Сметнапалат а
ИмеСметнапалат а
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер207.81 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Rezultati_GFO_MIET-MTITS-DKEVR-2009[1].doc


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С М Е Т Н А П А Л А Т А


Д О К Л А Дза резултатите от осъществените одити и заверки на годишните финансови отчети на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Агенцията за ядрено регулиране и Държавната агенция по туризъм за 2009 г.


I. Въведение


В настоящия доклад са отразени резултатите от извършените одити и заверки на годишните финансови отчети за 2009 г. на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Агенцията за ядрено регулиране и Държавната агенция по туризъм.

Основанието за осъществяването на одитите е посочено в чл. 44, ал. 1, т. 2 от Закона за Сметната палата. Извършени са в съответствие с приетите от Сметната палата одитни стандарти, Наръчника за одитната дейност на Сметната палата, както и със Закона за счетоводството и указанията на Министерството на финансите.

Целта на одитите за заверка на годишните финансови отчети е изразяване на независимо одитно становище относно законосъобразността, достоверността и редовността на информацията в отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки, годишните баланси и приложенията към тях на базата на достатъчни и надеждни доказателства, както и определяне на степента на влияние на констатираните грешки и нередности върху потребителите на информацията от отчетите.

Обхватът на одитите за заверки на годишните финансови отчети включва проверка и оценка на: съответствието на формата, съдържанието и представянето на годишните финансови отчети с нормативните изисквания; отчитането на приходите и разходите в съответствие със счетоводното законодателство; достоверността, пълнотата и измеримостта на отразената информация; изчерпателността, принадлежността и наличността на отразените активи и пасиви; оценяването и оповестяването на активите и пасивите в съответствие с нормативните изисквания и указанията на Министерството на финансите и приетата счетоводна политика.

Критериите за оценка, приложени при извършените одити са: наличието и прилагането на правила и процедури, чрез които се осигурява предотвратяване и откриване на грешки и нередности при разходването и отчитането на публичните средства; отчитането на приходите, разходите, активите, пасивите в съответствие с нормативните изисквания и вътрешните актове; вярното и честното представяне на имущественото и финансовото състояние; съответствието на формата, съдържанието и представянето на годишните финансови отчети с нормативните изисквания; размера на установените грешки и нередности спрямо определения праг на същественост.

Прагът на същественост, приложен при одитите на годишните финансови отчети за 2009 г., в съответствие с политиката на Сметната палата е 2 на сто от общите приходи/общите разходи по отчета за касовото изпълнение на бюджета и 2 на сто от стойността на актива/пасива на баланса.

Резултатите от извършените одити за заверки на годишните финансови отчети за 2009 г. на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и Държавната агенция по туризъм (ДАТ) са представени в изготвени становища и одитни доклади, които са неразделна част от отчетите.


II. Резултати от извършените одити за заверка на годишните финансови отчети за 2009 г.

В резултат на осъществените одити и заверки са обобщени основните изводи и заключения за законосъобразността, достоверността и редовността на информацията, съдържаща се в годишните финансови отчети на посочените разпоредители с бюджетни кредити. Извършена е оценка на степента на влияние на констатираните грешки и нередности върху потребителите на информация от отчетите.

При извършения анализ за съответствие на формата, съдържанието, изготвянето и представянето на годишните финансови с нормативните изисквания е установено, че в утвърдените форми и в сроковете, определени в ДДС № 13 от 16.12.2009 г. и ДДС № 15 от 16.12.2009 г. на Министерството на финансите (МФ), в Сметната палата са представени годишните финансови отчети за 2009 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и Агенцията за ядрено регулиране. Не са спазени сроковете от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Държавната агенция по туризъм, като отчетите са представени със закъснения, вариращи в рамките от 4 до 10 дни.

Годишните финансови отчети на одитираните организации, с изключение на отчета на ДАТ, съдържат формите и приложенията, регламентирани със Закона за счетоводството (ЗСч) и указанията на МФ за 2009 г. Подписани са от отговорните длъжностни лица и са подпечатани с печатите на бюджетните организации.

Представеният отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2009 г. на ДАТ не е окомплектован в съответствие с нормативните изисквания. Не е изготвена справка за просрочените вземания и задължения, съгласно формата, определена в Приложение № 10 на ДР № 1 от 17.02.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2009 г. Не е приложена разшифровка на данните за просрочените задължения към 31.12.2009 г. по параграфите на ЕБК за 2009 г., в съответствие с изискванията на т. 3 от ДДС № 13 от 16.12.2009 г Отчетът не е придружен с обяснителна записка, съдържаща анализ на изпълнението на приходите, разходите, извършените корекции по бюджета и причините за тях, съгласно т. 5 от ДДС № 13 от 16.12.2009 г. Не е приложена подписана декларация за идентичност на данните в техническите носители и разпечатките на формите към ОКИ, съгласно т. 25 от ДДС № 13 от 16.12.2009 г. на МФ. Допуснати са съществени пропуски в информацията, съдържаща се в приложенията към отчета.

При извършената проверка за съответствие на формата, съдържанието, изготвянето на годишния баланс за 2009 г. на ДАТ и приложенията към него с нормативните изисквания е установено, че в Сметната палата е представен баланс, който е фотокопие. Върху баланса на ДАТ не е поставен печат. Годишният финансов отчет не е придружен с обяснителна записка, съдържаща информация за настъпилите структурни промени, изпълнението на бюджета за 2009 г., прилаганата счетоводна политика и информация за състоянието и изменението на активи, пасиви, приходи и разходи. По този начин не са изпълнени указанията на министъра на финансите, дадени в т. 1.3 от Заповед № 81 от 29.01.2002 г. и в т. 15.3. от Заповед № ЗМФ 60 от 20.01.2005 г. Към сборната оборотна ведомост не е приложена писмена декларация, че файловете в двата носителя на информация (по един за МФ и Сметната палата) са с еднакво съдържание и данните в тях са идентични с тези от счетоводната система, с което не е спазена т. 17 от ДДС № 15 от 16.12.2009 г..


1. Годишният финансов отчет на Министерството на икономиката енергетиката и туризма е заверен без резерви, с обръщане на внимание.

1.1. При извършения одит на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма към 31.12.2009 г. относно неговата законосъобразност, достоверност и редовност и съответствие на отчитането на приходите и разходите е установено:

 Неправилно са отчетени като приходи възстановени разходи, които, съгласно изискванията на т. 7.14 от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ, се отразяват в намаление на съответния разходен подпараграф от Единната бюджетна класификация (ЕБК), като се посочват със знак “минус” ;

 Неправилно е отразена същността и характерът на приходите от наеми на имущество при отчитането по съответния подпараграф на ЕБК за 2009 г. от второстепенния разпоредител с бюджетни кредити в системата на икономиката, енергетиката и туризма - Патентното ведомство ;

 Неправилно са отчетени приходи по съответните подпараграфи на Единната бюджетна класификация за 2009 г., от второстепенния разпоредител с бюджетни кредити - Центъра на промишлеността на Република България в Москва;

 Неправилно са отчетени разходи за застраховки по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги”, вместо по подпараграф 10-62 „Разходи за застраховки” от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити в системата на икономиката, енергетиката и туризма;

 Неправилно са отчетени разходи по съответните подпараграфи от Единната бюджетна класификация за 2009 г. от второстепенния разпоредител с бюджетни кредити - Центъра на промишлеността на Република България в Москва.

Констатираните грешки и нередности при отчитането на приходите и на разходите по бюджета на МИЕТ не са съществени по стойност (0,127 на сто от общите приходи и 0,001 на сто от общите разходи), смисъл и характер и не биха оказали влияние на потребителите на информация от отчета.

1.2. При одита на Отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове и Отчета за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд и приложенията към тях на МИЕТ за 2009 г. не са констатирани грешки и нередности. Отчетите са достоверни, редовни и дават вярна представа за включената в тях финансова информация.

1.3. В резултат на извършената проверка на информацията в годишния финансов отчет по отношение на отчетените активи и пасиви е установено:

 Неправилно са заведени по сметка 2079 „Други ДМА в процес на придобиване”, предоставени финансови средства от второстепенния разпоредител с бюджетни кредити - Българската агенция за инвестиции, които по своята същност и характер представляват капиталови трансфери за нефинансови предприятия и следва да се отчитат по сметка 6445 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия”. Неправилно е приложен СБП и не са изпълнени изискванията на чл. 4, ал. 1, т. 5 от ЗСч за предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията не са отразени счетоводно, съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност;

 Не е извършено коректно годишното приключване на банковата сметка на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити - Центъра на промишлеността на Република България в Москва и касовата наличност към 31.12.2009 г. не е внесена по банковата му сметка, с което не е спазено изискването на т. 45 от ДДС № 12/10.12.2009 г.;

 Не са осчетоводени резултатите от проведените инвентаризации и данните не са отразени в информацията в ГФО за 2009 г. на Централното управление – МИЕТ и от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в системата - Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Агенцията за следприватизациенен контрол. Инвентаризация на разчетите за вземанията и задълженията в системата на МИЕТ е извършена частично.

1.4. Задбалансови активи и пасиви

При анализа на отчитането на просрочените вземания и задължения и спазването на т. 111 от Ръководството за прилагане на СБП е установено:

 Не са отразени задбалансово по сметките от подгрупа 991 от СБП, просрочените вземания от клиенти от Българския институт по метрология, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;

 Не е оповестено намалението на размера на просрочените вземания в годишния финансов отчет за 2009 г. г. на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити – Агенцията за приватизация.

Констатираните грешки и пропуски при отчитането на актива по баланса на МИЕТ към 31.12.2009 г. не са съществени по стойност (0,188 на сто от стойността на активите), смисъл и характер. Не са констатирани грешки по стойност, смисъл и характер при отчитането на пасива по баланса на МИЕТ към 31.12.2009 г.

В резултат на извършения одит за вярното и честното представяне на имущественото и финансовото състояние на Министерството на икономиката и енергетиката и туризма в годишния финансов отчет за 2009 г. е постигната разумна увереност, че в него не се съдържат съществени грешки и нередности, които биха повлияли на потребителите на информация.


2. Годишният финансов отчет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е заверен с резерви.

При одита за заверка на годишния финансов отчет за 2009 г. на МТИТС е очертана необходимостта от извършването на две корекции на отчета на министерството. Променените отчети, придружени с обяснителни записки за причините и за коригираните суми и параграфи, са изпратени в Министерството на финансите и в Сметната палата с писма от 23.06.2010 г. и от 28.07.2010 г.

Първата корекция и подмяната на ГФО на МТИТС е направена при спазване на изискванията на т. 28 от ДДС № 15 от 16.12.2009 г. на Министерството на финансите. Извършена е с цел коректното отразяване на средствата за закупен самолет за нуждите на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити - „Авиоотряд 28”, по договор за финансов лизинг, в съответствие с изискванията на ДДС № 20 от 14.12.2004 г.

Причина за втората корекция на ГФО на МТИТС е отчитането като приходи на постъпилите суми в банковите сметки на Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС), след датата на преобразуването й във второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МТИТС. Променен е ГФО на ДАИТС, който до 10.10.2009 г. е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Вследствие на промяната, постъпилите приходи на 12.10.2009 г. са отразени в ОКИ на бюджета за 2009 г. от Изпълнителната агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ИА „ЕСМИС”), бивша ДАИТС, по подпараграф 36-19 “Други неданъчни приходи” и по подпараграф 88-01 “Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за ЦБ”. Промяната на отчета на ИА “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" оказва влияние и е причина и за корекцията на ГФО на МТИТС.

2.1. При одита на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 31.12.2009 г. по отношение на законосъобразността, достоверността, редовността и пълнотата на информацията в отчета са констатирани грешки и нередности при отчитането на приходите и на разходите:

 Неправилно по подпараграф 36-01 „Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето)(+/-)” е отчетена, сума, представляваща начислена преоценка на валутно задължение към 31.12.2009 г. Съгласно т. 7.9. на ДДС № 20 в този параграф се отразяват само реализираните курсови разлики от продажба на валута;

 Неправилно по подпараграф 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” са отразени средствата от продадени бракувани материални запаси, вместо по подпараграф 36-19 „Други неданъчни приходи” от Изпълнителна агенция ” Проучване и поддържане на р. Дунав (ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав”), второстепенен разпоредител с бюджетни кредити в системата на транспорта информационните технологии и съобщенията;

 Не е начислен и внесен данък върху приходите от продажбата на дълготрайни материални активи и оказване на услуги с плавателни съдове от ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав”;

 Не е спазено изискването на т. 7.14. от ДДС № 20 от 2004 г. за отчитане на възстановените разходи по съответния разходен подпараграф от ЕБК. Като приход са отразени възстановените разходи за консумативи и за мобилни апарати;

 Неправилно са отчетени приходи от бракувани активи по параграф 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи”, вместо по подпараграф 36-19 „Други неданъчни приходи” от ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав”;

 По подпараграф „Приходи от дивиденти” неправилно са отразени средства, преведени от „БТК” ЕАД. С ПМС № 27 от 09.02.2009 г. са определени редът и сроковете за внасяне от ТД на отчисленията от печалбата, съответно по разпределените дивиденти за държавата. Съгласно чл. 21, ал. 2 вноските постъпват по сметките за приходите на централния бюджет на съответната ТДД на НАП. При погрешно постъпване на дивиденти по сметките на ПРБК сумите не следва да се отчитат в ОКИ като приход, а се прехвърлят по сметките на НАП;

 Неправилно са отразени суми по подпараграф 24-08 „Приходи от лихви по текущи банкови сметки”, вместо по подпараграф 28-02 „Глоби, санкции, неустойки” от второстепенния разпоредител с бюджетни кредити - Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” (ИА “Железопътна администрация”);

 Неправилно са отчетени разходите за възнаграждения на персонала, нает по чл. 114 от Кодекса на труда по подпараграф 02-09 “Други възнаграждения и плащания на персонала”, вместо по подпараграф 02-01 “Нещатен персонал, нает по трудови правоотношения” от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III” и Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД “Гражданска въздухоплавателна администрация”);

 Неправилно са отчетени разходи по подпараграф 10-98 “Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи” вместо по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги”, представляващи разходи за противопожарна и аварийна безопасност в летищата за обществено ползване (ГД “Гражданска въздухоплавателна администрация”);

 Допуснат е преразход по параграф 27-00 “Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина”;

 Неправилно са отчетени изплатените като възнаграждения средства от СБКО на служителите по подпараграф 10-91 “Други разходи за СБКО”, вместо по подпараграф 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение”, с което не са спазени изискванията на т. 19.3.5 от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ от Централното управление - МТИТС и от второстепенния разпоредител с бюджетни кредити - Авиоотряд 28;

 Неправилно е отчетено придобиването на активи с единична стойност под определения праг на същественост по параграф 52-00 “Придобиване на дълготрайни активи”;

 Неправилно е отразена интегрирана система „Локомотивни машинисти” по подпараграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” вместо по параграф 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи” от второстепенния разпоредител с бюджетни кредити – ИА “Железопътна администрация”;

 Неправилно са отчетени средствата за преодоляване на последиците от бедствия, предоставени на НК „Железопътна инфраструктура” и „БДЖ” ЕАД като капиталови трансфери по подпараграф 55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия” вместо по подпараграф 43-01 „Субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност” от Централно управление на МТИТС.

При извършения одит на разходите са установени случаи на неотчитане и неправилно отразяване на разходи по подпараграфи в Отчета за касовото изпълнение на бюджета на МТИТС в несъответствие с ЕБК за 2009 г. Констатираните грешки и нередности при отчитането на приходите и на разходите по бюджета на МТИТС не са съществени по стойност и представляват съответно 1,11 на сто и 1,02 на сто от общоотчетените приходи и разходи по бюджета на министерството.

2.2. Отчетените трансфери към 31.12.2009 г. са отразени правилно по съответните параграфи и подпараграфи на ЕБК в отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2009 г. и в отчета за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд.

2.3. При извършения одит за вярното и честното представяне на имущественото и финансовото състояние в годишния счетоводен баланс за 2009 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са установени следните грешки и нередности:

 Неправилно са отчетени активи без стойности или със стойности под определения праг на същественост в балансовите сметки за дълготрайни активи от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити – ИА “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”, ИА „Железопътна администрация” и ИА „Морска администрация”;

 Констатирано е наличие на сгради и части от тях на ниски стойности или без стойност, с което не е спазено изискването на т. 16.21. от ДДС № 20 от 2004 г. от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - ИА „Морска администрация” и ИА “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи ” и ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”;

 Не е извършена преоценка на активите от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - ИА “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" и Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III” ;

 Неправилно са отразени нематериални дълготрайни активи като материални активи или по задбалансовите сметки от второстепенния разпоредител с бюджетни кредити – ИА “Железопътна администрация”;

 Неправилно са записани счетоводни статии при отчитането на основните ремонти от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити – ИА “Автомобилна администрация” и ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав”;

 Активите, отразени по раздел А „Нефинансови активи” на баланса на ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" представляват 34 на сто от активите на министерството и са основание за изразените резерви относно достоверното им отразяване в ГФО на МТИТС за 2009 г.;

 Неправилно като вземания от чуждестранни лица са начислени вземания по сключени договори с български фирми – местни лица от Централно управление на МТИТС);

 Неправилно са отразени по счетоводните сметки начислени приходи от продажба на бракувани активи, земя и други активи от второстепенния разпоредител с бюджетни кредити – ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав”;

 Не са отразени сумите на задълженията и/или вземанията по прехвърлени договори от МДААР, поради непредставяне на документ в МТИТС;

 Не са отразени или неправилно са отразени по счетоводните сметки резултатите от инвентаризациите в някои второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в системата на МТИТС.

2.4. Задбалансови активи и пасиви

Не е отразена счетоводно стойността на земя, прехвърлена от второстепенния разпоредител с бюджетни кредити - „Авиоотряд 28” през м. април 2009 г.,

Заведени са земи с нереално ниски стойности от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав” Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III”, ИА “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

Неправилно са отчетени като инфраструктурни обекти: незавършено строителство на сграда, СМР и доставка и монтаж на пожароизвестителна система, начислен данък добавена стойност по фактури за изпълнение на проект “Нов вълнолом и терминал за насипни товари”, преведени средства на Национална компания “Железопътна инфраструктура” за рехабилитация на 54 км. железен път и предадени материали на отговорно пазене;

Не са начислени ангажиментите по сключените договори по сметка 9200 „Поети задължения по договори” във второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Информацията, съдържаща се в баланса на МТИТС за 2009 г. не отразява достатъчно изчерпателно и достоверно извършените стопански процеси през периода, както и действителното състояние на активите и пасивите към 31.12.2009 г.. Извършени са счетоводни записи, които са в противоречие със Закона за счетоводството и ДДС № 20 от 2004 г. на МФ. Установените пропуски и грешки показват неизпълнение на изискванията на счетоводното законодателство и липса на упражнен текущ и последващ контрол от отговорните лица. Относителният дял на установените грешки и нередности представлява 0,31 на сто от стойността на актива и 0,76 на сто от стойността на задбалансовите активи.


3. На годишния финансов отчет на Държавната агенция по туризъм е направен отказ от заверка.

3.1. При извършения одит, анализ и оценка на информацията от отчета за касовото изпълнение на бюджета и приложенията към него на Държавната агенция по туризъм (ДАТ) към 31.12.2009 г. по отношение на законосъобразността, достоверността, редовността и пълнотата на информацията в отчета са констатирани грешки и нередности при отчитането на приходите и на разходите:

 Представеният отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2009 г. на ДАТ не е окомплектован в съответствие с нормативните изисквания и са допуснати съществени пропуски в информацията, съдържаща се в приложенията към отчета.

Не са отчетени реализираните курсови разлики от операции с валута по подпараграф 36-01 “Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)” от отчета, с което не са спазени указанията на Министерството на финансите, посочени в т. 21 от ДДС № 20 от 2004 г.

 Допуснато е извършване на разходи, за които липсва документална обоснованост, в нарушение на чл. 4, ал. 3 от Закона за счетоводството. По своята същност и съдържание те не представляват разходи за материали и неправилно са отчетени по подпараграф 10-15 „Материали”, както и по сметка 6019 „Разходи за материали”, с което не са спазени изискванията на Единната бюджетна класификация за 2009 г. и Сметкоплана на бюджетните предприятия;

 Допуснато е превишение на разходите по параграф 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала”, с което не са спазени разпоредбите на Постановление № 27 на МС от 09.02.2009 г. и указанията на Министерството на финансите, дадени с ДР № 1 от 17.02.2009 г. относно изпълнението на държавния бюджет за 2009 г.

 Допуснато е неправилно отчитане по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги” на средства за текущ ремонт, самолетни билети, нощувки, нотариални такси, представителни разходи с което не са спазени изискванията на Единната бюджетна класификация за 2009 г.;

 Наличните средства по валутни сметки към 01.01.2009 г., отчетени по сметка 5014 „Текущи банкови сметки във валута” неправилно са отразени по подпараграф 95-01 „Остатък в левове по сметки от предходния период (+)”, вместо по подпараграф 95-02 „Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)”.

Констатираната грешка при отчитането на приходите по бюджета на ДАТ не е съществена по смисъл и характер и не би оказала влияние на потребителите на информация. Установените грешки и нередности при отчитането на разходите по бюджета на ДАТ са оценени като съществени по стойност (9,05 на сто от общите разходи), смисъл и характер и биха оказали влияние на потребителите на информация от отчета.

Отчетът за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него на Държавната агенция по туризъм за 2009 г. не дават вярна и честна представа за достоверността, законосъобразността и редовността на включената в тях финансова и нефинансова информация.


3.2. При извършената проверка и оценка на годишния баланс и приложенията към него за 2009 г. на ДАТ е установено, че:

 Резултатите от извършената проверка за съответствие на представения баланс с нормативните изисквания са основание за изразените резерви, относно достоверността и изчерпателността на информацията, включена в годишния баланс за 2009 г. на ДАТ и приложенията към него

При проверката и анализа на счетоводната отчетност и съответствието на отразените стопански операции с действащото законодателство е установено, че не е извършена преоценка на паричните средства, вземанията и задълженията в чуждестранна валута към края на всеки месец, с което не са спазени указанията на т. 21.3. и т. 21.4. от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ.

Наличните към 01.12.2009 г. активи и пасиви, отразени в отчетността на ДАТ са прехвърлени счетоводно на МИЕТ, съгласно указанията на МФ дадени в т.13 и т.20.6 от ДДС № 20 от 2004 г. При прехвърлянето на активите и пасивите правилно са използвани сметки от подгрупа 762 „Прехвърлени активи и пасиви между бюджети, сметки и фондове на държавата” и сметки от подгрупа 998 „Кореспондиращи задбалансови сметки”.

В резултат на извършения одит за вярното и честното представяне на имущественото и финансовото състояние на ДАТ в годишния финансов отчет за 2008 г. е установено, че в него се съдържат съществени грешки и нередности, които биха повлияли на потребителите на информация.


4. Годишният финансов отчет на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е заверен без резерви.

4.1. При извършения одит на отчета за касовото изпълнение на бюджета и приложенията към него на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) към 31.12.2009 г. са събрани достатъчно доказателства, въз основа на които е постигната разумна увереност, че не съдържат грешки и нередности и дават вярна и честна представа за достоверността, законосъобразността и редовността на включената в тях финансова и нефинансова информация. В резултат на извършения анализ е установено, че приходите и разходите, отразени в отчета са отразени правилно по съответните параграфи и подпараграфи на Единната бюджетна класификация. Отчетените финансови и стопански операции, както и формата, съдържанието и представянето на отчета са в съответствие с нормативните изисквания.

4.2. Балансът към 31.12.2009 г. на ДКЕВР и приложенията към него дават вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на Комисията. В него не се съдържат съществени грешки и нередности, които биха повлияли на потребителите на информацията.

5. Годишният финансов отчет на Агенцията за ядрено регулиране е заверен без резерви, с обръщане на внимание

5.1. Отчетът за изпълнението на бюджета и приложенията към него на Агенцията за ядрено регулиране за 2009 г. не съдържат съществени грешки и нередности и дават вярна и честна представа за достоверността, законосъобразността и редовността на включената в тях финансова и нефинансова информация.

Без да са изразени резерви, на ръководството на Агенцията за ядрено регулиране е обърнато за необходимостта да се уведомява писмено министърът на финансите за наличието на обективни или други причини за неизпълнение на плана на приходите. Информацията е оценена като съществена по характер и оказва влияние върху изпълнението на приходите по държавния бюджет на Република България.

5.2. Балансът към 31.12.2009 г. и приложенията към него дават вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на Агенцията за ядрено регулиране. В баланса не се съдържат съществени грешки и нередности, които биха повлияли на потребителите на информацията от него.

Без да са изразени резерви е обърнато внимание, че в баланса неправилно са посочени просрочени публични вземания от лицензианти по шифър 0072 „Вземания от клиенти”, вместо по шифър 0071 „Публични държавни/общински вземания”. Допуснатата грешка е оценена като несъществена по стойност и не може да окаже влияние върху потребителите на информацията от баланса.

III. Основни изводи от извършените одити и заверки на годишните финансови отчети

В резултат на извършения анализ и обобщаването на информацията за резултатите от извършените одити и заверки на годишните финансови отчети за 2009 г. на посочените бюджетни организации е установено, че 40 на сто от отчетите са заверени без резерви, с обръщане на внимание, 20 на сто от отчетите са заверени с резерви, 20 на сто от отчетите са заверени без резерви и на 20 на сто е отказана заверка.

Годишните финансови отчети са изготвени и представени в съответствие с нормативните изисквания по отношение на формата, но не във всички случаи са спазени сроковете за тяхното представяне. В преобладаващата част от одитираните бюджетни организации са създадени условия за достоверното и точното представяне на финансовото и имущественото състояние и 80 на сто от посочените финансови отчети го отразяват вярно и честно.

Формирани са изводи, че голяма част от допуснатите грешки и нередности произтичат от неефективното действие на контролните процедури и ненадеждната координация между структурните звена в бюджетните организации. Допусканите грешки са свързани предимно с: неправилното отчитане на приходите и разходите по параграфите и подпараграфите на Единната бюджетна класификация за 2009 г., неизвършената инвентаризация съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството и неправилното осчетоводяване на активи по съответните счетоводни сметки.

При оценката на контролните дейности, гарантиращи достоверността и редовността на информацията във финансовите отчети, е установено, че не във всички бюджетни организации са разработени подробни и всеобхватни вътрешни правила и не е създадено добро взаимодействие и надеждна координация между структурите. Не са предприети действия за минимизирането на идентифицираните рискове при управлението на бюджетните средства и дейности. Контролните процедури не във всички случаи са действали ефективно, за да гарантират своевременното предотвратяване на грешки и нередности с цел достоверното представяне на информацията в годишните финансови отчети за 2009 г.


Свързани:

Сметнапалат а iconРепубликабългари я сметнапалат а одитендокла д

Сметнапалат а iconСметнапалат а европейски съюз роля и взаимодействие

Сметнапалат а iconСметнапалат а
Одитите и заверките са извършени на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Закона за Сметната палата
Сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а
Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Сметнапалат а iconСметнапалат а
Висшето строително училище (всу) „Любен Каравелов” за периода 01. 01. 2007 г до 31. 12. 2007г
Сметнапалат а iconРепубликабългари я сметнапалат а
Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата (зсп)
Сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а
Предприети от агенцията мерки за подобряване на дейността, свързана с публичните вземания
Сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а доклад
Нс „Пожарна безопасност и защита на населението” за периода от 01. 01. 2007 г до 30. 09. 2008 г
Сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а
Държавния фонд “Земеделие” – Агенция сапард за периода от 01. 01. 2001 г до 30. 06. 2003 г
Сметнапалат а iconСметнапалат а
В настоящия доклад са отразени резултатите от извършената проверка на Българската национална телевизия (бнт)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом