Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница6/9
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер0.63 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/ZOP2012/BFN_Rolni hartii_27.12.2011.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Д Е К Л А Р А Ц И Я


по чл. 47, ал. 5 от ЗОП


Подписаният/ната .................................................................................................................., ЕГН ............................................................., с л. к. № ............................, издадена на ........................ г. от ..............-гр................, живущ в гр.................., бул/ул „.............................”, жк .......................... бл. ......., ет. ........ ап. ...... в качеството ми на ............................................................................(посочва се качеството на законния представител-управилет, изпълнителен директор и т.н.) на „...........................” .......... (посочва се точното наименование на участника и правно-организационната му форма), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК ........................., със седалище и адрес на управление: ....................., ул. „.....................” № ...., бл. ......, вх......, ет......, ап....... участник/кандидат в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : Доставка на ролни хартии за нуждите на “Българска филателия и нумизматика с две обособени позиции: Позиция І – Ролна химизирана хартия – до 70 тона; Позиция ІІ Ролна обемна хартия – до 70 тона” ,


Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. Участникът, когото представлявам, не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

гр: .......................... Декларатор: ........................


Забележка: Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 , когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал.1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл.105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл.235, чл.2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон;

6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или участника.


Приложение № 3г

(попълва се от законните представители на участниците в процедурата)


Д Е К Л А Р А Ц И Я

 Подписаният/та,………………………………………………,живущ/а….........……………………………………………………………, притежаващ/а л. карта №…………………, изд. на ………………………. от ………………….., ЕГН ………………..……., собственик на ………………………………………… (изписва се точно фирмата) със седалище и адрес на управление....................................................................., ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър……………………….., участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на ролни хартии за нуждите на “Българска филателия и нумизматика с две обособени позиции: Позиция І – Ролна химизирана хартия – до 70 тона; Позиция ІІ Ролна обемна хартия – до 70 тона”,


ДЕКЛАРИРАМ, че:


Няма промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър към …………………………………….……….. г. (датата на подаване на офертата), удостоверени с …………………………………………………………. (описание на документа ).

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.


Дата : ……………20.... г. Декларатор :


Приложение № 3д


Д Е К Л А Р А Ц И Я

чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП


 

Подписаният/та,………………………………………………,живущ/а…......……………………………………………………………, притежаващ/а л. карта №…………………, изд. на ………………………. от ………………….., ЕГН ………………..……., собственик на ………………………………………… (изписва се точно фирмата), със седалище и адрес на управление....................................................................., ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър …………………..,участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на ролни хартии за нуждите на “Българска филателия и нумизматика с две обособени позиции: Позиция І – Ролна химизирана хартия – до 70 тона; Позиция ІІ Ролна обемна хартия – до 70 тона”,


ДЕКЛАРИРАМ, че:


При изпълнението на малката обществена поръчка няма да използвам/ще използвам подизпълнители.

Подизпълнител/и ще бъде/бъдат: ...........................................................................................................

.........................................................................................................................................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите)

които са запознати с обекта на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;


Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от

общата стойност на поръчката.

Подизпълнителят/подизпълнителите ще извършват следните работи по изпълнение на поръчката:

……….………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………...…

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния

кодекс.


Дата: ……………… 20... г. ДЕКЛАРАТОР:


Приложение № 3е


Д Е К Л А Р А Ц И Я


Подписаният/та,………………………………………………,живущ/а…......……………………………………………………………, притежаващ/а л. карта №…………………, изд. на ………………………. от ………………….., ЕГН ………………..……., собственик на ………………………………………… (изписва се точно фирмата), със седалище и адрес на управление....................................................................., ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър …………………., участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на ролни хартии за нуждите на “Българска филателия и нумизматика с две обособени позиции: Позиция І – Ролна химизирана хартия – до 70 тона; Позиция ІІ Ролна обемна хартия – до 70 тона”,


ДЕКЛАРИРАМ, че:


Давам съгласие представляваното от мен ....................................................................................

....................................................................................................................................................................... (наименование на юридическото лице)

да участва като подизпълнител по обособена позиция ………........................................................................................................................................................

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на ролни хартии за нуждите на “Българска филателия и нумизматика с две обособени позиции: Позиция І – Ролна химизирана хартия – до 70 тона; Позиция ІІ Ролна обемна хартия – до 70 тона”,


Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата: ………………….20... г. ДЕКЛАРАТОР:


Приложение № 4


АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА


1. Фирма (наименование) на Участника: ............................................................................................


2. Седалище и адрес на управление: .....................................................................................................

ЕИК:...........................................................................................................................................................

Данъчен №: ...............................................................................................................................................

Телефони: ..................................................................................................................................................

Факс: ..........................................................................................................................................................

Електронен адрес:......................................................................................................................................


3. Адрес за кореспонденция: ...................................................................................................................


4. Лице за контакти: ..................................................................................................................................

Длъжност: ...................................................................................................................................................

Телефони: ...................................................................................................................................................

Факс: ............................................................................................................................................................


5. Обслужваща банка ................................................................., сметка №, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие в процедурата (в случай, че е определена от участника в пари и е преведена по банковата сметка на Възложителя): ...........................................................................


Титуляр на сметката ...................................................................................................................................


Дата: .................................20 ... г.

Подпис и печат : .........................................


Приложение № 5

(Образец на офертата)
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на “Български пощи”...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “доставка на чували за технологичните нужди на поделенията...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом