Препис извлечения
ИмеПрепис извлечения
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер167.5 Kb.
ТипРешение
източникhttp://mirkovo.bg/mir-doc/resheniq/resheniq_45.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail:ob6tinamirkovo@mail.bg, факс 2550


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЯ


От протокол № ХLV / 27.04.2011 година


Относно: Отчет за дейността на Народно читалище „Христо Ботев – 1884” село Мирково за 2010 година.


С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ 397

Приема отчет дейността на Народно читалище „Христо Ботев – 1884” село Мирково за изразходването на отпуснатите държавни и общински бюджетни средства и дейността през 2010 година.

...................................................................................................................................................................


Относно: Отчет за дейността на Народно читалище „Светлина – 1905г.”село Буново за изразходването на отпуснатите държавни и общински бюджетни средства и дейността през 2010 година.


С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ 398

Приема отчет за дейността на Народно читалище „Светлина – 1905г.” село Буново за изразходването на отпуснатите държавни и общински бюджетни средства и дейността през 2010 година.

.......................................................................................................................................................


Относно: Отчет за дейността на Народно читалище „Отец Паисий – 1901 г.” село Смолско за 2010 година.


С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ 399

Приема отчет за дейността на Народно читалище „Отец Паисий - 1901г.” село Смолско за изразходването на отпуснатите държавни и общински бюджетни средства и дейността през 2010 година.

......................................................................................................................................................


Относно: Отчет за дейността на Народно читалище „Любен Каравелов 1927 г.”село Каменица за 2010 година.


С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ 400


Приема отчет дейността на Народно читалище „Любен Каравелов – 1927г.” с. Каменица за изразходването на отпуснатите държавни и общински бюджетни средства и дейността през 2010 година.

.......................................................................................................................................................


Относно: Годишен финансов отчет за 2010 г. на „Мирково ЕООД” и доклад поясняващ баланса.


С 9 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 270 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 3 от НАРЕДБА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНАТА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ,ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ 401


1. Приема Годишният финансов отчет за 2010 год. на „МИРКОВО” ЕООД (в ликвидация), ЕИК 122014128 и доклад, който пояснява баланса, както и доклада на ликвидатора. Освобождава ликвидатора от отговорност за времето от встъпването му в длъжност 01. 12. 2010 год. до 31. 12. 2010 год.

.......................................................................................................................................................


С 7 гласа "ЗА" 1 глас „ПРОТИВ” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 266, ал. 2 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 8 от НАРЕДБА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНАТА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ 402


Удължава срока за ликвидация на „МИРКОВО” ЕООД (в ликвидация), ЕИК 122014128 до 31. 12. 2011 год.

.......................................................................................................................................................


Относно: Корекция на капитални вложения на Бюджет 2011 г. на обшина Мирково.

С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21,ал1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.38 , ал.1 от Наредбанаредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ 403

Приема вътрешни компесаторни промени по бюджета от параграф в параграф, какта следва:


Дейност

параграф

било

става

разлика

2 603

Водоснабдяване и канализация


1020

5100


39 865

21 502


18 502

42 865


- 21 363

+ 21 363


.......................................................................................................................................................


Относно: Промяна в структурата на общинска администрация Мирково в Дофинансиране държавни дейности.


С 10 гласа "ЗА" и 1 глас„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 23 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ 404


Приема промяна в структурата на общинска администрация в дейност „Дофинансиране държавни дейности” от длъжност – юрист в длъжност – деловодител в Община Мирково.

......................................................................................................................................................


Относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Мирково за 2011 г. и Заповед за връщане на Решения № № 390, 391, 392 и 396 на Областния управител на Софийска област.


С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1,т. 8, т. 23, чл. 45, ал.7 и ал.9 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1, ал. 6 от ЗОС, чл. 44 ал. 1 т. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 14 ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 59 т. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ 405

1. Отменя Решения № № 390, 391, 392 и 396 от Протокол № 44/31.03.2011г. на Общински съвет Мирково.

2. Приема допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Мирково за 2011 г. съгласно приложен списък на имотите, с които Община Мирково има намерение да извършва разпоредителни действия като отдаване под наем, продажби и отдаване на концесия.

3. Да се извърши отдаване под наем и продажба на частна общинска собственост, както следва:


3.1.1. Да се отдадат под наем имоти – частна общинска собственост, представляващи :

А ) нива с площ от 1,197 дка, поземлен имот № 20025 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1142 от 27.01. 2011 год.);

Б ) нива с площ от 2,026 дка, поземлен имот № 20026 по КВС землище с. Мирково

(АЧОС № 1143 от 27.01. 2011 год.).

3.1.2. Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестени конкурси при следните параметри:

А ) минимален размер на годишен наем – 10 лв. на дка без ДДС;

Б ) максимален срок на договора – 10 години;

3.1.3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публични конкурси за отдаване под наем и сключването на договори.


3.2.1. Да се отдадат под наем имоти – частна общинска собственост, представляващи:

А) нива с площ от 2.539 дка, поземлен имот № 59028 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1137 от 26.01. 2011 год.);

Б) нива с площ от 2.043 дка, поземлен имот № 32262 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1138 от 26.01. 2011 год.);

В) нива с площ от 0,410 дка, поземлен имот № 32290 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1139 от 27.01. 2011 год.);

Г) нива с площ от 1,129 дка, поземлен имот № 32295 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1140 от 27.01. 2011 год.);

Д) нива с площ от 0,801 дка, поземлен имот № 32302 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1141 от 27.01. 2011 год.) .

3.2.2. Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестени конкурси при следните параметри:

А) минимален размер на годишен наем – 10 лв. на дка без ДДС;

Б) максимален срок на договора – 10 години;

3.2.3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публични конкурси за отдаване под наем и сключването на договори.


3.3.1. Да се продадат следните имоти – частна общинска собственост, представляващи:

А) нива с площ от 1.527 дка, поземлен имот № 030039 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1144 от 27.01. 2011 год.);

Б) нива с площ от 1.912 дка, поземлен имот № 030100 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1145 от 27.01. 2011 год.);

В) нива с площ от 0,508 дка, поземлен имот № 032032 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1146 от 27.01. 2011 год.);

Г) нива с площ от 0,801 дка, поземлен имот № 032097 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1147 от 27.01. 2011 год.);

Д) нива с площ от 0,123 дка, поземлен имот № 032115 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1148 от 27.01. 2011 год.)

Е) нива с площ от 1,778 дка, поземлен имот № 032142 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1149 от 27.01. 2011 год.);

Ж) нива с площ от 0,980 дка, поземлен имот № 032147 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1150 от 27.01. 2011 год.);

З) нива с площ от 3,205 дка, поземлен имот № 032198 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1151 от 27.01. 2011 год.);

И) нива с площ от 0,113 дка, поземлен имот № 032223 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1152 от 28.01. 2011 год.);

Й) нива с площ от 1,957 дка, поземлен имот № 032225 по КВС землище с. Мирково

(АЧОС № 1153 от 28.01. 2011 год.);

К) нива с площ от 0,645 дка, поземлен имот № 032271 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1159 от 28.01. 2011 год.);

Л) нива с площ от 2,411 дка, поземлен имот № 032277 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1160 от 28.01. 2011 год.);

М) нива с площ от 0,698 дка, поземлен имот № 032289 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1161 от 28.01. 2011 год.);

Н) нива с площ от 0,900 дка, поземлен имот № 032292 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1162 от 28.01. 2011 год.);

О) нива с площ от 0,246 дка, поземлен имот № 032294 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1157 от 28.01. 2011 год.);

П) нива с площ от 1,825 дка, поземлен имот № 032308 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1158 от 28.01. 2011 год.);

Р) нива с площ от 0,200 дка, поземлен имот № 032311 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1156 от 28.01. 2011 год.) .


3.3.2. Продажбата да се извърши чрез публично оповестени конкурси със следните начални конкурсни цени:

А) нива с площ от 1.527 дка, поземлен имот № 030039 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1144 от 27.01. 2011 год.) с началн конкурсна цена от 251.00лв.;

Б) нива с площ от 1.912 дка, поземлен имот № 030100 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1145 от 27.01. 2011 год.) с началн конкурсна цена от 315.00лв.;

В) нива с площ от 0,508 дка, поземлен имот № 032032 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1146 от 27.01. 2011 год.) с началн конкурсна цена от 84.00лв.;

Г) нива с площ от 0,801 дка, поземлен имот № 032097 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1147 от 27.01. 2011 год.) с началн конкурсна цена от 132.00лв.;

Д) нива с площ от 0,123 дка, поземлен имот № 032115 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1148 от 27.01. 2011 год.) с началн конкурсна цена от 20.00лв.;

Е) нива с площ от 1,778 дка, поземлен имот № 032142 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1149 от 27.01. 2011 год.) с началн конкурсна цена от 305.00лв. ;

Ж) нива с площ от 0,980 дка, поземлен имот № 032147 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1150 от 27.01. 2011 год.) с началн конкурсна цена от 168.00лв.;

З) нива с площ от 3,205 дка, поземлен имот № 032198 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1151 от 27.01. 2011 год.) с началн конкурсна цена от 556.00лв;

И) нива с площ от 0,113 дка, поземлен имот № 032223 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1152 от 28.01. 2011 год.) с началн конкурсна цена от 19.00лв.;

Й) нива с площ от 1,957 дка, поземлен имот № 032225 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1153 от 28.01. 2011 год.) с началн конкурсна цена от 335.00лв.;

К) нива с площ от 0,645 дка, поземлен имот № 032271 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1159 от 28.01. 2011 год.) с началн конкурсна цена от 111.00лв.;

Л) нива с площ от 2,411 дка, поземлен имот № 032277 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1160 от 28.01. 2011 год.) с началн конкурсна цена от 397.00лв.;

М) нива с площ от 0,698 дка, поземлен имот № 032289 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1161 от 28.01. 2011 год. с началн конкурсна цена от 115.00лв.;

Н) нива с площ от 0,900 дка, поземлен имот № 032292 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1162 от 28.01. 2011 год.) с началн конкурсна цена от 148.00лв.;

О) нива с площ от 0,246 дка, поземлен имот № 032294 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1157 от 28.01. 2011 год.) с началн конкурсна цена от 40.00лв.;

П) нива с площ от 1,825 дка, поземлен имот № 032308 по КВС землище с. Мирково

(АЧОС № 1158 от 28.01. 2011 год.) с началн конкурсна цена от 313.00лв.;

Р) нива с площ от 0,200 дка, поземлен имот № 032311 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1156 от 28.01. 2011 год.) с началн конкурсна цена от 34.00лв. .


3.3.3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публични конкурси и сключването на договори за продажба.


3.4.1. Да се продаде следния имот – частна общинска собственост, представляващ:


А) нива, Х кат. с площ 30,055 дка , ПИ № 101048 по КВС землище с. Мирково ( АЧОС № 1173 от 17. 03. 2011 год. ).

3.4.2. Продажбата да се извърши чрез публично оповестен конкурс при следните параметри:

А) начална конкурсна цена – 391 лв. / дка пазарна цена за имот № 101048 с площ от 30,055 дка за сумата от 11 752 лв. ( единадесет хиляди и седемстотин петдесет и два лева).

3.4.3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс и сключването на договор за продажба.

.....................................................................................................................................................

Относно: Провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдена транспортна схема.


С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.,чл.17,19,22 и 24 от Наредба №2/15.30.2002 г. на Министъра на транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортна схема и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ 406


 1. На основание чл.17, ал. 3 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общински съвет Мирково дава своето съгласие за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдена транспортна схема, с маршрутни разписания, както следва:

 1. Пирдоп – Мирково / изпълнява се целогодишно / с час на тръгване 07:25 ч.

2. Пирдоп – Мирково / изпълнява се целогодишно / с час на тръгване 19:10 ч.

3. Пирдоп – Буново / изпълнява се целогодишно / с час на тръгване 05:30 ч.

4. Пирдоп – Буново / изпълнява се целогодишно / с час на тръгване 13:40 ч.

 1. Пирдоп – Смолско / изпълнява се понеделник, вторник и четвъртък / с час на тръгване 05:45 ч.

 2. Пирдоп – Смолско / изпълнява се понеделник, вторник и четвъртък / с час на тръгване 13:30 ч.

 3. Пирдоп – Смолско / изпълнява се понеделник, вторник и четвъртък / с час на тръгване 17:15 ч.

 4. Пирдоп – Каменица / изпълнява се сряда, петък, събота и неделя / с час на тръгване 05:45 ч.
 1. Пирдоп – Каменица / изпълнява се сряда и неделя / с час на тръгване 13:30 ч.

 2. Пирдоп – Каменица / изпълнява се сряда, петък, събота и неделя / с час на тръгване 17:15 ч.

ІІ. На основание чл.17, ал. 3 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общински съвет Мирково възлага на Кмета на Община Мирково осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата по организирането и провеждане на конкурса.


ІІІ. На основание чл. 17, ал.5 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общински съвет Мирково определя комисия за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения, в състав:

- Председател на комисията – Секретар на Община Мирково;

- Юрист;

- Представител на Автомобилна администрация София;

- Представител на Национална агенция по приходите / фронт офис Пирдоп /;

 • Представител на РУП Пирдоп, отдел “Пътна полиция”;

 • Експерт в отдел “РРТУ” и “АК” към Областна администрация София;

 • Представител на браншовата организация на превозвачите;

 • Петър Николов Пенчев – специалист по Транспорт на община Мирково;

- Представител на ОбС Мирково – Методи Павлов Горгоров


ІV. На основание чл. 18, ал.1, т.2 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили Общински съвет Мирково, поради малкия пътникопоток и неизяснение брой трудноподвижни пътници по автобусните линии , предмет на конкурса, не определя линии и брой курсове, които задължително да се изпълняват с автобуси за трудноподвижни пътници, но участниците с такива автобуси ще бъдат стимулирани.


V. На основание чл. 19, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общински съвет Мирково утвърждавава критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите съгласно Приложение №1.


VІ. На основание чл. 22, ал.2 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общински съвет Мирково определя цена на Конкурсната документация за участие в конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдено маршрутно разписание в размер на 50.00/петдесет/ лева.

......................................................................................................................................................

Относно: Дофинансиране на пътно транпортните разходи на пътуващите учители от ОУ „Георги Бенковски” с 20%.


С 10 гласа "ЗА"и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ 407

Да не се дофинансира ОУ „Георги Бенковски” село Мирково с цел доизплащане на 20% от транспортните разходи на пътуващите учители.

....................................................................................................................................................

Относно: Предоставяне на общински мери и пасища – публична общинска собсвеност на територията на Община Мирково, приемане правила за ползване на общински мери и пасища на територията но Община Мирково, определяне на наемна цена за ползване на общински мери и пасища на територията но Община Мирково и поименен списък на земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни, които да ползват общински мери и пасища.


С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1. т8 от ЗМСМА и чл. 37п,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделскине земи, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ 408 1. Дава съгласие за предоставяне на общински мери и пасища – публична общинска собственост, на територията на Община Мирково, по приложения списък за размера и местоположението им / Приложение № 1 представляващо неразделна част от настоящето решение/ за общо и индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни и техните сдружения или на лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

 2. Приема правила за ползване на общински мери и пасища на територията на Община Мирково съгласно Приложение №2 представляващо неразделна част от настоящето решение.

 3. Определя наемна цена за 2011г. за ползване на общинските мери и пасища на територията на Община Мирково от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, и техните сдружения или на лица, които са поели задълженито да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние в размера на 1,00 лев на декар годишно, която се актуализира всяка година с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от НСИ.

 4. Идентификацията и регистрацията в Системата за идентификация на земеделски парцели, разпределени във физически блокове по БЗС и площи в хектари /ха/ в Общинска служба “Земеделие” – гр. Пирдоп – офис Мирково, да става след предоставяне на служебна бележка от ОбА за одобрен от ОбС поименен списък на земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни, които да ползват общински мери и пасища.

 5. Възлага на Кмета на Община Мирково да извърши необходимите действия за сключване на договорите за отдаване под наем, за срок от 5 / пет / години или за по – кратък срок – по искане на ползвателя/наемателя, съобразно изискванията и условията посочени в чл. 37п от ЗСПЗЗ, след предоставяне от ползвателите на документ от Общинска служба “ Земеделие “ за идентификацията на земеделските парцели, на физически блокове по номера и площ.

......................................................................................................................................................

Относно: Одобряване на поименен списък на земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни или техните сдружения или на лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро екологично и земеделско състояние, които ще ползват общински мери на територията на Община Мирково.


С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1. т8 от ЗМСМА,чл.37о и чл. 37п, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделскине земи, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ 409


1.Одобрява поименен списък на земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни или техните сдружения или на лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, които ще ползват общински мери на територията на Община Мирково, както следва:

ИМЕ И АДРЕС

БРОИ И ВИД ЖИВОТНИ

1.

Павел Пондев Събев – село Мирково

92 броя кози

2.

Иван Димитров Данкин – село Мирково

80бр. овце, 80бр. шилета

3.

Добринка Венциславова Шумчева- село Мирково

170бр. овце,2бр. коне

4.

Борис Емилов Йотин – село Мирково

91бр. биволи,6 бр. крави и 6 бр. овце

5.

Петър Георгиев Карагеоргиев – село Мирково

85бр. крави

6.

Стоян Цветков Велин – село Смолско

60бр. овце

7.

Иванка Димитрова Менгова – Кънчева – село Смолско

17бр. говеда

8.

Атанас Стоянов Атанасов- село Каменица

53бр. кози

9.

Георги Дойнов Прасков- село Каменица

200бр. овце,30бр. коне

10.

Иван Делчов Иванов – село Каменица

73бр. овце

11.

Мирослав Стоянов Власакиев – село Каменица

Коне и крави

12.

Георги Иванов Георгиев – село Каменица

25бр. овце,27бр. конеПредседател на ОбС

/Павел Данкин/

Свързани:

Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e’mail: ob6
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, факс 07182/2550 e’mail: ob6
Препис извлечения iconКнига на Енох и богомилското учение
Най-необходимите паралели привеждаме по другия български препис, в сборника на Петроградската Академия на Науките, №13, 3, 25, от...
Препис извлечения iconПрограма за преподаване (по образец)
Документ, удостоверяващ получаването на гранта (банкови извлечения за осъществени преводи в полза на преподавателя)
Препис извлечения icon"пенсионно осигурително дружество бъдеще" ад
Условия и ред за водене на индивидуалните осигурителни партиди. Предоставяне на извлечения и информация от партидите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом