Сметна палата
ИмеСметна палата
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер150.2 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Doklad-zeverka-GFO-2008-otd-10-Penkova-od[1].doc


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА


ДОКЛАД


за резултатите от осъществените одити и заверки на годишните финансови отчети за 2008 г. на Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на транспорта, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Държавната агенция по туризъм и Агенцията за ядрено регулиране


I. Въведение


В доклада са отразени резултатите от извършените одити и заверки на годишните финансови отчети (ГФО) за 2008 г. на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), Министерството на транспорта (МТ), Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), Държавната агенция по туризъм (ДАТ) и Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).


Одитите са осъществени на основание на чл. 44, ал. 1, т. 2 от Закона за Сметната палата (ЗСП) и в съответствие с приетите от Сметната палата одитни стандарти, Указанията за прилагане на Одитен стандарт № 3 – „Финансов одит” (отм.), Указанията за прилагане на чл. 45 от ЗСП, както и със Закона за счетоводството (ЗСч) и указанията на Министерството на финансите (МФ).


Целите на одитите за заверка на ГФО са да се изрази независимо одитно становище относно законосъобразността, достоверността и редовността на информацията в отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки, годишните баланси и приложенията към тях на базата на достатъчни и надеждни доказателства, както и да се определи степента на влияние на констатираните грешки и нередности върху потребителите на информацията от отчетите.


Приложените критерии за оценка при извършените одити са: наличието и прилагането на правила и процедури, чрез които се осигурява предотвратяване и откриване на грешки и нередности при разходването и отчитането на публичните средства; отчитането на приходите, разходите, активите, пасивите в съответствие с нормативните изисквания и вътрешните актове; вярното и честното представяне на имущественото и финансовото състояние; съответствието на формата, съдържанието и представянето на ГФО с нормативните изисквания; размера на установените грешки и нередности спрямо определения праг на същественост.

При одитите на ГФО за 2008 г., в съответствие с политиката на Сметната палата, е приложен праг на същественост 2 на сто от общите приходи/общите разходи по отчета за касовото изпълнение на бюджета и 2 на сто от стойността на актива/пасива на баланса.


За резултатите от извършените одити за заверки на годишните финансови отчети на МИЕ, МТ, ДКЕВР, ДАТ и АЯР са изготвени становища и одитни доклади, които са неразделна част от отчетите.


II. Резултати от извършените одити за заверка на ГФО за 2008 г.


В резултат на осъществените одити и заверки са обобщени основните изводи и заключения за законосъобразността, достоверността и редовността на информацията, съдържаща се в ГФО на бюджетните организации. Извършена е оценка на степента на влияние на констатираните грешки и нередности върху потребителите на информация от отчетите.

При одитите е установено, че ГФО на бюджетните организации за 2008 г. са представени в Сметната палата в утвърдените форми и в сроковете, определени в ДДС № 18 от 20.12.2008 г. и ДДС № 20 от 20.12.2008 г. на МФ. Сроковете не са спазени единствено от МИЕ - отчетът за касовото изпълнение на бюджета и годишният финансов отчет са представени със закъснение, съответно от седем и осем дни. Всички отчети съдържат формите и приложенията, регламентирани със ЗСч и указанията на МФ за 2008 г. Подписани са от отговорните длъжностни лица и са подпечатани с печатите на бюджетните организации.


1. ГФО на МИЕ е заверен без резерви, с обръщане на внимание.


1.1. При извършения одит на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на МИЕ към 31.12.2008 г. относно неговата законосъобразност, достоверност и редовност и съответствие на отчитането на приходите и разходите е установено:


 Неправилно са отчетени приходи от възстановени юрисконсултски възнаграждения по подпараграф 36-19 „Други неданъчни приходи”. По своята същност и характер присъдените и възстановени средства представляват обезщетения за направени от бюджетната организация разходи по спечелените дела и следва да се отчитат по подпараграф 28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети”;

 По подпараграф 36-19 „Други неданъчни приходи” неправилно са отчетени получените средства от Секретариата на Енергийната Харта на Агенцията за енергийна ефективност (АЕЕ) - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити (ВРБК) в системата на икономиката и енергетиката По своята същност средствата представляват получена помощ от международна организация и следва да се отчитат по подпараграф 46-50 „Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от други международни организации”

 Неправилно по подпараграф 02-02 „Други възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения” са отчетени средства, представляващи изплатени допълнителни възнаграждения по заповеди;

 Не е прилагана точно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2008 г. при отчитането на разходите за издръжка в Българската агенция за инвестиции – ВРБК в системата на икономиката и енергетиката;

 Неправилно по подпараграф 10-98 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи” са отчетени извършени разходи за рекламни материали от АЕЕ ;

 По подпараграф 43-01 „Субсидии за нефинансови предприятия – за текуща дейност” от АЕЕ са отчетени субсидии, предоставени на малки и средни предприятия в размери над определените от министъра на икономиката и енергетиката.


Констатираните грешки и нередности при отчитането на приходите и разходите по бюджета на МИЕ не са съществени по стойност (0,17 на сто от общите приходи и 0,74 на сто от общите разходи), по смисъл и характер.


1.2. В резултат на извършената проверка на информацията в ГФО по отношение на отчетените активи и пасиви е установено:

 Допуснато е некоректно прилагане на Сметкоплана на бюджетните предприятия (СБП) при осчетоводяването на разходи за основен ремонт на административната сграда от Центъра на промишлеността на Република България в Москва (ЦПРБМ) – ВРБК. Не е извършена преоценка на имотите на ЦПРБМ съгласно изискванията на т. 16.21 от ДДС № 20/2004 г. на МФ. Касовата наличност на ЦПРБМ към 31.12.2008 г. не е внесена по банковата сметка на бюджетната организация, с което не е спазено изискването на т. 45 от ДДС № 17/10.12.2008 г. относно годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2008 г.

 В Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ВРБК) са отчетени активи със стойности под определения праг на същественост, с което не са спазени разпоредбите на т.т.16. 16. и 16. 22. от ДДС № 20/2004 г. на МФ.

 Не са заведени по счетоводните регистри всички недвижими имоти, предоставени за ползване и управление на МИЕ.

 Не са отразени в оборотните ведомости към 31.12.2008 г. резултатите от проведените годишни инвентаризации в МИЕ - Централно управление (ЦУ) и във ВРБК - Агенцията за следприватизационен контрол и Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация”, с което не са спазени разпоредбите на чл. 22 от ЗСч.

 Допуснато е неспазване на изискванията на СБП, на ЗСч и на т.18.3 от ДДС № 20/2004 г. на МФ при закриването на разчет по приватизационен договор от Агенцията за приватизация (ВРБК).

Констатираните грешки и нередности при отчитането на актива и на пасива по баланса на МИЕ към 31.12.2008 лв. не са съществени по стойност (1 на сто от общия пасив), по смисъл и характер.

В резултат на извършения одит за вярното и честното представяне на имущественото и финансовото състояние на МИЕ в ГФО за 2008 г. е постигната разумна увереност, че в него не се съдържат съществени грешки и нередности, които биха повлияли на потребителите на информация.

2. Годишният финансов отчет на МТ е заверен с резерви.


2.1. При одита на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на МТ към 31.12.2008 г. по отношение на законосъобразността, достоверността, редовността и пълнотата на информацията в отчета са констатирани грешки и нередности при отчитането на приходите и на разходите:


 Неправилно са отразени получените средства от Европейската комисия за проекти в областта на трансевропейските транспортни мрежи (ТЕN-Т) като текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от ЕС, вместо по подпараграф 46-20 „Капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от ЕС”.

 Неправилно са отчетени приходите от продажба на апартамент и не се отчитат като стопанска дейност приходите от дейността на почивна база „Кранево” от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” - ВРБК в системата на транспорта.

 Допуснати са пропуски в отчитането на приходите от стопанска дейност и не е спазено изискването на т. 12.2. от ДДС № 20 от 2004 г. за периодично отразяване по задбалансови сметки на приходите и разходите от стопанска дейност от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”, Русе – ВРБК.

 Неправилно са отчетени реализираните приходи от ликвидирано търговско дружество по подпараграф 36-19 „Други неданъчни приходи” вместо по подпараграф 70-10 „Постъпления от продажба на дялове, акции и съучастия, и от ликвидационни дялове”.

 Неправилно са отчетени разходите за възнаграждения на персонала, нает по чл. 114 от Кодекса на труда, по подпараграф 02-09 „Други плащания и възнаграждения” вместо по подпараграф 02-01 „Нещатен персонал нает по трудови правоотношения”.

 По параграф 27-00 „Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина” е установен преразход в размер на 4 300 хил. лв. От МФ е отказана исканата от МТ корекция за плащане на дължимата лихва по договор за заем BG-Р4 за проект „Разширение на пристанище Бургас”, с мотивите, че със Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. заемът за проекта е разчетен като заем с краен бенефициент търговски дружества и разходите за лихвите и погасяването на главницата не следва да са за сметка на администрирани приходи по Централния бюджет под формата на субсидия. С Решение на Министерския съвет (РМС) от 23.12.2008 г. е одобрен проект на Подзаемно споразумение за обслужване на заем за проект „Разширение на пристанище Бургас” между правителството на Република България, „Пристанище Бургас” ЕАД и държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”. Сумата на изплатените от МТ лихви и главница в размер на общо на 4 240 хил. лв. по проект „Разширение на пристанище Бургас” не са отразени като вземане от търговското дружество. Грешката е съществена по стойност и оказва влияние на шифър 0060 „Вземания по заеми”.

 Неправилно са отчетени активи с единична стойност под определения праг на същественост по параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни активи”.


Установените грешки и нередности при отчитането на приходите по бюджета на МТ не са съществени по стойност (0,23 на сто от размера на общите приходи) и по смисъл.

Констатираните грешки и нередности при отчитането на разходите по бюджета са оценени като съществени по смисъл и по стойност (3,7 на сто от размера на годишните разходи), с което е надхвърлен определеният праг на същественост. Формирана е оценка, че отчетът за касовото изпълнение на бюджета на МТ за 2008 г. не дава вярна и честна представа за достоверността и редовността на включената в него финансова и нефинансова информация.


2.2. При извършения одит за вярното и честното представяне на имущественото и финансовото състояние в годишния счетоводен баланс за 2008 г. на МТ са установени допуснати грешки и нередности:


 В резултат на извършени структурни промени през 2008 г. в системата на МТ, ВРБК – МТБ, Варна, е преобразувана в търговско дружество (МБАЛ, Варна, ЕООД), но не е извършено прехвърляне на земята, върху която е изградено новообразуваното търговско дружество. При преобразуването на Изпълнителна агенция „Пристанища администрация” (ВРБК), чрез вливането й в Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ВРБК) не е извършено предаване и приемане на счетоводната документация (не са спазени изискванията на чл. 42, ал. 4 от ЗСч); не е извършено фактическо предаване и приемане на активите от материално отговорните лица и от страна на ръководството на Агенцията не са предприети действия за извършване на пълна инвентаризация към датата на получаване на активите с цел установяване на вида, количеството и съответствието им с отразените по счетоводни данни. Допуснато е отразяване на сгради и части от тях на ниски стойности след преобразуването на ВРБК в системата на транспорта.

 С РМС № 539 от 25.08.2008 г. от „Авиоотряд 28” (ВРБК) е отнет имот - публична държавна собственост, който е предоставен безвъзмездно за управление на МТ за нуждите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” - ГД „ГВА” (ВРБК). Установено е, че не е извършено прехвърляне на активите в изпълнение на РМС, поради което не са извършени и счетоводни операции за отписване на активите от „Авиоотряд 28”, както и за записването им в активите на ГД ”ГВА. С РМС № 859 от 30.12.2008 г. е разпоредено имотът да се отнеме от ГД „ГВА” и да се предостави за управление на МТ. С Операционна бележка № 2, през 2008 г. извършените разходи за ремонтни дейности и закупуване на дълготрайни материални активи (ДМА) от МТ – ЦУ, на стойност 8 379  хил. лв., отчетени по сметка 207 “Разходи за придобиване на ДМА”, са прехвърлени на „Авиоотряд 28”. Към 31.12.2008 г. не е извършено прехвърляне на активи. Процедурата по прехвърлянето на активите и документалното й оформяне не са извършени своевременно, поради което към 31.12.2008 г. стойността на актива остава отразена по баланса на „Авиоотряд 28”.

 Неправилно са отчетени суми по оборотната ведомост към 31.12.2008 г. и пасива на баланса на МТ, свързани с получени дългосрочни заеми, представляващи изразходвани средства по изпълнение на Държавен инвестиционен заем № 3 за изграждане на нов граничен комбиниран мост на река Дунав. Неправилно са отчетени или не са отчетени суми по задбалансовите сметки.

 Констатирани са пропуски в спазването на процедурите по извършване, документиране и осчетоводяване на проведените годишни инвентаризации, което намалява увереността относно достоверността на отразените суми в баланса. С така проведената инвентаризация не са постигнати целите, дефинирани в чл. 22, ал. 1 от ЗСч и параграф 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на ЗСч.

 Установените различия между Единната счетоводна политика на МТ и счетоводните политики на ВРБК, както и отчитането на суми по сметки, които не са включени в индивидуалния сметкоплан на министерството, създават рискове при счетоводното и касовото отразяване на стопанските процеси.


Информацията, съдържаща се в баланса на МТ за 2008 г., не отразява достатъчно изчерпателно и достоверно извършените стопански процеси през периода. Допуснати са пропуски и грешки поради неизпълнение на изискванията на счетоводното законодателство и липса на упражнен текущ и последващ контрол от отговорните лица. В резултат на констатираните съществени грешки и нередности балансът към 31.12.2008 г. и приложенията към него не дават вярна и честна представа за финансовото и имущественото състояние на МТ. Допуснатите грешки и нередности биха могли да окажат влияние върху потребителите на информацията от финансовия отчет.


3. ГФО на ДАТ е заверен с резерви.


3.1. При извършения одит, анализ и оценка на информацията от отчета за касовото изпълнение на бюджета и приложенията към него на ДАТ към 31.12.2008 г. по отношение на законосъобразност, достоверност и редовност е установено:


 Не са отчетени курсови разлики от операции с валута по подпараграф 36-01 “Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-). Не е извършвана редовно преоценка на наличните в касата парични средства в чуждестранна валута съгласно изискванията на т. 21.3. от ДДС № 20/2004 г., с което не е спазено изискването за пълнота и изчерпателност на информацията в отчета;

 Неправилно са отчетени по подпараграфите на ЕБК за 2008 г. разходи за текущ ремонт, материали, такси, протоколни подаръци, средства за командировки в страната.


Констатираните грешки и нередности при отчитането на приходите и разходите по бюджета на ДАТ не са съществени по стойност (0,44 на сто от общите разходи), но са оценени като съществени по характер и по смисъл.


3.2. В резултат на извършения одит за вярното и честното представяне на имущественото и финансовото състояние в годишния счетоводен баланс за 2008 г. на ДАТ е установено:


 Неправилно са отчетени разходи за текущ ремонт, материали, такси и наем по сметка 6029 „Разходи за други външни услуги” вместо по съответните сметки от индивидуалния сметкоплан на Агенцията, според тяхното икономическо съдържание.

 Неправилно са отчетени средствата за внесени гаранции по Закона за обществените поръчки по сметка 5015 „Срочни депозити в лева” вместо по сметка 5013 “Текущи банкови сметки в лева”.

 По счетоводните сметки за ДМА са заведени активи на стойност под приетия праг на същественост, с което не е спазено изискването на ДДС № 20/2004 г. на МФ активите под прага на същественост да се осчетоводяват по съответната задбалансова сметка.

Не е извършен преглед и обезценка на ДМА съгласно т. 16.24 от ДДС № 20/ 2004 г. на МФ, поради което балансът не дава точна информация за реалната стойност на притежаваните от Агенцията активи.

Начислени са провизии за пълния размер на неизползваните отпуски вместо за очаквания брой дни за ползване през 2009 г. съгласно разпоредбите на т. 19.7.5 от ДДС № 20 от 2004 г., поради което не е дадена достоверна информация в пасива на баланса по шифър 0531 „Провизии за задължения”.

 Не е извършена инвентаризация на пасивите, инвентаризирани са част от активите и са допуснатите пропуски при извършването на инвентаризацията, което не дава достатъчна увереност за достоверното представяне на активите и пасивите в ГФО на ДАТ съгласно изискванията на чл. 22 и чл. 23 от ЗСч.

 Разработената счетоводна политика, като съвкупност от правила и процедури, възприети от организацията за отчитане на дейността, не създава достатъчно условия за достоверното и точното представяне на имущественото и финансовото състояние на ДАТ. Липсата на ясни и подробни правила създава риск от неправилното им прилагане. Индивидуалният сметкоплан на ДАТ не е съобразен напълно с дейността на Агенцията, като не са предвидени сметки за отчитане на извършени стопански операции.


Констатираните грешки и нередности при отчитането на актива по баланса на ДАТ не са съществени по стойност (1,2 на сто от стойността на актива), но са оценени като съществени по смисъл и характер..

В резултат на извършения одит за вярното и честното представяне на имущественото и финансовото състояние на ДАТ в ГФО за 2008 г. е установено, че в него се съдържат съществени грешки и нередности, които биха повлияли на потребителите на информация.

4. Годишният финансов отчет на ДКЕВР е заверен без резерви, с обръщане на внимание.


4.1. При извършения одит на отчета за касовото изпълнение на бюджета и приложенията към него на ДКЕВР към 31.12.2008 г. са събрани достатъчно доказателства, въз основа на които е постигната разумна увереност, че отчетът не съдържа грешки и нередности, които са съществени по стойност, по характер или по смисъл и биха повлияли върху потребителите на информация. В резултат на извършения анализ е установено, че приходите и разходите, отразени в отчета, са отразени правилно по съответните параграфи и подпараграфи на ЕБК.

4.2. Балансът към 31.12.2008 г. на ДКЕВР и приложенията към него дават вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на Комисията. В него не се съдържат съществени грешки и нередности, които биха повлияли на потребителите на информацията.

Без да са изразени резерви е обърнато внимание върху установения висок размер на просрочените вземания от клиенти поради неефективни действия за събирането им.


5. Годишният финансов отчет на АЯР е заверен без резерви.


При извършването на одита за законосъобразност, достоверност и редовност на ГФО на АЯР за 2008 г., включващ отчета за касовото изпълнение на бюджета, годишния баланс и приложената към тях финансова и нефинансова информация е установено, че са събрани достатъчно доказателства, въз основа на които е постигната разумна увереност, че отчетът не съдържа съществени грешки и нередности, които биха повлияли на потребителите на информацията. В баланса към 31.12.2008 г. и приложенията към него е дадена вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на Агенцията за ядрено регулиране.


III. Основни изводи от извършените одити и заверки на ГФО


При обобщаването на резултатите от извършените одити и заверки на ГФО на бюджетните организации за 2008 г. са формулирани следните изводи:


 40 на сто от отчетите са заверени без резерви, с обръщане на внимание, 40 на сто от отчетите са заверени с резерви, 20 на сто от отчетите са заверени без резерви.

ГФО са изготвени и представени в съответствие с нормативните изисквания по отношение на формата. Не във всички случаи са спазени сроковете за тяхното представяне. В одитираните бюджетни организации са създадени условия за достоверното и точното представяне на финансовото и имущественото състояние и в преобладаващата си част финансовите отчети го отразяват вярно и честно.
Значителна част от допуснатите грешки и нередности са свързани с неефективното действие на контролните процедури и ненадеждната координация между структурните звена в бюджетните организации. Като най-характерни допускани грешки могат да се посочат: неправилното отчитане на приходи и разходи по параграфите и подпараграфите на ЕБК за 2008 г., неизвършената инвентаризация съгласно разпоредбите на ЗСч, неспазването на изискванията за отчитане на имуществото, неправилното осчетоводяване на активи по съответните счетоводни сметки.При оценката на контролните дейности, гарантиращи достоверността и редовността на информацията във финансовите отчети, е установено, че не във всички бюджетни организации са разработени подробни и всеобхватни вътрешни правила и не е създадено добро взаимодействие и координация между структурите. Не е извършено идентифициране и оценка на рисковете с цел предприемане на адекватни действия за тяхното минимизиране. Контролните процедури не във всички случаи са действали ефективно, което затруднява своевременното разкриване и предотвратяване на грешки и нередности и намалява увереността в достоверното представяне на информацията в ГФО за 2008 г. В бюджетните организации продължава процесът по доизграждане и усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол, за да се гарантира стабилно управление на публичните средства и дейности.


Доц. д-р Евгения ПЕНКОВА,

член на Сметната палата и

ръководител на Отделение Х


Свързани:

Сметна палата iconРепубликабългари я сметнапалат а одитен доклад
Фар” този процес се подпомага с Туининг Лайт проекти. Експерти от германската сметна палата (Bundesrechnungshof) и от испанската...
Сметна палата iconСметна палата
Сметната палата за 2005 г и на основание заповед № од-6-115 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Сметна палата iconЕвропейска сметна палата съобщение за пресата
Годишен доклад на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджета на ес за 2009 г
Сметна палата iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2005 г и на основание Заповед № од-6-121 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Сметна палата iconЕвропейска сметна палата
Информационна бележка от Европейската сметна палата към Специален доклад № 7/2009 „Управление на фазата на разработване и валидиране...
Сметна палата iconУправлението на оперативните програми се нуждае от централизация и от опростена система, казва българският представител в Европейската сметна палата Надежда Сандолова Интервю на Наделина Анева
Работила е в министерството на промишлеността и в банкови институции. През 1995 г е избрана в Първия състав на българската Сметна...
Сметна палата iconЕвропейска сметна палата съобщение за пресата
Годишен доклад на Европейската сметна палата за 2010 година: отчетите на ес са надеждни, но плащанията все още са засегнати от съществени...
Сметна палата iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2006 г и в изпълнение на заповед № од-1-009 от 10. 03. 2006 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Сметна палата iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата и в изпълнение на зЗаповед № од-1-10 от 17. 09. 2007 г., издадена от Георги Михайлов Михайлов, директор на Териториалното...
Сметна палата iconПравилник за вътрешний ред на върховната сметна палата
По предложение на Наший Министър на Финансите‚ представено Нам с доклада му от 27 ноемврий т год под №56557 и на основание чл. 75...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом