГВА"" комплекс от процедури и централизирана система за контрол, които да предотвратят допускането на ВС до полет с увеличена далечина, в случай , че при предишен полет е регистрирано изключването на силовата установка, отказала е самолетна система или има значително влошаване на характеристики на тези системи без да са предприети коригиращи действия. Потвърждаването на ефективността от коригиращите действия следва да бъде доказано след извършване на едно иили няколко технически облитания или търговски полет, който не се отнася към категорията на ЕТОРS полетите.

е/ Програма за техническо обслужване: Операторът следва да представи пред ГД "ГВА" програма за техническо обслужване, в която да бъдат включени програма за контрол на състоянието на двигателите, програма за контрол върху разхода на масло, осигуряваща поддържането на летателно-техническите характеристики и надеждността на самолетните и двигателните системи на нива, приемливи за изпълнението на ЕТОРS полетите. Ако техническото обслужване се извършва от организация за техническо обслужване различна от тази на оператора /т.е. по договор/, то персоналът на тази организация следва да притежава знания, навици и умения и да е в състояние да изпълнява изискванията на програмата за техническо обслужване на оператора за провеждане на ЕТОРS полетите. При извършване на ТО по договор, операторът трябва да осигури:

 • необходимата квалификация на персонала, занимаващ се с техническото обслужване;

 • изпълнението на всички процедури по допускането на самолета в полет, свързани с летателната годност идопълнителните изисквания към техническото обслужване, регламентирани съгласно РКТО на оператора.

2.3.3. Практики при допускане на ВС до полет.

Операторът следва да докаже, че програмите за допускане на самолета до полет са приложими за целите на ЕТОРS. Степента на резервиране на системите, приемлива за изпълнение на полети по ЕТОРS е отразена в главния списък на минималното оборудване /ММЕL/. В зависимост от вида и продължителността на ЕТОРS операторът предлага за утвърждаване от ГД "ГВА" по-ограничителен списък на минималното оборудване МЕL, по сравнение с ММЕL. Към числото на системите, за които се счита, че оказват съществено влияние върху безопасността на полета, се отнасят:

 • електрическата система;

 • хидравлическа система;

 • пневматическа система;

 • приборно бордово оборудване;

 • горивна система;

 • система за управление;

 • противообледенителна система;

 • система за запуск на двигателите и запалването;

 • приборно оборудване на двигетеля;

 • система за навигация и свръзка;

 • вспомагателна силова установка;

 • система за надув и кондициониране на въздуха;

 • противопожарна система в товарните отсеци;

 • противопожарна система на двигателите;

 • аварийно-спасително оборудване;

всяко друго оборудване свързано с изпълнението на ЕТОРS.


2.4 Действия по самолети, несъответствуващи на изискванията:

Самолети с две газотурбинни силови установки, за които не са изпълнени изискванията по т. 8.1. - 8.4. не се допускат до изпълнение на полети с увеличена продължителност. Ако същите до този момент са били сертифициране за изпълнение на такива полети то след констатиране от страна ГД "ГВА", че гореуказаните изисквания не се изпълняват сертификатът за допускане на самолета до такива полети се отнема.

Глава трета

Сертифициране на операториЗа изпълнение на полети при специфични условия или характеристики на ВС, както е дефинирано в Наредба № 24, чл 8, ал. 1, т. 5.2 се изисква от оператора в притежаваното от него Свидетелство за авиационен оператор да бъде вписано правото за полети на ВС с два газотурбинни двигателя с увеличена продължителност на полета /EТОРS/, като задължително се посочват ВС /или типовете ВС/ и ограничението по време.


1. Изисквания за сертифициране на оператор.

За получаване на това право, операторът представя пред ГД "ГВА" следните документи:


1.1. Програма за техническо обслужване при провеждане на полети по ЕТОРS.

Операторът следва да представи за утвърдаване от ГД "ГВА" Програма за техническо обслужване при провеждане на полети по ЕТОРS. В основата на подготовката на тази програма следва да бъде Програмата за поддържане на летателната годност на типа самолет и то за конкретно определена комбинация "самолет-двигател".

Програмата за ТО трябва да съдържа всички основни изисквания и препоръки както на документа определящ конфигурацията, експлоатацията и процедурите /СМР/ на производителя на самолета, програмите за експлоатация, за контрол на компонентите, за надеждността, за диагностика на двигателите, за следене на разхода на масло на двигателите и ВСУ, процедурите по вземане на решение при несъответствие с правилата за експлоатация на самолета, както и за връщане на самолета в експлоатация.


1.2. Ръководство по ЕТОРS.

Операторът трябва да разработи и представи за утвърждаване нот ГД "ГВА" Ръководство по ЕТОРS по което да работи обслужващият персонал. Това ръководство трябва да бъде съобразено с Програмата за техническо обслужване и другите изисквания посочени в настоящата глава. В ръководството следва да бъдат включени всички изисквания за провеждане на полети по ЕТОРS с точно прецизиране на задълженията и отговорностите, както и начините за тяхното изменение и контрол.


1.3. Програма за контрол на разхода на масло.

Операторът представя пред ГД "ГВА" Програма за контрол на разхода на масло, отразяваща както изискванията на производителя, така също и наблюдаваните тенденции в измененията на разхода на масло за конкретните двигатели, ВСУ и ВС като цяло. В програмата следва да бъде отразено количеството масло в началната точка на полета, както и индивиуалния и средния разход на масло по време на полета.


1.4. Програма за контрол на състоянието на двигателите.

Операторът представя пред ГД "ГВА" Програма в която са описани контролираните параметри на двигателите, методите за снемане и обработка на тези данни и начините по които се осъществяват корегиращите въздействия. Програмата следва да бъде изготвена на базта на инструкциите на проиводителя и на базата на съществуващия опит. Контролът трябва да гарантира своевременното откриване на износване в ранен стадий с цел осъществяване на своевременно корегиращо въдействие с цел осигуряване на безопасно провеждане на полета. Програмата трябва да осигурява поддържането на параметрите на двигателите в допустимите експлоатационни граници, така че ВС да е в състояние да извърши полет с един двигател без да се превишават установените му ограничения, при ввсички утвърдени стойности за тягата в очакваните атмосферни условия по време на полета. В програмата следва да бъдат отчетено допълнителното натоварване върху двигателя /отбор на мощност за електрогенераторите, за противообледенитлната система и т.н./ при полет с един двигател.


1.5. 0тсраняване на дефекти по самолета.

Операторът трябва да има разработена програма или процедура, която да осигурява предприемането на коректиращи действия при реализирането на опасна тенденция, отказ на самолетна система или спиране на двигател по време на полет. В програмата или процедурата трябва да бъде описано точно и ясно кой трябва да започне корегиращите действия и кой е отговорен определяне на количеството и вида необходими дейности.

1.6. Програма по надеяедност.

Всеки един оператор трябва да има програма за надеждност по ЕТОРS или такъв раздел към съществуващата програма по надеждност. Цел на програмата трябва да бъде ранното откриване и предотвратяване на проблеми отнасящи се до ЕТОРS. В програмата трябва да бъдат включена система за регистриране и докладване на събития от особена важност за ЕТОРS. В системата за регистрация на информация се събират данни за:

 • изключване на двигатели по време на полет;

 • кацанена запасно летище или връщане от полет;

 • самопроизволна промяна на тягата или помпаж;

 • невъзможност да се управлява двигателя или да се получи неообходимата мощност;

 • отказ по системите имащи значително влияние при осъществяване на полети по ЕТОРS;

 • други откази, оказващи изключително неблагоприятно влияние при полети по ЕТОРS.

В доклада за събитието е необходима да бъде включена следната информация:

 • идентификация на ВС / тип, зав. № и т.н./;

 • обозначение на двигателя / тип, зав. № и т. н./;

 • обща наработка в часов, цикли и наработката след последното техническо обслужване в часове, цикли;

 • за системите - наработката след ремонта или след последния оглед на дефектиралия компонент;

 • етап на полета;

 • коректиращи действия


1.7.Контрол състоянието на двигателните системи:

Операторът предоставя в ГД "ГВА" ежемесечно информация с оценка на надеждността на двигателните системи за целия парк самолети, изпълняващи полети по ЕТОРS. Справката трябва да съдържа данни за наработката на двигателите за указания период, средната честота за изключване на двигатели по време на полет и средната честота на снети от експлоатация двигатели разчетена на 12 месеца. При констатиране на всяка една неблагоприятана тенеденция, операторът след съгласуване с ГД "ГВА"следва да набележи коректиращи действия, включително да бъдат въведени и експлоатационни ограничения.


1.8. Подготовка на персонал свързан с техническото обслужване.

Операторът предствя пред ГД "ГВА" програма за подготовка на персонала, свързан с техническотот обслужване в която е отделено особено внимание на специфическия характер на ЕТОРS. Цел на програмата следва да бъде целият технически персонал, свързан с ЕТОРS да премине подготовка позволяваща му да изпълнява качествено свързаните с ЕТОРS работи по ТО. До изпълнение на такива дейности следва да бъдат допуснати само авиационни специалисти, които успешно са преминали програмата за подготовка на персонала, свързана с изпълнението на ЕТОРS и са преминали успешно практически курс по изпълнението на съответните видове дейности, съгласно утвърдените от оператора правила за допускане до обслужване.


1.9. Контрол върху използуваните запасни части при изпълнание на полети по ЕТОРS.

Операторът представя пред ГД "ГВА" програма за контрол върху използуваните резервни части, осигуряващи необходимата конфигурация на ВС изпълняващи полети по ЕТОРS. Програмата трябва да вкючва мерки гарантиращи, че частите, монтирани на ВС изпълняващи полети по ЕТОРS и взети под наем, от друг самолет или от пул, а също така и тези след ремонт са в състояние да запазят необходимата конфигурация на ВС, необходима за изпълнението на полет по ЕТОРS.


2. Прекратяване /анулиране/ на правото: на оператора- за изпълнение на полети в условията на ЕТОРS.

При неизпълнениена изискванията на чл.19 на Наредба 24 на МТиС , ГД "ГВА" отнема правото на оператора да изпълнява полети с увеличена продължителност.

ДИРЕКТОР ДВИ:


НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ИЛА
Свързани:

Република българия iconИкономически отношения между Република България и Република Молдова
Република Молдова е традиционен външноикономически партньор на Република България. Тя върви по стъпките на Република България към...
Република българия iconДо Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска
Обръщаме се към Вас от името на всички представители на българското население, живеещо на територията на Република Молдова
Република българия iconОрганизация за Черноморско икономическо сътрудничество (чис) Дата на учредяване на организацията
Страни членки – Република Албания, Република Армения, Азербайджанска република, Република България, Грузия, Република Гърция, Република...
Република българия iconПо отношение на Народна република България физически лица, които са граждани на Народна република България, и юридически лица, които имат седалище в Народна република България или са регистрирани там; б
Спогодба Между Народна Република България и Кралство Белгия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
Република българия iconОтчет за дейността на Комисията по българско
През посочения период Вицепрезидентът на Република България, в изпълнение на възложените му от Президента на Република България правомощия...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция по присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема напълно достиженията на правото на Европейската общност по раздел 29 "Финансови и бюджетни въпроси" и ще...
Република българия iconНационална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
В партньорство с Делегацията на Европейската комисия в Република България, Националното сдружение на общините в Република България,...
Република българия iconЧетиридесет и първо народно събрание
Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за...
Република българия iconРепублика българия и китайската народна република
Министерство на образованието и науката обявява конкурс за финансиране на съвместни научноизследователски проекти за двустранно научно-техническо...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия
България се позовава на своята Преговорна позиция по глава “Образование и обучение” (conf-bg 9/00)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом