Правилник за организацията и дейността на народното събрание
ИмеПравилник за организацията и дейността на народното събрание
страница1/4
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер0.59 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bglegis.com/pravilnik za org i dejnost na NS.doc
  1   2   3   4
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

(Обн. ДВ, бр. 69 от 23.08.2005 г., изм. и доп. бр. 74 от 13.09.2005 г., доп. бр. 101 от 15.12.2006 г., изм. и доп. бр. 18 от 27.02.2007 г. , изм. и доп. бр.26 от 27.03.2007 г. изм. и доп. бр.107 от 18.12.2007 г., доп. бр 85 от 30.09.2008 г., изм. и доп. бр.99 от 18.11.2008 г., доп. бр. 107 от 16.12..2008 г., изм. и доп. бр.110 от 30.12.2008 г.)


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Народното събрание създава вътрешната си организация и осъществява дейността си въз основа на Конституцията и разпоредбите на този правилник.

Чл. 2. Народното събрание заседава в сграда на Народното събрание в столицата, освен когато поради изключителни обстоятелства реши да заседава на друго място.


Глава втора
КОНСТИТУИРАНЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО
(загл. изм. - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.)

Чл. 3. (1) Първото заседание на Народното събрание се открива от най-възрастния от присъстващите народни представители. Той ръководи заседанието до избирането на председател на Народното събрание.

(2) Народните представители полагат предвидената в чл. 76, ал. 2 от Конституцията клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвен лист.

Чл. 4. (1) Под председателството на най-възрастния народен представител се провеждат само разисквания по избора на председател на Народното събрание, както и самият избор.

(2) Кандидатури за председател на Народното събрание могат да бъдат издигани от парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 25 юни 2005 г., и от народни представители.

(3) Избран е кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, се провежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.

(4) Народното събрание избира седем замест­ник-председатели—по един от всяка от парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 25 юни 2005 г.

(5) Всяка от парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 25 юни 2005 г., издига свой кандидат за заместник-председател на Народното събрание. Кандидатури могат да бъдат издигани и от народни представители.

(6) Заместник-председателите, избрани от квотата на Коалиция “Атака”; ОДС—СДС, Демократическа партия, Движение “Гергьовден”, БЗНС НС—БЗНС, ДРОМ; “Демократи за силна България” (ДСБ) и Съюз на свободните демократи, БЗНС—Народен съюз, ВМРО—Българско национално движение—Коалиция “Български народен съюз”, участват в ръководенето на пленарните заседания на Народното събрание на ротационен принцип за срок от една парламентарна сесия, като поредността се определя от числеността на четирите парламентарно представени партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 25 юни 2005 г.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) Кандидати за заместник-председатели на Народното събрание могат да издигат и парламентарни групи.

Чл. 5. (1) Председателят и заместник-председателите на Народното събрание могат да бъдат предсрочно освободени:

1. по тяхно искане;

2. по писмено искане най-малко на една трета от всички народни представители, когато е налице обективна невъзможност за изпълнение на задълженията или системно превишаване на правата, или системно неизпълнение на задълженията в рамките на тяхната компетентност.

3. (нова - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) по писмено искане на парламентарната група, която ги е издигнала.

(2) В случаите по т. 1 на ал. 1 освобождаването се обявява, без да се обсъжда и гласува.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) В случаите по т. 2 и по т. 3 на ал. 1 искането се поставя на гласуване на първото заседание след деня на постъпването му, като се дава право на засегнатото лице да бъде изслушано. Искането е прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите народни представители.

(4) При предсрочно освобождаване по предходните алинеи нов избор се произвежда в 14-дневен срок от приемането на решението. До произвеждането на нов избор за председател на Народното събрание то се председателства от заместник-председателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена партия или коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 25 юни 2005 г.

Чл. 6. Народното събрание избира от състава на народните представители 14 секретари.

Чл. 7. На следващите заседания Народното събрание избира постоянни комисии.


Глава трета
РЪКОВОДСТВО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 8. (1) Председателят на Народното събрание в изпълнение на правомощията по чл. 77, ал. 1 и чл. 78, т. 1 от Конституцията:

1. съобщава и разпределя законопроектите и другите предложения, внесени в Народното събрание, между неговите комисии според техния предмет;

2. удостоверява съдържанието на приетите от Народното събрание актове;

3. осигурява необходимите условия за дейността на комисиите на Народното събрание и на народните представители;

4. определя правилата за вътрешния ред в сградите на Народното събрание и използването на материалната база, след съгласуване с Председателския съвет;

5. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2007 г.) организира съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Народното събрание;

6. удостоверява с подписа си стенографските дневници от заседанията на Народното събрание;

7. упражнява контрол върху издаването на “Държавен вестник”, както и другите правомощия по Закона за “Държавен вестник”;

8. определя местата в пленарната зала за народните представители, разпределени по парламентарни групи, за членовете на Министерския съвет, президента и вицепрезидента;

9. (нова - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) след гласуване може да изисква от секретарите на Народното събрание информация за гласуването с чужди карти;

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) осигурява и следи за спазването на този правилник;

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) утвърждава единен класификатор на длъжностите в Народното събрание и щата на службите към него;

12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) назначава и освобождава главния секретар на Народното събрание, служителите към кабинета на председателя и на заместник-председателите, както и служителите към парламентарните групи по тяхно предложение;

13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) утвърждава правилник за работа на администрацията на Народното събрание;

14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) контролира вътрешната и външната охрана на Народното събрание, която е поставена под негово разпореждане;

15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) назначава и освобождава квесторите на Народното събрание;

16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) изпълнява и други функции, които са му възложени от Конституцията, законите и този правилник.

(2) Председателят на Народното събрание може да създаде Консултативен съвет по законодателството. Организацията и дейността на съвета се уреждат с правила, утвърдени от председателя на Народното събрание.

(3) Заместник-председателите на Народното събрание подпомагат председателя и осъществяват възложените от него дейности.

(4) Когато председателят на Народното събрание реши да възложи на заместник-председателите постоянно извършването на дейности по ал. 1, той издава писмена заповед, с която разпределя тези дейности помежду им.

(5) При отсъствие председателят на Народното събрание възлага на някой от заместник-председателите да го замества, а когато това не е на­правено, той се замества от заместник-председателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена партия или коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 25 юни 2005 г.

(6) При участие на председателя в разискванията по даден въпрос заседанието се ръководи от посочен от него заместник-председател. Той не може да ръководи заседанието преди гласуването или приключването на обсъждането по този въпрос.

Чл. 9. (1) Председателят на Народното събрание се подпомага от Председателски съвет, който се състои от заместник-председателите на Народното събрание и от председателите на парламентарните групи или упълномощени техни заместници.

(2) Председателският съвет:

1. провежда консултации по проектите за законодателната програма на Народното събрание и по дневния ред;

2. периодично, но не по-рядко от един път в месеца се информира за изпълнението на законодателната програма и за работата на комисиите по разпределените им законопроекти и проекти за решения, декларации и обръщения;

3. съдейства за постигане на съгласие при възникнали конфликти на интереси между различни парламентарни групи, както и по процедурни и организационни въпроси от дейността на Народното събрание.

(3) Председателският съвет се свиква от председателя на Народното събрание по негова инициатива или по искане на една трета от членовете му.

Чл. 10. Секретарите на Народното събрание:

1. информират председателя за присъствието на народните представители на заседанията на Народното събрание и го подпомагат при извършване проверка на кворума;

2. (нова - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) предоставят в началото и прибират в края на пленарното заседание картите за гласуване по чл. 53, ал. 5, които не са на съхранение в народните представители;

3. (нова - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) по време на пленарното заседание осигуряват неприкосновеността на картите за гласуване, оставени без надзор от титулярите им, като ги отстраняват от пултовете и ги съхраняват до поискването им от титулярите;

4. (нова - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) при гласуване с компютризираната система съдействат за предотвратяване и санкциониране на гласуването с чужда карта;

5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) при явно гласуване без електронна техника преброяват и съобщават на председателя резултата от гласуването;

6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) при тайно гласуване подпомагат технически гласуването;

7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) четат имената на народните представители при поименно гласуване;

8. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) проверяват и подписват стенографските протоколи от заседанията, на които са били дежурни;

9. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) осъществяват и други възложени им от председателя задачи, свързани с дейността на Народното събрание.

Чл. 11. Квесторите на Народното събрание:

1. изпълняват разпорежданията на председателя за поддържане на реда в пленарната зала и на балконите към нея;

2. подпомагат секретарите на Народното събрание при преброяване на гласовете при явно гласуване и при техническата организация на тайно гласуване;

3. следят в пленарната зала да присъстват само народни представители, министри и допуснати от Народното събрание длъжностни лица.


Глава четвърта
ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ

Чл. 12. (1) Народните представители могат да образуват парламентарни групи според партийната си принадлежност или политическата си ориентация.

(2) Минималният брой народни представители за образуване на парламентарна група е 10.

(3) Когато броят на народните представители в една парламентарна група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл. 13. (1) Всяка парламентарна група представя на председателя на Народното събрание решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички народни представители от състава на групата.

(2) Председателят на Народното събрание обявява регистрираните парламентарни групи и техните ръководства на пленарно заседание.

(3) Парламентарните групи, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър на Народното събрание. Всяка промяна в състава на парламентарните групи се съобщава от председателя на Народното събрание на пленарно заседание.

(4) Постоянните сътрудници на парламентарните групи се назначават за служители на Народното събрание. По предложение на парламентарните групи техният брой се утвърждава от председателя съобразно числеността им.

Чл. 14. Името на парламентарна група не може да повтаря име на организация, партия или коалиция, която вече се е регистрирала по съответния ред.

Чл. 15. (1) Всеки народен представител може да членува само в една парламентарна група.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) Условията за възникване, членуване и прекратяване на членството, правата и задълженията на членовете, както и вътрешните правила на парламентарната група за съблюдаване разпоредбата на чл. 53, ал. 5 се определят от самата парламентарна група в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(3) Народният представител може да напусне парламентарната група, като подаде писмено заявление до ръководителя на групата и до председателя на Народното събрание, което се съобщава в пленарната зала.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) При напускане на парламентарна група или изключване от състава й народният представител губи мястото си в постоянните комисии като представител на съответната парламентарна група, в делегациите на Народното събрание и други изборни длъжности в Народното събрание.

(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2007 г., в сила от първото заседание на Европейския парламент, следващо изборите за членове на Европейския парламент от Република България) В работата на парламентарните групи могат да участват с право на съвещателен глас и в съответствие с чл. 12, ал. 1 и членовете на Европейския парламент от Република България.

Чл. 16. Не могат да се образуват парламентарни групи, които защитават частни, корпоративни, регионални, местни или професионални интереси.


Глава пета
КОМИСИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. (1) Народното събрание избира от своя състав постоянни и временни комисии.

(2) Постоянните комисии на Народното събрание са:

1. Комисия по икономическата политика;

2. Комисия по бюджет и финанси;

3. Комисия по правни въпроси;

4. Комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство;

5. Комисия по външна политика;

6. Комисия по отбраната;

7. Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред;

8. Комисия по земеделието и горите;

9. Комисия по труда и социалната политика;

10. Комисия по образованието и науката;

11. Комисия по здравеопазването;

12. Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта;

13. Комисия по околната среда и водите;

14. Комисия по енергетиката;

15. Комисия по културата;

16. Комисия по правата на човека и вероизповеданията;

17. Комисия по жалбите и петициите на гражданите;

18. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2007 г.) Комисия по европейските въпроси;

19. Комисия по транспорт и съобщения;

20. Комисия по гражданското общество и медии;

21. Комисия по въпросите на държавната администрация;

22. Комисия по парламентарна етика;

23. Комисия за борба с корупцията;

24. Комисия по политиката при бедствия и аварии.

25. (Нова. - ДВ, бр. 99 от 2008 г.) Комисия за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2007 г.) Комисията по европейските въпроси докладва на Народното събрание по изпълнение задължението на Министерския съвет за предварителна информираност при участието му в разработването и приемането на актове на Европейския съюз. Комисията по европейските въпроси изготвя доклади и по други актове на институциите на Европейския съюз.

(4) Комисията по жалбите и петициите на гражданите представя годишен доклад пред Народното събрание.

(5) (Нова. - ДВ, бр. 99 от 2008 г.) Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност" се състои от 6 народни представители - трима представители на мнозинството и трима представители на опозицията, включително на независимите народни представители.

(6) (Нова. - ДВ, бр. 99 от 2008 г.) Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност”:

1. осъществява парламентарен контрол върху дейността на Държавна агенция „Национална сигурност";

2. приема с решение становище по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност” и го предлага за утвърждаване от Народното събрание;

3. взема решение с консенсус за осъществяване контрол върху оперативни дела; контрол върху текущи оперативни дела се осъществява само в изключителен случай;

4. заседава само в своя основен състав като заседанията й са закрити;

5. в двуседмичен срок от влизане в сила на решението приема вътрешни правила за работа, които се утвърждават от Народното събрание.

(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 99 от 2008 г.) Народното събрание може да извършва промени във вида, броя и съставите на постоянните комисии.

Чл. 18. (1) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2008 г.) Всеки народен представител може да бъде избиран най-много в две постоянни комисии с изключение на постоянната комисия по чл. 17, ал. 2, т. 25.

(2) Всеки народен представител може да бъде избиран в ръководството само на една постоянна комисия.

Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2008 г.) При определяне на състава на постоянните комисии се запазва съотношението между числеността на парламентарните групи с изключение на постоянната комисия по чл. 17, ал. 2, т. 25.

(2) Ръководството на всяка постоянна комисия се състои от председател и до трима замест­ник-председатели. Ръководството на комисията организира работата є въз основа на информацията, постъпваща в комисията.

(3) Ръководствата и членовете на постоянните комисии се избират по предложение на парламентарните групи или на народен пред­ставител с явно гласуване в цялост, освен ако не е направено възражение срещу някой от предложените кандидати.

(4) Председателят на комисията ръководи заседанията и поддържа връзки с председателите на другите комисии и с председателя на Народното събрание.

(5) При отсъствие на председателя той упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на комисията. При липса на упълномощаване председателят се замества от заместник-председателя от най-голямата парламентарна група.

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2007 г., в сила от първото заседание на Европейския парламент, следващо изборите за членове на Европейския парламент от Република България) В заседанията на Комисията по европейските въпроси имат право да участват и членовете на Европейския парламент от Република България с право на съвещателен глас. Членовете на Европейския парламент от Република България могат да участват и в заседанията на другите постоянни комисии по покана на техните председатели.

Чл. 20. (1) Председателят, заместник-председателите и членовете на постоянните комисии се освобождават предсрочно:

1. по тяхно искане;

2. по искане на една трета от членовете на комисията—при обективна невъзможност да изпълняват своите задължения за срок от 6 месеца или при системно превишаване на правата, или системно неизпълнение на задъл­женията.

(2) Председателят и заместник-председателите на постоянните комисии се освобождават предсрочно при прекратяване на членството си в парламентарната група, от чиято квота са избрани в комисията, по предложение на парламентарната група, след като им се даде правото да бъдат изслушани.

(3) В случаите по т. 1 на ал. 1 и на ал. 2 освобождаването се обявява, без да се обсъжда и гласува, а в случаите по т. 2 на ал. 1—с решение на Народното събрание.

(4) В случаите по т. 2 на ал. 1 парламентарната комисия се произнася по искането с мнозинство повече от половината от членовете си.

Чл. 21. (1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с този правилник.

(2) Разходите, необходими за дейността на постоянните комисии на Народното събрание, се утвърждават от председателя на Народното събрание по предложение на ръководствата на комисиите.

Чл. 22. (1) (Предишен текст на чл. 22 - ДВ, бр. 18 от 2007 г.) Постоянните комисии могат да образуват от своя състав подкомисии, както и работни групи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2007 г.) Към Комисията по европейските въпроси се създава постоянно действаща подкомисия, която следи за правилното и навременното усвояване на средствата от фондовете и програмите на Европейския съюз.

(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) Към Комисията по бюджет и финанси се създава постоянно действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор.

(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2008 г.) Към Комисията по отбраната се създава постоянно действаща подкомисия, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и служба „Военна информация" към Министерството на отбраната. Подкомисията се състои общо от 6 народни представители, членове на Комисията по отбраната - трима представители на мнозинството и трима представители на опозицията, включително на независимите народни представители. Подкомисията заседава само в своя състав и работи по утвърдени от комисията вътрешни правила, гарантиращи опазването на класифицирана информация и осъществяването на ефективен контрол.

(5) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г.) Към Комисията по въпросите на държавната администрация се създава постоянно действаща подкомисия, която осъществява проверки за установяване на конфликт на интереси, съгласно чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Подкомисията се състои от 6 народни представители, членове на Комисията по въпросите на държавната администрация – трима представители на мнозинството и трима на представители на опозицията, включително на независимите народни представители. Подкомисията заседава само в своя състав и работи по утвърдени вътрешни правила.

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) (1) Във връзка с дейността на подкомисията по отчетност на публичния сектор и по искане на председателя на Комисията по бюджет и финанси първостепенните разпоредители с бюджетни кредити съставят отчети за изпълнението на определени бюджети и програми, които се представят на подкомисията в срокове, определени в искането. По този ред могат да се обсъждат и отчети за изпълнението на извънбюджетни сметки и фондове.

(2) В заседанията на подкомисията участват първостепенният разпоредител, председателят на Сметната палата и министърът на финансите или техни заместници, както и други лица по покана на председателя на подкомисията.

(3) След обсъждането на отчета председателят на подкомисията изготвя доклад с оценка за изпълнението на бюджета, който се предоставя на Комисията по бюджет и финанси и на народните представители.

Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) Постоянните комисии разглеждат законопроекти, Годишната програма по чл. 97а и проекти за решения, декларации и обръщения, разпределени им от председателя на Народното събрание, изготвят доклади, предложения и становища по тях. Постоянните комисии дават становища по очакваните последици за държавния бюджет от прилагането на бъдещия закон или решението.

(2) Постоянните комисии правят оценка на прилагането и ефективността на законите.

(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) Постоянните комисии, в съответствие със своя предмет на дейност, осъществяват периодичен контрол за степента на усвояване и за целесъобразното и законосъобразното изразходване на средства от фондовете и програмите на Европейския съюз.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) Държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация и гражданите са длъжни да предоставят при поискване всички сведения и документи, необходими за дейността на постоянните комисии.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) По искане на една трета от членовете на комисията председателят й е длъжен незабавно да отправи искане до държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация да присъстват на заседание на комисията. Поканените са длъжни да се явят пред комисията и да предоставят поисканата им информация, както и да отговарят на поставените им въпроси в срок до 7 дни от отправяне на поканата или на първото редовно заседание, ако то е след изтичането на тези 7 дни.

Чл. 24. (1) Заседанията на постоянните комисии са редовни и извънредни.

(2) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисиите се определят от тях.

(3) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете є или от председателя на Народното събрание.

Чл. 25. (1) Заседанията на постоянните комисии са открити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на комисиите при спазване режима на достъп в Народното събрание.

(2) Всеки член на ръководството на постоянна комисия може да покани за участие в ней­но заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите въпроси от комисията.

(3) Комисиите могат да решат отделни заседания да бъдат закрити.

(4) Заседанията на Комисията по външна политика, Комисията по отбраната и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и на техните подкомисии са закрити. По решение на тези комисии отделни заседания могат да бъдат открити.

(5) Участието на народни представители в закрити заседания на комисии, на които те не са членове, документите и тематиката, с които те са се запознали, се отбелязват в специален протокол и подписват от същите.

(6) Народните представители, които не са членове на съответна комисия, могат да участват във всички нейни заседания без право да гласуват.

(7) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на класифицираната информация и информация по Закона за защита на личните данни, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

(8) При обсъждане на законопроекти и други въпроси вносителят или негов представител се изслушва на заседанията на комисиите.

Чл. 26. По изключение постоянните комисии могат да провеждат открити заседания извън столицата.

Чл. 27. (1) Председателите на постоянните комисии обявяват писмено дневния ред, часа и мястото на заседанията на определените за това места в Народното събрание или срещу подпис на техните членове. Дневният ред за редовните заседания на комисиите се обявява най-малко един ден преди тяхното провеждане. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания на комисиите, дневният ред се обявява едно­временно с насрочването им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) Постоянните комисии заседават, когато присъстват повече от половината от техните членове. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.

(3) Решенията на постоянните комисии се вземат с мнозинство от присъстващите.

Чл. 28. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите.

(2) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия прави свой отделен доклад пред Народното събрание.

Чл. 29. (1) Докладите на постоянните комисии се правят от техните председатели или от определен от комисията докладчик.

(2) В доклада се отразяват взетото от комисията решение и различните становища с посочване на мнозинството, което ги е поддържало.

(3) Докладите на постоянните комисии от откритите заседания са публични и достъпни по установения ред, както и чрез Интернет-страницата на Народното събрание.

Чл. 30. (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички взети решения.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) За заседанията на водещата комисия по законопроектите се водят стенографски протоколи. Те се подписват от председателя на комисията и от водещия протокола и се публикуват в 10-дневен срок от заседанието в сайта на Народното събрание.

(3) Протоколите от закритите заседания на постоянните комисии са със специален режим на съхранение, отчет и достъп според изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 31. (1) Временни комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2) Временните комисии се избират от Народното събрание по предложение на председателя или най-малко на една пета от народните представители.

(3) Задачите, числеността, съставът и срокът на действие на временните комисии се определят от Народното събрание.

(4) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.

(5) Временните комисии преустановяват съществуването си с изтичане на срока, за който са създадени, или предсрочно—с решение на Народното събрание.

Чл. 32. (1) Народното събрание избира от своя състав постоянните делегации на Народното събрание в международните организации.

(2) При определяне на състава на постоянните делегации на Народното събрание в международните организации се прилага принципът на пропорционално представителство.

(3) Постоянните делегации отчитат своята дейност пред председателя на Народното събрание.


  1   2   3   4

Свързани:

Правилник за организацията и дейността на народното събрание iconЧрез председателя на народното събрание г-н георги пирински до г-н ивайло калфин
Основание: Чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 77 от Правилника за организацията и дейността на Народното...
Правилник за организацията и дейността на народното събрание iconНа народното събрание г-жа цецка цачева
На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното...
Правилник за организацията и дейността на народното събрание iconДо председателя на народното събрание г-жа цецка цачева
На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното...
Правилник за организацията и дейността на народното събрание iconДо председателя на народното събрание г-н георги пирински
На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното...
Правилник за организацията и дейността на народното събрание iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно разглеждане на Доклад за състоянието на здравето на гражданите...
Правилник за организацията и дейността на народното събрание iconДо г-н георги пирински председател на народното събрание уважаеми господин председател
На основание чл. 71, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Ви изпращам Приложение към стенограмата...
Правилник за организацията и дейността на народното събрание iconРепублика българия четиридесето народно събрание разпореждане
На основание чл. 8, ал. 1, точка 1 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Правилник за организацията и дейността на народното събрание iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание разпореждане
На основание чл. 9, ал. 1, т. 1 и чл. 67, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Правилник за организацията и дейността на народното събрание iconРепубликабългари я народно събрание комисия по транспорт и съобщения
Нанесени са всички предложения, направени от народни представители на основание чл. 70, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността...
Правилник за организацията и дейността на народното събрание iconЕкспресна стенограма четиридесето народно събрание
На основание чл. 72 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание оттегляме внесения Законопроект за изменение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом